Đề thi học kì II - Năm học 2009 - 2010 môn: Vật lí 11

Đề thi học kì II - Năm học 2009 - 2010 môn: Vật lí 11

Câu 1(1đ): Thế nào là phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần.

Câu 2(1đ): Hãy nêu hình dạng, chiều và công thức tính cảm ứng từ của dòng điện thẳng , dòng điện tròn và dòng điện trong ống dây.

Câu 3(1đ): Lực Lo- ren - xơ là gì? Nêu cách xác định phương, chiều, độ lớn của lực Lo-ren- xơ.

Câu 4(1.5đ): Một máng nước sâu 30cm, rộng 40cm có hai thành bên thẳng đứng.Khi máng cạn nước thì bóng râm của thành A kéo dài tới đúng chân thành B đối diện ( hình vẽ).Người ta đổ nước vào máng tới độ cao h thì bóng của thành A ngắn bớt đi 7cm so với trước.Chiết suất của nước là n =4/3.Tìm h = ?

 

doc 6 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1406Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì II - Năm học 2009 - 2010 môn: Vật lí 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009-2010
Môn: Vật lí 11-NC
Thời gian: 45 phút
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1(1đ): Thế nào là phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần.
Câu 2(1đ): Hãy nêu hình dạng, chiều và công thức tính cảm ứng từ của dòng điện thẳng , dòng điện tròn và dòng điện trong ống dây.
Câu 3(1đ): Lực Lo- ren - xơ là gì? Nêu cách xác định phương, chiều, độ lớn của lực Lo-ren- xơ.
Câu 4(1.5đ): Một máng nước sâu 30cm, rộng 40cm có hai thành bên thẳng đứng.Khi máng cạn nước thì bóng râm của thành A kéo dài tới đúng chân thành B đối diện ( hình vẽ).Người ta đổ nước vào máng tới độ cao h thì bóng của thành A ngắn bớt đi 7cm so với trước.Chiết suất của nước là n =4/3.Tìm h = ?
A
B
Câu 5(1đ): Một vòng dây có đường kính 10cm đặt trong từ trường đều B = 0,2T, B hợp với mặt phẳng vòng dây một góc 300.Người ta cho từ trường giảm đều về 0 trong khoảng thời gian 0,1s.Tìm suất điện động trong vòng dây và chiều dòng điện cảm ứng.
Câu 6(2đ): Một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác vuông ABC với = 900 và A = 600.Một tia sáng SI nằm trong tiết diện này,từ không khí tới vuông góc mặt bên AB như hình vẽ.Chiết suất của khối chất là n = .Vẽ đường đi của tia sáng và tính góc lệch của tia ló so với tia tới,.
A
B
C
Câu 7(1đ): Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một TKHT có tiêu cự 20cm.Vật AB qua TK cho ảnh A'B' cách AB 90cm.Tìm vị trí vật và ảnh.
Câu 8(1.5đ): Một người mắt có tật phải,phải đeo kính có độ tụ + 2dp.Khi đeo kính người ấy nhìn rõ các vật xa vô cực mà không cần điều tiết 
a.Mắt bị tật gì ?
b.Điểm cực cận cách mắt 50cm.Khi đeo kính có thể đọc được sách đặt cách mắt ít nhất bao nhiêu?
CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
1
Khi tia sáng đi từ mối trường lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn, toaøn boä aùnh saùng seõ bò phaûn xaï, khoâng coù tia khuùc xaï vaøo moâi tröôøng thöù hai .Hieän töôïng naøy ñöôïc goïi laø hieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn .
0.5đ
ĐK:
+ Tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường chiết suất bé.
+ Góc tới i ³ igh
0.5đ
2
-Dòng điện thẳng: Là những đường tròn đồng tâm ( tâm là giao điểm của dòng điện thẳng với dòng điện)
- Dòng điện tròn: là những đường cong,ĐST qua tâm là đường thẳng
- Dòng điện trong ống dây: Là những đường thẳng song song cách đều nhau
0.5đ
Công thức tính cảm ứng từ:
B = 2.10-7.I/r ; B = 2p.10-7.I/r ; B = 4p.10-7nI
0.5đ
3
 Löïc maø töø tröôøng taùc duïng leân moät haït mang ñieän chuyeån ñoäng trong noù goïi laø löïc Lorent 
 Phöông cuûa löïc Lorent 
 Löïc Lorent coù phöông vuoâng goùc vôùi maët phaúng chöùa vectô vaän toác cuûa haït mang ñieän vaø vectô caûm öùng töø taïi ñieåm khaûo saùt. 
Chieàu cuûa löïc Lorent 
 Theo qui taéc baøn tay traùi 
“ Ñaët baøn tay traùi duoãi thaúng ñeå cho caùc ñöôøng caûm öùng töø xuyeân vaøo loøng baøn tay, chieàu töø coå tay ñeán caùc ngoùn tay truøng vôùi chieàu vectô vaän toác cuûa haït, khi ñoù ngoùn tay caùi choaõi ra chæ chieàu cuûa löïc Lorentz neáu haït mang ñieän döông vaø chæ chieàu ngöôïc laïi neáu haït mang ñieän aâm. “
Ñoä lôùn 
 f = q.v.B.sina 
Trong ñoù : 
f : löïc Lorentz ( N ).
q : ñoä lôùn ñieän tích cuûa haït mang ñieän ( C ).
B : caûm öùng töø cuûa töø tröôøng maø haït mang ñieän 
 chuyeån ñoäng trong ñoù ( T ).
v : vaän toác cuûa haït mang ñieän ( m / s ).
a: goùc hôïp bôûi vaø.
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
4
E
A
S
B
 H
N
 I
 i
 i
 r
 h
 Lượng nước đổ vào: HE = NH -NE = htani - htanr
Suy ra: h = HE/tani - tanr
A/d định luật KXAS: nsinr = sini
Với sini = AH/SH; tani = 4/3; tanr = 3/4;HE 7cm
Vậy : h =12cm
0,5đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
5
E = = = 7,85.10-3V
- A/d định luật Len-Xơ tìm được chiều DĐCƯ
0.5đ
0.5đ
6
A
B
C
S
H
R
D
r
I’
I
I”
600
Tia sáng qua AB thì truyền thẳng
Sinigh = 1/n igh.Tia sáng bị phản xạ toàn phần tại K: i = i' = 600
Góc tới i'' = 300
Góc khúc xạ: sinr = nsini Þ r = 600
Góc lệch : D = 300
0.75đ
0.5đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
7
- A/D CT:
- với: 
- TH1: vật thật- ảnh thật
 d = 60cm,d' = 30cm hay d =30cm,d'= 60cm
TH2: Vật thật - ảnh ảo
- d = 106cm,d' = -196cm
0.5đ
0.25đ
0.25đ
8
- Sơ đồ tạo ảnh: S ( xa ) S' ( ở Cv ) S''( V)
- Þ d'= f = 100cm = OCv : Mắt viễn thị
- Sơ đồ tạo ảnh: S ( gần ) S' ( ở Cc) S''( V) 
Ta có : d' = - OCc+ l = -50cm.
- Suy ra : 
0.25đ
0,5đ
0.25đ
0,5đ
KIỂM TRA 45
MÔN : VẬT LÍ
LỚP: 11B2
KHI IN XONG CẦN CHỈNH SỬA
Đề 02:
Câu 1(2,5đ): Một máng nước sâu 30cm, rộng 40cm có hai thành bên thẳng đứng.Khi máng cạn nước thì bóng râm của thành M kéo dài tới đúng chân thành N đối diện ( hình vẽ).Người ta đổ nước vào máng tới độ cao h thì bóng của thành M ngắn bớt đi 7cm so với trước.Chiết suất của nước là n =4/3.Tìm h = ?
M
N
Câu 2(2,5đ): Một khối chất trong suốt có tiết diện thẳng là một tam giác vuông ABC với = 900 và C = 300.Một tia sáng SI nằm trong tiết diện này,từ không khí tới vuông góc mặt bên AB như hình vẽ.Chiết suất của khối chất là n = .Vẽ đường đi của tia sáng và tính góc lệch của tia ló so với tia tới,.
A
B
C
Câu 3(2,5đ): Một vòng dây có đường kính 15cm đặt trong từ trường đều B = 0,2T, B hợp với mặt phẳng vòng dây một góc 600.Người ta cho từ trường tăng đều lên gấp đôi trong khoảng thời gian 0,1s.Tìm suất điện động trong vòng dây và chiều dòng điện cảm ứng.
Câu 4(2,5đ): Cho mạch điện :
M
N
P
Q
Biết : B = 0,4T,PQ = 1m, RCD = 3W,E = 1,5V, r = 0,1W.Thanh CD trượt trên hai thanh ray về phía trái với vận tốc v =3m/s.Tìm cường độ dòng điện qua thanh CD

Tài liệu đính kèm:

  • docDe KT Ly11 HK II9.doc