Đề ôn chương I - Lý 11 (nâng cao)

Đề ôn chương I - Lý 11 (nâng cao)

1. Lý thuyết:

Câu 1: Chứng minh rằng, điện thế tại mọi điểm trong điện trường của một điện tích âm (Q<0) đều="" có="" giá="" trị="">

Câu 2: Cho 3 quả cầu kim loại A, B, C. Trong đó, A mang điện tích dương (+), B và C không mang điện tích. Bạn hãy dùng quả cầu A làm nhiễm điện hai quả cầu B và C. Sao cho, B và C nhiễm điện trái dấu nhưng không làm thay đổi điện tích của quả cầu A. Hãy trình bày phương án của bạn.

2. Bài tập:

Câu 1: Cho bộ tụ được mắc như hình vẽ. Trong đó

C1 = C3 = C0; C2 = 2C0 ; C4 = 2C0. UAB = 300V. Tính :

 a) Tìm QAB.

b) Tìm UMN.

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1035Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn chương I - Lý 11 (nâng cao)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ ÔN CHƯƠNG I- LÝ 11 NC
Lý thuyết:
Câu 1: Chứng minh rằng, điện thế tại mọi điểm trong điện trường của một điện tích âm (Q<0) đều có giá trị âm.
C1
C2
C3
C4
Câu 2: Cho 3 quả cầu kim loại A, B, C. Trong đó, A mang điện tích dương (+), B và C không mang điện tích. Bạn hãy dùng quả cầu A làm nhiễm điện hai quả cầu B và C. Sao cho, B và C nhiễm điện trái dấu nhưng không làm thay đổi điện tích của quả cầu A. Hãy trình bày phương án của bạn.
M
Bài tập:
A
Câu 1: Cho bộ tụ được mắc như hình vẽ. Trong đó 
C1 = C3 = C0; C2 = 2C0 ; C4 = 2C0. UAB = 300V. Tính :
B
	a) Tìm QAB.
N
b) Tìm UMN.
B
a 
C
A
Câu 2: Tam giác ABC vuông tại A được đặt trong điện trường đều , a =ABC =, AB //. Biết BC =6cm, UBC=120 V.
Tìm UAC, UBA và cường độ điện trường E0.
Đặt thêm ở C điện tích điểm . Tìm cường độ điện trường tổng hợp tại A. 
8. Cho boä tuï ñöôïc maéc nhö hình veõ. Trong ñoù C1 = C2 = 2mF ; C3 = 3mF ; 
C4 = 6mF ; C5 = C6 = 5mF. U3 = 2V. Tính :
	a) Ñieän dung cuûa boä tuï.
	b) Hieäu ñieän theá vaø ñieän tích treân töøng tuï.

Tài liệu đính kèm:

  • docOn Tap Chuong 1 Dien tichdien truong.doc