Đề kiểm tra chương I môn Giải tích 11 - Đề 2

Đề kiểm tra chương I môn Giải tích 11 - Đề 2

Câu 1. Tập xác định của hàm số là

A. B. C. D.

Câu 2. Phương trình : có bao nhiêu nghiệm thõa :

A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

Câu 3. Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

A. sinx=siny[(x=y+kπ@x=π-y+kπ), B.sinx=siny[(x=y+k2π@x=π-y+k2π),kϵZ

C. sinx=siny[(x=y+k2π@x=-y+k2π),kϵZ D. sinx=siny[(x=y+kπ@x=-y+kπ),kϵZ

Câu 4: Phương trình nào sau đây vô nghiệm:

A. 3sin x – 2 = 0 B.

C. sin x + 3 = 0 D. tan x + 3 = 0

 

docx 5 trang Người đăng hong.qn Lượt xem 1372Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương I môn Giải tích 11 - Đề 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGHI SƠN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
 TỔ : TOÁN MÔN GIẢI TÍCH 11A
 Thời gian làm bài: 45 phút
 Mã đề: 012
Câu 1. Tập xác định của hàm số là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Phương trình : có bao nhiêu nghiệm thõa : 
A. 4	B. 2	C. 3	D. 1
Câu 3. Chọn đáp án đúng trong các câu sau:
A. sinx=siny⇔x=y+kπx=π-y+kπ, B.sinx=siny⇔x=y+k2πx=π-y+k2π, kϵZ
C. sinx=siny⇔x=y+k2πx=-y+k2π, kϵZ D. sinx=siny⇔x=y+kπx=-y+kπ, kϵZ
Câu 4: Phương trình nào sau đây vô nghiệm:
A. 3sin x – 2 = 0	B. 
C. sin x + 3 = 0	D. tan x + 3 = 0
Câu 5: Điều kiện để phương trình có nghiệm là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Nghiệm của phương trình lượng giác : thõa điều kiện là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Phương trình lượng giác : có nghiệm là :
A. 	B. 	C. 	D. 
1/012
Câu 8: Số nghiệm của phương trình : với là :
A. 1	B. 2	C. 0	D. 3
Câu 9: Nghiệm của phương trình : sin x + cos x = 1 là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Số nghiệm của phương trình : với là :
A. 1	B. 2	C. 0	D. 3
Câu 11. Trong các hàm số dưới đây có bao nhiêu hàm số là hàm số chẵn
y = cos3x (1);	y = sin(x2 +1) (2);	y = tan2 (x) (3);	y = cot (x) (4)
A. 1	 B. 2	 C. 3	 	D. 4 
Câu1 2. Trong 4 hệ thức dưới đây có bao nhiêu hệ thức sai?
 ,	,	 
A. 1	 B. 2	 C. 3	 D. 4 
Câu 13. Phương trình có nghiệm là:
A. x=	B. 	C. 	
D. 
Câu 14 . Phương trình: có nghiệm là
A.	 B.	
C. 	 D. 2/012
Câu 15. Tập xác định của hàm số là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16. Tập xác định của hàm số là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17. Tập xác định của hàm số là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Phương trình : vô nghiệm khi m là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Phương trình nào sau đây vô nghiệm:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 20: Giải phương trình lượng giác : có nghiệm là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 21: Nghiệm của phương trình lượng giác : thõa điều kiện là :
A. x = 0	B. 	C. 	D. 
Câu 22: Phương trình lượng giác : có nghiệm là :
A. 	B. 	C. 	D. 
3/012
Câu 23: Phương trình : có nghiệm thõa là : 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Nghiệm đặc biệt nào sau đây là sai
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 25. Phương trình 23sinx-π8cosx-π8+2cos2x-π8=3+1 có nghiệm là:
	A. x=3π8+kπ x=5π24+kπ ,kϵZ	B. x=3π4+kπ x=5π12+kπ ,kϵZ	
	C. x=5π4+kπ x=5π16+kπ ,kϵZ	D. x=5π8+kπ x=7π24+kπ kϵZ
4/012

Tài liệu đính kèm:

  • docxChuong_I_1_Ham_so_luong_giac.docx