Đề kiểm tra 1 tiết năm học 2009 - 2010 khối: 11 - Trường THPTTân Uyên

Đề kiểm tra 1 tiết năm học 2009 - 2010 khối: 11 - Trường THPTTân Uyên

Đề số

1. Mục tiêu đánh giá.

- Đánh giá kết quả tiếp thu của học sinh sau khi học hết các chương V, VI

2. Mục đích yêu cầu của đề.

- Trình bày được kiểu dữ liệu có cấu trúc, phân biệt các kiểu dữ liệu.

- Vận dụng vào giải một số bài toán liên quan.

3. Ma trận đề.

 

doc 4 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1362Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết năm học 2009 - 2010 khối: 11 - Trường THPTTân Uyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở giáo dục và đào tạo lai châu
Trường thpt tân uyên
đề kiểm tra 1 tiết
Nam học 2009 - 2010
Khối: 11
Đề số 
1. Mục tiêu đánh giá.
- Đánh giá kết quả tiếp thu của học sinh sau khi học hết các chương V, VI
2. Mục đích yêu cầu của đề.
- Trình bày được kiểu dữ liệu có cấu trúc, phân biệt các kiểu dữ liệu.
- Vận dụng vào giải một số bài toán liên quan. 
3. Ma trận đề.
Biết
Câu 1,2,3
Hiểu
Vận dụng
Câu 2,3
4. Nội dung đề:
Đề 1:
Câu 1: Hãy nêu sự giống và khác nhau giữa mảng một chiều và xâu.
Câu 2: Viết chương trỡnh tỡm giỏ trị lớn nhất của một mảng chứa cỏc số nguyờn gồm N phần tử.
Câu 3: Viết chương trỡnh nhập vào một xõu ký tự từ bàn phớm. Đổi xõu ký tự đú sang chữ in hoa rồi in kết quả ra màn hỡnh.
	Vớ dụ :Xõu abcdAbcD sẽ cho ra xõu ABCDABCD.
Đề 2:
Câu 1: Hãy nêu cách khai báo mảng.
Câu 2: Viết chương trỡnh tớnh tổng bỡnh phương của cỏc số õm trong một mảng gồm N phần tử.
Câu 3: Viết chương trỡnh nhập vào một xõu ký tự từ bàn phớm. Đổi xõu ký tự đú sang chữ thường rồi in kết quả ra màn hỡnh.
	Vớ dụ :Xõu abCdAbcD sẽ cho ra xõu abcdabcd.
Đ1:.
1. + Khỏc nhau:
Xõu vừa là kiểu DL cú cấu trỳc vừa là kiểu DL vụ hướng, vỡ vậy cú thể truy cập vào toàn bộ xõu như một dữ liệu đơn.
Cỏc phần tử của xõu chỉ cú thể là kớ tự
ở một số ngụn ngữ lập trỡnh xõu cú độ dài hạn chế.
Mảng cú thể cú kớch thước rất lớn.
Phần tử của mảng cú thể cú kiểu bất kỡ.
+ Giống nhau:
Cựng là kiểu dữ liệu cú cấu trỳc, cú thể truy cập vào từng phần tử riờng biệt.
2. Viết chương trỡnh tỡm giỏ trị lớn nhất của một mảng chứa cỏc số nguyờn gồm N phần tử.
í tưởng:
	- Cho số lớn nhất là số đầu tiờn: Max:=a[1].
	- Duyệt qua cỏc phần tử a[i], với i chạy từ 2 tới N: Nếu a[i]>Max thỡ thay Max:=a[i];
Uses Crt;
Type Mang = ARRAY[1..50] Of Integer;
Var	A:Mang;
	N,i,Max:Integer;
Begin
	{Nhập mảng}
	Write(‘Nhap N=’); Readln(N);
	For i:=1 To N Do
	Begin
	Write(‘A[‘,i,’]=’); Readln(A[i]);
	End;
	{Tỡm phần tử lớn nhất}
	Max:=A[1];
	For i:=2 To N Do
	If Max<A[i] Then Max:=A[i];
	{In kết quả ra màn hỡnh}
	Writeln(‘Phan tu lon nhat cua mang: ’, Max); 
	Readln;
End.
3.Viết chương trỡnh nhập vào một xõu ký tự từ bàn phớm. Đổi xõu ký tự đú sang chữ in hoa rồi in kết quả ra màn hỡnh.
	Vớ dụ :Xõu abcdAbcD sẽ cho ra xõu ABCDABCD.
Uses Crt;
Var	St:String;
	i:Byte;
Begin
	Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);
	For i:=1 to length(St) do St[i]:=Upcase(St[i]);
	Write(‘Xau ket qua: ‘, St); 
	Readln;
End.
Đ2:..
1. Cỳ phỏp:
	TYPE	 = ARRAY [chỉ số] OF ; 
	VAR 	:;
hoặc khai bỏo trực tiếp:
	VAR	 : ARRAY [chỉ số] OF ; 
Vớ dụ: 
	TYPE	Mangnguyen = Array[1..100] of Integer;
	Matrix = Array[1..10,1..10] of Integer;
	MangKytu = Array[Byte] of Char;
	VAR	A: Mangnguyen;
	M: Matrix;
	C: MangKytu;
hoặc:
	VAR	A: Array[1..100] of Integer;
	C: Array[Byte] of Char;
2. Viết chương trỡnh tớnh tổng bỡnh phương của cỏc số õm trong một mảng gồm N phần tử.
í tưởng:
	Duyệt qua tất cả cỏc phần tử A[i] trong mảng: Nếu A[i]<0 thỡ cộng dồn (A[i])2 vào biến S.
Uses Crt;
Type Mang = ARRAY[1..50] Of Integer;
Var	A:Mang;
	N,i,S:Integer;
Begin
	{Nhập mảng}
	Write(‘Nhap N=’); Readln(N);
	For i:=1 To N Do
	Begin
	Write(‘A[‘,i,’]=’); Readln(A[i]);
	End;
	{Tớnh tổng}
	S:=0;
	For i:=1 To N Do
	If A[i]<0 Then S:=S+A[i]*A[i];
	{In kết quả ra màn hỡnh}
	Writeln(‘S= ’, S); 
	Readln;
End.
3.Viết chương trỡnh nhập vào một xõu ký tự từ bàn phớm. Đổi xõu ký tự đú sang chữ thường rồi in kết quả ra màn hỡnh.
	Vớ dụ :Xõu abCdAbcD sẽ cho ra xõu abcdabcd.
Uses Crt;
Var	St:String;
	i:Byte;
Begin
	Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);
	For i:=1 to length(St) do 
	If St[i] IN [‘A’..’Z’] Then St[i]:=CHR(ORD(St[i])+32);
	Write(‘Xau ket qua: ‘, St); 
	Readln;
End.
Sở giáo dục và đào tạo lai châu
Trường thpt tân uyên
đề kiểm tra 1 tiết
Khối: 11
Tên:	Lớp:	
Đề số 1
Câu 1: Hãy nêu sự giống và khác nhau giữa mảng một chiều và xâu.
Câu 2: Viết chương trỡnh tỡm giỏ trị lớn nhất của một mảng chứa cỏc số nguyờn gồm N phần tử.
Câu 3: Viết chương trỡnh nhập vào một xõu ký tự từ bàn phớm. Đổi xõu ký tự đú sang chữ in hoa rồi in kết quả ra màn hỡnh.
	Vớ dụ :Xõu abcdAbcD sẽ cho ra xõu ABCDABCD.
Chú ý: Học sinh không được dùng tài liệu, giáo viên coi thi không giải thích gì thêm.
Sở giáo dục và đào tạo lai châu
Trường thpt tân uyên
đề kiểm tra 1 tiết
Khối: 11
Tên:	Lớp:	
Đề số 2
Câu 1: Hãy nêu cách khai báo mảng.
Câu 2: Viết chương trỡnh tớnh tổng bỡnh phương của cỏc số õm trong một mảng gồm N phần tử.
Câu 3: Viết chương trỡnh nhập vào một xõu ký tự từ bàn phớm. Đổi xõu ký tự đú sang chữ thường rồi in kết quả ra màn hỡnh.
	Vớ dụ :Xõu abCdAbcD sẽ cho ra xõu abcdabcd.
Chú ý: Học sinh không được dùng tài liệu, giáo viên coi thi không giải thích gì thêm.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 36.doc