Giáo án Tin học 11 - Tiết: Bài tập về tệp

Giáo án Tin học 11 - Tiết: Bài tập về tệp

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

 Củng cố việc sử dụng các thủ tục và hàm thao tác trên tệp;

 Các giải thuật và bài toán cơ bản.

2. Kỹ năng:

 Học sinh có thể hiểu và sử dụng biến tệp có kiểu trong lưu và xử lý dữ liệu.

3. Thái độ

 Học sinh tích cực chủ động, nghiêm túc trong việc giải quyết bài tập.

 

doc 4 trang Người đăng quocviet Lượt xem 10994Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 11 - Tiết: Bài tập về tệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Người soạn: Trần Hồng Thắm
Bộ môn: Tin học
Lớp: 11
TIẾT: BÀI TẬP VỀ TỆP
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
Củng cố việc sử dụng các thủ tục và hàm thao tác trên tệp;
Các giải thuật và bài toán cơ bản.
2. Kỹ năng:
Học sinh có thể hiểu và sử dụng biến tệp có kiểu trong lưu và xử lý dữ liệu.
3. Thái độ
Học sinh tích cực chủ động, nghiêm túc trong việc giải quyết bài tập.
II. Chuẩn bị
GV: Tài liệu, các thiết bị trực quan, giáo án.
HS: Sách, vở, bút, thước
III. Phương pháp dạy học dự kiến
Gợi ý, thuyết trình, vấn đáp với học sinh.
Hoạt động theo nhóm
IV. Nội dung bài giảng
1. Ổn định lớp- kiểm tra sỹ số
2. Kiểm tra bài cũ
3. Nội dung bài mới
Hoạt động 1: Nhắc lại các kiến thức đã học về tệp.
GV- Yêu cầu học sinh nhắc lại các thao tác về tệp
HS- Độc lập suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
Hoạt động 2: Rèn luyện kỹ năng thao tác với tệp
Nội dung ghi bảng
Hoạt động của thầy và trò
Bài 1: Cho tệp DATA.INP, mỗi dòng chứa một số nguyên. Hãy lập trình tính trung bình cộng các số.
1. Phân tích bài toán
Input: Dữ liệu được đọc ở tệp DATA.INP;
Output: Trung bình cộng các số
2. Diễn tả thuật toán:
Bước 1: Gán và mở tệp (f, ’DATA.INP’), dem:=0; s:=0;
Bước 2: Nếu eof(f) thì qua bước 3
	Còn không: - read(f,n);
 - s:=s+n;
 - dem:=dem+1;
 - Quay lại bước 2;
Bước 3: Nếu dem>0 thì trung bình cộng là s/dem
Còn không thì file rỗng;
Bước 4: Đóng file.
3. Viết chương trình
VAR f:text;
 s,n,dem:integer;
begin
 assign(f,'DATA.TXT');
 RESET(f);
 dem:=0; s:=0;
 while not eof(f) do
 begin
 read(f,n);
 s:=s+n; dem:=dem+1;
 end;
 if dem>0 then write('trung binh cong la:',s/dem:12:2)
 else write('file rong');
 close(f);
 readln;
end.
Bài 2: Cho tệp DATA.TXT chứa các số nguyên. Hãy lập trình tìm các số chia hết cho 3 và ghi vào tệp KETQUA.TXT.
1. Xác định bài toán
Input: Dữ liệu được đọc ở tệp DATA.TXT;
Output: Tệp KETQUA.TXT chứa các số chia hết cho 3.
2. Diễn tả thuật toán
Bước 1: Gán và mở tệp (f, ‘DATA,TXT), gán và mở tệp (f1,KETQUA.TXT) để ghi kết quả;
Bước 2: Nếu eof(f) thì qua bước 3
Còn không: - read(f,n);
- Nếu n mod 3=0 thì ghi vào tệp KETQUA.TXT;
- Quay lại bước 2;
Bước 3: close(f), close(f1).
3. Viết chương trình
Var f,f1: text;
n: integer;
Begin 
 Assign(f,’DATA.TXT’);
 Reset(f);
 Assign(f1,’KETQUA.TXT’);
 Rewrite(f1);
 While not eof(f) do 
Begin
Read(f,n);
If n mod 3=0 then writeln(f1,n);
End;
 Close(f);
 Close(f1);
 Readln;
End.
GV: Ra đề bài tập.
HS: Chép lại đề bài tập và suy nghĩ cách giải.
GV: Hãy nêu input và output của bài toán?
HS: Input: Dữ liệu được đọc ở tệp DATA.INP;
Output: Trung bình cộng các số
GV: Một em hãy nêu ý tưởng để giải quyết bài toán?
HS: Đọc từng dòng dữ liệu từ tệp, cộng dồn các số trong tệp và đếm số phần tử của tệp.
GV: Gọi một HS lên bảng mô tả thuật toán.Dùng sơ đồ khối hoặc cách liệt kê.
HS: Một em lên bảng viết bài. Các bạn khác ngồi dưới viết.
GV: Chữa bài của hs viết.
HS: Theo dõi bài.
GV: Yêu cầu HS viết chương trình cài đặt.
HS: Lên viết chương trình.
GV: Sửa lỗi cho học sinh.
Mở rộng
GV: Từ bài toán các em có thể mở rộng đề giải các bài toán tương tự như:
- Tính tổng của các giá trị trong file;
- Đếm số phần tử của file văn bản.
GV: Giao bài tập thứ 2. Đọc đề cho HS.
HS: Chép lại đề bài tập và suy nghĩ cách giải.
GV: Hãy nêu input và output của bài toán?
HS: Input: Dữ liệu được đọc ở tệp DATA.INP;
Output: Tệp KETQUA.INP chứa các số chia hết cho 3.
GV: Một em hãy nêu ý tưởng để giải quyết bài toán?
HS: Duyệt từng phần tử của file nếu chia hết cho 3 thì ghi vào tệp KETQUA.INP
GV: Gọi một HS lên bảng mô tả thuật toán.Dùng sơ đồ khối hoặc cách liệt kê.
HS: Một em lên bảng viết bài. Các bạn khác ngồi dưới viết.
GV: Chữa bài của hs viết.
HS: Theo dõi bài.
GV: Yêu cầu HS viết chương trình cài đặt.
HS: Lên viết chương trình.
GV: Sửa lỗi cho học sinh.
Mở rộng:
GV: Từ bài toán trên ta có thể mở rộng để giải các bài toán tương tự sau:
- Ghi vào một tệp khác chứa các số nguyên dương.
V. Củng cố, dặn dò
	- Củng cố các kiến thức liên quan trong chương này và các loại bài tập thường có.
	- Làm các bài tập trong sách bài tập để rèn luyện kỹ năng về tệp.

Tài liệu đính kèm:

  • docGATiet bai tap ve Tep.doc