Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11 - Phần một: Điện - Điện từ học

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11 - Phần một: Điện - Điện từ học

1.79 Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng hoá năng.

B. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng cơ năng.

C. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng nhiệt năng.

D. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó là năng lượng của điện trường trong tụ điện.

 

doc 5 trang Người đăng quocviet Lượt xem 3261Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11 - Phần một: Điện - Điện từ học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11 
Phần một: Điện - Điện từ học
. Năng lượng điện trường
1.79 Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng hoá năng.
B. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng cơ năng.
C. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng nhiệt năng.
D. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó là năng lượng của điện trường trong tụ điện.
1.80 Một tụ điện có điện dung C, được nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Công thức nào sau đây không phải là công thức xác định năng lượng của tụ điện?
A. W = 
B. W = 
C. W = 
D. W = 
1.81 Một tụ điện có điện dung C, được nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Công thức xác định mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện là:
A. w = 
B. w = 
C. w = 
D. w = 
1.82 Một tụ điện có điện dung C = 6 (μF) được mắc vào nguồn điện 100 (V). Sau khi ngắt tụ điện khỏi nguồn, do có quá trình phóng điện qua lớp điện môi nên tụ điện mất dần điện tích. Nhiệt lượng toả ra trong lớp điện môi kể từ khi bắt đầu ngắt tụ điện khỏi nguồn điện đến khi tụ phóng hết điện là:
A. 0,3 (mJ).
B. 30 (kJ).
C. 30 (mJ).
D. 3.104 (J).
1.83 Một tụ điện có điện dung C = 5 (μF) được tích điện, điện tích của tụ điện bằng 
10-3 (C). Nối tụ điện đó vào bộ acquy suất điện động 80 (V), bản điện tích dương nối với cực dương, bản điện tích âm nối với cực âm của bộ acquy. Sau khi đã cân bằng điện thì
A. năng lượng của bộ acquy tăng lên một lượng 84 (mJ).
B. năng lượng của bộ acquy giảm đi một lượng 84 (mJ).
C. năng lượng của bộ acquy tăng lên một lượng 84 (kJ).
D. năng lượng của bộ acquy giảm đi một lượng 84 (kJ).
1.84 Một tụ điện không khí phẳng mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 200 (V). Hai bản tụ cách nhau 4 (mm). Mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện là:
A. w = 1,105.10-8 (J/m3).
B. w = 11,05 (mJ/m3).
C. w = 8,842.10-8 (J/m3).
D. w = 88,42 (mJ/m3).
. Bài tập về tụ điện
1.85 Hai bản của một tụ điện phẳng là hình tròn, tụ điện được tích điện sao cho điện trường trong tụ điện bằng E = 3.105 (V/m). Khi đó điện tích của tụ điện là 
Q = 100 (nC). Lớp điện môi bên trong tụ điện là không khí. Bán kính của các bản tụ là:
A. R = 11 (cm).
B. R = 22 (cm).
C. R = 11 (m).
D. R = 22 (m).
1.86 Có hai tụ điện: tụ điện 1 có điện dung C1 = 3 (μF) tích điện đến hiệu điện thế 
U1 = 300 (V), tụ điện 2 có điện dung C2 = 2 (μF) tích điện đến hiệu điện thế 
U2 = 200 (V). Nối hai bản mang điện tích cùng tên của hai tụ điện đó với nhau. Hiệu điện thế giữa các bản tụ điện là:
A. U = 200 (V).
B. U = 260 (V).
C. U = 300 (V).
D. U = 500 (V).
1.87 Có hai tụ điện: tụ điện 1 có điện dung C1 = 3 (μF) tích điện đến hiệu điện thế 
U1 = 300 (V), tụ điện 2 có điện dung C2 = 2 (μF) tích điện đến hiệu điện thế 
U2 = 200 (V). Nối hai bản mang điện tích cùng tên của hai tụ điện đó với nhau. Nhiệt lượng toả ra sau khi nối là:
A. 175 (mJ).
B. 169.10-3 (J).
C. 6 (mJ).
D. 6 (J).
1.88 Một bộ tụ điện gồm 10 tụ điện giống nhau (C = 8 μF) ghép nối tiếp với nhau. Bộ tụ điện được nối với hiệu điện thế không đổi U = 150 (V). Độ biến thiên năng lượng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh thủng là:
A. ΔW = 9 (mJ).
B. ΔW = 10 (mJ).
C. ΔW = 19 (mJ).
D. ΔW = 1 (mJ).
1.89 Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi ε. Khi đó điện tích của tụ điện
A. Không thay đổi.
B. Tăng lên ε lần.
C. Giảm đi ε lần.
D. Thay đổi ε lần.
1.90 Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi ε. Khi đó điện dung của tụ điện
A. Không thay đổi.
B. Tăng lên ε lần.
C. Giảm đi ε lần.
D. Tăng lên hoặc giảm đi tuỳ thuộc vào lớp điện môi.
1.91 Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi ε. Khi đó hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện
A. Không thay đổi.
B. Tăng lên ε lần.
C. Giảm đi ε lần.
D. Tăng lên hoặc giảm đi tuỳ thuộc vào lớp điện môi.
. hướng dẫn giải và trả lời
Năng lượng điện trường
1.79 Chọn: D
Hướng dẫn: Năng lượng trong tụ điện là năng lượng điện trường. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó là năng lượng của điện trường trong tụ điện.
1.80 Chọn: B
Hướng dẫn: Một tụ điện có điện dung C, được nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Công thức xác định năng lượng của tụ điện là 
W = = = 
1.81 Chọn: D
Hướng dẫn: Công thức xác định mật độ năng lượng điện trường là w = 
1.82 Chọn: C
Hướng dẫn: Khi tụ điện phóng hết điện thì năng lượng của tụ điện đã chuyển hoàn toàn thành nhiệt năng. Nhiệt lượng toả ra trong lớp điện môi bằng năng lượng của tụ điện: W = , với C = 6 (μF) = 6.10-6(C) và U = 100 (V) ta tính được 
W = 0,03 (J) = 30 (mJ).
1.83 Chọn: A
Hướng dẫn:
- Một tụ điện có điện dung C = 5 (μF) = 5.10-6 (C) được tích điện, điện tích của tụ điện là q = 10-3 (C). Hiệu điện thế giữa hai bản cực của tụ điện là 
U = q/C = 200 (V).
- Bộ acquy suất điện động E = 80 (V), nên khi nối tụ điện với bộ acquy sao cho bản điện tích dương nối với cực dương, bản điện tích âm nối với cực âm của bộ acquy, thì tụ điện sẽ nạp điện cho acquy. Sau khi đã cân bằng điện thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng suất điện động của acquy. Phần năng lượng mà acquy nhận được bằng phần năng lượng mà tụ điện đã bị giảm 
ΔW = - E2 = 84.10-3 (J) = 84 (mJ).
1.84 Chọn: B
Hướng dẫn:
Mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện w = với ε = 1, 
U = 200 (V) và d = 4 (mm), suy ra w = 11,05.10-3 (J/m3) = 11,05 (mJ/m3).
9. Bài tập về tụ điện
1.85 Chọn: A
Hướng dẫn: áp dụng các công thức:
- Điện dung của tụ điện phẳng: , với S = π.R2.
- Mối liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường: U = E.d
- Điện tích của tụ điện: q = CU.
1.86 Chọn: B
Hướng dẫn: Khi nối hai bản mang điện tích cùng tên của hai tụ điện đó với nhau thì điện tích của bộ tụ điện bằng tổng điện tích của hai tụ điện: 
qb = q1 + q2 = C1U1 + C2U2 = 13.10-4 (C). Điện dung của bộ tụ điện là 
Cb = C1 + C2 = 5 (μF) = 5.10-6 (C). Mặt khác ta có qb = Cb.Ub suy ra 
Ub = qb/Cb = 260 (V).
1.87 Chọn: C
Hướng dẫn:
- Năng lượng của mỗi tụ điện trước khi nối chúng với nhau lần lượt là: 
W1 = = 0,135 (J) và W2 = = 0,04 (J).
- Xem hướng dẫn câu 1.86
- Năng lượng của bộ tụ điện sau khi nối với nhau là: Wb = = 0,169 (J).
- Nhiệt lượng toả ra khi nối hai tụ điện với nhau là 
ΔW = W1 + W2 – Wb = 6.10-3 (J) = 6 (mJ).
1.88 Chọn: D
Hướng dẫn:
- Trước khi một tụ điện bị đánh thủng, năng lượng của bộ tụ điện là 
Wb1 = == 9.10-3 (J).
- Sau khi một tụ điện bị đánh thủng, bộ tụ điện còn 9 tụ điện ghép nối tiếp với nhau, năng lượng của bộ tụ điện là Wb2 = == 10.10-3 (J).
- Độ biến thiên năng lượng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh thủng là ΔW = 10-3 (J) = 1 (mJ).
1.89 Chọn: A
Hướng dẫn:
- Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi ε. Khi đó tụ điện cô lập về điện nên điện tích của tụ điện không thay đổi.
- Điện dung của tụ điện được tính theo công thức: nên điện dung của tụ điện tăng lên ε lần.
- Hiệu điện thế giữa hai bản cực của tụ điện được tính theo công thức: U = q/C với q = hằng số, C tăng ε lần suy ra hiệu điện thế giảm đi ε lần.
1.90 Chọn: B Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 1.89
1.91 Chọn: C Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 1.89

Tài liệu đính kèm:

  • docVat ly 11013.doc