Các phương pháp giải bài tập hóa học phổ thông

Các phương pháp giải bài tập hóa học phổ thông

=

Điện phân là dùng năng lượng điện để thực hiện phản ứng oxi hóa - khử xảy ra trên catot và anot

+ Tại catot (cực âm) xảy ra quá trình khử (nhận e)

+ Tại Anot (cực dương) xảy ra quá trình oxi hoá (cho e)

Khác với phản ứng oxi hoá khử thông thường, phản ứng điện phân do tác dụng của điện năng và các chất trong 1. Điện phân nóng chảy

Phương pháp điện phân nóng chảy chỉ áp dụng điều chế các kim loại hoạt động rất mạnh như: Na, K, Mg, Ca, Ba, Al

a) Điện phân nóng chảy oxit: chỉ dụng điều chế Al

 

doc 7 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1371Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Các phương pháp giải bài tập hóa học phổ thông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VÊn ®Ị 
ĐIỆN PHÂN
I - §ÞNH NGHÜA
Điện phân là dùng năng lượng điện để thực hiện phản ứng oxi hĩa - khử xảy ra trên catot và anot
+ Tại catot (cực âm) xảy ra quá trình khử (nhận e)
+ Tại Anot (cực dương) xảy ra quá trình oxi hố (cho e)
Khác với phản ứng oxi hố khử thơng thường, phản ứng điện phân do tác dụng của điện năng và các chất trong mơi trường điện phân khơng trực tiếp cho nhau e mà phải truyền qua dây dẫn.
II – C¸C tr­êng hỵp ®iƯn ph©n
1. Điện phân nĩng chảy
Phương pháp điện phân nĩng chảy chỉ áp dụng điều chế các kim loại hoạt động rất mạnh như: Na, K, Mg, Ca, Ba, Al
a) Điện phân nĩng chảy oxit: chỉ dụng điều chế Al
* Tác dụng của Na3AlF6 (criolit): 
+ Hạ nhiệt cho phản ứng
+ Tăng khả năng dẫn điện cho Al
+ Ngăn chặn sự tiếp xúc của oxi khơng khí với Al
Quá trình điện phân:
+ Catot (-):
+ Anot (+)
Do điện cùc lµm b»ng graphit (than ch×) nªn bÞ khÝ sinh ra ë anot ¨n mßn.
Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iƯn ph©n cho c¶ 2 cùc lµ: 
KhÝ ë anot sinh ra th­êng lµ hçn hỵp khÝ CO, CO2 vµ O2. §Ĩ ®¬n gi¶n ng­êi ta th­êng chØ xÐt ph­¬ng tr×nh: 
b) §iƯn ph©n nãng ch¶y hi®roxit (ChØ ¸p dơng ®Ĩ ®iỊu chÕ c¸c kim lo¹i kiỊm: Na, K)
Tỉng qu¸t: 
Catot (-): 2M+ +2e2M
Anot (+): 2OH- -2e
c) §iƯn ph©n nãng ch¶y muèi clorua (ChØ ¸p dơng ®Ĩ ®iỊu chÕ kim lo¹i kiỊm vµ kiỊm thỉ)
Tỉng qu¸t: 
2. §iƯn ph©n dung dÞch
- ¸p dơng ®Ĩ ®iỊu chÕ c¸c kim lo¹i trung b×nh, yÕu.
- Trong ®iƯn ph©n dung dÞch n­íc gi÷ mét vai trß quan träng.
+ Lµ m«i tr­êng ®Ĩ c¸c cation vµ anion di chuyĨn vỊ 2 cùc.
+ §«i khi n­íc tham gia vµo qu¸ tr×nh ®iƯn ph©n.
ë catot: 	anot: 
VỊ b¶n chÊt n­íc nguyªn chÊt kh«ng bÞ ®iƯn ph©n do ®iƯn ë qu¸ lín ( I=0). Do vËy muçn ®iƯn ph©n n­íc cÇn hoµ thªm c¸c chÊt ®iƯn ly m¹nh nh­: muèi tan, axit m¹nh, baz¬ m¹nh...
§Ĩ viÕt ®­ỵc c¸c ph­¬ng tr×nh ®iƯn ly mét c¸ch ®Çy ®đ cµ chÝnh x¸c, chĩng ta cÇn l­u ý mét sè quy t¾c kinh nghiƯm sau ®©y:
Quy t¾c 1: Qu¸ tr×nh khư x¶y ra ë catot
+ C¸c ion kim lo¹i tõ Al trë vỊ ®Çu d·y thùc tÕ kh«ng bÞ khư thµnh ion kim lo¹i khi ®iƯn ph©n dung dÞch
+ C¸c ion sau Al th× bÞ khư thµnh kim lo¹i, víi thø tù ­u tiªn ng­ỵc tõ d­íi lªn. 
Trong ®ã ®Ỉc biƯt chĩ ý ion H+ lu«n bÞ khư cuèi cïng trong d·y ­u tiªn trªn.
Quy t¾c 2: Qu¸ tr×nh oxi ho¸ ë anot
­u tiªn 1: §ã lµ c¸c kim lo¹i trung b×nh vµ yÕu.
­u tiªn 2: 
- NÕu khi ®iƯn ph©n ë anot chøa ®ång thêi kim lo¹i vµ anion (ion ©m) th× anion kh«ng bÞ ®iƯn ph©n.
- C¸c anion ch­a oxi nh­:  coi nh­ kh«ng ®iƯn ph©n.
 III - §Þnh luËt ®iƯn ph©n
Trong ®ã:
+ m: sè gam d¹ng s¶m phÈm sinh ra trªn ®iƯn cùc
+ n: sè electron trao ®ỉi
+ Q = It: ®iƯn l­ỵng ®I qua dung dÞch víi c­êng ®é dßnh ®iƯn lµ I, thêi gian t vµ cã ®¬n vÞ lµ culong; I (A); t(gi©y)
+ F: h»ng sè Faraday; 1F = 96487 C 96500C
+ : gäi lµ ®­¬ng l­ỵng ®iƯn ho¸, gäi t¾t lµ ®­¬ng l­ỵng, kÝ hiƯu lµ §.
*** øng dơng cđa ph­¬ng ph¸p ®iƯn ph©n:
1. §iỊu chÕ mét sè kim lo¹i:
2. §iỊu chÕ mét sè phi kim: H2; O2; F2; Cl2
3. §iỊu chÕ mét sè hỵp chÊt: KmnO4; NaOH; H2O2, n­íc Giaven
4. Tinh chÕ mét sè kim lo¹i: Cu, Pb, Zn, Fe, Ag, Au
5. M¹ ®iƯn:
§iƯn ph©n víi anot tan ®­ỵc dïng trong kÜ thuËt m¹ ®iƯn, nh»m b¶o vƯ kim lo¹ikhái bÞ ¨n mßn vµ t¹o vỴ ®Đp cho vËt m¹. Trong m¹ ®iƯn, anot lµ kim lo¹i dïng ®Ĩ m¹ nh­: Cu, Ag, Au, Cr, Ni.. catot lµ vËt cÇn ®­ỵc m¹. Líp m¹ rÊt máng th­êng cã ®é dµy tõ: 5.10-5 ®Õn 1.10-3 cm.
IV – VËn dơng
A – Bµi tËp mÉu
Bµi 1: §iƯn ph©n dung dÞch KCl
Gi¶i:
Ph­¬ng tr×nh ®iƯn li: 	
+ catot: (-): K+; H+, trong ®ã K+ kh«ng bÞ ®iƯn ph©n (theo quy t¾c 1)
K+ K+
+ anot (-): ;th× thø tù ®iƯn ph©n lµ:> (theo quy t¾c 2 – ­u tiªn 2)
Do ®ã ph­¬ng tr×nh ®iƯn ph©n lµ: 
2KCl + 2H2O 2KOH + H2+ Cl2
NÕu hÕt th× ®Õn l­ỵt tham gia qu¸ tr×nh ®iƯn ph©n: 
Nh­ vËy, ®Õn ®©y n­íc ®iƯn ph©n vµ KOH ®ãng vai trßn xĩc t¸c: 
Bµi 2: §iƯn ph©n dung dÞch CuSO4
Gi¶i: 
+ catot: (-): Cu2+; H+: Cu2+ +2eCu
+ anot (-): ;: 
Do ®ã ph­¬ng tr×nh ®iƯn ph©n lµ: CuSO4 + H2O Cu + H2SO4 + 
Bµi 3: §iƯn ph©n dung dÞch CuSO4 víi an«t lµ Cu
Gi¶i: 
+ catot: (-): Cu2+; H+: Cu2+ +2eCu
+ anot (-): Cu;: Cu – 2e Cu2+
Nh­ vËy, ë catot Cu sinh ra bao nhiªu th× ë anot bÞ tan ra bÊy nhiªu; tr­íc vµ sau ®iƯn ph©n l­ỵng CuSO4 kh«ng ®ỉi. Qu¸ tr×nh nµy dïng ®Ĩ m¹ vµ tinh luyƯn kim lo¹i nguyªn chÊt.
Bµi 4: §iƯn ph©n dung dÞch hçn hỵp CuSO4 a mol vµ KBr b mol.
Gi¶i:
+catot (-): thø tù ®iƯn ph©n lµ cßn K+ kh«ng bÞ ®iƯn ph©n
 hÕt th× 
+ Anot (+): thø tù ®iƯn ph©n lµ: ; cßn kh«ng bÞ ®iƯn ph©n.
 hÕt Br- th× 
Ph­¬ng tr×nh ®iƯn ph©n: 
+ NÕu: b > 2a th× KBr d­ : 
+ NÕu: b < 2a th× CuSO4 d­: CuSO4 + H2O Cu + H2SO4 + 
+ NÕu b = 2a 
Bµi 5: §iƯn ph©n dung dÞch CuCl2, ®iƯn cùc tr¬ b»ng dßng ®iƯn 5A trong 45 phĩt 20 gi©y.TÝnh khèi l­ỵng kim lo¹i sinh ra trªn catot vµ khÝ sinh ra ë anot (ë ®ktc).
Gi¶i:
PT ®iƯn ph©n: 
¸p dơng c«ng thøc cã: 
B - Bµi tËp tù gi¶i
Bµi 1: TiÕn hµnh ®iƯn ph©n ®iƯn cùc tr¬, cã mµng ng¨n 1 dung dÞch chøa m(g) hçn hỵp CuSO4, NaCl cho tíi khi n­íc b¾t ®Çu ®iƯn ph©n ë c¶ 2 ®iƯn cùc th× dõng l¹i. ë anot thu ®­ỵc 0,448 lÝt khÝ (®ktc), dung dÞch sau ph¶n øng cã thĨ hoµ tan tèi ®a 0,68g Al2O3.
1. TÝnh m	
2. TÝnh khèi l­ỵng catot ®· t¨ng trong qu¸ tr×nh ®iƯn ph©n
3. TÝnh khèi l­ỵng dung dÞch gi¶m ®I sau qu¸ tr×nh ®iƯn ph©n. (Gs n­íc bay h¬i kh«ng ®¸ng kĨ)
Bµi 2: Hoµ tan 12,5g CuSO4.5H2O vµo dung dÞch chøa a(g) HCl ®­ỵc 100ml dung dÞch X. §iƯn ph©n dung dÞch X víi ®iƯn cùc tr¬, dßng ®iƯn 1 chiỊu 5A trong 386 gi©y.
1. ViÕt c¸c PTHH cã thĨ x¶y ra khi ®iƯn ph©n.
2. TÝnh nång ®é mol/l c¸c chÊt tan trong dung dÞch sau ®iƯn ph©n
3. Sau ®iƯn ph©n lÊy ®iƯn cùc ra råi cho vµo phÇn dung dÞch 5,9g 1 kim lo¹i M (®øng sau Mg trong d·y ®iƯn ho¸). Khi ph¶n øng kÕt thĩc, ng­êi ta thu ®­ỵc 0,672 lÝt khÝ (1,6atm vµ 54,60C) vµ läc dung dÞch thu ®­ỵc 3,26g chÊt r¾n. X¸c ®ơnh m vµ tÝnh a.
4. NÕu kh«ng cho M mµ tiÕp tơc ®iƯn ph©n , vỊ nguyªn t¾c ph¶i ®iƯn ph©n bao l©u míi thÊy khÝ tho¸t ra ë K.
Bµi 3: Nung hoµn toµn 45,6g hçn hỵp 2 muèi hi®rocacbonat cđa kim lo¹i R vµ R’ thu ®­ỵc hçn hỵp chÊt r¾n A vµ hçn hỵp khÝ B. Cho B hÊp thơ hÕt vµo 2 lÝt dung dÞch Ba(OH)2 0,3M (d=1,2) thu ®­ỵc 102,44g kÕt tđa.
Sau ph¶n øng khèi l­ỵng dung dÞch cßn 2325,48g vµ dung dÞch vÉn cã tÝnh baz¬. Hoµ tan hÕt chÊt r¾n A cÇn 500ml dung dÞch HCl 3,65% th× thu ®­ỵc 2 muèi clorua cđa R vµ R’
NÕu ®em ®iƯn ph©n nãng ch¶y muèi clorua cđa R’ trong A th× cÇn thêi gian t(gi©y) víi c­êng ®é I = 10A. Trong khi ®ã, cịng víi thêi gian vµ c­êng ®é nh­ trªn ®em ®iƯn ph©n nãng ch¶y muèi clorua cđa R trong A th× ®­ỵc 11,04g R.
a. H·y x¸c ®Þnh R, R’
b. TÝnh D cđa dung dÞch HCl ®· dïng.
Bµi 4: Trong 500ml dung dÞch A chøa 0,4925g mét hçn hỵp gåm muèi clorua vµ hi®roxit cđa kim lo¹i kiỊm. Dung dÞch A cã pH =12. Khi ®iƯn ph©n 1/10 dung dÞch A cho ®Õn khi hÕt clo th× thu ®­ỵc 11,2ml khÝ clo (2730C vµ 1atm).
a) X¸c ®Þnh kim lo¹i
b) 1/10 A t¸c dơng võa ®đ víi 25ml dung dÞch CuCl2. T×m nång ®é mol cđa dd CuCl2
c) Hái ph¶i ®iƯn ph©n 1/10A trong bao l©u víi I = 96,5A ®Ĩ ®­ỵc dung dÞch cã 1 chÊt tan víi pH=13.
Bµi 5: TiÕn hµnh ®iƯn ph©n dung dÞch hçn hỵp gåm HCl 0,01M + CuCl2 0,1M + NaCl 0,1M, ®iƯn cùc tr¬, mµng ng¨n xèp. VÏ ®å thÞ biĨu diƠn sù biÕn thiªn pH cđa dung dÞch theo qu¸ tr×nh ®iƯn ph©n.
Bµi 6: §iƯn ph©n 100ml dung dÞch chøa Cu2+, Na+; H+; cã pH = 1, ®iƯn cùc tr¬. Sau mét thêi gian ®iƯn ph©n, rĩt ®iƯn cùc ra khái dung dÞch, thÊy khèi l­ỵng trong dung dÞch gi¶m 0,64 gam vµ dung dÞch cã mµu xanh nh¹t, thĨ tÝch dung dÞch kh«ng ®ỉi.
1.ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra trong qu¸ tr×nh ®iƯn ph©n.
2. TÝnh nång ®é H+ cã trong dung dÞch sau khi ®iƯn ph©n.
Bµi 7: M lµ kim lo¹i cã tỉng sè h¹t c¬ b¶n lµ 87, X lµ halogenua. §iƯn ph©n dung dÞch MXa b»ng dßng ®iƯn 5A, ®iƯn cùc tr¬, sau 21 phĩt 27 gi©y ngõng ®iƯn ph©n, thÊy trªn catot sinh ra 1,9575 gam kimlo¹i M. X¸c ®Þnh tªn kimlo¹i M vµ nguyªn tè X biÕt MXa cã khèi l­ỵng ph©n tư lµ 218,7
Bµi 8: Nªu ph­¬ng ph¸p t¸ch tõng chÊt sau ra khái hçn hỵp: KCl; BaCl2; MgCl2
Bµi 9: §iỊu chÕ c¸c kimlo¹i tõ hçn hỵp sau:NaCl; BaCl2; AlCl3; CuCl2
Bµi 10: Nh÷ng qu¸ tr×nh nµo x¶y ra khi ®iƯn ph©n dung dÞch Cu(NO3)2 b»ng than ch×? Sau ®ã nÕu ®ỉi chiỊu dßng ®iƯn th× ®iỊu g× sÏ x¶y ra?
Bµi 11: TÝnh thêi gian ®Ĩ ®iƯn ph©n dung dÞch NiSO4 b»ng dßng ®iƯn 2A ®Ĩ phđ kÝn c¶ 2 mỈt mét l¸ kim lo¹i máng cã kÝch th­íc 1010 cm b»ng mét líp niken cã bỊ dµy 0,05mm. BiÕt r»ng niken cã khèi l­ỵng riªng 8,9g/cm3 vµ hiƯu suÊt ®iƯn ph©n lµ 90%.
Bµi 12: §iƯn ph©n dung dÞch NaCl cho ®Õn khi hÕt muèi víi dßng ®iƯn 1,61A thÊy hÕt 60phĩt
1. TÝnh khèi l­ỵng khÝ tho¸t ra, biÕt r»ng ®iƯn cùc tr¬, mµng ng¨n xèp.
2.Trén dung dÞch sau ®iƯn ph©n víi dung dÞch H2SO4 chøa 0,04 mol råi c« c¹n dung dÞch. TÝnh khèi l­ỵng muèi khan thu ®­ỵc.
Bµi 13: §iƯn ph©n 2 lÝt dung dÞch CuSO4 0,5M víi ®iƯn cùc tr¬. Sau mét thêi gian, ngõng ®iƯn ph©n vµ cho ®i qua dung dÞch sau ®iƯn ph©n mét l­ỵng d­ khÝ A th× thu ®­ỵc 72gam chÊt kÕt tđa mµu ®en. BiÕt r»ng, khi ®èt ch¸y A trong oxi d­ th× thu ®­ỵc h¬i n­íc vµ khÝ B – B lµm mÊt mµu dung dÞch n­íc brom
1. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tư cđa c¸c khÝ A, B
2. TÝnh thĨ tÝch khÝ tho¸t ra trªn anot ë ®ktc
3. TÝnh thĨ tÝch dung dÞch HNO3 60% ( d= 1,37g/ml) cÇn thiÕt ®Ĩ hoµ tan l­ỵng kim lo¹i tho¸t ra trªn catot.
Bµi 14: Trong qu¸ tr×nh ®iƯn ph©n nh÷ng cation sÏ di chuyĨn vỊ: 
A. Cùc d­¬ng, ë ®©y x¶y ra sù oxi ho¸ 
B. Cùc d­¬ng, ë ®©y x¶y ra sù khư 
C. Cùc ©m, ë ®©y x¶y ra sù oxi ho¸
 D. Cùc ©m, ë ®©y x¶y ra sù khư
Bµi 15: Qu¸ tr×nh x¶y ra t¹i c¸c ®iƯn cùc khi ®iƯn ph©n dung dÞch AgNO3 lµ : 
A. Cùc d­¬ng : Khư ion NO3- 
B. Cùc ©m : Oxi ho¸ ion NO3- 
C. Cùc ©m : Khư ion Ag+ 
D. Cùc d­¬ng : Khư H2O
Bµi 16: Mét dung dÞch X chøa ®ång thêi NaNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Zn(NO3)2, AgNO3. Thø tù c¸c kim lo¹i tho¸t ra ë catot khi ®iƯn ph©n dung dÞch trªn lµ:
A.Ag, Fe,Cu, Zn, Na 
B. Ag, Fe, Cu, Zn 
C. Ag, Cu, Fe 
D.Ag,Cu, Fe, Zn, Na
Bµi 17 Ph¶n øng ®iƯn ph©n nãng ch¶y nµo d­íi ®©y bÞ viÕt sai s¶n phÈm? 
A. Al2O3 2Al+3/2O2 
B. 2NaOH 2Na+O2+ H2
C. 2NaCl 2Na+Cl2 
D. CaBr2 Ca + Br2
Bµi 18 D·y gåm c¸c kim lo¹i ®­ỵc ®iỊu chÕ trong c«ng nghiƯp b»ng ph­¬ng ph¸p ®iƯn ph©n hỵp chÊt nãng ch¶y cđa chĩng lµ. (§H KHèI A 2007) 
A. Na, Ca, Zn 
B. Na, Cu, Al 
C. Na, Ca, Al 
D. Fe, Ca, Al
Bµi 19: Khi ®iƯn ph©n hçn hỵp dung dÞch NaCl vµ CuSO4 , nÕu dung dÞch sau khi ®iƯn ph©n hoµ tan ®­ỵc NaHCO3 th× sÏ x¶y tr­êng hỵp nµo sau ®©y: 
A. NaCl d­ 
B. NaCl d­ hoỈc CuSO4 d­ 
C. CuSO4 d­ 
D. NaCl vµ CuSO4 bÞ ®iƯn ph©n hÕt
Bµi 20: §iƯn ph©n dung dÞch chøa a mol CuSO4 vµ b mol NaCl ( víi ®iƯn cùc tr¬ , cã mµng ng¨n xèp ) . §Ĩ dung dÞch sau ®iƯn ph©n lµm phenolphtalein chuyĨn sang mµu hång th× ®iỊu kiƯn cđa a vµ b lµ ( biÕt ion SO42- kh«ng bÞ ®iƯn ph©n trong dung dÞch ) (§H KHèI b 2007) 
A. b > 2a 
B. b =2a 
C. b < 2a 
D. 2b =a
Bµi 21: Khi ®iƯn ph©n cã v¸ch ng¨n dung dÞch gåm NaCl, HCl . Sau mét thêi gian ®iƯn ph©n x¸c ®Þnh x¶y ra tr­êng hỵp nµo sau ®©y, tr­êng hỵp nµo ®ĩng :
A. Dung dÞch thu ®­ỵc cã lµm quú tÝm hãa ®á
B. Dung dÞch thu ®­ỵc kh«ng ®ỉi mµu quú tÝm
C. Dung dÞch thu ®­ỵc lµm xanh quú tÝm 
D. A, B, C ®Ịu ®ĩng
Bµi 22. øng dơng nµo d­íi ®©y kh«ng ph¶i lµ øng dơng cđa sù ®iƯn ph©n ?
A. §iỊu chÕ mét sè kim lo¹i, phi kim vµ hỵp chÊt
 B. Th«ng qua c¸c ph¶n øng ®Ĩ s¶n sinh ra dßng ®iƯn
C. Tinh chÕ mét sè kim lo¹i nh­ Cu, Pb, Zn, Fe, Ag, Au... 
D. M¹ Zn, sn, Ni, Ag, Au... b¶o vƯ vµ trang trÝ kim lo¹i
Bµi 23. §iƯn ph©n ®Õn hÕt 0,1 mol Cu (NO3)2 trong dung dÞch víi ®iƯn tùc tr¬, th× sau ®iƯn ph©n khèi l­ỵng dung dÞch ®· gi¶m bao nhiªu gam 
A. 1,6g 
B. 6,4g 
C. 8,0 gam	
 D. 18,8g
Bµi 24. TÝnh thĨ tÝch khÝ (®ktc) thu ®­ỵc khi ®iƯn ph©n hÕt 0,1 mol NaCl trong dung dÞch víi ®iƯn cùc tr¬, mµng ng¨n xèp. 
 A. 0,024 lit
B. 1,120 lit 
C. 2,240 lit
 D. 4,489 lit
Bµi 25: §iƯn ph©n dung dÞch CuCl2 víi ®iƯn cùc tr¬ , sau mét thêi gian thu ®­ỵc 0,32 gam Cu ë catot vµ mét l­ỵng khÝ X ë anot. HÊp thơ hoµn toµn l­ỵng khÝ X trªn vµo 200 ml dung dÞch NaOH ë nhiƯt ®é th­êng). Sau ph¶n øng nång ®é NaOH cßn l¹i lµ 0,05M ( gi¶ thiÕt thĨ tÝch cđa dung dÞch NaOH kh«ng thay ®ỉi). Nång ®é ban ®Çu cđa dung dÞch NaOH lµ. (§H KHèI A 2007) 
A. 0,15 M 
B. 0,2M 
C. 0,1 M 
D. 0,05M
Bµi 26: §iƯn ph©n 200 ml dung dÞch CuSO4 víi ®iƯn cùc tr¬ b»ng dßng ®iƯn mét chiỊu I = 9,65 A. Khi thĨ tÝch khÝ tho¸t ra ë c¶ hai ®Ưn cùc ®Ịu lµ 1,12 lÝt (®ktc) th× dõng ®iƯn ph©n. Khèi l­ỵng kim lo¹i sinh ra ë katèt vµ thêi gian ®iƯn ph©n lµ: 
A. 3,2gam vµ1000 s
B. 2,2 gam vµ 800 s 
C. 6,4 gam vµ 3600 s 
D. 5,4 gam vµ 1800 s
Bµi 27. ĐiƯn ph©n 200ml dd CuSO4 0,5 M vµ FeSO4 0,5M trong 15 phĩt víi ®iƯn cùc tr¬ vµ dßng ®iƯn I= 5A sÏ thu ®­ỵc ë catot: 
A. chØ cã ®ång
B. Võa ®ång, võa s¾t 
C. chØ cã s¾t
D. võa ®ång võa s¾t víi l­ỵng mçi kim lo¹i lµ tèi ®a
Bµi 28: §iƯn ph©n dung dÞch CuSO4 b»ng ®iƯn cùc tr¬ víi dßng ®iƯn cã c­êng ®é I = 0,5A trong thêi gian 1930 gi©y th× khèi l­ỵng ®ång vµ thĨ tÝch khÝ O2 sinh ra lµ 
A: 0, 64g vµ 0,112 lit 
B: 0, 32g vµ 0, 056 lÝt 
C: 0, 96g vµ 0, 168 lÝt 
D: 1, 28g vµ 0, 224 lÝt
Bµi 29: §iƯn ph©n 200ml dung dÞch hçn hỵp gåm HCl 0,1M vµ CuSO4 0,5M b»ng ®iƯn cùc tr¬. Khi ë katèt cã 3,2g Cu th× thĨ tÝch khÝ tho¸t ra ë anèt lµ 
A : 0, 56 lÝt 
B : 0, 84 lÝt 
C : 0, 672 lÝt 
D : 0,448 lit
 Bµi 30: §iƯn ph©n dd chøa 0,2 mol FeSO4 vµ 0,06mol HCl víi dßng ®iƯn 1,34 A trong 2 giê (®iƯn cùc tr¬, cã mµng ng¨n). Bá qua sù hoµ tan cđa clo trong n­íc vµ coi hiƯu suÊt ®iƯn ph©n lµ 100%. Khèi l­ỵng kim lo¹i tho¸t ra ë katot vµ thĨ tÝch khÝ tho¸t ra ë anot (®ktc) lÇn l­ỵt lµ:
A. 1,12 g Fe vµ 0, 896 lit hçn hỵp khÝ Cl2 , O2.
B. 1,12 g Fe vµ 1, 12 lit hçn hỵp khÝ Cl2 vµ O2.
C. 11,2 g Fe vµ 1, 12 lit hçn hỵp khÝ Cl2 vµ O2.
D. 1,12 g Fe vµ 8, 96 lit hçn hỵp khÝ Cl2 vµ O
Bµi 31: Dung dÞch chøa ®ång thêi 0,01 mol NaCl; 0,02 mol CuCl2; 0,01 mol FeCl3; 0,06 mol CaCl2. Kim lo¹i ®Çu tiªn tho¸t ra ë catot khi ®iƯn ph©n dung dÞch trªn lµ :
A. Fe
B. Zn
C. Cu
D. Ca
Bµi 32: Natri, canxi, magie, nh«m ®­ỵc s¶n xuÊt trong c«ng nghiƯp b»ng ph­¬ng ph¸p nµo: 
A. Ph­¬ng ph¸p thủ luyƯn. 
B. Ph­¬ng ph¸p nhiƯt luyƯn.
C. Ph­¬ng ph¸p ®iƯn ph©n. 
D. Ph­¬ng ph¸p ®iƯn ph©n hỵp chÊt nãng ch¶y.
Bµi 33: ThĨ tÝch khÝ hi®ro sinh ra khi ®iƯn ph©n dung dÞch chøa cïng mét l­ỵng NaCl cã mµng ng¨n (1) vµ kh«ng cã mµng ng¨n (2) lµ:
A. b»ng nhau. 
B. (2) gÊp ®«i (1).
C. (1) gÊp ®«i (2).
D. kh«ng x¸c ®Þnh.
Bµi 34: Trong qu¸ tr×nh ®iƯn ph©n dung dÞch KCl, qu¸ tr×nh nµo sau ®©y x¶y ra ë cùc d­¬ng (anot) 
A. ion Cl- bÞ oxi ho¸. 
B. ion Cl- bÞ khư.
C. ion K+ bÞ khư. 	
D. ion K+ bÞ oxi ho¸.
Bµi 35: §iƯn ph©n víi ®iƯn cùc tr¬ dung dÞch muèi clorua cđa kim lo¹i ho¸ trÞ (II) víi c­êng ®é dßng ®iƯn 3A. Sau 1930 gi©y, thÊy khèi l­ỵng catot t¨ng1,92 gam. Kim lo¹i trong muèi clorua trªn lµ kim lo¹i nµo d­íi ®©y (cho Fe = 56, Ni = 59, Cu = 64, Zn = 65) 
A. Ni
B. Zn
C. Cu
D. Fe
Bµi 36: §iƯn ph©n dïng ®iƯn cùc tr¬ dung dÞch muèi sunfat kim lo¹i ho¸ trÞ II víi c­êng ®é dßng ®iƯn 3A. Sau 1930 gi©y thÊy khèi l­ỵng catot t¨ng 1,92 gam, Cho biÕt tªn kim lo¹i trong muèi sunfat (cho Fe = 56, Ni = 59, Cu = 64, Zn = 65)
A. Fe
B. Ca
C. Cu
D. Mg
Bµi 37: §iỊu nµo lµ kh«ng ®ĩng trong c¸c ®iỊu sau:
A. §iƯn ph©n dung dÞch NaCl thÊy pH dung dÞch t¨ng dÇn
B. §iƯn ph©n dung dÞch CuSO4 thÊy pH dung dÞch gi¶m dÇn
C. §iƯn ph©n dung dÞch NaCl + CuSO4 thÊy pH dung dich kh«ng ®ỉi
D. §iƯn ph©n dung dÞch NaCl + HCl thÊy pH dung dÞch t¨ng dÇn
(coi thĨ tÝch dung dÞch khi ®iƯn ph©n lµ kh«ng ®ỉi, khi cã mỈt NaCl th× dïng thªm mµng ng¨n)
Bµi 38 §iƯn ph©n dung dÞch chøa a mol CuSO4 vµ b mol NaCl (víi ®iƯn cùc tr¬ cã mµng ng¨n xèp). §Ĩ dung dÞch sau khi ®Þªn ph©n lµm phenolphtalein chuyĨn sang mµu hång th× ®iỊu kiƯn cđa a vµ b lµ (biÕt ion SO42- kh«ng bÞ ®iƯn ph©n trong dung dÞch)
A. b > 2a
B. b = 2a
C. b < 2a
D. 2b = a
Bµi 39: TiÕn hµnh ®iƯn ph©n hoµn toµn dung dÞch X chøa AgNO3 vµ Cu(NO3)2 thu ®­ỵc 56 gam hçn hỵp kim lo¹i ë catot vµ 4,48 lÝt khÝ ë anot (®ktc). Sè mol AgNO3 vµ Cu(NO3)2 trong X lÇn l­ỵt lµ (cho Ag = 108, Cu = 64)
A. 0,2 vµ 0,3
B. 0,3 vµ 0,4
C. 0,4 vµ 0,2
D. 0,4 vµ 0,2
Bµi 40: §iƯn ph©n 100ml dung dÞch A chøa ®ång thêi HCl 0,1M vµ NaCl 0,2 M víi ®iƯn cùc tr¬ cã mµng ng¨n xèp tíi khi ë anot tho¸t ra 0,224 lÝt khÝ (®ktc) th× ngõng ®iƯn ph©n. Dung dÞch sau khi ®iƯn ph©n cã pH (coi thĨ tÝch dung dÞch thay ®ỉi kh«ng ®¸ng kĨ) lµ 
A. 6
B. 7
C. 12
D. 13
Bµi 41: §iƯn ph©n ®Õn hÕt 0,1 mol Cu(NO3)2 trong dung dÞch víi ®iƯn cùc tr¬, th× sau ®iƯn ph©n khèi l­ỵng dung dÞch ®· gi¶m bao nhiªu gam ? ( cho Cu = 64; O = 16)	
A. 1,6 gam
B. 6,4 gam 	
C. 8,0 gam 
D. 18,8 gam
Bµi 42: §iỊu chÕ Cu tõ dung dÞch Cu(NO3)2 b»ng ph­¬ng ph¸p nµo th× thu ®­ỵc Cu tinh khiÕt 99,999% ?
A. Ph­¬ng ph¸p thđy luyƯn. 
B. Ph­¬ng ph¸p nhiƯt luyƯn
C. Ph­¬ng ph¸p ®iƯn ph©n 
D. C¶ A, B, C
Bµi 43: Khi ®iƯn ph©n 25,98 gam iotua cđa mét kim lo¹i X nãng ch¶y, th× thu ®­ỵc 12,69 gam iot. Cho biÕt c«ng thøc muèi iotua	
A. KI 
B. CaI2
C. NaI
D. CsI
Bµi 44: Trong c«ng nghiƯp natri hi®roxit ®­ỵc s¶n xuÊt b»ng ph­¬ng ph¸p 
A. ®iƯn ph©n dung dÞch NaCl, kh«ng cã mµng ng¨n ®iƯn cùc
B. ®iƯn ph©n dung dÞch NaNO3, kh«ng cã mµng ng¨n ®iƯn cùc
C. ®iƯn ph©n dung dÞch NaCl, cã mµng ng¨n ®iƯn cùc
D. ®iƯn ph©n NaCl nãng ch¶y
Bµi 45:§iƯn ph©n dung dÞch CuCl2 víi ®iƯn cùc tr¬, sau mét thêi gian thu ®­ỵc 0,32 gam Cu ë catot vµ mét l­ỵng khÝ X ë anot. HÊp thơ hoµn toµn l­ỵng khÝ X trªn vµo 200 ml dung dÞch NaOH (ë nhiƯt ®é th­êng). Sau ph¶n øng, nång ®é NaOH cßn l¹i lµ 0,05M (gi¶ thiÕt thĨ tÝch dung dÞch kh«ng thay ®ỉi). Nång ®é ban ®Çu cđa dung dÞch NaOH lµ (cho Cu = 64)
 A. 0,15M
B. 0,2M
C. 0,1M
D. 0,05M
Bµi 46: Hoµ tan 40 gam muèi CdSO4 bÞ Èm vµo n­íc. §Ĩ ®iƯn ph©n hÕt ca®imi	 trong dung dÞch cÇn dïng dßng ®iƯn 2,144A vµ thêi gian 4 giê. PhÇn tr¨m n­íc chøa trong muèi lµ 
A. 18,4%
B. 16,8% 
C. 18,6%
D. 16%
Bµi 47: §iƯn ph©n 300ml dung dÞch CuSO4 0,2M víi c­êng ®é dßng ®iƯn lµ 3,86A. Khèi l­ỵng kim lo¹i thu ®­ỵc ë catot sau khi ®iƯn ph©n 20 phĩt lµ (cho Cu = 64; S = 32; O = 16)
 A. 1,28 gam
B.1,536 gam
C. 1,92 gam
D. 3,84 gam
Bµi 48: §iƯn ph©n dung dÞch MSO4 khi ë anot thu ®­ỵc 0,672 lÝt khÝ (®ktc) th× thÊy khèi l­ỵng catot t¨ng 3,84 gam. Kim lo¹i M lµ (cho Cu = 64; Fe = 56; Ni = 59; Zn = 65)
 A. Cu
B. Fe
C. Ni
D. Zn
Bµi 49: §iƯn ph©n nãng ch¶y muèi clorua cđa kim lo¹i M, ë anot thu ®­ỵc 1,568 lÝt khÝ (®ktc), khèi l­ỵng kim lo¹i thu ®­ỵc ë catot lµ 2,8 gam. Kim lo¹i M lµ
 A. Mg
B. Na
C. K
D. Ca
Bµi 50: Cã 200ml dung dÞch hçn hỵp Cu(NO3)2 vµ AgNO3. §Ĩ ®iƯn ph©n hÕt ion kim lo¹i trong dung dÞch cÇn dïng dßng ®iƯn 0,402A, thêi gian 4 giê, trªn catot tho¸t ra 3,44 gam kim lo¹i. Nång ®é mol/lit cđa Cu(NO3)2 vµ AgNO3 lµ 
 A. 0,1 vµ 0,2
B. 0,01 vµ 0,1
C. 0,1 vµ 0,01
D. 0,1 vµ 0,1
Bµi 51: TiÕn hµnh ®iƯn ph©n (cã mµng ng¨n xèp) 500 ml dung dÞch chøa hçn hỵp HCl 0,02M vµ NaCl 0,2M. Sau khi ë anot bay ra 0,448 lÝt khÝ (ë ®ktc) th× ngõng ®iƯn ph©n. CÇn bao nhiªu ml dung dÞch HNO3 0,1M ®Ĩ trung hoµ dung dÞch thu ®­ỵc sau ®iƯn ph©n 
 A. 200 ml
B. 300 ml
C. 250 ml
D. 400 ml
Bµi 52: Hoµ tan 1,28 gam CuSO4 vµo n­íc råi ®em ®iƯn ph©n tíi hoµn toµn, sau mét thêi gian thu ®­ỵc 800 ml dung dÞch cã pH = 2. HiƯu suÊt ph¶n øng ®iƯn ph©n lµ
A. 62,5%
B. 50% 
C. 75%
D. 80%
Bµi 53: Hoµ tan 5 gam muèi ngËm n­íc CuSO4.nH2O råi ®em ®iƯn ph©n tíi hoµn toµn, thu ®­ỵc dung dÞch A. Trung hoµ dung dÞch A cÇn dung dÞch chøa 1,6 gam NaOH. Gi¸ trÞ cđa n lµ 
 A. 4 
B. 5
C. 6 
D. 8
Bµi 54: §iƯn ph©n dung dÞch mét muèi nitrat kim lo¹i víi hiƯu suÊt dßng ®iƯn lµ 100%, c­êng ®é dßng ®iƯn kh«ng ®ỉi lµ 7,72A trong thêi gian 9 phĩt 22,5 gi©y. Sau khi kÕt thĩc khèi l­ỵng catot t¨ng lªn 4,86 gam do kim lo¹i b¸m vµo. Kim lo¹i ®ã lµ
 A. Cu
B. Ag
C. Hg
D. Pb
Bµi 55: TiÕn hµnh ®iƯn ph©n (cã mµng ng¨n xèp) dung dÞch X chøa hçn hỵp gåm 0,02 mol HCl vµ 0,05 mol NaCl víi C­êng ®é dßng ®iƯn lµ 1,93A trong thêi gian 3000 gi©y, thu ®­ỵc dung dÞch Y. NÕu cho qu× tÝm vµo X vµ Y th× thÊy (cho H = 1; Cl = 35,5)	
A. X lµm ®á qu× tÝm, Y lµm xanh qu× tÝm.
B. X lµm ®á qu× tÝm, Y lµm ®á qu× tÝm.
C. X lµ ®á qu× tÝm, Y kh«ng ®ỉi mµu qu× tÝm.
D. X kh«ng ®ỉi mµu qu× tÝm, Y lµm xanh qu× tÝm.

Tài liệu đính kèm:

  • docPhuong phap giai BT dien phan Li 11.doc