Bài tập ôn tập Vật lý 11

Bài tập ôn tập Vật lý 11

Cu 1: Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7C và 4.10-7C đặt trong chân không , tương tác với nhau một lực 0.1N. Khoảng cách giữa chúng là:

A. r = 6.10-1m B. r = 6.10-4m C. r = 6.10-3m D. r = 6.10-2m

Cu 2: Cho 2 quả cầu nhỏ giống nhau có điện tích q=8/3.10C v q=2/3.10C chạm nhau rồi đưa chúng ra xa cách nhau 20cm trong không khí: Lực tương tác giữa chúng là.

A. 2, 25.10N B. 2.10-3N C. 1 kết quả khc D. 4.10N

Câu 3:Hai ®iƯn tÝch q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) ®Ỉt t¹i hai ®iĨm c¸ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng. § lín c­ng ® ®iƯn tr­ng t¹i ®iĨm n»m trªn ®­ng th¼ng ®i qua hai ®iƯn tÝch vµ c¸ch ®Ịu hai ®iƯn tÝch lµ:

A. E = 18000 (V/m).

B. E = 36000 (V/m).

C. E = 1,800 (V/m).

D. E = 0 (V/m).

Cu 4 Hai điện tích điểm bằng nhau đặt cách nhau một khoãng 3 cm trong không khí. Lực tương tác giữa hai điện tích là 40 N. Độ lớn của hai điện tích đó là:

A. 2.10-5C B. 2.10-6C C. 4.10-6C D. 4.10-5C

Cu 5: Ba tụ điện có điện dung mắc nối tiếp vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V.Điện tích của bộ tụ có giá trị :

A. Q = 6.10-6C B. Q = 1,2.10-6C C. Q = 2,4.10-6C D. Q = 12.10-6C

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1947Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập Vật lý 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1: Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7C và 4.10-7C đặt trong chân không , tương tác với nhau một lực 0.1N. Khoảng cách giữa chúng là:
A. r = 6.10-1m	B. r = 6.10-4m	C. r = 6.10-3m	D. r = 6.10-2m
Câu 2: Cho 2 quả cầu nhỏ giống nhau cĩ điện tích q=8/3.10C và q=2/3.10C chạm nhau rồi đưa chúng ra xa cách nhau 20cm trong khơng khí: Lực tương tác giữa chúng là.
A. 2, 25.10N	B. 2.10-3N	C. 1 kết quả khác	D. 4.10N
Câu 3:Hai ®iƯn tÝch q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) ®Ỉt t¹i hai ®iĨm c¸ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng. §é lín c­êng ®é ®iƯn tr­êng t¹i ®iĨm n»m trªn ®­êng th¼ng ®i qua hai ®iƯn tÝch vµ c¸ch ®Ịu hai ®iƯn tÝch lµ:
A. E = 18000 (V/m).
B. E = 36000 (V/m).
C. E = 1,800 (V/m).
D. E = 0 (V/m).
Câu 4 Hai điện tích điểm bằng nhau đặt cách nhau một khoãng 3 cm trong không khí. Lực tương tác giữa hai điện tích là 40 N. Độ lớn của hai điện tích đó là:
A. 2.10-5C	B. 2.10-6C	C. 4.10-6C	D. 4.10-5C
Câu 5: Ba tụ điện có điện dung mắc nối tiếp vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V.Điện tích của bộ tụ có giá trị :
A. Q = 6.10-6C	B. Q = 1,2.10-6C	C. Q = 2,4.10-6C	D. Q = 12.10-6C
Câu 6: Hai điện tích q1 và q2 hút nhau khi:
a.q1 dương,q2 âm	b. q1 âm ,q2 dương	c q1.q2 > 0	d. q1.q2 <0
Câu 7:Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân khơng cách nhau một khoảng Lực đẩy giữa chúng là Để lực tác dụng giữa chúng là thì khoảng cách giữa các điện tích đĩ phải bằng: 
A. 1 cm 	B. 2 cm 	C. 3 cm 	D. 4 cm 
Câu 8: Hai hạt bụi trong khơng khí mỗi hạt chứa electron cách nhau 2 cm. Lực tĩnh điện giữa hai hạt bằng: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Một vật mang điện âm là do: 
A. nĩ cĩ dư electron 	B. nĩ thiếu electron 
C. hạt nhân nguyên tử của nĩ cĩ số nơtron nhiều hơn số proton 	
D. hạt nhân nguyên tử của nĩ cĩ số proton nhiều hơn số nơtron 
Câu 10:Cã bèn vËt A, B, C, D kÝch th­íc nhá, nhiƠm ®iƯn. BiÕt r»ng vËt A hĩt vËt B nh­ng l¹i ®Èy C. VËt C hĩt vËt D. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ kh«ng ®ĩng?
A. §iƯn tÝch cđa vËt A vµ D tr¸i dÊu.
B. §iƯn tÝch cđa vËt A vµ D cïng dÊu.
C. §iƯn tÝch cđa vËt B vµ D cïng dÊu.
D. §iƯn tÝch cđa vËt A vµ C cïng dÊu.
Câu 11:C­êng ®é ®iƯn tr­êng g©y ra bëi ®iƯn tÝch Q = 5.10-9 (C), t¹i mét ®iĨm trong ch©n kh«ng c¸ch ®iƯn tÝch mét kho¶ng 10 (cm) cã ®é lín lµ:
A. E = 0,450 (V/m).
B. E = 0,225 (V/m).
C. E = 4500 (V/m).
D.E=2250(V/m).
 Câu 12:Hai tÊm kim lo¹i song song, c¸ch nhau 2 (cm) vµ ®­ỵc nhiƠm ®iƯn tr¸i dÊu nhau. Muèn lµm cho ®iƯn tÝch q = 5.10-10 (C) di chuyĨn tõ tÊm nµy ®Õn tÊm kia cÇn tèn mét c«ng A = 2.10-9 (J). Coi ®iƯn tr­êng bªn trong kho¶ng gi÷a hai tÊm kim lo¹i lµ ®iƯn tr­êng ®Ịu vµ cã c¸c ®­êng søc ®iƯn vu«ng gãc víi c¸c tÊm. C­êng ®é ®iƯn tr­êng bªn trong tÊm kim lo¹i ®ã lµ:
A. E = 2 (V/m).
B. E = 40 (V/m).
C. E = 200 (V/m).
D. E = 400 (V/m).
é Câu 13:Bộ tơ ®iƯn gåm hai tơ ®iƯn: C1 = 20 (μF), C2 = 30 (μF) m¾c nèi tiÕp víi nhau, råi m¾c vµo hai cùc cđa nguån ®iƯn cã hiƯu ®iƯn thÕ U = 60 (V). §iƯn tÝch cđa bé tơ ®iƯn lµ:
A. Qb = 3.10-3 (C).
B. Qb = 1,2.10-3 (C).
C. Qb = 1,8.10-3 (C).
D. Qb = 7,2.10-4 (C).
Câu14:Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân khơng cách nhau một khoảng r1=4cm Lực đẩy giữa chúng là F1=9.10-5C Để lực tác dụng giữa chúng là 1,6.10-4C thì khoảng cách r2 giữa các điện tích đĩ phải bằng bao nhiêu?
A.4cm	B.6cm	C.8cm	D.
Câu 15:Bèn tơ ®iƯn gièng nhau cã ®iƯn dung C ®­ỵc ghÐp nèi tiÕp víi nhau thµnh mét bé tơ ®iƯn. §iƯn dung cđa bé tơ ®iƯn ®ã lµ:
A. Cb = 4C.	B. Cb = C/4.	C. Cb = 2C.D. 	Cb = C/2.
Đặt một điện tích thử cĩ điện tích q = -1mC tại một điểm, nã chÞu một lùc điện 1N cĩ hướng từ trái sang phải.Cường độ điện trường cĩ độ lớn và hướng là
1V/m,từ trái sang phải. B. 1V/m, từ phải sang trái.
 C.1000V/m, từ trái sang phải. D. 1000V/m, từ phải sang trái.

Tài liệu đính kèm:

  • docBT 11.doc