Bài ôn tập chương II

Bài ôn tập chương II

Câu 1: Cho mạch điện như hình vẽ . Điện trở tương đương của

đoạn mạch AB là

A . 4 Ω B . 6 Ω C . 8 Ω D . 10 Ω

Câu 2 : Người ta có một số điện trở giống nhau , có giá trị mỗi chiếc là 5Ω . Hỏi phải dùng ít nhất là bao nhiêu điện trở để có bộ điện trở tương đương là 3 Ω.

A . 3 chiếc B .4 chiếc C . 5 chiếc D . 6 chiếc

Câu 3 : Cho mạch điện như hình vẽ. R2=6Ω , R3=3Ω ,U=6V ;

 Cường độ dòng điện qua R1 là 1 A. R1có giá trị :

A . 6Ω B . 4 Ω C . 2 Ω D .giá trị khác

Câu 4 : Cho mạch điện như hình vẽ.

R1= 5Ω, R2=15Ω ,R3= 2Ω, R4=6Ω

UAB= 20 VHiệu điện thế UMN có giá trị :

A. 3 V B . 2V C .1 V D . 0 V

Câu 5 : Điện trở tương đương của bộ điện trở gồm

nhiều điện trở ghép song song luôn luôn

A . Lớn hơn từng điện trở thành phần B . Nhỏ hơn từng điện trở thành phần

C . Bằng điện trở thành phần D . Tất cả sai

Câu 6 : Điện trở tương đương của bộ điện trở gồm nhiều điện trở ghép nối tiếp luôn luôn

A . Lớn hơn từng điện trở thành phần B . Nhỏ hơn từng điện trở thành phần

 

doc 4 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2432Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài ôn tập chương II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1: Cho mạch điện như hình vẽ . Điện trở tương đương của 
đoạn mạch AB là 
A . 4 Ω B . 6 Ω C . 8 Ω D . 10 Ω 
Câu 2 : Người ta có một số điện trở giống nhau , có giá trị mỗi chiếc là 5Ω . Hỏi phải dùng ít nhất là bao nhiêu điện trở để có bộ điện trở tương đương là 3 Ω.
A . 3 chiếc	B .4 chiếc C . 5 chiếc	D . 6 chiếc
Câu 3 : Cho mạch điện như hình vẽ. R2=6Ω , R3=3Ω ,U=6V ;
 Cường độ dòng điện qua R1 là 1 A. R1có giá trị :
A . 6Ω	B . 4 Ω C . 2 Ω D .giá trị khác
Câu 4 : Cho mạch điện như hình vẽ. 
R1= 5Ω, R2=15Ω ,R3= 2Ω, R4=6Ω
UAB= 20 VHiệu điện thế UMN có giá trị :
A. 3 V B . 2V C .1 V D . 0 V
Câu 5 : Điện trở tương đương của bộ điện trở gồm 
nhiều điện trở ghép song song luôn luôn 
A . Lớn hơn từng điện trở thành phần B . Nhỏ hơn từng điện trở thành phần
C . Bằng điện trở thành phần D . Tất cả sai
Câu 6 : Điện trở tương đương của bộ điện trở gồm nhiều điện trở ghép nối tiếp luôn luôn 
A . Lớn hơn từng điện trở thành phần B . Nhỏ hơn từng điện trở thành phần
C . Bằng điện trở thành phần	 D . Tất cả đúng
Câu 7 : Cho mạch điện như hình vẽ : ξ= 3V , r=1Ω, R1=R2=3Ω, R3=6Ω
 UAB có giá trị
A . 2 V	B . 2,25 V	C . 2,4 V	D . 2,5 V 
Câu 8:Trong các dụng cụ điện sau dụng cụ nào có thể biến hoàn toàn điện 
năng thành nhiệt năng	
	A.Bóng đèn 	B.Bàn ủi	C.Quạt gió	D.Loa
Câu 9:Người ta có một số điện trở giống nhau giá trị mỗi cái là 10Ω.Hỏi phải cần ít nhất bao nhiêu cái để mắc thành bộ điện trở có giá trị tương đương là 6Ω
	A.4	B.6	C.8	D.10
Câu 10:Có ba điện trở giống nhau được mắc thành bộ (gồm cả ba điện trở) .Hỏi có thể có được bao nhiêu cách mắc ba điện trở trên thành bộ.
	A.3	B.4	C.5	D.6
Câu 11:Có 4 điện trở giống nhau mỗi điện trở có giá trị 6Ω ghép song song thì điện trở của bộ điện trở là 
	A.3Ω	B.2,5Ω	C.0,66Ω	D.1,5Ω
Câu12:Cho hai nguồn điện giống nhau (=12V; r =0,5Ω) được mắc thành mạch kín sao cho các cực trái dấu nối với nhau thì cường độ dòng điện trong mạch là
	A.12A	B.24A	C.36A	D.48A
Câu 13:Các đèn thắp sáng trong nhà thường được mắc song song với nhau vào mạng điện 220V .Giả sử có bóng đèn 50W và bóng đèn 100W mắc nối tiếp với nhau vào nguồn điện 220V thì
	A. Đèn 100W sáng không bằng đèn 50W
	B.Cả hai đèn sáng dưới mức bình thường và đèn 100W sáng hơn đèn 50W
	C. Đèn 100W sáng hơn bình thường còn đèn 50W sáng dưới mức bình thường
	D.Cả hai đèn sáng hơn bình thường và đèn 100W sáng hơn đèn 50W
Câu 14:Dấu hiệu tổng quát nhất để nhận biết dòng điện là tác dụng 
	A.Nhiệt	B.Từ	C.Hoá học	D.Sinh lí
Câu 15:Điều kiện để có dòng điện là
	A.Chỉ cần có nguồn điện	 B.Chỉ cần có hiệu điện thế
	C.Chỉ cần duy trì một hiệu điện thế hai đầu vật dẫn D.Chỉ cần các vật dẫn tạo thành mạch kín
Câu 16:Có 5 nguồn điện giống nhau mắc // biết =6V, r=6.Hỏi b, rb:
A. 1V , 1,2 B. 6V , 1 C. 6V , 1,2 D. 1,2V , 6
Câu 17:Có 4 nguồn điện giống nhau mắc nt có =1,5V, r=2.Tìm b,rb:
A. 6V , 8 B. 4V , 7 C. 1,5V , 3 D. 3V , 2
Câu 18:Mắc xung đối là cách mắc:
A. khi cực âm của nguồn này nối với cực dương của nguồn kia.
B. khi cực dương của nguồn này nối với cực dương của nguồn kia.
C. khi cực dương của nguồn này nối với cực âm của nguồn kia.
D. khi cực âm của nguồn này nối với cực âm của nguồn kia
Câu 24:Kilôoát là đơn vị đo
	A.Dòng điện 	B.Hiệu điện thế	C. Điện trở suất	D.Công suất
Câu 19:Cho ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 100 (Ω), m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R2 = 200 (Ω), hiÖu ®iªn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 12 (V). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R1 lµ
A. U1 = 6 (V) B. U1 = 4 (V). C. U1 = 1 (V). D.U1 = 8 (V)
Câu 20:Cho ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 100 (Ω), m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R2 = 200 (Ω). ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ U khi ®ã hiÖu ®iªn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R1 lµ 6 (V). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ:
A. U = 18 (V). B.U = 12 (V). C.U = 6 (V). D.U = 24 (V).
Câu 21:Hai bãng ®Ìn cã c«ng suÊt ®Þnh møc b»ng nhau, hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc cña chóng lÇn l­ît lµ U1 = 110 (V) vµ U2 = 220 (V). TØ sè ®iÖn trë cña chóng lµ:
A. B. C. D.
Câu 22:§Ó bãng ®Ìn lo¹i 120V – 60W s¸ng b×nh th­êng ë m¹ng ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ lµ 220V, ng­êi ta ph¶i m¾c nèi tiÕp víi bãng ®Ìn mét ®iÖn trë cã gi¸ trÞ
A.R = 100 (Ω). B.R = 150 (Ω). C.R = 200 (Ω) D.R = 250 (Ω).
Câu 23:Mét nguån ®iÖn cã ®iÖn trë trong 0,1 (Ω) ®­îc m¾c víi ®iÖn trë 4,8 (Ω) thµnh m¹ch kÝn. Khi ®ã hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 12 (V). C­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ
A.I = 2,5 (A). B.I = 120 (A). C.I = 12 (A). D.I = 25 (A).
Câu 24:Mét nguån ®iÖn cã ®iÖn trë trong 0,1 (Ω) ®­îc m¾c víi ®iÖn trë 4,8 (Ω) thµnh m¹ch kÝn. Khi ®ã hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 12 (V). SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ:
A.E = 12,00 (V). B.E = 12,25 (V). C.E = 14,50 (V). D.E = 11,75 (V).
Câu 25:Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 6 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi cã ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lµ 4 (W) th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A.R = 1 (Ω). B.R = 2 (Ω). C.R = 3 (Ω). D.R = 6 (Ω).
Câu 26:Dïng mét nguån ®iÖn ®Ó th¾p s¸ng lÇn l­ît hai bãng ®Ìn cã ®iÖn trë R1 = 2 (Ω) vµ R2 = 8 (Ω), khi ®ã c«ng suÊt tiªu thô cña hai bãng ®Ìn lµ nh­ nhau. §iÖn trë trong cña nguån ®iÖn lµ:
A.r = 2 (Ω). B.r = 3 (Ω). C.r = 6 (Ω). D.r = 4 (Ω).
Câu 27:Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 6 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi cã ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lµ 4 (W) th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A.R = 3 (Ω) B.R = 4 (Ω) C.R = 5 (Ω) D.R = 6 (Ω).
Câu 28:Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 6 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi cã ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A.R = 2 (Ω). B.R = 1 (Ω). C.R = 3 (Ω). D.R = 4 (Ω).
Câu 29:BiÕt r»ng khi ®iÖn trë m¹ch ngoµi cña mét nguån ®iÖn t¨ng tõ R1 = 3 (Ω) ®Õn R2 = 10,5 (Ω) th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån t¨ng gÊp hai lÇn. §iÖn trë trong cña nguån ®iÖn ®ã lµ:
A.r = 7 (Ω). B.r = 7,5 (Ω). C.r = 6,75 (Ω). D.r = 10,5 (Ω).
Câu 30:Cho mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 2,5 (Ω), m¹ch ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 0,5 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi mét ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A,R = 1 (Ω). B.R = 3 (Ω). C.R = 2 (Ω). D.R = 4 (Ω).
Câu 31:Cho mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 2,5 (Ω), m¹ch ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 0,5 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi mét ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô trªn ®iÖn trë R ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A.R = 1 (Ω). B.R = 2 (Ω). C.R = 4 (Ω). D.R = 3 (Ω). 
 E1, r1 E2, r2 R
A B
H×nh 2.42
 Câu 32:Cho ®o¹n m¹ch nh­ h×nh vÏ (2.42) trong ®ã E1 = 9 (V), r1 = 1,2 (Ω); E2 = 3 (V), r2 = 0,4 (Ω); ®iÖn trë R = 28,4 (Ω). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB = 6 (V). C­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch cã chiÒu vµ ®é lín lµ:
A. chiÒu tõ A sang B, I = 0,4 (A). 
 B. chiÒu tõ B sang A, I = 0,4 (A).
C. chiÒu tõ A sang B, I = 0,6 (A). 
 D. chiÒu tõ B sang A, I = 0,6 (A).
Câu 33:Cho mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 6 (Ω) m¾c song song víi mét ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A.R = 1 (Ω). B.R = 2 (Ω). C.R = 3 (Ω). D.R = 4 (Ω).
Câu 34:Khi hai ®iÖn trë gièng nhau m¾c nèi tiÕp vµo mét hiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi th× c«ng suÊt tiªu thô cña chóng lµ 20 (W). NÕu m¾c chóng song song råi m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ nãi trªn th× c«ng suÊt tiªu thô cña chóng lµ:
A.80 (W). B.5 (W). C.10 (W). D.40 (W).
Câu 35:Khi hai ®iÖn trë gièng nhau m¾c song vµo mét hiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi th× c«ng suÊt tiªu thô cña chóng lµ 20 (W). NÕu m¾c chóng nèi tiÕp råi m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ nãi trªn th× c«ng suÊt tiªu thô cña chóng lµ:
A.5 (W). B.10 (W). C.40 (W). D.80 (W).
Câu 36:Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R1 vµ R2 ®Ó ®un n­íc. NÕu dïng d©y R1 th× n­íc trong Êm sÏ s«i sau thêi gian t1 = 10 (phót). Cßn nÕu dïng d©y R2 th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian t2 = 40 (phót). NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c song song th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian lµ:
A.t = 4 (phót). B.t = 8 (phót). C.t = 25 (phót). D.t = 30 (phót).
Câu 37:Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R1 vµ R2 ®Ó ®un n­íc. NÕu dïng d©y R1 th× n­íc trong Êm sÏ s«i sau thêi gian t1 = 10 (phót). Cßn nÕu dïng d©y R2 th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian t2 = 40 (phót). NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c nèi tiÕp th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian lµ:
A.t = 8 (phót). B.t = 25 (phót). C.t = 30 (phót). D.t = 50 (phót).
Câu 38:Cho mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 3 (Ω), m¹ch ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 6 (Ω) m¾c song song víi mét ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô trªn ®iÖn trë R ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A.R = 2 (Ω). B.R = 1 (Ω). C.R = 3 (Ω). D.R = 4 (Ω).
Câu 39:Ng­êi ta m¾c hai cùc cña nguån ®iÖn víi mét biÕn trë cã thÓ thay ®æi tõ 0 ®Õn v« cùc. Khi gi¸ trÞ cña biÕn trë rÊt lín th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 4,5 (V). Gi¶m gi¸ trÞ cña biÕn trë ®Õn khi c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 2 (A) th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 4 (V). SuÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn lµ: 
A.E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω). B.E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).
C.E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω). D.E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).
E 1, r1
R1
R2
A
B
C
E 2, r2
 Câu 40:Có đoạn mạch như hình vẽ. Các nguồn có suất điện động 
E 1 = 12V, E 2 và điện trở trong : r1 = 1W, r2 = 1W. 
Các điện trở R1 = 5W, R2 = 7W.
Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch AC là 11V, I=0,5A. Suất điện động của bô ngườn E2 là: 
A.5V.	B. 12V.	C. 6V.	D. 19V
 Câu 41:Cho bộ nguồn gồm 6 acquy giống nhau được mắc thành hai dãy song song với nhau, mỗi dãy gồm 3 acquy mắc nối tiếp với nhau. Mỗi acquy có suất điện động E = 2 (V) và điện trở trong r = 1 (Ω). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn lần lượt là:
 A. E b = 12 (V); rb = 6 (Ω). B. E b = 6 (V); rb = 1,5 (Ω). C. E b = 6 (V); rb = 3 (Ω). D. E b = 12 (V); rb = 3 (Ω).
 Câu 42M¹ch ®iÖn gåm R1nt( R2//R3) víi R1=20 ; R2=R3=80. C­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch 3 Ampe. HiÖu ®iÖn thÕ ®· ®Æt vµo hai ®Çu m¹ch lµ :
A. 540v«n B. 180 v«n C. 20 v«n D. 200 v«n
Câu 43:Khi hai ®iÖn trë gièng nhau m¾c nèi tiÕp vµo mét hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi th× c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lµ 30W. Còng víi hai ®iÖn trë ®ã nÕu gÐp chóng song song råi ghÐp chóng vµo hiÖu ®iÖn thÕ nªu trªn th× c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi sÏ lµ:
A. 7,5W B. 2,5W C. 120W D. 15W
Câu 44:Nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng lµ E, ®iÖn trë trong lµ r gÐp víi ®iÖn trë R=r t¹o thµnh m¹ch kÝn th× dßng ®iÖn trong m¹ch lµ I. NÕu thay nguån ®iÖn nªu trªn b»ng bé nguån gåm 3 nguån nh­ nã ghÐp song song th× dßng ®iÖn trong m¹ch sÏ lµ:
A. I’=1,5I B. I’=I C. I’=2,5I D. I’=0,5I
Câu 45:M¹ch ®iÖn gåm nguån ®iÖn E=12v ; r=1,1 m¾c vµo m¹ch ngoµi gåm R1=0,5 ghÐp nèi tiÕp víi R2. §Ó c«ng xuÊt tiªu thô trªn R2 lµ cùc ®¹i th×:
A. R2=0,6 B. R2=1,6 C. R2=2,7 D. 2
Câu 46M¹ch ®iÖn gåm nguån ®iÖn E=12v ; r=2 m¾c vµo m¹ch ngoµi gåm R1=4 ghÐp song song víi R2. §Ó c«ng xuÊt tiªu thhô trªn m¹ch ngoµi lµ cùc ®¹i th×:
A. R2=4 B. R2=1 C. R2=0,7 D. R2=2 
Câu 47:Cho s¬ ®å m¹ch ®iÖn R1//(R2ntR3): R1=12; R2=15; R3=5. C­êng ®é dßng m¹ch chÝnh I=2 Ampe. Dßng ®iÖn qua R1; R2; R3 lµ:
A. I2=I3=0,75A; I1=1,25A B. I1=I2=I3= (2/3) A 
C. I2=I1=0,75A; I3=1,25A D. I1=I3=0,75A; I2=1,25A 
Câu 48:Cho bé nguån gåm 12 Acquy nh­ nhau E=6v«n; r=2 ®­îc ghÐp thµnh 4 d·y, mçi d·y 3 Acquy. SuÊt diÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña bé nguån lµ:
A. 24 v«n; 2,667 B. 18 v«n; 1,5 C. 6 v«n; (1/6) D. 72 v«n; 24 
Câu 49Dïng cïng mét nguån ®iÖn ®Ó th¾p s¸ng lÇn l­ît hai bãng ®Ìn cã ®iÖn trë t­¬ng øng lµ R1=3, R2=9. Khi ®ã c«ng suÊt tiªu thô cña hai bãng ®Ìn lµ nh­ nhau. §iÖn trë trong cña nguån lµ:
A. 5,196 B. 2 C. 3 D. 4,2
Câu 50:Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E=10 v«n, ®iÖn trë trong r=2 ghÐp víi mét ®iÖn trë R ®Ó t¹o thµnh m¹ch kÝn. §Ó c«ng suÊt tiªu thô trªn R lµ 10W th× ®iÖn trë R lµ:
A. 5,236 hoÆc 0,763 B. 2 C. 3 D. 4,43 hoÆc 3,33
Câu 51:Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E=8 v«n, ®iÖn trë trong r=3. M¹ch ngoµi gåm R1=6 ghÐp song song víi R2. C«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi sÏ lín nhÊt khi:
A. R2=1 B. R2=3 C. R2=12 D. R2=6
Câu 52:Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E=8 v«n, ®iÖn trë trong r=3. M¹ch ngoµi cã ®iÖn trë thuÇn R. C«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi sÏ lín nhÊt khi:
A. R=4 B. R=2 C. R=3 D. R=100
Câu 53:Mét nguån ®iÖn cã ®iÖn trë trong 0,2 ®­îc m¾c víi ®iÖn trë 10 thµnh mét m¹ch kÝn. Khi ®ã hiªu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån lµ10 v«n. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån lµ:
A. 10 v«n B. 12 v«n C. 14 v«n D. 10,2 v«n
Câu 54:Mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E=24v«n, ®iÖn trë trong r=6 ghÐp víi mét m¹ch ngoµi cã hai ®iÖn trë ghÐp nèi song song R1= 30, R2= 20. C­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch sÏ lµ:
A. 1,333 A B. 0,426 A C. 0,48 A D. 2 A
Câu 55:Mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E=12v«n, ®iÖn trë trong r=3 ghÐp víi mét m¹ch ngoµi cã hai ®iÖn trë nèi tiÕp R1=15; R2=6. C­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch sÏ lµ:
A. 4 A B. A C. 0,5A D. 0,9333 A
Câu 56:Một dòng điện không đổi trong thời gian 10 s có một điện lượng 1,6 C chạy qua. Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 s là
A. 1018 electron.	 B. 10-18 electron.	 C. 1020 electron.	 D. 10-20 electron
Câu 57:Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất 100 W, trong 20 phút nó tiêu thụ một năng lượng: 
A. 2000 J. 	B. 5 J.	 C. 120 kJ.	 D. 10 kJ.
Câu 58:Maïch ñieän hình veõ:	 x,r
Cho E = 9 V , r = 1W
Ñeøn (6v –3w) ñeøn Ñ saùng bình thöôøng 	
 R là biến trở . Hieäu suaát nguoàn ñieän
A : 94%	B : 95%	C : 96%	D : 90%

Tài liệu đính kèm:

  • docON TAP CHUOPNG II.doc