Bài kiểm tra 1 tiết môn: Tin Học 11

Bài kiểm tra 1 tiết môn: Tin Học 11

Câu 1: Để khai báo biến xâu trực tiếp ta sử dụng cú pháp nào?

A. Var : ;

B. Var : string[độ dài lớn nhất của xâu];

C. Var = ;

D. Var = string[độ dài lớn nhất của xâu];

Câu 2: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

A. Xâu không có kí tự nào gọi là xâu rỗng

B. Thao tác nhập và xuất đối với dữ liệu kiểu xâu như nhập hay xuất giá trị của biến kiểu dữ liệu chuẩn.

C. Xâu có chiều dài không được vượt quá 250

D. Có thể tham chiếu đến từng kí tự trong xâu

 

doc 4 trang Người đăng quocviet Lượt xem 3298Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra 1 tiết môn: Tin Học 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò sè 1
Bµi kiÓm tra 1 tiÕt
Môn: Tin học
(Thời gian làm bài 45 phút)
Họ và tên HS: ................................................. Lớp 11A...
§iÓm
Lêi nhËn xÐt cña gi¸o viªn
Câu 1: Để khai báo biến xâu trực tiếp ta sử dụng cú pháp nào?
A. Var : ;
B. Var : string[độ dài lớn nhất của xâu];
C. Var = ;
D. Var = string[độ dài lớn nhất của xâu];
Câu 2: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
A. Xâu không có kí tự nào gọi là xâu rỗng
B. Thao tác nhập và xuất đối với dữ liệu kiểu xâu như nhập hay xuất giá trị của biến kiểu dữ liệu chuẩn.
C. Xâu có chiều dài không được vượt quá 250
D. Có thể tham chiếu đến từng kí tự trong xâu
Câu 3: Trong NNLT Pascal sau khi thực hiện chương trình sau giá trị của S là?
	S:=’Kiem tra ki I Khoi 11’;
	Delete(S,14, 8);	
Insert(‘Khoi 11 ’,S, 1);
A. ‘Khoi 11 Kiem tra ki I’	B. ‘Kiem tra hoc ki I’
C. ‘Kiem tra ki I Khoi 11’	D. ‘Kiem tra hoc ki Khoi 11 I’ 
Câu 4: Xâu ‘ABBA’ lớn hơn xâu :
A. ‘ABC’	B. 	‘ABABA’	C. ‘ABCD’	C. 	‘ABDE’
Câu 5: Với khai báo
Var	 A: array[1..100,1..100] of integer;
Thì việc truy cập đến các phần tử như sau? (Chọn phương án đúng)
A) 	A(i,j)	B)	A[i,j]	C)	A(i;j)	D)	A[i;j]
Câu 6: Trong NNLT Pascal, với xâu kí tự ta có thể
A. So sánh 2 xâu kí tự	B. Gán một kí tự cho một biến xâu
B. Gán biến xâu cho biến xâu	D. Cả ba việc này
Câu 7: Điền vào chỗ  trong bảng sau:
Giá trị s1
Giá trị s2
Thao tác
Kết quả
‘Em se la’
’mua xuan cua me’
Insert (,s2,);
’Em se lamua xuan cua Me’
.......
’ABGHI’
Insert (,s2,);
’ABCDEGHI’
Giá trị của st
Thao tác
Kết quả
’Tong so 123 em’
Pos(’123’,st);
’Tong so 123 em’
Copy(s,,)
’123’
Câu 8: .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
§Ò sè 2
Bµi kiÓm tra 1 tiÕt
Môn: Tin học
(Thời gian làm bài 45 phút)
Họ và tên HS: ................................................. Lớp 11A...
§iÓm
Lêi nhËn xÐt cña gi¸o viªn
Câu 1: Để khai báo biến xâu trực tiếp ta sử dụng cú pháp nào?
A. Var : ;
B. Var : string[độ dài lớn nhất của xâu];
C. Var = ;
D. Var = string[độ dài lớn nhất của xâu];
Câu 2: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào Đúng?
A. Xâu không có kí tự nào gọi là xâu rỗng
B. Thao tác nhập và xuất đối với dữ liệu kiểu xâu như nhập hay xuất giá trị của biến kiểu dữ liệu chuẩn.
C. Xâu có chiều dài không được vượt quá 250
D. Có thể tham chiếu đến từng kí tự trong xâu
Câu 3: Trong NNLT Pascal sau khi thực hiện chương trình sau giá trị của S là?
	S:=’Kiem tra ki I Khoi 11’;
	Delete(S,1, 14);	
Insert(‘Kiem tra ki I’,S, 7);
A. ‘Khoi Kiem tra ki I11’	B. ‘Kiem tra ki I’
C. ‘Khoi 1Kiem tra ki I1’	D. ‘Kiem tra ki Khoi 11 I’
Câu 4: Xâu ‘ABEA’ nhỏ hơn xâu :
A. ‘ABC’	B. 	‘ABABA’	C. ‘AB’	C. 	‘ABaA’
Câu 5: Với khai báo
Var	 A: array[1..100] of integer;
Thì việc truy cập đến các phần tử như sau? (Chọn phương án đúng)
A) 	A(i)	B)	A[i,j]	C)	A(i)	D)	a[i]
Câu 6: Trong NNLT Pascal, với xâu kí tự ta có thể
A. So sánh 2 xâu kí tự	B. Gán một kí tự cho một biến xâu
B. Gán biến xâu cho biến xâu	D. Cả ba việc này
Câu 7: Điền vào chỗ  trong bảng sau:
Giá trị s1
Giá trị s2
Thao tác
Kết quả
’se’
’Em la mua xuan cua me’
Insert (,s2,);
’Em se la mua xuan cua Me’
.......
’ABCD’
Insert (,s2,);
’ABCDEGHI’
Giá trị của st
Thao tác
Kết quả
’Em oi Ha Noi pho’
Pos(’HaNoi’,st);
’Em oi Ha Noi pho’
Copy(s,,)
’Ha Noi’
Câu 8: .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docKT 1 tiet K11.2 (0809).doc