Bài giảng Tin học 11 - Bài 26: Sử dụng các hàm lôgic

Bài giảng Tin học 11 - Bài 26: Sử dụng các hàm lôgic

I. Mục tiêu bài dạy:

1. Kiến thức: Gióp häc sinh hiÓu môc ®Ých sö dông vµ c¸ch nhËp mét vµi hµm l«gic phæ biÕn.

2. Kỹ năng: H­íng dÉn cho häc sinh thùc hiÖn vµ lµm quen ®­îc c¸c tÝnh to¸n cã ®iÒu kiÖn víi hµm l«gic

3. Thái độ: Yêu thích môn học, vận dụng tốt kiến thức vào thực tế.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên:

- Giáo án, SGK, đọc trước một số tài liệu có liên quan.

2. Học sinh:

- ChuÈn bÞ SGK, s¸ch bµi tËp

- Nh¾c häc sinh xem l¹i kiÕn thøc cña bµi cò

III. Phương pháp

- Hình thức: Nhóm (2 em/nhóm)

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1651Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học 11 - Bài 26: Sử dụng các hàm lôgic", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
So¹n gi¶ng: NguyÔn Kh¾c TuÊn	L¹c S¬n, ngµy 10/10/07
Bµi 26: Sö dông c¸c hµm l«gic	 TiÕt: 15-16
I. Mục tiêu bài dạy: 
1. Kiến thức: Gióp häc sinh hiÓu môc ®Ých sö dông vµ c¸ch nhËp mét vµi hµm l«gic phæ biÕn.
2. Kỹ năng: H­íng dÉn cho häc sinh thùc hiÖn vµ lµm quen ®­îc c¸c tÝnh to¸n cã ®iÒu kiÖn víi hµm l«gic
3. Thái độ: Yêu thích môn học, vận dụng tốt kiến thức vào thực tế.
II. Chuẩn bị 
1. Giáo viên: 
- Giáo án, SGK, đọc trước một số tài liệu có liên quan.
2. Học sinh: 
ChuÈn bÞ SGK, s¸ch bµi tËp
Nh¾c häc sinh xem l¹i kiÕn thøc cña bµi cò
III. Phương pháp
- Hình thức: Nhóm (2 em/nhóm)
Phương pháp: Gióp häc sinh hiÓu ®­îc
IV. Nội dung 
- Ổn định lớp.
- KiÓm tra sÜ sè: V¾ng......	§ñ......
KiÓm tra kiÕn thøc cò: 
XÐt vµ t×m hiÓu mét sè vÝ dô cña hµm IF, SUM
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
GV: Nh¾c l¹i cho häc sinh nhí vÒ bµi tËp thùc hµnh 2 trong bµi 25.
XÐt vÝ dô 1:...
GV: Nh¾c HS xÐt c¸c ®iÒu kiÖn cña vÝ dô.
Theo dâi vµ h­íng dÉn tõng nhãm HS xÐt vÒ c¸c ®iÒu kiÖn cña c¸c VD
VD 2: Nh¾c l¹i mét sè kiÕn thøc to¸n bËc 2 c¬ b¶n. 
II. Sö dông hµm if: 
Thùc hiÖn tÝnh to¸n víi hai c«ng thøc kh¸c nhau, phô thuéc vµo viÖc tho¶ m·n hay kh«ng tho¶ m·n mét ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh nµo ®ã.
§iÒu kiÖn ®­îc ph¸t biÓu d­íi d¹ng mét phÐp so s¸nh cã thÓ nhËn mét trong hai gi¸ trÞ: Trul (khi ®iÒu kiÖn ®­îc tho¶ m·n) hoÆc Fral (khi ®iÒu kiÖn kh«ng ®­îc tho¶ m·n).
Có ph¸p cho hµm IF nh­ sau:
= IF (phÐp_so_s¸nh, Gi¸_trÞ_khi_sai)
Hµm IF tÝnh Gi¸_trÞ_khi_®óng khi Phep_so_s¸nh cã gi¸ trÞ Trul (khi ®iÒu kiÖn tho¶ m·n) vµ tÝnh Gi¸_trÞ_khi_sai)
khi PhÐp_so_s¸nh cã gi¸ trÞ sai.
Gi¸_trÞ_khi_®óng vµ Gi¸_trÞ_khi_sai cã thÓ lµ d÷ liÖu sè, d·y kÝ tù, ®Þa chØ mét «, c«ng thøc...
§­a ra VD trong SGK ®Ó HS biÕt
§­a ra VD3; ®Ó häc sinh lµm theo tõng nhãm
III. Sö dông c¸c hµm IF lång nhau:
§­a ra VD 4:
H­íng dÉn c¸c nhãm trong líp. 
IV. Hµm SUMIF
HS: Chia tõng nhãm (3 em/nhãm)
HS: Thùc hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn cña vÝ dô
HS: C¸c nhãm ®­a ra kÕt luËn cña c¸c ®iÒu kiÖn.
HS: XÐt c¸c ®iÒu kiÖn cña VD cã nghiÖm hay kh«ng cã nghiÖm.
- HS: Chó ý nghe gi¶ng
HS: Ghi bµi
- HS: C¸c nhãm th¶o luËn ®­a ra kÕt qu¶ cña tõng nhãm
HS: C¸c nhãm th¶o luËn vµ ra kÕt qu¶ ®iÓm, thi, TB, Kh¸, Giái cña VD4
- HS: C¸c nhãm th¶o luËn vµ ra kÕt 
qu¶ cña VD5.
1. Cñng cè l¹i bµi: Hoc sinh cã thÓ n¾m b¾t d­îc mét sè hµm vµ c¸c lÖnh cña bµi trªn tõng VD.
2. Sö dông tèt c¸c lÖnh vµ in ra kÕt qu¶ .
VI: H­íng dÉn häc ë nhµ:
1.Häc sinh vÒ hoc kü bµi cò
2.HS chuÈn bÞ tr­íc bµi thùc hµnh sau. 

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI26.doc