Bài tập trắc nghiệm Quang Học

Bài tập trắc nghiệm Quang Học

1/ Chọn câu trả lời sai.

 a Tia khúc xạ và tia tới ở trong hai môi trương khác nhau.

 b Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với điểm tới .

 c Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng bị đổi phương khi truyền qua mặt phân cách hai môi trường trong suốt.

 d Góc khúc xạ r và góc tới i tỉ lệ với nhau .

 2/ Chọn câu đúng. trong hiện tương khúc xạ.

 a Góc tới i đồng biến với góc khúc xạ r. b Góc tới i tỉ lệ với góc khúc xạ r.

 c Góc tới i nhỏ hơn góc khúc xạ r. d Góc tới i lớn hơn góc khúc xạ r.

 3/ Chọn câu đúng.Trong hiện tượng khúc xạ.

 a chiết suất tỉ đối b sini và sinr đồng biến. c Chiết suất tỉ đối n21=V2 / V1

 d sini và sinr nghịch biến.

 

doc 17 trang Người đăng quocviet Lượt xem 8986Lượt tải 9 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm Quang Học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÆÅÌNG THPT GIA HÄÜI
--------–&—--------
NGUYÃÙN THANH CÆ
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
QUANG HỌC
HUẾ, 01-2007
1/ Chọn câu trả lời sai.
	a	Tia khúc xạ và tia tới ở trong hai môi trương khác nhau.
	b	Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với điểm tới	.
	c	Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng bị đổi phương khi truyền qua mặt phân cách hai môi trường trong suốt.
	d	Góc khúc xạ r và góc tới i tỉ lệ với nhau .
 2/ Chọn câu đúng. trong hiện tương khúc xạ.
	a	Góc tới i đồng biến với góc khúc xạ r.	b	Góc tới i tỉ lệ với góc khúc xạ r.
	c	Góc tới i nhỏ hơn góc khúc xạ r.	d	Góc tới i lớn hơn góc khúc xạ r.
 3/ Chọn câu đúng.Trong hiện tượng khúc xạ.
	a	chiết suất tỉ đối 	b	sini và sinr đồng biến.	c	Chiết suất tỉ đối n21=V2 / V1 
	d	sini và sinr nghịch biến.
 4/ Chọn câu trả lời đúng. chiết suất tuyệt đối của một môi trường vật chất.
	a	lớn hơn 1.	b	có thể nhỏ hơn 1, bằng 1 hoặc lơn hơn 1.
	c	bằng 1.	d	nhỏ hơn 1.
 5/ Chon câu trả lời đúng. So với góc tới góc khúc xạ
	a	nhỏ hơn.	b	có thể nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng.
	c	lớn hơn.	d	bằng.
 6/ Chọn câu trả lời đúng.
	a	Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suất có thể lớn hơn hay nhỏ hơn 1.
	b	Góc giới hạn xác đinh bởi sinigh=n21.
	c	khi ánh sáng đi từ chiếc quang kém sang môi trương chiếc quang hơn với góc tới thích hợp sẽ xảy ra
	 	 hiện tượng phản xạ toàn phần
	d	Khi ánh sáng đi từ môi trường có chiếc quang lớn hơn sang moi trương có chiếc quang nhỏ thì mọi tia sáng ứng với góc tới i ≤igh đều có tia ló.
 7/ Chọn câu trả lời đúng. Ánh sáng đi từ không và một chất lỏng có chiếc suất với góc tới i=600 thì tia khúc xạ ứng với góc khúc xạ r=300. Cho biết vận tốc ánh sáng trong không khí là c=3.108m/s. Vận tốc ánh sáng trong chất lỏng là:
	a	v=1,73.105m/s.	b	v=2,12.108m/s.	c	(1) , (2) và (3) đề sai. d v=1,73.108km/s.
 8/ Chọn câu trả lời đúng. Lăng kính có góc chiết quang A, chiết suất n=. khi ở trong không khí thì góc lệch 
 đạt giá trị cực tiểu Dmin=A. Giá trị của A là:
	a	600	b	340	c	300	d	Một giá trị khác.
 9/ Chọn câu trả lời đúng. Thấu kính có chiết suất n=1,5 giới hạn bởi một mặt lõm và một mặt lồi có bán kính lần lượt là 20cm và 10cm. Tiêu cự f của thấu kính là:
	a	40cm	b	25cm	c	-40cm	d	40/3cm.
 10/ Chọn câu trả lời sai.
	a	Thấu kính phân kì có một mặt lồi và một mặt lõm thì mặt lõm có bán kính nhỏ hơn.
	b	Thấu kính hội tụ có một mặt lồi và một mặt lõm thì mặt lồi có bán kính lớn hơn.
	c	Thấu kính hội tụ có hai mặt lồi hoặc một mặt phẳng một mặt lồi.
	d	Thấu kính phân kì có hai mặt lõm hoặc một mặt phẳng một mặt lõm.
 11/ Chọn câu trả lời đúng.
	a	Chiếc suất tuyệt đối của môi trường trong suất là đại lượng cho biết vận tốc ánh sáng trong môi trường kém vận tốc ánh sáng trong chân không bao nhiêu lần.(1)
	b	Chiết suất tuyết đối của môi trường trong suất là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không hay không khí.(2)
	c	(1) và (2) đúng.
	d	sini và sin r đồng biến.
 12/ Chọn câu trả lời đúng. Một tia sáng truyền từ môi trường A đến môi trường B dưới góc tới 300.Góc khúc xạ bằng 250. Vận tốc ánh sáng trong môi trường B:
	a	lớn hơn vận tốc trong môi trường A.
	b	có thể nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng vận tốc trong môi trường A.
	c	Nhỏ hơn vận tốc ánh sáng trong môi trường A.
	d	Bằng vận tốc ánh sáng trong môi trường A
 13/ Chọn câu trả lời đúng. Khi thấu kính ở cách một thấu kính hội tụ một khoảng bằng tiêu cự của nó thì:
	a	ảnh không được tạo thành.
	b	Ảnh là ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.
	c	ảnh là ảnh thực ngược chiều và lớn hơn vật.
	d	Ảnh là ảnh thực, ngược chiều và có kích thước bằng vật.
 14/ Chọn câu trả lời đúng. Tia sáng đi từ nước vào không khí như hình 6.1 nó truyền theo chiều của tia	:
Hình 6.1Hình 6.2
	a	B	b	A	c	C	d	D	
 15/ Chọn câu trả lời đúng. Đường đi của tia sáng qua khối thủy tinh( bản mặt song song)rồi truyền vào không 
khí được biểu diễn bởi hình 6.2.
	a	d	b	a	c	c	d	b
 16/ Chọn câu trả lời đúng. Một người thợ lặn dưới nước rọi một chùm sáng lên trên mặt nước dưới góc tới 400. 
Góc khúc xạ 600. chiếc suất của nước bằng:
	a	0,74	b	1,47	c	1,35	d	1,53
 17/ Chọn câu trả lời đúng. Một tia sáng đi từ một môi trường này sang một môi trường khác dọc theo pháp tuyến của mặt phân cách. Góc khúc xạ bằng.
	a	0 độ
	b	Một góc nào đó tùy thuộc vào chiết suất của hai môi trường.
	c	Góc giới hạn.
	d	90 độ 
 18/ Chọn câu trả lời đúng. Chùm tia sáng hẹp đi từ không khí đến một môi trường trong suốt chiết suất n=1,5 
sẽ có một phản xạ và một phân khúc xạ. Để tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau thì góc tới i là:
	a	420	b	600.	c	56,30	d	48,50
 19/ Chọn câu đúng. Thấu kính có chiết suất n= 1,6 khi ở trong không khí có độ tụ là D. Khi ở trong nước 
có chiết suất n'=4/3 thì độ tụ là D'.
	a	D'=-3D.	b	D'=-D/3	c	D=D'/3	d	D'=D/3
 20/ Chọn câu trả lời đúng. Sự phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng từ một môi trường truyền sang
 một môi trường khác 
	a	Có chiết suất với chiết suất của môi trường đầu.
	b	Dưới góc nhỏ hơn góc giới hạn.
	c	Có chiết suất nhỏ hơn chiếc suất của môi trường đầu.
	d	Có chiết suất lớn hơn chiết suất của môi trườn đầu.
 21/ Chọn câu trả lời đúng.Lăng kính có góc chiết quang A=450, chiết suất n=ở trong không khí. Tia sáng đến 
mặt thứ nhất với góc tới i . Có tia ló ở mặt thứ hai khi:
	a	Một đáp án khác với đáp án đã cho.	b	i≤21,70
	c	i≤150	d	i≥150.
 22/ Chọn câu trả lời sai
	a	Tia sáng đơn sắc qua lăng kính sẽ luôn lệch về phía đáy.
	b	Góc lệch của tia đơn sắc qua lăng kính là D=i+i'-A. Trong đói=góc tới; i'=góc ló. D góc lệch của tia ló và tia tới; A=góc chiết quang.
	c	Tia sáng không dơn sắc qua lăng kính thì chùm tia ló sẽ bị tán sắc.
	d	Lăng kính là một môi trường trong suất đồng tính và đẳng hướng, được giới hạn bởi hai mặt phẳng không song song.
 23/ Chọn câu trả lời đúng.Tia sáng Si tư không khí tới gặp một bán cầu bằng thủy tinh có chiết suất n với góc tới i=450. Sẽ khúc xạ và ló ra ngoài theo tia IR vuông góc với mặt phẳng của bán cầu tại trung điểm H của bán kính OA như hình . Giá trị của chiết suất n là:
	a	1,5	b	c	Một đáp số khác.	d	
 24/ Chọn câu trả lời đúng.Lăng kính có góc chiết quang A=300, chiết suất n=. Góc lệch D đạt giá trị cực tiểu khi góc tới i có giá trị.
	a	600	b	300	c	450	d	150
 25/ Chọn câu trả lời đúng. So với vật của nó, ảnh thực được tạo thành bởi một thấu kính bao giờ cũng:
	a	nhỏ hơn	b	Ngược chiều.	c	lớn hơn.	d	cùng chiều.
 26/ Chọn câu trả lời đúng.Hai thấu kính mỏng có tiêu cự lần lượt là f1=10cm và f2=-20cm ghép sát nhau sẽ 
tương đương như một thấu kính duy nhất có độ tụ:
	a	-10điốp	b	-5điốp	c	5điốp	d	10điốp
 27/ chọn câu trả lời sai: Đối với thấu kính phân kỳ:
	a	Tia sáng tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm ảnh chính
	b	Tia sáng tới có phương kéo dài qua tiêu điểm vật thì tia ló song song với trục chính.
	c	Tía sáng tới qua tiêu điểm ảnh F' thì tia ló không song song với trục chính.
	d	Tia sáng qua quang tâm O thì truyền thẳng.
 28/ Chọn câu trả lời đúng.Lăng kính có góc chiết quang A=300, chiết suất n=ở trong không khí. Tia sáng đến mặt thứ nhất với góc tới i . Không có tia ló ở mặt thứ hai khi:
	a	i≥21,70	b	i≤150
	c	Một đáp số khác ngoài đáp số đã cho.	d	i>150
 29/ chọn câu trả lời đúng. Ảnh ủa một vật thực được tạo thành thấu kính phân kì không bao giờ:
	a	là ảnh ảo.	b	là ảnh thật.	c	cùng chiều	d	nhỏ hơn vật.
 30/ Chọn câu trả lời đúng.Lăng kính có góc chiết quang A=600.Khi ở trong không thì góc lệch cực tiểu là 300.
Khi ở trong chất lỏng trong trong suất với chiết suất x thì góc lệch cực tiểu là 40. Cho biết sin320=3/8. 
Giá trị của x là:
	a	1,5	b	c	d	4/3
 31/ Chọn câu trả lời đúng.Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng trong suất với góc tới i bằng 450 thì góc khúc r=300. 
Góc giới hạn giữa hai môi trường này là:
	a	450 	b	48,50 	c	600 	d	300 
 32/ Chọn câu trả lời đúng.Cho hệ quang học như hình 6.8, trong đó thấu kính có tiêu cự f1 , gương cầu lõm có tiêu cự f2 . khoảng cách giữa hai dụng cụ là a. Tia sáng tới song song với trục chính. Tia ló cuối cùng trùng với tia tới khi a:
Hình 6.8 hình 6.4
	a	a=f1 - 2f2	b	a=f1 + f2	c	a=f1 +2 f2	d	a=f1 - f2
33/ Chọn câu đúng. Độ phóng đại ảnh âm( k<0) tương ứng với.
	a	cùng chiều với vật.	b	lớn hơn vật.	c	nhỏ hơn vật.
	d	Ngược chiều với vật.
 34/ Chọn câu trả lời đúng. Một khối trong suất hình trụ thẳng có thiết diện là hình tròn bán kính R, có chiết suất ; bề cao . Một tia sáng từ không khí đến ngay tâm O của mặt trên với góc tới i như hình 6.4. Giá trị cực đại của i để tia sáng sau khi khúc xạ sẽ tới mặt đáy là:
	a	600.	b	300.	c	Một giá trị khác.	d	450.
 35/ Chọn câu trả lời sai. Đối với thấu kính phân kì:
	a	Chùm tia sáng hội tụ qua thấu kính hội tụ thì chùm tia ló hội tụ.
	b	Chùm tia sáng hội tụ qua thấu kính phân kì thì chùm tia ló phân kì. 
	c	Thấu kính hội tụ có rìa (mép) mỏng hơn ở giữa.
	d	Thấu kính phân kì có rìa (mép) dầy hơn ở giữa.
 36/ Chọn câu đúng. Cho hệ quang học như hình 6.7, trong đó thấu kính có tiêu cự f. Tia sáng tới qua tiêu điểm chính F'. Tia ló cuối cùng sẽ trùng với tia tới khi a:
	a	a. có giá trị bất kì	b	a=2f	c	a=0	d	a=f
 37/ Chọn câu trả lời đúng.Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng trong suất với góc tới i=600, thì góc khúc xạ là 300. Để xảy ra phản xạ toàn phần khi tia sáng từ chất lỏng ra không khí thì góc tới i:
	a	i>420.	b	i>28,50.	c	i≥420.	d	i>35,260.
 38/ Chọn câu trả lời đúng.
	a	Đối với thấu kính phân kì thì ảnh và vật di chuyển ngược chiều.
	b	Cả (1) và (2) đều đúng.
	c	Đối với thấu kính hội tụ thì ảnh và vật di chuyển cùng chiều.(1)
	d	đối với gương cầu lõm thì ảnh và vật di chuyển cùng chiều.(2)
 39/ Chọn câu trả lời đúng. Trong 3 hình vẽ dưới dây: xy là trục chính, O là quang tâm của thấu kính; A là vật sáng và A' là ảnh của A.
	a	Hình 6.63 là ứng với thấu kính phân kì.	b	Một đáp số khác.
	c	Hình 6.62 là ứng với thấu kính hội tụ	d	Hình 6.61 là ứng với thấu kính phân kì.
 40/ Chọn câu trả lời đúng.
	a	Góc lệch của tia sáng đơn sắc qua lăng kính là D=i+i'-A
	b	Khi góc tới i tăng dần thì góc lệch D giảm dần, Qua một cực tiểu rồi tằng dần.
	c	Khi lăng kính ở vi trí có góc lệch cực tiểu thì tia tới và tia ló đối xứng nhau qua mặt 	phẳng phân giác của góc chiếc quang A.
	d	Tất cả đều đúng.
 41/ Chọn câu đúng. Vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính sẽ cho ảnh cùng chiều, 
cao bằng 1/2 lần AB. Di chuyển AB lại gần thấu kính thêm 42cm thì ảnh cũng cùng chiều và lớn gấp 4 lần AB.Tiêu cự của thấu kính là
	a	18cm	b	24cm	c	10cm	d	36cm
 42/ Chọn câu trả lời đúng. đối vơi thấu kính hội tụ:
	a	Vật thật ở trong khoảng OF sẽ có ảnh ảo cùng chiều nhỏ hơn vật .(2)
	b	(1), (2) và (3) đều đúng.
	c	Vật ảo luôn luôn cho ảnh thật ngược chiều lớn hơn vật..(3)
	d	Vật thật ở ngoài OF sẽ có ảnh ảo cùng chiều nhỏ hơn vật hoặc lớn hơn vật.(1)
 43/ Chọn câu trả lời đúng. Vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính sẽ cho ảnh cùng chiều, 
cao bằng 1/2 vật và cách AB 10cm. Độ tụ của thấu kính là:
	a	-2điốp	b	2điốp.	c	5điốp	d	-5điốp
 44/ Chọn câu đúng. Vật sáng AB vuông góc với trục ... úng.
	b	Chùm tia phân kìa là chùm tia sáng phát ra từ một điểm.(1)
	c	Chùm tia song song là chùm gồm các tia sáng song song coi như phát ra từ một vật ở rất xa.(3)
	d	Chùm tia hội tụ là chùm sáng mà trong đó các tia sáng đồng qui tại điểm.(2)
 91/ Chọn câu trả lời đúng. Hai gương phẳng có mặt phản hợp với nhau một góc α=300 . Chiếu một tia sáng SI đến gương thứ nhất 
, phản xạ theo phương IJ đến gương thứ hai rồi phản xạ tiếp theo phương JR. Góc x hợp bởi giữ SI và JR là:
	a	450	b	600	c	300	d	150
 92/ Chọn câu trả lời đúng. Một gương câu lồi có bán kính cong 12cm. Tiêu cự của nó bằng:
	a	-24cm	b	24cm	c	-6cm.	d	6cm
 93/ Chọn câu phát biểu sai:
	a	Vật sáng sáng bao gồm vật được chiếu sáng và vật được phá sáng.
	b	(1) và (2) đều đúng.
	c	Vật sáng là vật được chiếu sáng.(2)
	d	Nguồn sáng là vật tự phát sáng hay là vật được chiếu sáng.(1)
 94/ Chọn câu trả lời sai:
	a	Hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện tượng ánh sáng bị đổi phương khi gặp một mặt phẳng.
	b	Tia tới và tia phản xạ đối xứng nhau qua pháp tuyến tại điểm tới.
	c	Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia đường pháp tuyến tại điểm tới.
	d	Mặt phẳng tới là mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.
 95/ Chọn câu trả lời đúng.Một điểm sáng S trên trục chính của một gương cầu lõm ta thu được một ảnh thật S'. 
S' thỏa điều kiện:
	a	S và S' nằm hai bên.	b	 Cả (1) và (2) đều đúng.
	c	S và S' cùng nằm một bên(2).	d	Nằm trên trục chính của gương(1).
 96/ chọn âu trả lời đúng. Vật sáng AB vuông góc với trục chính của gương cầu sẽ có ảnh cùng chiều lớn
 gấp 2 lần vật AB và cách AB 30cm. Bán kính R của gương là :
	a	20cm	b	35cm	c	40cm	d	5cm
 97/ Chọn câu trả lời sai. Điều kiện tương điểm trong gương cầu:
	a	là điều kiện để cho ảnh của một vật rõ nét qua gương cầu.
	b	Cả (1), (2) và (3) đều sai.
	c	Là điều kiện để cho ảnh của một điểm sáng qua gương câu sẽ có một điểm sáng.
	d	Điều kiện tương điểm phải thỏa các điều kiện sau: Góc mở φ của gương phải rất nhỏ và góc 
	 	tới i của các tia sáng trên mặt gương phải rất nhỏ.
 98/ Chọn câu đúng. Đặt một màn E vuông góc với trục chính của một gương cầu lõm có tiêu cự f=30cm, 
là đường kính vành gương là 12cm. Một nguồn sáng điểm S đặt tại trên trục chính của gương cách gương 30cm. 
T a được trên E một vệt sáng hình tròn. Đường kính của vệt sáng trên E là:
	a	12cm	b	6cm	c	3cm	d	9cm
 99/ Chọn câu đúng. Một vật Ab cao 8cm đặt vuông góc với trục chính của một gương cầu lồi có tiêu cự f=-60cm, 
tại một điểm A cách gương 20cm. Độ cao của ảnh A'B' là:
	a	9cm	b	12cm	c	3cm	d	6cm
100/ Chọn câu trả lời đúng. Trong các hình vẽ dưới; xy là trục chính của gương cầu; S là vật sáng; S' là ảnh của S.
Hình vẽ tương ứng với gương cầu lồi là: (hình 8.6)
hình 8.6 Hình 8.7
	a	(1)	b	(4).	c	(2)	d	(3)
101/ Chọn câu trả lời đúng. Đối với gương cầu lồi:
	a	Vật sáng AB luôn có ảnh nhỏ hơn vật .
	b	Chùm tía sáng tới hội tụ thì chùm tia phản xạ luôn luôn phân kì.
	c	Vật sáng Ab có thể có ảnh thực hay ảnh ảo tùy theo vị trí của AB đối với gương.
	d	Vật sáng AB tới gần gương thì ảnh ra xa gương.
102/ Chọn câu trả lời đúng. Chiếu một tia SI vào một gương phẳng ta được tia phản xạ IR. Giữa SI cố định và cho gương quay một góc α=200 xung quanh một trục vuông góc với mặt tới ở I thì góc tạo bởi tia phản xạ mới IR' với IR là:(hình 8.7)
	a	400	b	100	c	200	d	300
103/ Chọn câu trả lời đúng. Một người nhìn thấy ảnh của một cột điện trong một vũng nước. Người ấy đứng cách vũng nướcAI=1,5m cà chiều cao của cột điện CD=6,4m. Mắt người này cách chân AB=1,6m. Khoảng cách từ người đó đến cột điện là: (Hình 5.8)
Hình 5.8hình 5.9
	a	7,5m	b	6m	c	10m	d	9
104/ Chọn câu đúng. Vật sáng AB vuông góc với trục chính của một gương cầu lõm có bàn kính 50cm. 
AB cách gương 20cm. Ảnh của AB là:
	a	ảnh ảo lớn gấp 4 lần AB	b	ảnh thật lớn gấp 4 lần AB	
	c	 ảnh ảo lớn gấp 5 lần AB	d	ảnh ảo lớn gấp 3 lần AB
105/ Chọn câu đúng. VẬt sáng AB vuông góc với trục chính của một gương cầu sẽ có ảnh ngược chiều 
lớn gấp 3 lầnAB và cách AB 40cm . Tiêu cự f của gương là: 
	a	15cm b30cm cMột giá trị khác với các giá trị đã cho. d7,5cm.
106/ Chọn câu đúng. Gương cầu lõm G1 có tiêu cự f1 =30cm và gương cầu lồi có tiêu cự G2 có tiêu cự f2 =-20cm
cùng trục chính, đối diện và cách nhau một khoảng L. Vật sáng AB vuông góc với trục chính, và cách G1 45cm. 
khi đó ảnh của AB ( do ánh sáng phản xạ liên tiếp trên G1 rồi G2 mỗi gương một lần) ở vô cực. Giá trị của L là:( h5.8)
	a	50cm	b	110cm	c	40cm.	d	70cm
107/ Chọn câu trả lời đúng. Vật sáng AB vuông góc với trục chính của một gương cầu có tiêu cự f=30cm;
cách gương 40cm:
	a	Ảnh A'B' ngược chiều với AB.	b	Ảnh A'B' của AB là ảnh thật.
	c	Ảnh A'B' lớn gấp 3 lần AB.	d	Ảnh A'B' cách AB 120cm
108/ Chọn câu trả lời đúng. Một gương câu có bán kính R=20cm. Đó là:
	a	Gương cầu lõm có tiêu cự f=40cm	b	Gương cầu lồi có tiêu cự f=40cm.
	c	Gương câu lồi có tiêu cự f=10cm.	d	Gương cầu lõm có tiêu cự f=10cm.
109/ Chọn câu trả lời đúng. Chọn câu trả lời đúng:
	a	Tia sáng qua quang tâm C thì tia phản xạ truyền ngược lại trùng với tia tới.
	b	Tia tới đỉnh O có tia phản xạ đối xứng qua trục chính.
	c	Chùm tia sáng song song sẽ hội tụ tại tiêu điểm F.	
	d	Tia sáng tới qua tiêu điểm chính F thì tia phản xạ sẽ song song với trục chính.
110/ Chọn câu sai. Đối với gương cầu lồi:
	a	Tiêu điểm chính F là một điểm ảo.
	b	Chùm tia tới song song thì chùm tia phản xạ phản xạ phân kì.
	c	vật sáng A Bluôn có ảnh ảo.
	d	Vật sáng Ab có thể có ảnh thật hay ảnh ảo tùy theo vị trí của AB đối với gương.
111/ Chọn câu trả lời sai. Đối với gương cầu lõm.
	a	 Vật ở tại tiêu điểm F sẽ có ảnh ở vô cực. 	b	Tiêu điểm F là một điểm thực ở trước gương.
	c	Vật ở xa sẽ có ảnh ở tại vị trí tiêu điểm F.	d	Tiêu điểm F là vị trí hội tụ của chùm tia phản xạ .
112/ Chọn câu trả lời đúng.Vật sáng AB vuông góc với trục chính của một gương cầu sẽ có ảnh 
A'B' cùng chiều , có bề cao băng 1/2 AB. Nếu di chuyển AB lại gần thêm 6cm thì ảnh vẫn cùng chiều 
và băng 0,6AB. Tiêu cự của gương là: 
	a	-24cm	b	-36cm.	c	-12cm	d	-18cm
113/ Chọn câu trả lời đúng. Tất cả các ảnh thực đều:
	a	Ngược chiều với vật.	b	Có thể hứng được trên một màn nhỏ.
	c	Không thể hứng được trên một màn nhỏ.	d	Cùng chiều với vật.
114/ Chọn câu đúng. Ba gương : phẳng , cầu lồi và cầu lõm đều có rìa gương là đường tròn có bán kính bằng nhau.
	a	Thị trường gương phẳng là lớn nhất.	b	Thị trường gương cầu lồi là lớn nhất.
	c	Thj trường gương cầu lõm là lớn nhất.	d	Thị trương của 3 gương đều bằng nhau.
115/ Chọn câu trả lời đúng. Khi soi gương ta thấy
	a	Ảnh thật ở sau gương bẢnh ảo ở trướng gương. cẢnh thật ở trước gương	dẢnh ảo ở sau gương.
116/ Chọn câu trả lời sai
	a	AB là đường truyền của tia sáng thì ánh sáng chỉ truyền theo chiều từ A đến B.
	b	Chùm tia phân kì là chùm các tia sáng phát ra tại một điểm( hay là đường kéo dài các tia sáng ngược chiều truyền giao nhau tại một điểm).
	c	Nguồn sáng là các vật tự phát ra ánh sáng. Các vật sáng gồm nguồn sáng và các vật được chiếu sáng.
	d	Tia sáng là đường truyền của ánh sáng. đường đi của ánh sáng giữa hai điểm là đường ngắn nhất giữa hai điểm đó.
117/ Chọn câu trả lời đúng. Ảnh của một vật thực tạo bởi một gương cầu lồi bao giờ củng:
	a	Nhỏ hơn vật (3).	b	Cả (1), (2) và (3) đều đúng.	c	là ảnh ảo. (1) dCùng chiều với vật. (2)
118/ Chọn câu trả lời đúng. Đối gương cầu lồi: 
	a	Vật sáng Ab luôn có ảnh ngược chiều ở trong khoảng OF.(2)	b	(1) và (2) đều đúng .(3)
	c	Vật sáng AB luôn có ảnh ảo lớn hơn vật.(1)	d	(1) , (2) và (3) đều sai.
119/ Chọn câu trả lời đúng. Vật sáng AB vuông góc với trục chính của một gương cầu lồi
có bán kính 60cm; AB cách gương 60cm. Ảnh của AB là :
	a	Ảnh thật cách AB 80cm.(3)	b	Ảnh ảo có vị trí trùng với AB.(1)
	c	Ảnh ảo cách AB 40cm.(2)	d	(1), (2) và (3) đều sai.
120/ Chọn câu sai.
	a	Chùm tia tới gương phẳng là chùm phân kì thì chùm phản xạ hội tụ.
	b	Chùm tia tới gương phẳng là chùm hội tụthì chùm phản xạ cũng hội tụ.
	c	Gương phẳng là một phần mặt phẳng nhẵn phản xạ hầu như hoàn toàn ánh sáng chiếu tới. 
	d	Chùm tia tới gương phẳng là chùm hội tụ thì chùm phản xạ là phân kì và ngược lại.
121/ Chọn câu trả lời đúng. Vật sáng Ab vuông góc với trục chính của một gương cầu có ảnh ngược chiều 
lớn gấp 3 lần. Nếu di chuyển AB ra xa thêm 5cm thì ảnh mới cũng ngược chiều nhưng chỉ lớn gấp 1,5 lần AB.
Tiêu cự f của gương là:
	a	25cm	b	-15cm	c	20cm.	d	15cm
122/ Chọn câu trả lời đúng. Điểm sáng A nằm trên trục chính của một gương cầu lõm G1 có tiêu cự f=30cm.
khoảng các OA=50cm. Đặt một gương phẳng G2 có mặt phản xạ vuông góc với trục chính, đối diện với G1 và cách
 A một đoạn x ( A ở trong khoảng giữa 2 gương) thì mọi tia sáng phát ra từ A sau khi lần lượt phản xạ trên G1 ,G2 
lại quay về lại A. Giá trị của x là: 
	a	62,5cm	b	75cm	c	25cm	d	12,5cm
123/ Chọn câu trả lời sai
	a	Nếu môi trường trong suất có chứa các chất vẩn thì ta có thể thấy vết của các tia đó.
	b	Môi trường có thể là một môi trường trong suất hay môi trường chắn sáng tùy theo cường độ của chùm sáng tới mạnh hay yếu.
	c	Trong môi trường trong suốt là môi trường mà ánh sáng qua gần hết.
	d	Môi trường chắn sáng là môi trường không để cho ánh sáng đi qua.
124/ Chọn câu trả lời đúng. Hai gương phẳng G1 và G2 có mặt phản xj hợp với nhau một góc 1200 .Tia sáng SI
 phản xạ lần lượt trên G1 và G2 . Tia phản xạ trên G2 hợp với tia tới SI một góc
	a	1800	b	2400	c	1200	d	600
¤ Đáp án của đề thi:
	 1[ 1]d...	 2[ 1]a...	 3[ 1]a...	 4[ 1]a...	 5[ 1]b...	 6[ 1]d...	 7[ 1]c...	 8[ 1]c...
	 9[ 1]a...	 10[ 1]b...	 11[ 1]c...	 12[ 1]c...	 13[ 1]a...	 14[ 1]d...	 15[ 1]c...	 16[ 1]c...
	 17[ 1]a...	 18[ 1]c...	 19[ 1]d...	 20[ 1]c...
	 21[ 1]a...	 22[ 1]a...	 23[ 1]d...	 24[ 1]c...	 25[ 1]b...	 26[ 1]c...	 27[ 1]a...	 28[ 1]c...
	 29[ 1]b...	 30[ 1]d...	 31[ 1]a...	 32[ 1]b...	 33[ 1]d...	 34[ 1]d...	 35[ 1]b...	 36[ 1]a...
	 37[ 1]d...	 38[ 1]c...	 39[ 1]b...	 40[ 1]d...
	 41[ 1]b...	 42[ 1]d...	 43[ 1]d...	 44[ 1]b...	 45[ 1]c...	 46[ 1]d...	 47[ 1]d...	 48[ 1]c...
	 49[ 1]d...	 50[ 1]b...	 51[ 1]c...	 52[ 1]d...	 53[ 1]c...	 54[ 1]d...	 55[ 1]d...	 56[ 1]a...
	 57[ 1]b...	 58[ 1]d...	 59[ 1]b...	 60[ 1]d...
	 61[ 1]a...	 62[ 1]b...	 63[ 1]d...	 64[ 1]a...	 65[ 1]d...	 66[ 1]a...	 67[ 1]a...	 68[ 1]a...
	 69[ 1]c...	 70[ 1]a...	 71[ 1]a...	 72[ 1]c...	 73[ 1]b...	 74[ 1]d...	 75[ 1]d...	 76[ 1]d...
	 77[ 1]d...	 78[ 1]c...	 79[ 1]b...	 80[ 1]a...
	 81[ 1]d...	 82[ 1]a...	 83[ 1]c...	 84[ 1]a...	 85[ 1]c...	 86[ 1]a...	 87[ 1]a...	 88[ 1]b...
	 89[ 1]c...	 90[ 1]a...	 91[ 1]b...	 92[ 1]c...	 93[ 1]d...	 94[ 1]a...	 95[ 1]b...	 96[ 1]a...
	 97[ 1]b...	 98[ 1]a...	 99[ 1]d...	100[ 1]d...
	101[ 1]a...	102[ 1]a...	103[ 1]a...	104[ 1]c...	105[ 1]c...	106[ 1]d...	107[ 1]d...	108[ 1]d...
	109[ 1]c...	110[ 1]d...	111[ 1]d...	112[ 1]d...	113[ 1]b...	114[ 1]b...	115[ 1]d...	116[ 1]a...
	117[ 1]b...	118[ 1]d...	119[ 1]d...	120[ 1]b...	121[ 1]d...	122[ 1]d...	123[ 1]b...	124[ 1]c...
¤ Answer Key & Answer Sheet - Both can be automatically scanned by Emp-MarkScanner:

Tài liệu đính kèm:

  • doc125 cau trac nghiem Quang Hinh co dap an.doc