Trắc nghiệm chương từ trường - Cảm ứng từ

Trắc nghiệm chương từ trường - Cảm ứng từ

Trắc nghiệm chương từ trường- cảm ứng từ

 1.Tại tâm của một dòng điện tròn có cường độ 5 A, cảm ứng từ đo được là 31,4.10-6 (T). Đường kính của dòng điện đó là

A. 10 cm B. 20 cm C. 22 cm D.26 cm

 2.Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài.Tại điểm A cách dây 10 cm,cảm ứng từ do dòng điện gây ra có độ lớn 2.10-5 (T).Cường độ dòng điện chạy trong dây là

A. 10 (A) B.20 (A) C. 30 (A) D.50 (A)

3.Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với .

A. các điện tích chuyển động C. các điện tích đứng yên

B. nam châm đứng yên D. nam châm chuyển động

 4.Các tương tác nào sau đay không phải là tương tác từ?

A. tương tác giữa hai nam châm

B. tương tác giữa hai quả cầu mang điện trái dấu

C. tương tác giữa hai dòng điện

D. tương tác giữa nam châm và dây dẫn mang dòng điện

 5.Một đoạn dây dẫn có chiều dài 0,5 m,có dòng điện 2 A chạy qua đặt trong từ trường B=0,01T chịu tác dụng của lực từ 5.10-3 N.Tìm góc hợp bởi cảm ứng từ và đoạn dây dẫn trên:

A. 300 B.450 C.600 D.00

6.Một khung dây dẫn tròn bán kính 50 cm gồm 20 vòng.Cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng là 0,3 A.cảm ứng từ tại tâm của khung dây :

A.75.10-5 (T) B.0,75.10-5 (T) C.75.10-4 (T) D.75.10-2 (T)

7.Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B =250.10-5 (T) bên trong ống dây.Cường độ dòng điện trong mỗi vòng dây là 2 A.Ống dây dài 50 cm.Hỏi phải quấn bao nhiêu vòng dây?

A.50 vòng B.500 vòng C.40 vòng D.400 vòng

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2039Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Trắc nghiệm chương từ trường - Cảm ứng từ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trắc nghiệm chương từ trường- cảm ứng từ
 1.Tại tâm của một dòng điện tròn có cường độ 5 A, cảm ứng từ đo được là 31,4.10-6 (T). Đường kính của dòng điện đó là
A. 10 cm	B. 20 cm	C. 22 cm	D.26 cm
 2.Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài.Tại điểm A cách dây 10 cm,cảm ứng từ do dòng điện gây ra có độ lớn 2.10-5 (T).Cường độ dòng điện chạy trong dây là
A. 10 (A)	B.20 (A)	C. 30 (A)	D.50 (A)
3.Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với .
các điện tích chuyển động	C. các điện tích đứng yên
nam châm đứng yên	D. nam châm chuyển động
 4.Các tương tác nào sau đay không phải là tương tác từ?
tương tác giữa hai nam châm
tương tác giữa hai quả cầu mang điện trái dấu
tương tác giữa hai dòng điện
tương tác giữa nam châm và dây dẫn mang dòng điện
 5.Một đoạn dây dẫn có chiều dài 0,5 m,có dòng điện 2 A chạy qua đặt trong từ trường B=0,01T chịu tác dụng của lực từ 5.10-3 N.Tìm góc hợp bởi cảm ứng từ và đoạn dây dẫn trên:
A. 300	B.450	C.600	D.00
6.Một khung dây dẫn tròn bán kính 50 cm gồm 20 vòng.Cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng là 0,3 A.cảm ứng từ tại tâm của khung dây :
A.75.10-5 (T)	B.0,75.10-5 (T)	C.75.10-4 (T)	D.75.10-2 (T)
7.Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B =250.10-5 (T) bên trong ống dây.Cường độ dòng điện trong mỗi vòng dây là 2 A.Ống dây dài 50 cm.Hỏi phải quấn bao nhiêu vòng dây?
A.50 vòng	B.500 vòng	C.40 vòng	D.400 vòng
 8..chọn câu trả lời sai
từ trường tồn tại xung quanh
A.nam châm	C.điện tích đứng yên
B.dòng điện	D.trái đất
 9Chọn câu trả lời đúng
Đưa các cực của hai nam châm lại gần nhau:
A.các cực cùng tên sẽ hút nhau	C.các cực khác tên sẽ hút nhau
B.các cực khác tên sẽ đẩy nhau	D.cả A và B đều đúng
 10.Hai dây dẫn đặt song song với nhau có dòng điện chạy qua cùng chiều. Hai dây dẫn đó sẽ.
A.hút nhau	C.không tương tác
B.đẩy nhau	D.có khi hút có khi đẩy
 11.Qui tắc tìm chiều của lực từ tác dụng lên một dây dẫn mang dòng điện là qui tắc:
A.nắm tay phải	C.hình bình hành
B.bàn tay trái	D. cả A, B, C đều sai
 12.Một đoạn dây dẫn có dòng điện được đặt trong một từ trường đều B.để lực từ tác dụng lên dây cực đại thì góc giữa dây dẫn và B phải bằng
A.00 	B.300 	C.600 	D.900
 13.Dây dẫn thẳng dài có dòng điện I1=15 A đi qua đặt trong không khí.Cảm ứng từ tại điểm cách dây 15cm có độ lớn là
A.2.10-5	B.2.10-6	C.2.10-7	D.2.10-4
 14.Công thức tính độ lớn cảm ứng từ của một điểm cách dây dẫn thẳng một khoảng r là
A.B=2.10-7.I/r
B.B=2.10-7.r/I
C.B=4.10-7.I/r
D.B=4.10-7.r/I
 15. Cho doøng ñieän thaúng I = 0,5A ñaët trong khoâng khí. Caûm öùng töø taïi N baèng 10-6T. Khoaûng caùch töø N ñeán doøng ñieän laø:
A. 0,01m	B. 0,05m	C. 0,1m	D. 0,32m
 16.Hai dây dẫn thẳng dài D1,D2 song song đặt cách nhau 10 cm trong không khí,có dòng điện I1=5 A và I2=10 A chạy qua ngược chiều.Cảm ứng từ B tại điểm M cách D1 và D2 một khoảng 5 cm là:
A.6.10-5(T)	B.4.10-5(T)	C.0	D.6.10-7(T)
 17.Cảm ứng từ tại tâm của dòng điện tròn sẽ tăng lên 2 lần khi
A.Cường độ dòng điện tăng lên 2 lần
B.Bán kính vòng dây dẫn tăng lên 2 lần.
C.Cường độ dòng điện và bán kính vòng dây dẫn đồng thời tăng lên lần.
D.Cả ba phương án trên đều sai.
 18.Hai dây dẫn dài vô hạn song song cách nhau 100 cm,trong có hai dòng điện I1=I2=10A chạy qua song song cùng chiều.Lực điện từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài của mỗi dây là:
A.lực hút có độ lớn F=2.10-7N
B.lực đẩy có độ lớn F=2.10-7N
C.lực hút có độ lớn F=2.10-5N
D.lực đẩy có độ lớn F=2.10-5N
20: Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng veà phöông cuûa löïc Lo-ren:
A. Truøng phöông vôùi vectô caûm öùng töø.
B. Truøng phöông vôùi vectô vaän toác cuûa haït mang ñieän.
C. Vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc töø vaø vôùi vectô vaän toác cuûa haït mang ñieän.
D. Vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc töø vaø truøng phöông vôùi vectô vaän toác cuûa haït mang ñieän.
21: Coâng thöùc cuûa ñònh luaät Ampe:
 	A. F = BIsin 	B. F = Blsin	C. F = Ilsin	D. F = BIlsin
22: Moät electron bay vaøo trong töø tröôøng ñeàu theo phöông hôïp vôùi ñöôøng söùc töø moät goùc 300. Vaän toác ban ñaàu cuûa electron laø 3.107 m/s vaø töø tröôøng coù caûm öùng töø 1,5T. Löïc Lo-ren coù ñoä lôùn:
A. 3,6.10-12N	B. – 3,6.10-12N	C. 7,2.10-12N 	D. – 7,2.10-12N
23. Một ống dây xô-lê-nô-ít gồm 100 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây S =10 cm2 có độ tự cảm L=0,2H.Dòng điện qua ống dây 2 A.Mật độ năng lượng từ trường trong ống dây là
	A.63,69.103 J/m3	B. 36,7 .103 J/m3	C. 6,37.103 J/m3	D. 6,76 .103 J/m3
24. Một ống dây có độ tự cảm L ;ống dây thứ hai có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống dây thứ nhất.Nếu hai ống day có chiều dài như nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là bao nhiêu?
	A. 2L	B. 4L	C. L/2	D. L
25: Cho doøng ñieän thaúng I = 0,5A ñaët trong khoâng khí. Caûm öùng töø taïi N baèng 10-6T. Khoaûng caùch töø N ñeán doøng ñieän laø:
A. 0,01m	B. 0,05m	C. 0,1m	D. 0,32m
26: Moät sôïi daây ñoàng daøi 1,57 m ñöôïc quaán thaønh moät khung daây troøn coù ñöôøng kính 5 cm. Khi cho doøng ñieän coù cöôøng ñoä 2,5A chaïy qua khung daây treân thì caûm öùng töø taïi taâm cuûa khung laø:
	A. 3,14.10-4T	B. 6,28.10-4T	C. 12,56.10-4T	D. 1,07.10-4T
27: Taïi taâm doøng ñieän troøn coù cöôøng ñoä I = 5A ngöôøi ta ño ñöôïc caûm öùng töø laø 31,4.10-6T. Ñöôøng kính cuûa doøng ñieän ñoù laø:
A. 10m	B. 20m	C. 10 cm	D. 20 cm
28: Moät oáng daây daøi 20 cm coù 1200 voøng daây ñaët trong khoâng khí. Caûm öùng töø beân trong oáng daây (khoâng keå töø tröôøng Traùi Ñaát) laø B = 7,5.10-3T. Cöôøng ñoä doøng ñieän trong oáng daây baèng:
A. 0,5A	B. 1A	C. 2A	 	 D. 3A
29: Moät ñoaïn daây daãn thaúng daøi 10 cm mang doøng ñieän 5A ñaët trong töø tröôøng ñeàu caûm öùng töø B = 0,08T. Ñoaïn daây daãn hôïp vôùi veùctô caûm öùng töø moät goùc 300. Ñoä lôùn cuûa löïc töø taùc duïng leân ñoaïn daây ñoù laø:
A. 0,02 N	B. 0,03N	C. 0,04 N	D. 0,05 N

Tài liệu đính kèm:

  • docGA tc tu truong.doc