Kiểm tra một tiết môn: Vật lý - Đề 2

Kiểm tra một tiết môn: Vật lý - Đề 2

1.Tương tác giữa các vật dưới đây tương tác nào là tương tác từ:

I. Mặt trời và Trái đất. III. Hai nam châm đặt gần nhau.

II. Prôtôn và êlectrôn trong nguyên tử. IV. Hai dây dẫn song song có dòng điện đặt gần nhau

a. I và II c. III và IV

b. II và III d. I,II và III

2. Trong quy tắc bàn tay trái thì theo thứ tự, chiều của ngón giữa, của ngón cái chỉ chiều của yếu tố nào?

a. Từ trường, lực từ. c. Dòng điện, lực từ.

b. Dòng điện, từ trường q d. Từ trường, dòng điện

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1731Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra một tiết môn: Vật lý - Đề 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề số 2	 KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn: Vật Lý
Họ và tên:.........................................................Lớp:.......................
1.Tương tác giữa các vật dưới đây tương tác nào là tương tác từ:
I. Mặt trời và Trái đất.	 III. Hai nam châm đặt gần nhau.
II. Prôtôn và êlectrôn trong nguyên tử. IV. Hai dây dẫn song song có dòng điện đặt gần nhau
a. I và II	c. III và IV
b. II và III	d. I,II và III
2. Trong quy tắc bàn tay trái thì theo thứ tự, chiều của ngón giữa, của ngón cái chỉ chiều của yếu tố nào?
a. Từ trường, lực từ. 	c. Dòng điện, lực từ.
b. Dòng điện, từ trường q	d. Từ trường, dòng điện
3. Phát biểu nào sau đây là sai?
a. Điện tích đứng yên là nguồn gốc của điện trường tĩnh.
b. Điện tích chuyển động vừa là nguồn gốc của điện trường vừa là nguồn gốc của từ trường.
c. Xung quanh một hạt mang điện chuyển động có một từ trường.
d. Tương tác giữa hai hạt mang điện chuyển động là tương tác giữa hai từ trường của chúng.
4. Phát biểu nào sau đây là sai?
a. Tại mỗi điểm, từ trường có hướng xác định.
b. Với từ trường của một nam châm đường cảm ứng từ có chiều đi ra từ cực Bắc, đi vào ở cực Nam.
c. Từ trường có mang năng lượng.
d. Từ phổ là tập hợp các đường cảm ứng từ của từ trường.
5. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong một từ trường không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
a. Bản chất của dòng điện	c Góc hợp bởi dây và từ trường.
b. Từ trường.	d. Cường độ dòng điện.	 
6. Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện cường độ I. Cảm ứng từ tại một điểm cách dây một khoảng r có giá trị:
a. B = 2.Π.10-7 I/r 	c. Một giá trị khác	 
b. B = 2.10-7 I/r 	d. B = 2.10-7 Ir
7. Một khung dây tròn bán kính R có dòng điện cường độ I. Cảm ứng từ tại tâm O của khung dây có giá trị:
a. B = 4.Π.10-7 I/R 	c. B= 2.Π.10-7 IR
b. B= 2.Π.10-7 I/R 	d. B = 4.Π.10-7 IR
8. Một ống dây có chiều dài l, có N vòng, có dòng điện cường độ I đi qua. Cảm ứng từ tại một điểm bên trong ống dây có giá trị:
a. B= 2.Π.10-7 NI/l	 c. B = 4.Π.10-7 NIl
b. B= 2.Π.10-7 NIl 	d. B = 4.Π.10-7 NI/l
9. Cảm ứng từ tại một điểm bên trong ống dây điện dài không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?
a. Môi trường bên trong ống dây 	c. Số vòng dây 	. 
b. Bán kính mỗi vòng dây 	d. Cả b và c
10. Xét các yếu tố:
I. Khối lượng của hạt mang điện
II. Điện tích của hạt mang điện
III. Vận tốc của hạt mang điện
Lực Lorenxơ gây bởi một từ trường lên hạt mang điện chuyển động phụ thuộc các yếu tố nào?
a.I và II 	c.II và III
b.I và III 	d.Cả ba yếu tố. 
11. Một khung dây hình chữ nhật ABCD có dòng điện đặt trong một từ trường đều có mặt phẳng của khung dây song song đường cảm ứng từ. Mômen của ngẫu lực từ tác dụng lên khung có giá trị nào sau đây?
a. M = BS/I	c. M = IS/B
b. M = IB/S	d. M = BIS
12. Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện cường độ 5A. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây một khoảng d có độ lớn 2.10-5T. Khoảng cách d có giá trị nào sau đây?
a. 2,5cm	c. 25cm
b. 5cm 	d. 10cm
13. Một ống dây dài 25cm có 500 vòng dây có dòng điện cường độ I = 0,318A. Cảm ứng từ tại một điểm bên trong ống dây có giá trị nào sau đây,(0,318 = 1/ Π)?
a. 4.10-5 T 	 c. 4.10-4 T
b. 8.10-5 T	 d. 8.10-4 T
14. Một dòng điện 20A chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại những điểm cách dây 10cm có giá trị:
a. 4.10-6 T 	c. 8.10-5 T
b. 4.10-5 T 	d. 8.10-6 T
15. Hai dây dẫn thẳng dài song song, cách nhau một khoảng a = 10cm. Dòng điện trong hai dây dẫn có cường độ I. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dài 1m của mỗi dây là 0,02N. Cường độ I có giá trị:
a. 100A 	c.25A
d. 10A 	b. 50A 	
16. Một khung dây tròn bán kính 3,14cm có 10 vòng dây. Cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 0,1A. Cảm ứng từ tại tâm của khung dây có giá trị nào sau đây?
a. 2.10-5 T	c. 2.10-6 T
b. 2.10-4 T 	d. Một giá trị khác
17. Hai dây dẫn dài song song nằm cố định trong mặt phẳng P cách nhau một khoảng d = 16cm. Dòng điện qua hai dây ngược chiều, có cùng cường độ I = 10A. Cảm ứng từ tại những điểm nằm trong mặt phẳng P cách đều hai dây có giá trị nào sau đây?
a. 2.10-5 T 	c. 5.10-5 T
b. 2,5.10-5 T 	d. Một giá trị khác
18. Một ống dây dài 20cm có 1200 vòng dây đặt trong không khí. Cảm ứng từ bên trong ống dây (không kể từ trường Trái đất) là B = 7,5.10-3 T. Cường độ dòng điện trong ống dây là:
a. 0,1A 	c. 0,2 A
b. 1 A 	d. 0,5 A
19. Một điện tích q = 3,2.10-19 C bay vào một từ trường có cảm ứng từ B = 1T với vận tốc v = 2.106 m/s thì chịu tác dụng của một lực từ có độ lớn 3,2.10-13N. Góc α hợp bởi hướng của vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ B có giá trị nào sau đây:
a. 600 	c. 900
b. 750 	d. Một giá trị khác
20. Một ống dây dài 25cm có 500 vòng dây có dòng điện cường độ I = 0,318A. Cảm ứng từ tại một điểm bên trong ống dây có giá trị nào sau đây,(0,318 = 1/ Π)?
a. 8.10-5 T	 c. 8.10-4 T
b. 4.10-5 T 	 d. 4.10-4 T

Tài liệu đính kèm:

  • docDe 2.doc