Kiểm tra học kỳ I môn: Vật lý 11 – Chương trình nâng cao đề 1

Kiểm tra học kỳ I môn: Vật lý 11 – Chương trình nâng cao đề 1

Câu 1: (2đ ) Phát biểu định luật Jun-Lenxơ .

 Viết biểu thức tính nhiệt lượng và công suất tỏa nhiệt của vật dẫn.

 ( giải thích các đại lượng trong biểu thức và đơn vị của chúng)

Câu 2: ( 1đ) Xác định cường độ điện trường do điện tích điểm + 3.10-8C gây ra tại điểm M cách nó 4cm trong môi trường có hằng số điện môi bằng 2.

Câu 3 (2đ) Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc của một bóng đèn I = 0,5A.

 a.Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút

 b.Tính số e dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian nói trên. Biết điện tích của e: - 1,6.10-19C

Câu 4: ( 2đ) Moät quaû caàu coù khoái löôïng m = 2 (g) ñöôïc treo baèng moät sôïi chæ maûnh, ñieän tích cuûa quaû caàu laø q1 = 2.10-8C. Phía döôùi quaû caàu doïc theo phöông cuûa sôïi chæ coù moät ñieän tích q2 = 1,2.10-7C.

 Khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích laø r = 5cm. Xaùc ñònh löïc caêng T cuûa sôïi daây.

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1345Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ I môn: Vật lý 11 – Chương trình nâng cao đề 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA HỌC KỲ I 
Môn: Vật Lý 11 – Chương trình nâng cao Đề 1
Thời Gian: 45 Phút
Câu 1: (2đ ) Phát biểu định luật Jun-Lenxơ .
 Viết biểu thức tính nhiệt lượng và công suất tỏa nhiệt của vật dẫn. 
 ( giải thích các đại lượng trong biểu thức và đơn vị của chúng)
Câu 2: ( 1đ) Xác định cường độ điện trường do điện tích điểm + 3.10-8C gây ra tại điểm M cách nó 4cm trong môi trường có hằng số điện môi bằng 2.
Câu 3 (2đ) Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc của một bóng đèn I = 0,5A.
 a.Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút
 b.Tính số e dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian nói trên. Biết điện tích của e: - 1,6.10-19C
Câu 4: ( 2đ) Moät quaû caàu coù khoái löôïng m = 2 (g) ñöôïc treo baèng moät sôïi chæ maûnh, ñieän tích cuûa quaû caàu laø q1 = 2.10-8C. Phía döôùi quaû caàu doïc theo phöông cuûa sôïi chæ coù moät ñieän tích q2 = 1,2.10-7C.
R
x
E
 Khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích laø r = 5cm. Xaùc ñònh löïc caêng T cuûa sôïi daây.
Câu 5: (3đ)Cho maïch ñieän coù sô ñoà nhö hình veõ:
	Trong ñoù nguoàn ñieän coù suaát ñieän ñoäng x1 = 12V vaø 
ñieän trôû trong r =1,1W , trôû maïch R =0,1W.
 Ñieän trôû X phaûi coù giaù trò laø bao nhieâu ñeå coâng suaát tieâu thuï ôû maïch ngoaøi laø lôùn nhaát?
TỘ
KIỂM TRA HỌC KỲ I 
Môn: Vật Lý 11 – Chương trình nâng cao Đề 2
Thời Gian: 45 Phút
Câu 1: ( 2đ) Phát biểu định luật Ohm toàn mạch . 
 Viết biểu thức tính cường độ dòng điện và hiệu điện thế.
 ( giải thích các đại lượng trong biểu thức và đơn vị của chúng)
Câu 2: (1đ) Hai điện tích điểm q1 = -4.10-8C, q2 = 16.10-8C đặt tại hai điểm A,B trong không khí . AB = 10cm. Tìm lực điện tác dụng lên mỗi điện tích.
Câu 3: ( 2đ) Một điện trở R = 1được mắc vào nguồn điện có suất điện động E = 1,5V để tạo thành mạch kín thì công suất toả nhiệt ở điện trở này là: P = 0,36W
Tính hiệu điện thế giữa hai đâù điện trở R 
Tính điện trở trong của nguồn điện
Câu 4: Hai quả cầu giống nhau được treo vào 2 sợi dây mãnh. khối lượng mỗi quả cầu là 20g. tích điện cho 2 quả cầu thì chúng đẩy nhau . Mỗi quả cầu lệch so với phương thẳng đứng 1 góc 45. Tìm lực căng dây T của sợi dây.
Câu 5: (3đ) Có 12 pin giống nhau, mỗi pin có ξ0 = 1,5V, r0 = 0,2Ω. Mắc các pin thành p hàng, mỗi hàng có q pin nối tiếp, mạch ngoài là điện trở R = 0,6Ω. Tìm cách mắc để dòng qua R lớn nhất.
ĐÁP ÁN ĐỀ 1
Câu 1: 
Phát biểu định luật: nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện , điên trở vật dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.
Nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn:Q = RI2t 1đ
Công suất tỏa nhiệt P = UI = RI2 = 0,5đ
U: hiệu điện thế ( V)
I : cường độ dòng điện ( A)
R: điện trở ( )
t : thời gian dòng điện chạy qua ( s) 0,5đ
Câu 2:
Tóm tắt
q =3.10-8C q	M	E
= 2
r = 4cm
E= ? giải:
 cường độ điện trường gây ra tại M có:
điểm đặt: tại M
Phương : nằm trên đường thẳng nối q với M
chiều : hướng xa q

Tài liệu đính kèm:

  • docTham khao Ly 11 HK I18.doc