Kiểm tra học kỳ 1 môn Vật lý lớp 11 (nâng cao) - Mã đề thi 209

Kiểm tra học kỳ 1 môn Vật lý lớp 11 (nâng cao) - Mã đề thi 209

A. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Vaät coù khoái löôïng m ñöùng yeân treân maët phaúng nghieâng hôïp vôùi maët naèm ngang moät goùc 30o . Choïn caùch phaùt bieåu ñuùng veà löïc ma saùt nghỉ sau:

A. Fmsn  mg B. Fmsn  mgcos30o C. Fmsn = mgsin30o D. Fmsn = mgcos30o

Câu 2: Lực ma sát chỉ tồn tại khi vật chuyển động là:

A. Lực ma sát nghỉ. B. Lực ma sát lăn và lực ma sát trượt.

C. Lực ma sát lăn. D. Lực ma sát trượt.

Câu 3: Công thức liên hệ giữa tốc độ dài, tốc độ góc với chu kì T và tần số f cho bởi:

A. B.

C. D.

 

doc 5 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1667Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ 1 môn Vật lý lớp 11 (nâng cao) - Mã đề thi 209", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI HỌC KÌ I 
 MÔN: Vật Lý 10NC( Thời gian làm bài: 45phút) 
Mã đề thi 209
Họ, tên học sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................	Lớp .....................................
A. Phần trắc nghiệm:
Câu 1: Vaät coù khoái löôïng m ñöùng yeân treân maët phaúng nghieâng hôïp vôùi maët naèm ngang moät goùc 30o . Choïn caùch phaùt bieåu ñuùng veà löïc ma saùt nghỉ sau:
A. Fmsn ³ mg	B. Fmsn ³ mgcos30o	C. Fmsn = mgsin30o	D. Fmsn = mgcos30o
Câu 2: Lực ma sát chỉ tồn tại khi vật chuyển động là:
A. Lực ma sát nghỉ.	B. Lực ma sát lăn và lực ma sát trượt.
C. Lực ma sát lăn.	D. Lực ma sát trượt.
Câu 3: Công thức liên hệ giữa tốc độ dài, tốc độ góc với chu kì T và tần số f cho bởi:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 4: Từ công thức cộng vận tốc ta suy ra:
A. v13 = v12 - v23 nếu cùng phương và ngược chiều với 
B. cùng chiều với nếu hướng theo chiều dương
C. nếu cùng chiều với 
D. cùng hướng với nếu cùng hướng với 
Câu 5: Hai vaät coù theå coi laø chaát ñieåm coù caùc khoái löôïng m1 vaø m2, khoaûng caùch giöõa chuùng laø r. Löïc haáp daãn giöõa chuùng coù ñoä lôùn F. Neáu m1, m2 ñeàu taêng gaáp 2 vaø r giaûm 2 laàn thì löïc haáp daãn giöõa chuùng coù ñoä lôùn F’ seõ:
A. taêng 8 laàn	B. taêng 16 laàn	C. taêng 2 laàn	D. khoâng ñoåi
Câu 6: Phaûi treo 1 vaät coù khoái löôïng baèng bao nhieâu vaøo 1 loø xo coù ñoä cöùng k = 100N/m ñeå noù giaõn ra ñöôïc 10 cm? Lấy g = 10m/s2
A.100kg	B. 10kg	C. 1kg.	D.0,1kg	
Câu 7: Một vật råi tæû do våïi gia täúc g = 10m/s2 . Trong giáy thæï 4 váût råi âæåüc quaîng âæåìng laì:
A. 45m	B. 80m	C. 35m	D. Mäüt kãút quaí khaïc
Câu 8: Chọn câu SAI:
A. Đường đi trong chuyển động thẳng nhanh dần đều là hàm bậc hai của thời gian.
B. Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều có giá trị không đổi.
C. Trong chuyển động nhanh dần đều, các vectơ vận tốc và vectơ gia tốc cùng chiều.
D. Trong chuyển động thẳng chậm dần gia tốc có giá trị âm.
Câu 9: Chọn câu đúng : 
A. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng đều .	
B . Vật càng nặng gia tốc rơi tự do càng lớn.
C . Gia tốc rơi tự do thay đổi theo độ cao và theo vĩ độ trên trái đất.
D. Trong chân không viên bi sắt rơi nhanh hơn viên bi ve có cùng kích thước.
Câu 10: Goïi gia toác rơi tự do treân maët ñaát laø g0, Taïi moät nôi ôû caùch taâm Traùi ñaát khoaûng 4R (R : baùn kính Traùi ñaát ) gia toác rơi tự do laø g. Tæ soá g/g0 laø:
A. 1/16	B. 9/16	C. 1/25	D. 16/9
Câu 11: Moät chaát ñieåm chuyeån ñoäng troøn ñeàu vôùi baùn kính quó ñaïo R = 0,4m. Trong 1s chaát ñieåm naøy thöïc hieän ñöôïc 2 voøng. Laáy p2 = 10 . Gia toác höôùng taâm cuûa chaát ñieåm laø :
A. 64m/s2	B. 24m/s2	C. 16m/s2	D. 36m/s2
Câu 12: Phương trình chuyển động của 1 vật trên 1 đường thẳng có dạng : x = 4t2 - 3t + 7 (m,s) . Ðiều nào sau đây là sai ?
A . Toạ độ chất điểm sau 1s là x = 7m. 	B. Gia tốc a = 8 m/s2.	
C . Phương trình vận tốc của vật là: v = -3 + 8t. 	D .Tọa độ ban đầu x0 = 7 m.
Câu 13: Moät vaät ñöôïc neùm ngang ôû ñoä cao 20m, khi chaïm ñaát coù vaän toác 25m/s. Laáy g= 10m/s2.
Taàm xa cuûa vaät laø:
A. 64m	B. 40m	C. 50m	D. 30m
Câu 14: Trong mäüt thang maïy coï âàût mäüt læûc kãú baìn. Mäüt ngæåìi coï khäúi læåüng 50kg âæïng trãn baìn cuía læûc kãú. Hoíi læûc kãú chè bao nhiãu nãúu thang maïy âi lãn cháûm dáön âãöu våïi gia täúc 1,2m/s2. Láúy g = 9,8m/s2.
A. 546N	B. 430N	C. 550N	D. Một giá trị khác
Câu 15: Chọn câu phát biểu SAI:
A. Gia tốc của vật luôn cùng chiều với hợp lực tác dụng lên nó.
B. Nếu thôi tác dụng lực vào vật thì vật đang chuyển động sẽ dừng lại.
C. Nếu vật đang chuyển động thẳng đều mà có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi.
D. Một vật chuyển động thẳng đều nếu không có lực nào tác dụng lên nó, hoặc hợp lực tác dụng lên nó bằng 0.
Câu 16: Cho 2 löïc ñoàng qui coù cuøng ñoä lôùn 10 N. Hoûi goùc giöõa 2 löïc baèng bao nhieâu thì hôïp löïc coù ñoä lôùn baèng 10 N?
A. 600	B. 00	C. 1200.	D. 900
Câu 17: Một vật có khối lượng 50kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50cm thì có vận tốc 0,7m/s. Tính lực tác dụng vào vật.
A. 24,5N	B. 2,45N	C. 49,0N	D. 51N	
Câu 18: Caâu naøo ñuùng ? Caëp “löïc vaø phaûn löïc” trong ñònh luaät III Newton
A. taùc duïng vaøo cuøng moät vaät
B. phaûi baèng nhau veà ñoä lôùn nhöng khoâng caàn phaûi cuøng giá.
C. taùc duïng vaøo hai vaät khaùc nhau.
D. khoâng caàn phaûi baèng nhau veà ñoä lôùn
Câu 19: Moät vaät khoái löôïng m = 1kg, ñaët treân maët baøn naèm ngang. Heä soá ma saùt giöõa vaät vaø baøn laø µ = 0,2.Taùc duïng leân vaät moät löïc F = 4N song song vôùi maët baøn . Cho . Gia toác chuyeån ñoäng cuûa vaät là:
A. 4m/s2	B. 2 m/s2	C. -2 m/s2	D. Một giá trị khác
Câu 20: Trong các đồ thị sau: 
x
Hçnh I
Hçnh IV
Hçnh III
Hçnh II
t
O
x
t
O
t
O
v
t
O
v
Đồ thị nào biểu thị chuyển động thẳng đều của một vật:
A. Hình I, II, III;	B. Hình I, III, IV;	C. Hình II, III, IV.	D. Hình I, II, IV;
B. Tự luận:
Đề: Cho hệ như hình vẽ: m1 = 2000g, m2 = 3000g, hệ số ma sát giữa m1 và mặt phẳng ngang µ = 0,3. Biết ròng rọc có khối lượng và ma sát không đáng kể, dây không giãn và đủ dài. Lấy g = 10m/s2. Ban đầu m2 cách mặt đất đoạn h. Thả nhẹ cho hệ chuyển động.
h
m2
m1
a. Tìm gia tốc các vật và lực căng của dây.
b. Sau 2giây vật m2 chạm đất. Tìm độ cao h? 
Khi vật m2 chạm đất vật m1 đi được đoạn đường bao nhiêu trên 
mặt phẳng ngang đến khi dừng lại kể từ vị trí ban đầu?
Phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Bôi đen vào đáp án đúng nhất:............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Đáp án Lớp 10 Ban Nâng Cao
A. Trắc nghiệm: (7điểm: mỗi câu đúng 0,35điểm)
Mã đề: 209:
 A B C D	A B C D	A B C D	A B C D
 1 A B C D	 6 A B C D	 11 A B C D	 16 A B C D
 2 A B C D	 7 A B C D	 12 A B C D	 17 A B C D 
 3 A B C D	 8 A B C D	 13 A B C D	 18 A B C D 
 4 A B C D	 9 A B C D	 14 A B C D	 19 A B C D
 5 A B C D	 10 A B C D	 15 A B C D	 20 A B C D
B. Tự luận: 3điểm
Giải:
a. 	Gia tốc chuyển động các vật: a = (P2 – Fms1)/(m1+ m2) = 4,8m/s2	 1điểm
Lực căng dây: Xét vật m2: T = P2 – m2a = 15,6N	 1điểm	
b. 	Độ cao h: h =1/2at2 = 9,6m	0,25điểm 
Vận tốc m1 sau 2s: v1 = at = 9,6m/s	0,25điểm
Gia tốc của m1 khi m2 chạm đất: a’ = -µg = -3m/s2	0,25điểm
Đoạn đường m1 đi được kể từ vị trí ban đầu: S = h + S’ = h + (-v12)/2a’ = 24,96m:	0,25điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docDe mau HK I Ly 1035.doc