Giáo án Vật lý lớp 11 - Trường THPT BC Hùng Vương

Giáo án Vật lý lớp 11 - Trường THPT BC Hùng Vương

I.MỤC TIÊU

 - Nắm và vận dụng được định luật Culong để giải thích và giải được các bài tập về tương tác điện

 - Rèn luyện kĩ năng tính toán và suy luận

II.CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên: Một số dạng bài tập về tương tác định

2/ Học sinh: Nắm kĩ nội dung của bài định luật Culong

III.LÊN LỚP

 1/ Ổn định lớp

Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø toùm taét nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán caùc baøi taäp caàn giaûi

 1/ Xác định các đại lượng liên quan đến lực tương tác: Áp dụng công thức F =

- Phương: Trùng với đường thẳng nối giữa hai điện tích điểm ấy

- Chiều: Hướng vào nhau nếu hay điện tích trái dấu, hướng ra xa nếu hai điện tích cùng dấu

 * Lực tương tác tổng hợp tổng hợp:

 

doc 70 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1836Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 11 - Trường THPT BC Hùng Vương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát 1. 	BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT CULÔNG	
I.MỤC TIÊU
	- Nắm và vận dụng được định luật Culong để giải thích và giải được các bài tập về tương tác điện
	- Rèn luyện kĩ năng tính toán và suy luận
II.CHUẨN BỊ
1/ Giáo viên: Một số dạng bài tập về tương tác định
2/ Học sinh: Nắm kĩ nội dung của bài định luật Culong
III.LÊN LỚP
	1/ Ổn định lớp
Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø toùm taét nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán caùc baøi taäp caàn giaûi
	1/ Xác định các đại lượng liên quan đến lực tương tác: Áp dụng công thức F = k.q1q2εr2 
Phương: Trùng với đường thẳng nối giữa hai điện tích điểm ấy
Chiều: Hướng vào nhau nếu hay điện tích trái dấu, hướng ra xa nếu hai điện tích cùng dấu
 * Lực tương tác tổng hợp tổng hợp: 
2/ Cân bằng điện tích: Xét 2 điện tích điểm q1 và q2 đặt tại A và B tác dụng lên điện tích q0 thì 
 Độ lớn: F10 = F20 (1)
 - Nếu q1 và q2 cùng dấu thì vị trí đặt q0 trong đoạn q1 và q2: r1 + r2 = AB (2)
 Từ (1) và (2) => Vị trí đặt điện tích q0 
 - Nếu q1 và q2 trái dấu thì vị trí đặt q0 ngoài đoạn AB và gần về phía điện tích có độ lớn nhỏ hơn
	 + Nếu |q1| > |q2| thì: r1 – r2 = AB (3). Từ (1) và (3) suy ra vị trí đặt q0 
	 + Nếu |q1| < |q2| thì: r2 – r1 = AB (4). Từ (1) và (4) suy ra vị trí đặt q0
Hoaït ñoäng 2 (5 phuùt) :Hướng dẫn giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
 Giaûi thích löïa choïn.
 Giaûi thích löïa choïn. 
 HS theo doõi vaø naém caùch laäp luaän
Caâu 5 trang 10 : D
Caâu 6 trang 10 : C
Hoaït ñoäng 3 (25 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
Đặt câu hỏi phát vấn : 
- Đề bài cho những đại lượng nào? 
- Điện tích của hai quả cầu xác định như thế nào?
 - Từ công thức:
=> q = .
- Hãy xác định vị trí đặt q3 tại C ở đâu? Vì sao?
- Điện tích q3 chịu tác dụng của những lực nào? Và do điện tích nào gây ra?
- Đặc điểm của lực điện trường như thế nào?
- CT tính độ lớn của lực điện trường ?
- Lực tổng hợp tác dụng lên q3 xác định thế nào?
- Cách tính lực tổng hợp ?
- Độ lớn của F xác định thế nào?
HS theo dõi GV tóm tắt và trả lời câu hỏi 
- Đề cho: khoảng cách 
 r = 10cm = 0,1m 
 q1 = q2 = q
HS xác định vị trí các điểm
- Vì CA + CB = AB => C nằm trên phương AB và như hình 
- Điện tích q3 do các điện tích q1 và q2 tác dụng lên là 
- có:
 + Điểm đặt tại C
 + Phương AC, chiều A → C
 + Độ lớn: 
- Học sinh trả lời ..
- Lực tổng hợp: 
- Tính hợp lực theo quy tắc hình bình hành
- Vì cùng phương, chiều với => F = F1 + F2 = 0,18 N
Bài 8 Trang 10 SGK
Điện tích của hai quả cầu
Ta có: 
 = 10-7 C
Bài tập bổ sung : 
2/ Hai điện tích điểm q1 = 8.10-8 C,q2 = -8.10-8C đặt tại hai điểm A, B trong không khí AB = 6cm. Tính lực tác dụng lên q3 = 8.10-8 C trong các trường hợp sau:
a/ CA = 4cm, CB = 2cm	
b/ CA = 4cm , CB = 10cm 
c/ CA = 8cm; CB = 10cm
a/ Các lực do q1, q2 tác dụng lên q3 là có phương, chiều như hình:
- Độ lớn: = 36.10-3N
 = 144.10-3N
- Lực tổng hợp: 
Vì cùng phương, chiều với 
=> F = F1 + F2 = 0,18 N
Hoaït ñoäng4 (5 phuùt) Giao nhiệm vụ về nhà
HOẠT ĐỘNG CỦA G.V
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi
Laøm tieáp caùc baøi taäp trắc nghiệm
Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi
Ghi caùc baøi taäp veà nhaø laøm :
1/ Chất nào sau đây không có hằng số điện môi?
	A. Sắt	B. nước nguyên chất	C. giấy	D. thủy tinh
2/ Hai quả cầu nhỏ tích điện có điện tích lần lượt là q1 và q2 tác dụng với nhau một lực bằng F trong chân không. Nhúng hệ thống vào chất lỏng có hằng số điện môi . Để lực tác dụng giữa hai quả cầu vẫn bằng F thì khoảng cách giữa chúng phải bằng:
	A. giảm 3 lần	B. tăng 9 lần	C. giảm 9 lần	D. tăng 3 lần
3/ Hai điện tích điểm trong chân không cách nhau 4cm đẩy nhau một lức F = 10N. Để lực đẩy giữa chúng là 2,5N thì khoảng cách giữa chúng là:
	A. 1cm	B. 4cm	C. 8cm	D. không tính được
RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY :
.
.
.
.
.
.
.
Tieát 2. 	BÀI TẬP CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐIỆN TÍCH ( T1 )
I.MỤC TIÊU
 - Vận dụng được các công thức xác định lực điện trong điện trường đều và xác định điện trường do điện tích điểm gây ra
- Giải được một số dạng toán của điện trường: Tìm điện trường tổng hợp, xác định vị trí cường độ điện trường bằng 0
- Rèn luyện kĩ năng tính toán và suy luận cho học sinh
II.CHUẨN BỊ
1/ Giáo viên: Một số dạng bài tập về xác định lực và cường độ điện trường tổng hợp
2/ Học sinh: Ôn lại cưởng độ điện trường và các công thức lượng giác
II. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC
Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø toùm taét nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán caùc baøi taäp caàn giaûi
1/Lực điện trường tác dụng lên một điện tích điểm có độ lớn: 
F = q.E (E: cường độ điện trường tại điểm đặt q )
2/ Cường độ điện trường tạo bởi một điện tích: 
Điểm đặt: tại điểm đang xét
Phương: đường thẳng nối điện tích điểm với điểm đang xét
Chiều: + Hướng ra xa q nếu q > 0
	 + Hướng về phía q nếu q < 0
3/ Nguyên lý chồng chất điện trường: Điện trường tổng hợp : 
 Tổng hợp hai vecto: . Độ lớn: 
Hoaït ñoäng 2 (10 phuùt) :Hướng dẫn giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
 Giaûi thích löïa choïn.
 Giaûi thích löïa choïn. 
 HS tự giải câu 2 ( BT định lượng )
1/ Độ mạnh yếu của điện trường tại một điểm được xác định bởi:
	A. đường sức điện	 B. độ lớn điện tích thử	
 C. cường độ điện trường	D. hằng số điện môi
2/ Một điện tích điểm q = 5.10-9C, đặt tại điểm M trong điện trường, chịu tác dụng của một lức điện F = 3.10-4N. Biết 2 điện tích đặt trong chân không, cường độ điện trường tại M bằng:
A. 6.104V/m B. 3.104 V/m	 C. 5/3.104 V/m	 D. 15.104 V/m
Hoaït ñoäng 3 (25 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
Câu hỏi ?
- Ta dung cách nào xác định lực tương tác giữa hai điện tích?
Xác định cường độ điện trường:
- Xác định vị trí M ?
- Cường độ điện trường tại M do những điện tích nào gây ra? Phương, chiều và độ lớn của các vecto cường độ điện trường đó? 
- Cường độ điện trường tổng hợp xác định như thế nào? 
( có thể gợi ỳ : nguyên lý chồng chất )
- Yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện ?
GV hướng dẩn vẽ hình các trường hợp tam giác
HS trả lời :
Ta dùng ĐL Coulomb :
 và thực hiện phép tính
2/ Xác định cường độ điện trường
a/ M trung điệm AB: 
MA = MB = 10cm = 10.10-2 m
- Cường độ điện trường tại M do q1 và q2 gây ra là:
 có:
 + Phương: đường thẳng AB
 + Chiều: M → B
 + Độ lớn: 
 có:
 + Phương: đường thẳng AB
 + Chiều: M → B
 + Độ lớn: 
- Cường độ điện trường tổng hợp: 
Điện trường tổng hợp : 
HS thực hiện các câu còn lại
Hai điện tích điểm q1 = 4.10-8C và q2 = - 4.10-8C nằm cố định tại hai điểm AB cách nhau 20 cm trong chân không.
 1/ Tính lực tương tác giữa 2 điện tích. 
 2/ Tính cường độ điện trường tại:
 a/ điểm M là trung điểm của AB.
 b/ điểm N cách A 10cm, cách B 30 cm.
 c/ điểm I cách A 16cm, cách B 12 cm.
 d/ điểm J nằm trên đường trung trực của AB cách AB một đoạn 10 cm
Lực tương tác giữa 2 điện tích: 2/ Cường độ điện trường tại M:
a/ Vectơ cđđt do điện tích q1; q2 gây ra tại M có: 	
- Điểm đặt: Tại M.
q1 
q2 
M
- Phương, chiều: như hình vẽ :
- Độ lớn: - Vectơ cường độ điện trường tổng hợp: Vì 	
 nên ta có E = E1M + E2M = 
Hoaït ñoäng4 (5 phuùt) Giao nhiệm vụ về nhà
HOẠT ĐỘNG CỦA G.V
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi
Laøm tieáp caùc baøi taäp trắc nghiệm
Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi
Ghi caùc baøi taäp veà nhaø laøm :
RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY :
.
.
.
.
.
.
.
Tieát 3. 	BÀI TẬP CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐIỆN TÍCH ( T2 )
I.MỤC TIÊU
 - Vận dụng được các công thức xác định lực điện trong điện trường đều và xác định điện trường do điện tích điểm gây ra
- Giải được một số dạng toán của điện trường: Tìm điện trường tổng hợp, xác định vị trí cường độ điện trường bằng 0
- Rèn luyện kĩ năng tính toán và suy luận cho học sinh
II.CHUẨN BỊ
1/ Giáo viên: Một số dạng bài tập về xác định lực và cường độ điện trường tổng hợp
2/ Học sinh: Ôn lại cưởng độ điện trường và các công thức lượng giác
II. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC
Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : toùm taét nhanh nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán caùc baøi taäp caàn giaûi ( CT như tiết 2 )
Hoaït ñoäng 2 (10 phuùt) :Hướng dẫn giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
 GV hướng dẫn HS tự giải, nhận xét. 
 HS tự giải 
( BT định lượng )
1/ Một điện tích q = 5.10-9C đặt tại một điệm M trong điện trường , chịu tác dụng của một lực F = 3.10-4N. cường độ điện trường tại M là:
	A. 6.104 V/m	 B. 3.104 V/m	C. 5/3.104 V/m	D. 15.104 V/m
2/ Cho hai điện tích q1 = 9.10-7 C và q2 = -10-7C đặt cố định và cách nhau đoạn 20cm. Vị trí có cường độ điện trường gây ra bởi hệ bằng không:
	A. cách q1 10cm và q2 10cm	B. Cách q1 20cm và q2 20cm
	C. cách q1 10cm và q2 30cm	D. cách q1 30cm và q2 10 cm
Hoaït ñoäng 3 (25 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
GV đọc đề, HS ghi vào vở, GV tóm tắt lên bảng 
- Cường độ điện trường tại I do những điện tích nào gây ra?
- Hãy xác định phương, chiều và độ lớn của các điện tích đó?
- Gọi học sinh lên bảng thực hiện
- Cường độ điện trường tổng hợp tại I xác định thế nào?
 + Xác định phương, chiều của cường độ điện trường tổng hợp?
 + Độ lớn của E tổng hợp xác định thế nào?
Gọi C là điểm có cddt tổng hợp bằng 0
- Nêu cách xác định vị trí của M khi vecto CĐĐT tại đó bằng 0 ?
- Yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện?
GV hướng dẫn HS vẽ hình các vecto, HS thực hiện phần còn lại.
- Cường độ điện trường tại I do q1 và q2 gây ra là và có điểm đặt tại I và có phương chiều và độ lớn ( Học sinh lên bảng thực hiện)
- Học sinh trả lời và lên bảng thực hiện
HS nhắc lại 
- và cùng phương, ngược chiều
=> C nằm trên đường thẳng AB
- Vì q1 và q2 trái dấu nên C nằm ngoài AB và vì |q1| > |q2| nên C nằm gần q2 
- Học sinh lên bảng thực hiện
q1 
q2 
A
B
M
d
d
 Bài Tập 1 : 
Tại hai điểm A và B đặt hai điện tích điểm
 q1 = 20và q2 = -10 cách nhau 40 cm trong chân không.
 a) Tính cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm AB.
 b) Tìm vị trí cường độ điện trường gây bởi hai điện tích bằng 0 ? 1/ Tính lực tương tác giữa 2 điện tích. 
Gọi và vecto là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại trung điểm A, B.
 - Điểm đặt : tại I
 - Phương, chiều : như hình vẽ
q1 
q2 
A
B
I 
E1
E
E2
- Độ lớn :
- Gọi là vecto cường độ điện trường tổng hợp tại I : 
 Vậy : E = E1 + E2 = 6,75.106 V/m.
b) Gọi C là điểm có cddt tổng hợp 
 là vecto cddt do q1 và q2 gây ra tại C.
 Có : 
q1 
q2 
A 
B 
C 
x
 Do q1 > |q2| nên C nằm gần q2
 Đặt CB = x , có :
Bài Tập 2 :
Hai điện tích điểm q1 = 1.10-8 C và q2 = -1.10-8 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 2d = 6cm. Điểm M nằm trên đường trung trực AB, cách AB một khoảng 3 cm.
 a) Tính cường độ điện trường tổng hợp tại M.
 b) Tính l ... tivi mà không muốn đeo kính, người đó phải ngồi cách màn hình xa nhất là:
A. 0,5 (m). B. 1,0 (m). C. 1,5 (m). D. 2,0 (m).
Câu 4 Một người cận thị về già, khi đọc sách cách mắt gần nhất 25 (cm) phải đeo kính số 2. Khoảng thấy rõ nhắn nhất của người đó là:
A. 25 (cm). B. 50 (cm). C. 1 (m). D. 2 (m).
Hoaït ñoäng4 (5 phuùt) Giao nhiệm vụ về nhà
HOẠT ĐỘNG CỦA G.V
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Cho HS ghi đề tham khảo về nhà làm :
Bài tập về nhà : Mắt của một người có điểm cực viễn và điểm cực cận cách mắt lần lượt 0,5m và 0,15m
	a/ Mắt này bị tật gì?
	b/ Phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu để nhìn thấy vật đặt cách mắt 20cm không điều tiết( kính đeo sát mắt)
HS ghi lại về nhà giải
RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
.
.
.
.
Tieát 32. 	BÀI TẬP MẮT	( T2 )	
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöù : 	Hệ thống kiến thức vaø phöông phaùp giaûi baøi taäp veà maét.
2. Kyõ naêng: 	+ Reøn luyeän kó naêng tö duy veà giaûi baøi taäp veà heä quang hoïc maét.
	+ Reøn luyeän kó naêng giaûi caùc baøi taäp ñònh tính veà maét.
II. CHUAÅN BÒ
Giaùo vieân: 	- Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp.
	- Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. 
Hoïc sinh: 	- Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø.
	- Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ.
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC
Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : toùm taét hệ thống cách giải nhöõng baøi taäp dạng mới những lưu ý khi giải bài tập.:
Khi giải bài tập về mắt cần chú ý 2 nguyên tắc sau:
 - Khi đeo kính: Vật xa nhất mắt nhìn rõ là vật qua kính cho ảnh ở cực viễn của mắt
	Ta có: là khoảng cách vật đến kính
	 ( là khoảng cách từ kính đến mắt)
	Áp dụng công thức: suy ra đại lượng cần tìm
	- Khi đeo kính: Vật gần nhất mắt nhìn rõ là vật qua kính cho ảnh ảo ở cực cận của mắt
	Ta có: là khoảng cách vật đến kính
	Áp dụng công thức: suy ra đại lượng cần tìm
Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Giaûi baøi taäp töï luaän 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
* Tính tiêu cự của mắt: Mắt tương đương như thấu kính gì? Và là mắt bình thường do đó vật nằm trong giời hạn nhìn rõ của mắt cho ảnh ở đâu? Và tính chất của ảnh?
- Xác định vị trí ảnh?
a/; b/; c/ Vị trí vật ? áp dụng công thức nào để tìm f ?
- Mắt tương đượng TKHT
- ảnh trên màng lưới do đó d’ = const và là ảnh thật
- do đó : d’ = 15mm
- Từng trường hợp học sinh lên bảng:
Bài tập : 
Một mắt bình thường có quang tâm cách màn lưới 15mm. Mắt có khoảng nhìn rõ cách mắt từ 20cm đến vô cực. Tính tiêu cự của mắt khi:
	a/ Nhìn vật ở vô cực	b/ Nhìn cực cận	c/ Nhìn vật cách mắt 1m
Giải
- Quang tâm cách màn lưới 15mm. 
Do đó: d’ = 15mm
- Theo đề thì: OCc = 200cm, OCv = 
Tính tiêu cự f của mắt:
a/ Nhìn vật ở . Ta có: d = 
 => f = 15mm
b/ Nhìn vật ở cực cận: Ta có: d = 200mm
 => f = 13,95mm
c/ Nhìn vật cách mắt 1m: d = 1000mm
=> f = 14,78mm
Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) : Giaûi baøi taäp trắc nghiệm 
Hoaït ñoäng cuûa 
giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa 
hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
 Cho HS thaỏ luận và giải thích lựa chọn 
HS chọn và giải thích lực chọn
Câu 1Một người cận thị đeo kinh có độ tụ – 1,5 (đp) thì nhìn rõ được các vật ở xa mà không phải điều tiết. Khoảng thấy rõ lớn nhất của người đó là:
A. 50 (cm). B. 67 (cm). C. 150 (cm). D. 300 (cm).
Câu 2. Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ + 1 (đp), người này sẽ nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt
A. 40,0 (cm). B. 33,3 (cm). C. 27,5 (cm). D. 26,7 (cm).
Câu 3 . Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 (cm). Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25 (cm) cần đeo kính (kính đeo sát mắt) có độ tụ là:
A.D = - 2,5 (đp). B.D = 5,0 (đp). C.D = -5,0 (đp). D.D = 1,5 (đp).
Câu 4. Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) đến 50 (cm). Khi đeo kính chữa tật của mắt, người này nhìn rõ được các vật đặt gần nhất cách mắt
A. 15,0 (cm). B. 16,7 (cm). C. 17,5 (cm). D. 22,5 (cm).
Câu 5. Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) đến 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ -1 (đp). Miền nhìn rõ khi đeo kính của người này là:
A. từ 13,3 (cm) đến 75 (cm). B. từ 1,5 (cm) đến 125 (cm).
C. từ 14,3 (cm) đến 100 (cm). D. từ 17 (cm) đến 2 (m).
Câu 6. Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 (cm). Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25 (cm) cần đeo kính (kính cách mắt 1 cm) có độ tụ là:
A. D = 1,4 (đp). B.D = 1,5 (đp). C. D = 1,6 (đp). D. D = 1,7 (đp).
Hoaït ñoäng4 (5 phuùt) Giao nhiệm vụ về nhà
HOẠT ĐỘNG CỦA G.V
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Cho HS ghi đề tham khảo về nhà làm :
Mắt của một người có điểm cực viễn CV cách mắt 50cm
	a/ Mắt người này bị tật gì?
	b/ Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều tiết người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? Kính đeo sát mắt
	c/ Điểm Cc cách mắt 10cm. Khi đeo kính mắt nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu?
HS ghi lại về nhà giải
RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
.
.
.
.
Tieát 31. 	BÀI TẬP MẮT	( T2 )	
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc : 	Heä thoáng kieán thöùc vaø phöông phaùp giaûi baøi taäp veà laêng kính, thaáu kính.
2. Kyõ naêng: 	+ Reøn luyeân kæ naêng veõ hình vaø giaûi baøi taäp döïa vaøo caùc pheùp toaùn vaø caùc ñònh lí trong hình hoïc.
	+ Reøn luyeân kæ naêng giaûi caùc baøi taäp ñònh löôïng veà laêng kính, thaáu kính.
II. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC
Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : toùm taét hệ thống cách giải nhöõng baøi taäp dạng mới :
Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt) : Giaûi baøi taäp töï luaän 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) : Giaûi baøi taäp trắc nghiệm 
Hoaït ñoäng cuûa 
giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa 
hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
 Cho HS thaỏ luận và giải thích lựa chọn 
HS chọn và giải thích lực chọn
.
Hoaït ñoäng4 (5 phuùt) Giao nhiệm vụ về nhà
HOẠT ĐỘNG CỦA G.V
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Cho HS ghi đề tham khảo về nhà làm :
HS ghi lại về nhà giải
RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
.
.
.
.
Tieát 31. 	BÀI TẬP MẮT	( T2 )	
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc : 	Heä thoáng kieán thöùc vaø phöông phaùp giaûi baøi taäp veà laêng kính, thaáu kính.
2. Kyõ naêng: 	+ Reøn luyeân kæ naêng veõ hình vaø giaûi baøi taäp döïa vaøo caùc pheùp toaùn vaø caùc ñònh lí trong hình hoïc.
	+ Reøn luyeân kæ naêng giaûi caùc baøi taäp ñònh löôïng veà laêng kính, thaáu kính.
II. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC
Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : toùm taét hệ thống cách giải nhöõng baøi taäp dạng mới :
Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt) : Giaûi baøi taäp töï luaän 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) : Giaûi baøi taäp trắc nghiệm 
Hoaït ñoäng cuûa 
giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa 
hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
 Cho HS thaỏ luận và giải thích lựa chọn 
HS chọn và giải thích lực chọn
.
Hoaït ñoäng4 (5 phuùt) Giao nhiệm vụ về nhà
HOẠT ĐỘNG CỦA G.V
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Cho HS ghi đề tham khảo về nhà làm :
HS ghi lại về nhà giải
RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
.
.
.
.
Tieát 31. 	BÀI TẬP MẮT	( T2 )	
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc : 	Heä thoáng kieán thöùc vaø phöông phaùp giaûi baøi taäp veà laêng kính, thaáu kính.
2. Kyõ naêng: 	+ Reøn luyeân kæ naêng veõ hình vaø giaûi baøi taäp döïa vaøo caùc pheùp toaùn vaø caùc ñònh lí trong hình hoïc.
	+ Reøn luyeân kæ naêng giaûi caùc baøi taäp ñònh löôïng veà laêng kính, thaáu kính.
II. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC
Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : toùm taét hệ thống cách giải nhöõng baøi taäp dạng mới :
Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt) : Giaûi baøi taäp töï luaän 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) : Giaûi baøi taäp trắc nghiệm 
Hoaït ñoäng cuûa 
giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa 
hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
 Cho HS thaỏ luận và giải thích lựa chọn 
HS chọn và giải thích lực chọn
.
Hoaït ñoäng4 (5 phuùt) Giao nhiệm vụ về nhà
HOẠT ĐỘNG CỦA G.V
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Cho HS ghi đề tham khảo về nhà làm :
HS ghi lại về nhà giải
RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
.
.
.
.
Tieát 31. 	BÀI TẬP MẮT	( T2 )	
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc : 	Heä thoáng kieán thöùc vaø phöông phaùp giaûi baøi taäp veà laêng kính, thaáu kính.
2. Kyõ naêng: 	+ Reøn luyeân kæ naêng veõ hình vaø giaûi baøi taäp döïa vaøo caùc pheùp toaùn vaø caùc ñònh lí trong hình hoïc.
	+ Reøn luyeân kæ naêng giaûi caùc baøi taäp ñònh löôïng veà laêng kính, thaáu kính.
II. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC
Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : toùm taét hệ thống cách giải nhöõng baøi taäp dạng mới :
Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt) : Giaûi baøi taäp töï luaän 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) : Giaûi baøi taäp trắc nghiệm 
Hoaït ñoäng cuûa 
giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa 
hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
 Cho HS thaỏ luận và giải thích lựa chọn 
HS chọn và giải thích lực chọn
.
Hoaït ñoäng4 (5 phuùt) Giao nhiệm vụ về nhà
HOẠT ĐỘNG CỦA G.V
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Cho HS ghi đề tham khảo về nhà làm :
HS ghi lại về nhà giải
RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
.
.
.
.
Tieát 31. 	BÀI TẬP MẮT	( T2 )	
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc : 	Heä thoáng kieán thöùc vaø phöông phaùp giaûi baøi taäp veà laêng kính, thaáu kính.
2. Kyõ naêng: 	+ Reøn luyeân kæ naêng veõ hình vaø giaûi baøi taäp döïa vaøo caùc pheùp toaùn vaø caùc ñònh lí trong hình hoïc.
	+ Reøn luyeân kæ naêng giaûi caùc baøi taäp ñònh löôïng veà laêng kính, thaáu kính.
II. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC
Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : toùm taét hệ thống cách giải nhöõng baøi taäp dạng mới :
Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt) : Giaûi baøi taäp töï luaän 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) : Giaûi baøi taäp trắc nghiệm 
Hoaït ñoäng cuûa 
giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa 
hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
 Cho HS thaỏ luận và giải thích lựa chọn 
HS chọn và giải thích lực chọn
.
Hoaït ñoäng4 (5 phuùt) Giao nhiệm vụ về nhà
HOẠT ĐỘNG CỦA G.V
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Cho HS ghi đề tham khảo về nhà làm :
HS ghi lại về nhà giải
RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
.
.
.
.
Tieát 31. 	BÀI TẬP MẮT	( T2 )	
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc : 	Heä thoáng kieán thöùc vaø phöông phaùp giaûi baøi taäp veà laêng kính, thaáu kính.
2. Kyõ naêng: 	+ Reøn luyeân kæ naêng veõ hình vaø giaûi baøi taäp döïa vaøo caùc pheùp toaùn vaø caùc ñònh lí trong hình hoïc.
	+ Reøn luyeân kæ naêng giaûi caùc baøi taäp ñònh löôïng veà laêng kính, thaáu kính.
II. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC
Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : toùm taét hệ thống cách giải nhöõng baøi taäp dạng mới :
Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt) : Giaûi baøi taäp töï luaän 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) : Giaûi baøi taäp trắc nghiệm 
Hoaït ñoäng cuûa 
giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa 
hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
 Cho HS thaỏ luận và giải thích lựa chọn 
HS chọn và giải thích lực chọn
.
Hoaït ñoäng4 (5 phuùt) Giao nhiệm vụ về nhà
HOẠT ĐỘNG CỦA G.V
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Cho HS ghi đề tham khảo về nhà làm :
HS ghi lại về nhà giải
RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
.
.
.
.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an 11 tu chon co ban full.doc