Giáo án Tin học lớp 11 - Tiết 15, 16: Bài tập và thực hành 2

Giáo án Tin học lớp 11 - Tiết 15, 16: Bài tập và thực hành 2

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức

 - Nắm cấu trúc và sự thực hiện của cấu trúc rẽ nhánh.

2. Kĩ năng

 - Rèn luyện kĩ năng sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong việc lập trình giải một số bài toán cụ thể.

 - Làm quen với việc hiệu chỉnh chương trình.

3. Thái độ

 - Tự giác, tích cực và chủ động trong thực hành.

II. Đồ dùng dạy học

1. Chuẩn bị của giáo viên

 - Phòng máy tính, máy chiếu Projector để hướng dẫn.

2. Chuẩn bị của học sinh

 - SGK, sách bài tập và bài tập viết ở nhà

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2612Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 11 - Tiết 15, 16: Bài tập và thực hành 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập và thực hành 2
(Tiết PPCT: 15, 16)
Ngày soạn: 
	Ngày đăng ký giáo án: ....................
Người duyệt giáo án (TTCM duyệt, BGH duyệt):
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
I. Mục tiêu:
Kiến thức
	- Nắm cấu trúc và sự thực hiện của cấu trúc rẽ nhánh.
Kĩ năng 
	- Rèn luyện kĩ năng sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong việc lập trình giải một số bài toán cụ thể.
	- Làm quen với việc hiệu chỉnh chương trình.
Thái độ
	- Tự giác, tích cực và chủ động trong thực hành.
II. Đồ dùng dạy học
Chuẩn bị của giáo viên
	- Phòng máy tính, máy chiếu Projector để hướng dẫn.
Chuẩn bị của học sinh
	- SGK, sách bài tập và bài tập viết ở nhà.
III. Hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: Làm quen với một chương trình và các công cụ hiệu chỉnh chương trình.
a. Mục tiêu:
	- Học sinh hiểu được nội chương trình và kết quả sau khi thực hiện chương trình. Biết các công cụ dùng để hiệu chỉnh chương trình khi cần thiết như: thực hiện từng bước và xem kết quả trung gian.
b. Nội dung:
	- Ba số nguyên dương a, b, c được gọi là bộ số Pitago nếu tổng bình phương của 2 số bằng bình phương của số còn lại.
Yêu cầu: Viết chương trình nhập từ bàn phím ba số nguyên dương a, b, c và kiểm tra xem chúng có là bội số Pitago hay không?
c. Các bước tiến hành:
Hoat động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Gợi ý để học sinh nêu khái niệm về bộ số pitago.
- Yêu cầu: Lấy một ví dụ cụ thể.
- Hỏi: Để kiển tra bộ ba số a,b,c bất kì có phải là bộ Pitago, ta phải kiểm tra các đẳng thức nào?
2. Chiếu chương trình mẫu lên bảng.
Thực hiện mẫu các thao tác: lưu thực hiện từng lệnh chương trình, xem kết quả trung gian, thực hiện chương trình và nhập dữ liệu.
- Yêu cầu học sinh gõ chương trình mẫu vào máy.
- Yêu cầ học sinh lưu chưong trình gõ vào máy với tên Pitago.pas
 - Yêu cầu học sinh thực hiện từng lệnh của chương trình.
- Yêu cầu học sinh xem các kết quả a2, b2, c2.
- Yêu cầu học sinh tự tìm thêm một số bộ a b c khác và so sánh.
1. Theo dõi dẫn dắt của giáo viên để nêu khái niệm về bộ số Pitago: tổng bình phương của hai số bằng bình phương của số còn lại.
Ví dụ về bộ số Pitago: 5 4 3
a2= b2+ c2
b2= a2+ c2
c2= b2+ a2
2. Soạn chương trình vào máy theo chương trình của giáo viên. 
- Bấm F2, gõ tên file và enter.
- Bấm F7. Nhập các giá trị a=3, b=4, c=5.
- Chọn mennu Debug để mở cửa hiệu chỉnh.
- Quan sát quá trình rẽ nhánh của từng bộ dữ liệu vào và trả lời.
2. Hoạt động 2: Rèn luyện kĩ năng lập trình hoàn thiện một bài toán.
a. Mục tiêu:
	- Học sinh biết đọc hiểu đề, phân tích yêu cầu của đề. Từ đó chọn được cấu trúc dữ liệu và lệnh phù hợp để lập trình.
b. Nội dung:
	- Viết chương trình giải phương trình ax + b = 0.
c. Các bước tiến hành:
Hoạt đông của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Nêu nội dung, mục đích, yêu cầu của bài toán.
- Hỏi: Bước đầu tiên để giải bài toán?
- Hỏi: Để xác định ta phải đặt các câu hỏi như thế nào? Gọi học sinh đặt câu hỏi và học sinh trả lời câu hỏi đó?
- Yêu cầu học sinh phác hoạ thuật toán.
2. Yêu cầu học snh gõ chương trình vào máy.
- Giáo viên tiếp cận từng học sinh để hướng dẫn và sửa sai.
3. Yêu cầu học sinh nhập dữ liệu.
- Nhập dữ liệu với test 1 2 -2
4. yêu cầu học sinh xác định các bộ test, Nhập dữ liệu, đối sánh kết quả.
1. Chú ý theo dõi vấn đề đặt ra của giáo viên
- Xác định input, output và thuật giải.
- Mục đích của giải phương trình?
+ Kết luận số nghiệm và giá trị nghiệm x.
- Để tính được nghiệm x cần các đại lượng nào?
+ Cần các đại lượng: a b
- Có các bước xử lí nào để tính được x?
2. Độc lập soạn chương trình vào máy.
- Thông báo kết quả viết được.
3. Nhập dữ liệu theo test của giáo viên và thông báo kết quả của chương trình.
4. Tìm test
0 0 VSN
0 3 VN
2 3 -1.5
Nhập dữ liệu và thông báo kết quả.
IV. Đánh giá cuối bài
1. Những nội dung đã học
	Các bước để hoàn thành một chương trình:
	- Phân tích bài toán để xác định dữ liệu vào, dữ liệu ra, thuật toán.
	- Soạn chương trình vào máy.
	- Lưu trữ chương trình.
	- Biên dịch.
	- Thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.
2. Câu hỏi và bài tập về nhà
	- Viết chương trình nhập và độ dài 3 cạnh của một tam giác và tính chu vi, diện tích của tam giác đó.
	- Cho chương trình sau:
	Pogram max;
	vara,b,max: integer;
	Begin
	Write(‘Nhập vào hai số bất kì’)
	Readln(a,b);
	Max:=a;
	If max<b then max:=b;
	Writeln(max);
	Readln;
	End.
	Hỏi: Chương trình thực hiện công việc là gì, kết quả in ra màn hình là bao nhiêu?
	- Viết chương trình nhập vào ba số bất kì lvà tìm giá trị bé nhất của ba số đó.
	- Xem trước nội dung bài: Kiểu mảng, sách giáo khoa, trang 53.

Tài liệu đính kèm:

  • docBTTH 2 (15).doc