Giáo án Tin học 11 - Đề kiểm tra học kỳ II

Giáo án Tin học 11 - Đề kiểm tra học kỳ II

Câu 1: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến s là gì?

 S:=’Hat gao lang ta’;

 Delete(s,1,7);

 Insert(‘Hat gao’,s,1);

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1472Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 11 - Đề kiểm tra học kỳ II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 SỞ GD & ĐÀO TẠO DAK LAK
TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
(Môn Tin học lớp 11 – thời gian 45 phút)
Đề số 1:
Câu 1: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, 	giá trị của biến s là gì?
	S:=’Hat gao lang ta’;
	Delete(s,1,7);
	Insert(‘Hat gao’,s,1);
Câu 2:
Viết chương trình nhập vào học sinh của một lớp học với các thông tin: Họ và tên, điểm toán, điểm lí, điểm hóa. Tính tổng điểm và điểm trung bình sau đó in toàn bộ thông tin lên màn hình.
Câu 3:
Viết các chương trình con tính diện tích, chu vi hình tam giác.
 SỞ GD & ĐÀO TẠO DAK LAK
TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
(Môn Tin học lớp 11 – thời gian 45 phút)
Đề số 2:
Câu 1: Chương trình sau in ra xâu s như thế nào? Giải thích.
Program chenXau;
Uses crt;
Var s: string[26];
Begin 
	Clrscr;
	S:= ‘Hoi lien hiep thanh nien ’;
Insert(‘Viet Nam’, s, 25);
Writeln(s);
Readln
End.
Câu 2:
Viết chương trình nhập học sinh của một lớp gồm 50 học sinh. Mỗi học sinh có các thông tin sau: HT(Họ và tên), NS(Ngày sinh), DC(địa chỉ), Dtoan(điểm toán), Dvan(điểm văn), NN(Ngoại ngữ):
- Tính TD(tổng điểm) và điền thông tin cho trường kết quả (KQ) là: Nếu tổng điểm >=15 thì Dat và ngược lại thì điền vào trường kết quả là Kdat.
Câu 3:
Viết thủ tục tìm Max của 3 số được nhập vào từ bàn phím x, y, z.
SỞ GD & ĐÀO TẠO DAK LAK
TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
(Môn Tin học lớp 11 – thời gian 45 phút)
Đề số 3:
Câu 1: Hãy khai báo kiểu bảng ghi để xử lý danh sách học sinh của một lớp học (Bản ghi có cấu trúc gồm 5 trường: Họ tên, năm sinh, địa chỉ, điểm toán, điểm lý).
Câu 2:
Viết chương trình nhập vào một xâu, sau đó kiểm tra xem ký tự đầu và ký tự cuối của xâu đó có bằng nhau không.
Câu 3:
Viết chương trình con thực hiện việc hoán đổi hai số x, y được nhập vào từ bàn phím.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi hoc ky II Tin 11.doc