Bài giảng Tin học 11 - Bài 12: Mảng một chiều

Bài giảng Tin học 11 - Bài 12: Mảng một chiều

Nhập vào nhiệt độ (trung bình) của mỗi ngày trong tuần. Tính và đưa ra màn hình nhiệt độ trung bình của tuần và số lượng ngày có nhiệt độ TB cao hơn nhiệt trung bình trong tuần?

 

ppt 13 trang Người đăng quocviet Lượt xem 13297Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học 11 - Bài 12: Mảng một chiều", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 12 mảng một chiềuGiáo án điện tử tin học lớp 11Nhập vào nhiệt độ (trung bình) của mỗi ngày trong tuần. Tính và đưa ra màn hình nhiệt độ trung bình của tuần và số lượng ngày có nhiệt độ TB cao hơn nhiệt trung bình trong tuần?* Dữ liệu nhập vào (INPUT): t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7. * Dữ cần tính và in ra (OUTPUT): tb, dem.Hãy xác định Input, Output và viết chương trình giải bài toán trên ?Bài toán đặt vấn đề:Program vd1;Uses crt;Var t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,tb : real; dem : integer;BEGIN	Clrscr;	 write(‘ Nhap vao nhiet do 7 ngay : ’);	 readln(t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7);	 tb : = (t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7)/7;	 dem : = 0 ;	 if (t1>tb) then dem := dem + 1;	 if (t2>tb) then dem := dem + 1;	 if (t3>tb) then dem := dem + 1;	 if (t4>tb) then dem := dem + 1;	 if (t5>tb) then dem := dem + 1;	 if (t6>tb) then dem := dem + 1;	 if (t7>tb) then dem : = dem + 1;	 Writeln(‘ Nhiet do trung binh trong tuan = ‘,tb : 6 : 2); 	 Writeln(‘ so ngay co nhiet do cao hon nhiet do tb ‘, dem);Readln;END.Quan sát chương trình, hãy cho biết nếu muốn tính nhiệt độ trung bình của N ngày trong năm (VD: N=365) thì sẽ gặp khó khăn gì ?Khai báo quá lớn (t1,t2,t3,...,t365) và chương trình quá dài (với 365 lệnh IF) !!!!! Để khắc phục khó khăn đó ta sử dụng kiểu dữ liệu mảng một chiều.	 Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu 17201825191219A 1	 2	 3	4	5	6	7 Trong đó :Khi tham chiếu đến phần tử thứ i ta viết A[i].	 Ví dụ: A[5] = 19.  Tên mảng : A. Số phần tử của mảng: 7. Ví dụ: Kiểu dữ liệu của các phần tử: Kiểu nguyên.191. Khái niệm2. Khai báo mảng một chiều trong PASCAL* Cách 1: Khai báo gián tiếp TYPE = array[..] of ; Var : ;Ví dụ: 	TYPE nhietdo = array[1..365] of integer; Var A: nhietdo;Trong đó :  Chỉ số đầu, chỉ số cuối thường là các hằng hoặc biểu thức nguyên;	  Chỉ số đầu  chỉ số cuối;	  Giữa 2 chỉ số là dấu .. * Cách 2: Khai báo trực tiếp Var : array[..] of ;	 Var A,B : array[1..100] of real;Ví dụ: 	Var nhietdo : array[1..365] of integer;3. Các thao tác xử lí trong mảng một chiều An1. Nhập số phần tử của mảng (n).Write(‘ Nhap vao so ngay:’);Readln(n);2. Nhập vào giá trị của các phần tử trong mảng (A[i]).For i:=1 to n do Begin write(‘nhiet do ngay thu’ ,i, ’ : ’); readln(A[i]); end; .......Các bướcThể hiện bằng pascala. Nhập mảng một chiều với n = 719171921182017Ví dụ: Nhập nhiệt độ n ngày. b. In mảng một chiều Writeln(‘ Mang vua nhap : ’);For i:=1 to n do Write(A[i]:5); Mang vua nhap:- Thông báo - In giá trị của các phần tử 17 20 18 21 19 17 19Kết quả in ra màn hình:Ví dụ: In mảng vừa nhập.* Đếm các phần tử trong mảng thoả mãn điều kiện cho trước dem :=0;For i :=1 to n do IF A[i]>TB then dem:=dem+1; c. Các thao tác xử lí khác Ví dụ: Đếm số ngày có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ TB của tuần. TB = 18.7Dem=07654321i19171921182017A[i]011233420211919+1+1+1+1Program vd1;Uses crt;Var	A: Array[1..366] of integer;	i,n,dem: integer;	S,TB : real ;BEGIN	Clrscr;	write(‘ Nhap vao so ngay : ’) ;	readln(n) ;	S := 0 ;	 For i := 1 to n do 	Begin	 write(‘ Nhap nhiet do ngay thu ‘,i,’ : ‘) ;	 readln(A[i]) ;	 S:=S+A[i] ;	End; 	 TB := S/n ;	 dem := 0 ;	 For i := 1 to n do 	If A[i]>TB Then dem := dem+1;	 Writeln(‘ Nhiet do trung binh ’ ,n,’ ngay = ‘,TB : 6 : 2) ; 	 Writeln(‘ So ngay co nhiet do cao hon nhiet do TB la: ‘, dem) ;Readln ;END.Khai báo mảng 1 chiềuNhập mảng 1 chiềuTính tổngĐếm số phần tử thoả mãn điều kiện Nhap vao so ngay :7Nhap nhiet do ngay thu 1 : 17Nhap nhiet do ngay thu 2 : 20Nhap nhiet do ngay thu 3 : 18Nhap nhiet do ngay thu 4 : 21Nhap nhiet do ngay thu 5 : 19Nhap nhiet do ngay thu 6 : 17Nhap nhiet do ngay thu 7 : 19Nhiet do trung binh 7 ngay = 18.70So ngay co nhiet do cao hon nhiet do TB la: 4Chương trình chạy và cho kết quả như sau: Thông thường, các thao tác xử lí trong mảng một chiều đều dùng câu lệnh FOR...DO.* Tính tổng các phần tử trong mảng thoả mãn điều kiện cho trước Ví dụ: Tính tổng các phần tử trong mảng chia hết cho 3.S :=0;For i :=1 to n do IF A[i] mod 3 = 0 then S:=S+A[i];19121825162015 S = 45Hãy nhớ! Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.  Khai báo: tên mảng, chỉ số đầu, chỉ số cuối, kiểu phần tử. Tham chiếu phần tử mảng: Tên biến mảng[chỉ số phần tử] Nhiều thao tác xử lí mảng dùng cấu trúc lặp FOR ..TO.. DO.15 20 19 25 18 12 16Var A:ARRAY[1..100] OF integer; A[5] = 18

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai14 (54).ppt