Giáo án Ngữ Văn 11 Nâng cao kì 2 - Trường THPT Thiệu Hóa

Giáo án Ngữ Văn 11 Nâng cao kì 2 - Trường THPT Thiệu Hóa

Tiết 73

 LƯU BIỆT KHI XUẤT DƯƠNG

( Xuất dương lưu biệt)

 - Phan Bội Châu-

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp hs:

 - Thấy được chí lớn cứu nước, khí phách anh hung, tinh thấn quyết liệt của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

 - Nắm được nét đặc sắc về phương diện nghệ thuật của bài thơ thể hệin

 Qua giọng điệu, lối dung từ và mạch lien tưởng.

 B. Phương tiện:

 - SGK, SGV, thiết kế lên lớp, bảng phụ, sử dụng phương pháp đàm thoại,

 thảo luận.

 - Hs:Học thuộc bài thơ (phần dịch thơ), xem và trả lời câu hỏi trong sgk.

 C. Tiến trình lên lớp:

 

doc 135 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 3852Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Ngữ Văn 11 Nâng cao kì 2 - Trường THPT Thiệu Hóa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy..... TiÕt 73 
 LƯU BIỆT KHI XUẤT DƯƠNG
( Xuất dương lưu biệt)
 - Phan Bội Châu-
A. Mục tiêu cần đạt: Giúp hs:
 - Thấy được chí lớn cứu nước, khí phách anh hung, tinh thấn quyết liệt của nhân vật trữ tình trong bài thơ.
 - Nắm được nét đặc sắc về phương diện nghệ thuật của bài thơ thể hệin 
 Qua giọng điệu, lối dung từ và mạch lien tưởng.
 B. Phương tiện:
 - SGK, SGV, thiết kế lên lớp, bảng phụ, sử dụng phương pháp đàm thoại, 
 thảo luận.
 - Hs:Học thuộc bài thơ (phần dịch thơ), xem và trả lời câu hỏi trong sgk.
 C. Tiến trình lên lớp:
 1. Ổn định, kiểm tra:
 - Ổn định lớp: Gv nắm lại tình hình chuẩn bị bài của học sinh
 - Kiểm tra: Văn học VN từ đầu XX đến 1945 được phân hóa thành mấy 
 bộ phận?
 Phan Bội Châu thuộc bộ phận văn học nào?
 2. Bài mới
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung cần đạt
Hđ 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần tiểu dẫn:
Gv yêu cầu hs đọc phần tiểu dẫn và tóm tắt những nét chính về con người, sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp văn chương của PBC thong qua hệ thống câu hỏi gợi mở:
? PBC là người đã thành lập ra những tổ chức nào
? Mục đích sang tác của PBC là gì
? Em có nhận xét gì về thơ văn của PBC
? Bài thơ được viết khi nào? Chủ trương hoạt động của phong trào Đông Du
- HS làm việc cá nhân và trình bày trước lớp
- Gv chỉ định hs trình bày và chốt ý: Đây là sang tác khởi đầu của một giai đoạn hoạt động cách mạng khá thành công và hào hứng của tác giả.
Hđ2: Hướng dẫn hs tìm hiểu văn bản
Gv gọi hs đọc bài thơ (cả ba phần) và lưu ý về cách đọc: giọng dứt khoát, mạnh mẽ, truyền được niềm hứng khởi toát lên từ bài thơ
Hđ2: Hướng dẫn hs tìm hiểu văn bản
 ? Hai caâu môû ñaàu baøi thô ñaõ khaúng ñònh gì? 
 ? Quan nieäm veà " chí laøm trai" cuûa PBC ñöôïc ruùt töø quan nieäm cuûa ai
? Caâu 3 lôøi khaúng ñònh nhöng caâu 4 laø nghi vaán nhöng laïi laø lôøi gì?
- Hs laøm vieäc theo nhoùm döôùi söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân
- Gv chæ ñònh hoïc sinh cuûa töøng nhoùm trình baøy vaø sau ñoù nhaän xeùt, cho ñieåm vaø boå sung cho hoaøn chænh
Gv hướng dẫn hs tìm hiểu hai câu luận thong qua phiếu học tập:
Thề nào là nền học vấn cũ
Từ ngữ đánh giá nền học vấn cũ
Nguyên nhân của thái độ đánh giá
Nền học vấn cũ được nhìn nhận từ góc độ nào
 ? Hình ảnh nhân vật trữ tình hiện lên trong hai câu thơ cuối ntn? thể hiện mong muốn gì của tác giả
- Hs làm việc theo nhóm từng bàn
- Gv chỉ định hs trình bày
* Củng cố- dặn dò:
- Vì sao bài thơ có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với thế hệ thanh niên yêu nước đầu Tk XX
- Học thuộc long bài thơ.
- Tiết sau học bài “Hầu trời” đọc thuộc lòng từ câu 25 đến câu 98. Trả lời các câu hỏi trong sgk.
I/ Đọc-tìm hiểu tiểu dẫn
1/ Tác giả:
    - Phan Bội Châu (1867-1940) sáng lập ra Hội Duy Tân, dấy lên phong trào Đông Du, tổ chức Việt Nam quang phục hội. Năm 1925 bị thực dân Pháp bắt cóc tại Thượng Hải, đưa về Hà Nội với cái án tử hình. Trước sức mạnh đấu tranh của nhân dân ta, chúng đưa Cụ về giam lỏng ở Huế.
    - Là chiến sĩ yêu nước vĩ đại, là nhà văn, nhà thơ lớn của đất nước ta trong thế kỷ 20 – Thơ văn Phan Bội Châu là thơ văn yêu nước và tuyên truyền cổ động cách mạng sôi sục bầu nhiệt huyết.
    - Tác phẩm chính: Hải ngoại huyết thư, Việt Nam vong quốc sử, Ngục trung thư, Trùng Quang tâm sử, Phan Bội Châu niên biểu, v.v
2/Xuất xứ, chủ đề
    - Viết năm 1905, chia tay đồng chí, bạn bè, trước lúc bí mật sang Nhật, dấy lên phong trào Đông Du.
    - Bài thơ khẳng định chí làm trai và quyết tâm xuất dương, làm nên sự nghiệp lớn cứu nước cứu dân.
II/Phân tích
    1. Hai câu đề: kẻ nam nhi phải “mong có điều lạ”, nghĩa là không thể sống tầm thường mà phải làm nên sự nghiệp lớn, lưu lại tiếng thơm muôn đời. Con người ấy sống chủ động, tích cực, có tinh thần làm chủ thiên nhiên, “há để càn khôn tự chuyển dời?” 
    2. Hai câu thực:Tác giả tự ý thức về cái Tôi (ngã: tôi, tờ).
- Rất tự hào về vai trò của mình trong cuộc đời (một trăm năm) và trong xã hội, lịch sử (ngàn năm sau). 
- Tác giả hỏi: Chẳng lẽ ngàn năm sau, lại không có ai (để lại tên tuổi) ư? - nhằm khẳng định một ý tưởng vĩ đại mà như người đồng hương của Phan Bội Châu trước đó nửa thế kỷ đã nhiều lần nói:
            “Đã mang tiếng ở trong trời đất,
            Phải có danh gì với núi sông”
    Quan niệm về công danh, về chí nam nhi của Phan Bội Châu mới mẻ, tiến bộ, hướng về Tổ quốc và nhân dân.
    3. Hai câu luận: Nêu bật một quan niệm sống đẹp của kẻ sĩ trước thời cuộc và lịch sử dân tộc.
- “Non sông đã chết”, một cách nói rất hay, cảm động về nỗi đau thương của đất nước ta, nhân dân ta đang bị thực dân Pháp thống trị. Trong “Hải ngoại huyết thư”, tác giả viết: “hồn nước bơ vơ”. Kẻ nam nhi, kẻ sĩ mong “làm điều lạ” thì mới cảm thấy sống nô lệ là sống nhục. 
- Kẻ sĩ lập công danh trước hết bằng con đường học hành và thi cử. Một ý thơ phủ định về cách học cũ kỹ, lạc hậu là đọc sách thánh hiền (đạo Nho) cách học ấy rất lạc hậu, vô nghĩa, càng học càng ngu, càng u mê. Đây là 2 câu có tư tưởng sâu sắc, tiến bộ nhất, cho thấy Phan Bội Châu là một chí sĩ tiên phong.
    4. Hai câu kết: Hình tượng thơ kì vĩ nói lên một chí lớn mang tầm vũ trụ. Không phải gió nhẹ mà là “trường phong”. Không phải quanh quẩn chốn quan trường hoặc nơi trường thi chật hẹp, mà là “đi ra biển Đông” với một sức mạnh phi thường “cùng bay lên với ngàn lớp sóng bạc”. Đây là những câu thơ đẹp nhất của Phan Bội Châu biểu lộ một bầu nhiệt huyết:
 III/Kết luận
    1. Vẫn là thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật, bằng chữ Hán. Giọng thơ trang nghiêm, đĩnh đạc hào hùng, mạnh mẽ, lôi cuốn.
    2. Thể hiện một chí lớn phi thường: không cam tâm làm nô lệ, quyết đi tìm đường cứu nước. Không phải là khẩu khí mà sự thật lịch sử đã xác nhận Phan Bội Châu đã sống và hành động như thơ ông đã viết ra.
    3. “Xuất dương lưu biệt” mang âm điệu anh hùng ca, chứa chan tình yêu nước và quyết tâm lên đường cứu nước. 
Ngµy..... TiÕt 74-75
 HẦU TRỜI 
 - Tản Đà-
A. Mục tiêu cần đạt: Giúp hs: 
 -Hiểu được ý thức cá nhân, ý thức nghệ sĩ của Tản Đà thể hiện qua câu 
 chuyện “hầu Trời”.
 - Thấy được những cách tân nghệ thuật trong bài thơ và quan niệm mới về
 nghề văn của tác giả.
 B. Phương tiện:
 - SGK, SGV, thiết kế lên lớp, bảng phụ, sử dụng phương pháp đàm thoại, 
 thảo luận.
 - Hs:Học thuộc bài thơ (từ câu 25 đến 98), xem và trả lời câu hỏi trong sgk.
 C. Tiến trình lên lớp:
 1. Ổn định, kiểm tra:
 - Ổn định lớp: Gv nắm lại tình hình chuẩn bị bài của học sinh
 - Kiểm tra: Quan niệm về Chí làm trai của PBC có gì mới mẻ so với trước?
 Thái độ của PBC về nền học vấn cũ? Nguyên nhân của thái độ ấy? 
 2. Bài mới
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung cần đạt
Hđ 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần tiểu dẫn:
Gv yêu cầu hs đọc phần tiểu dẫn và tóm tắt những nét chính về con người, sự nghiệp văn chương của TĐ thông qua phần tiểu dẫn trong sgk
- HS làm việc cá nhân và trình bày trước lớp
- Gv chỉ định hs trình bày và chốt ý
Hđ2: Hướng dẫn hs tìm hiển hoàn cảnh sang tác và bố cụa bài thơ
? Bài thơ được viết trong khoảng thời gian nào? xuất xứ
Gọi hs đọc bài thơ (lưu ý giọng đọc: vừa hóm hĩnh, vui hào hứng,sôi nổi, có khi giọng tha thiết, xót xa.)
? Tìm bố cục bài thơ và nêu rõ các ý trong từng phần.
? Em có nhận xét gì bố cục bài thơ
HS làm việc cá nhân và trình bày trước lớp
Gv chốt: Bài thơ có bố cục mạch lạc, rõ ràng, kể theo trình tự thời gian
Hãy xác định chủ đề bài thơ
Hđ3: Hướng dẫn tìm hiểu lí do và thời điểm lên đọc thơ “hầu Trời”
Gv gọi hs đọc 20 câu thơ đầu và yêu cầu:Dựa vào các chi tiết thơ hãy vẽ sơ đồ lên “hầu trời” của TĐ
Hs đọc, tìm các chi tiết và xâu chuỗi thành sơ đồ
? Anh/chị có suy nghĩ gì về cách kể chuyện
Hs làm việc cá nhân và trình bày trước lớp
Hđ4: Hướng dẫn hs tìm hiểu cảnh đọc thơ trên trời của văn sĩ
- Gv gọi hs đọc đoạn 2 bài thơ
? Tác giả kể lại chuyện đọc thơ cho Trời nghe ntn thông qua việc miêu tả không, gian cảnh vật, thái độ của người đọc và người nghe)
Gv gợi ý học sinh làm vào phiếu học tập: Tìm chi tiết thơ điền vào các cột sau:
Không gian cảnh vật
Thái độ người đọc
Thái độ người nghe
? Em có suy nghĩ gì về cách kể và miêu tả của văn sĩ hạ giới đọc thơ ở Trời
Hđ5: hướng dẫn hs tìm hiểu cái tôi của tác giả:
Gv gọi hs đọc đoạn 3 và yêu cầu:
Hãy tìm các câu thơ thể hiện cái tôi của tác giả và giá trị biểu đạt của các câu thơ:
Cái tôi tài hoa của TĐ
Chi tiết thơ
Giá trị biểu đạt
- Cái tài của TĐ
- Quan niệm về văn chương
Mạch cảm hứng
Hđ6: Hướng dẫn hs tìm hiểu mặt nghệ thuật:
Hãy chỉ ra những nghệ thuật của bài thơ (Nêu những nét mới và hay). Ở mỗi nét nghệ thuật phải chứng minh bằng những câu thơ cụ thể
* Củng cố- dặn dò:
 - Nắm đưỡc cái tôi cá nhân của TĐ đươc thể hiện trong bài thơ.
- Những nét nghệ thuật của bài thơ
- Học thuộc long từ câu 21 đến 98
- Tiết sau học bài : Thao tác lập luận bác bỏ, cần: Xem lại các thao tác lập luận dã học ở HKI, đọc sgk và trả lời các câu hỏi và bài tập trong sgk
I/ Đọc-tìm hiểu 
 1/Tiểu dẫn
       - Tản Đà (1889-1939) là người tinh thông Hán học, phong tình tài hoa. Là thi sĩ tài ba, tên tuổi chói sáng trên thi đàn Việt Nam những năm hai mươi của thế kỷ này. Viết văn làm thơ. 
- Tác phẩm gồm có: Giấc mộng con, Giấc mộng lớn, Khối tình con, Tản Đà, v.v 
- Ông là người dịch thơ Đường hay nhất ở nước ta. 
" Cái Tôi lãng mạn bay bổng là hồn thơ Tản Đà: đằm thắm, thiết tha, buồn nhiều mà vẫn gắn bó với quê hương đất nước. Hoài Thanh xem Tản Đà là “người của hai thế kỷ” vì thơ ông là cái vạch nối giữa hai nền văn học của dân tộc: cổ điển và hiện đại.
 2/Bài thơ “Hầu trời”
a/ Hoàn cảnh sáng tác: 
- Bài thơ ra đời vào những năm đầu của Tk XX của chế độ thực dân ½ PK. Được in trong tập “Còn chơi” (1921)
b/Bố cục:
- Đoạn 1: Từ câu 1- 20: Kể lí do cùng thời điểm được lên đọc thơ “hầu trời”
- Đoạn 2: Tiếp đến câu 68 (Sông ĐàViệt): Kể về cuộc đọc thơ cho trời và chư tiên nghe.
- Đoạn 3: tiếp đến câu 98: Lời tâm tình với Trời về tình cảnh khốn khó của nghề viết văn và thực hành thiên lương ở hạ giới.
- Đoạn 4( Còn lại): Phút chia li đầy xúc động giữa nhà thơ với Trời và chư tiên.
c/Chủ đề:
Đây là một bài thơ tự sự thể hiện cái tôi cá nhân phóng túng, tự ý thức về tài năng, giá trị đích thực của mình và khao khát khẳng định giá trị của mình giữa cuộc đời đầy rẫy những bất công, đen tối của Xh thực dân PKVN những năm đầu TkXX.
II/ Phân tích:
1/Lí do và thời điểm lên đọc thơ “Hầu trời”:
- Đó là đêm trăng sáng, lúc khuya "không ngủ được" thức dậy "buồn"đun nước uống và ngâm văn"ngắm trăng"chợt hai cô tiên xuất hiện"nêu lí do"đưa lên trời được đón tiếp trọng vọng, được mời đọc thơ" chư tiên xúm vào khen ngợi, tán thưởng "Trời hỏi danh tính"kể lể tình cảnh, bày tỏ nỗi lòng"Trời đả thong tư tưởng" Lạy tạ ra về. 
- Cách kể chuyện làm người đọc., người nghe chú ý: Đêm qua..lạ lùng”: Cách vào đề tự nhiên nhằm khẳng định câu chuyện là có thật.
+ “Tiếng ngâm vang..”: Âm vang vừa có âm vực, vừa có trường độ đến vọng cả sông Ngân Hà trên trời.
+ “Ước mãi.như quen”: Câu 2 là cách nói tế nhị. Quen với cả tiên. Nhân vật trữ tình cũng là vị ‘trích tiên” (tiên bị đ ... n häc ë nhµ
 - N¾m néi dung c¬ b¶n cña bµi häc
G.Tµi liÖu tham kh¶o
 - ThiÕt kÕ bµi so¹n NV 11
Ngµy..... TiÕt 135
§Æc ®iÓm lo¹i h×nh cña tiÕng ViÖt
A.Môc tiªu bµi häc
 Gióp HS:
 - HiÓu ®­îc vai trß quan träng cña trËt tù tõ vµ h­ tõ trong tiÕng ViÖt, nh­ 1 ®Æc ®iÓm cña lo¹i h×nh NN ®¬n lËp
 - BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt trªn vµo viÖc ®äc- hiÓu VB vµ LV
B.Ph­¬ng tiÖn chuÈn bÞ: Gi¸o ¸n, SGK, SGV
C.KiÓm tra bµi cò
D.H­íng dÉn bµi míi
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung cần đạt
*H§1:HDHS t×m hiÓu bµi
- GV lÊy VÝ dô vµ cho HS nhËn xÐt tõ ®ã rót ra kÕt luËn 
- GV lÇn l­ît lÊy c¸c VD vÒ côm DT, §T, TT vµ thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c tõ trong tõng côm tõ ®ã vµ cho HS nhËn xÐt . GV kÕt luËn 
- GV HDHS lÇn l­ît t×m hiÓu vai trß cña h­ tõ trong c©u 
- GV lÊy vÝ dô ph©n tÝch vµ kÕt luËn
 - Cho HS lÊy thªm c¸c VD kh¸c 
- GV tãm l¹i vÊn ®Ò chèt l¹i ý c¬ b¶n 
*H§2:HDHS luyÖn tËp 
*H§3:GV cñng cè bµi häc 
III.C¸c ph­¬ng tiÖn ng÷ ph¸p chñ yÕu cña tiÕng ViÖt :
 1.TrËt tù tõ:
 a,Vai trß cña trËt tù tõ trong c©u
 -VD: M×nh nhí ta nh­ cµ nhí muèi
 Ta nhí m×nh nh­ cuéi nhí tr¨ng 
 - NhËn xÐt: 
 PhÇn in ®Ëm ®ång nhÊt vÒ thµnh phÇn tõ vùng ( cïng cã 3 tõ: m×nh, ta, nhí) nh­ng kh¸c biÖt hoµn toµn vÒ nghÜa do c¸c tõ cã chøc n¨ng NP kh¸c nhau . 
 -> TrËt tù s¾p ®Æt c¸c tõ ®­îc coi lµ ph­¬ng tiÖn NP chñ yÕu ®Ó biÓu thÞ quan hÖ NP gi÷a c¸c tõ trong c©u
 b. Vai trß cña trËt tù tõ trong côm tõ 
 - Trong côm DT, sù thay ®æi vÞ trÝ c¸c tõ cã thÓ dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ ý nghÜa 
 VD: n­íc giÕng / giÕng n­íc, 
 - Trong côm §T, TT, sù thay ®æi vÞ trÝ c¸c tõ cã thÓ dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ ý nghÜa rÊt ®a d¹ng 
 VD: ®­îc b¬i/ b¬i ®­îc ..; giµu lßng th­¬ng ng­êi/ lßng th­¬ng ng­êi giµu 
 2.H­ tõ
 a.BiÓu thi quan hÖ NP gi÷a c¸c tõ trong c©u 
 - H­ tõ ®¸nh dÊu quan hÖ chÝnh phô:
 VD: cña ( SGK)
 - H­ tõ ®¸nh dÊu quan hÖ ®¼ng lËp
 VD: vµ, víi ...( SGK)
 - H­ tõ ®¸nh dÊu quan hÖ chñ vÞ 
 VD: SGK ( th×, lµ ) 
 b. BiÓu thÞ mét sè ý nghÜa NP trong c©u: 
 - H­ tõ gióp nhËn diÖn c¸c kiÓu c©u qua c¸c tõ t×nh th¸i ( µ, ­, nhØ nhÐ,,,) 
 VD: SGK
 - H­ tõ biÓu thÞ ý nghÜa vÒ sè l­îng ®øng tr­íc danh tõ trong c©u ( ~, c¸c, mäi , mçi, tõng..) 
 VD: SGK 
=>Tãm l¹i: H­ tõ cïng víi trËt tù tõ lµ hai p.tiÖn NP chÝnh ®Ó tæ chøc c©u TV .
*LuyÖn tËp :
 Bµi 1: §øng tr­íc - lµ chñ ng÷
 §øng sau: lµ bæ ng÷ 
 -> sù kh¸c biÖt vÒ chøc n¨ng NP vµ vÒ nghÜa ®ã lµ do sù thay ®æi trËt tù tõ 
 Bµi 2:
 - C©u th¬ gèc: gi÷a gi­êng thÊt b¶o ngåi trªn mét bµ 
 - C¸ch nãi th«ng th­êng: trªn gi­êng thÊt b¶o cã mét bµ ngåi ( hoÆc: mét bµ ®ang ngåi tgrªn gi­êng thÊt b¶o) 
 -> H×nh ¶nh Ho¹n Th­ hiÖn lªn lµ ng­êi ®Çy quyÒn uy . 
 Bµi 3:
 Sù kh¸c biÖt gi÷a hai c©u lµ cã hay ko cã giíi tõ " cña" . §©y lµ h­ tõ chØ së h÷u:
 ë a) nh÷ng ng­êi n« lÖ lµ ®èi t­îng cña cuéc s¨n
 ë b) hä lµ ng­êi tiÕn hµnh cuéc s¨n 
 Bµi 4: 
 - Th»ng bÐ ch¹y l¹i chç «ng néi: "l¹i" chØ mét sù di chuyÓn trong ph¹m vi rÊt gÇn
 - Th»ng bÐ ®äc l¹i bµi th¬ : "l¹i" chØ sù t¸i diÔn cña hµnh ®éng . 
 - Th»ng bÐ l¹i ®äc..: cã hai kh¶ n¨ng :
 + chØ sù t¸i diÕn cña hµnh ®éng
 + ChØ sù ng­îc chiÒu ( trong khi chÞ nã häc bµi th»ng bÐ l¹i..) 
 => Trong 3 c©u trªn chØ cã mét tõ " l¹i" ®a nghÜa. 
*Cñng cè:
 - Vai trß quan träng cña trËt tù tõ vµ h­ tõ trong tiÕng ViÖt
E.H­íng dÉn häc ë nhµ
 - HiÓu ®­îc vai trß quan träng cña trËt tù tõ vµ h­ tõ trong tiÕng ViÖt, nh­ 1 ®Æc ®iÓm cña lo¹i h×nh NN ®¬n lËp
 - BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt trªn vµo viÖc ®äc- hiÓu VB vµ LV
G.Tµi liÖu tham kh¶o
 - ThiÕt kÕ bµi so¹n NV 11
Ngµy..... TiÕt 136
LuyÖn tËp viÕt tiÓu sö tãm t¾t
A.Môc tiªu bµi häc
 Gióp HS:
 - Cã kÜ n¨ng viÕt tiÓu sö tãm t¾t theo c¸c ®èi t­îmg vµ yªu cÇu kh¸c nhau
B.Ph­¬ng tiÖn chuÈn bÞ: Gi¸o ¸n, SGK, SGV
C.KiÓm tra bµi cò
D.H­íng dÉn bµi míi
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung cần đạt
*H§1:GV HDHS lùa chän ®èi t­îng ®Ó viÕt TSTT theo yªu cÇu ®· ®­îc HS chuÈn bÞ tr­íc 
*H§2:HDHS viÕt TSTT vÒ NV m×nh ®· lùa chän ( giíi h¹n ®é dµi VB kh«ng qu¸ 1 trang giÊy ) 
*H§3:Lùa chän mét sè b¶n TSTT ®Ó HS tr×nh bµy tr­íc líp 
- HDHS cïng th¶o luËn, nhËn xÐt, rót kinh nghiÖm cho mçi b¶n TT. Qua ®ã GV gióp HS biÕt ®n¸h gi¸ vµ tù ®¸nh gi¸ viÖc thùc hµnh cña m×nh vµ cña c¸c b¹n trong tiÕt häc
*H§4:GV cñng cè bµi häc
- HDHS n¾m v÷ng nh÷ng ND trong tiÕt thùc hµnh
I.ChuÈn bÞ:
 1.ViÕt tiÓu sö tãm t¾t:
 - HS chän ®èi t­îng : SGK 
 VD: Mét anh hïng lao ®éng trong thêi k× ®æi míi
( Ng­êi ®øng ®Çu con thuyÒn VTC ( §µi truyÒn h×nh KTS VTC) - Tæng gi¸m ®èc- anh hïng lao ®éng TS Th¸i Minh TÇn - ng­êi lu«n ®i tr­íc thêi ®¹i ) 
 2. C¸c néi dung cÇn chuÈn bÞ:
 - Chän nh©n vËt ®Ó viÕt TSTT
 - T×m hiÓu, thu thËp, ghi chÐp c¸c th«ng tin vÒ NV: nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n vÒ cuéc ®êi, sù nghiÖp , nh÷ng ®ãng gãp chÝnh 
 - X©y dùng ®Ò c­¬ng tãm t¾t 
II.Thùc hµnh trªn líp:
 - ViÕt TSTT vÒ ®èi t­îng ®· lùa chän
 - Tr×nh bµy VB TSTT tr­íc líp
 - Chó ý theo dâi ®Ó nhËn xÐt vµ rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n 
*Cñng cè:
 - TÝnh øng dông cña TSTT
 - Nh÷ng yªu cÇu chÝnh cÇn ®¹t khi viÕ TSTT 
E.H­íng dÉn häc ë nhµ
 - LuyÖn tËp viÕ TSTT
G.Tµi liÖu tham kh¶o
 - ThiÕt kÕ bµi so¹n NV 11
 - SGV 11 N©ng cao
H.KiÕn thøc bæ sung
Ngµy..... TiÕt 137-138
Tæng kÕt phÇn v¨n häc ViÖt Nam
A.Môc tiªu bµi häc
 Gióp HS:
 - Cñng cè vµ hÖ thèng hãa kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ VHVN trong SGK trªn hai b×nh diÖn
- LSVH, - TLVH:sù khñng ho¶ng cña thi ph¸p TLVH cuèi thêi T§ vµ qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i hãa c¸c TL VH thêi k× ®Çu TK XX ®Õn CM th¸ng T¸m 1945
B.Ph­¬ng tiÖn chuÈn bÞ: Gi¸o ¸n, SGK, SGV
C.KiÓm tra bµi cò: kÕt hîp trong bµi d¹y 
D.H­íng dÉn bµi míi
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung cần đạt
*H§1:HDHS tæng kÕt
- Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái 1, 2 SGK sau ®ã GV bæ sung vµ nhÊn m¹nh nh÷ng ®iÓm quan träng cÇn l­u ý
 - GV ®Æt c©u hái: 
? DT hãa lµ g×? D©n chñ hãa lµ g×? Quan hÖ gi÷a DT hãa vµ DC hãa? C¬ së XH LS cña VH T§ TK XVIII, XIX. 
? ThÕ nµo lµ sù khñng ho¶ng cña ý thøc hÖ PK, cña t­ t­ëng mÜ häc vµ thi ph¸p häc cña VHT§? 
- Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái 3,4 SGK sau ®ã GV bæ sung vµ nhÊn m¹nh nh÷ng ®iÓm quan träng cÇn l­u ý
*H§2:HDHS lµm bµi tËp n©ng cao 
*H§4:GV cñng cè bµi häc 
A.VÒ lÞch sö v¨n häc
 I.Thêi k× v¨n häc trung ®¹i
 1. §©y lµ thêi k× VH vËn ®éng m¹nh mÏ theo h­íng d©n téc hãa, d©n chñ hãa trªn c¬ së t×nh tr¹ng khñng ho¶ng s©u s¾c cña ý thøc hÖ PK, cña mÜ häc vµ thi ph¸p häc 
 VD: HXH, CBQ, NCT 
 2.§©y còng lµ giai ®o¹n lªn ng«i cña tiÕng ViÖt v¨n hãa, cña th¬ N«m víi nh÷ng kiÖt t¸c :
 VD: th¬ HXH, NK, Tó X­¬ng 
 3. ý thøc c¸ nh©n thøc tØnh kh¸ m¹nh mÏ 
 VD: SGK
 4. Do ®iÒu kiÖn XH, LS ...nªn nhu cÇu hiÖn ®¹i hãa VH tuy ®· cã mét sè dÊu hiÖu khëi ®Çu vÉn ch­a ®­îc ®Æt ra
 II. Thêi k× VH tõ ®Çu TK XX ®Õn CM t.T¸m 1945
 1. VÒ c¬ së Xh vµ v¨n hãa cña thêi k× VH tõ ®Çu TK XX ®Õn CM th¸ng T¸m 1945
 a.VÒ mÆt XH :
 - Thùc d©n Ph¸p x©m l­îc vµ sù thay ®æi cña t×nh h×nh XH : SGK
 b.VÒ mÆt v¨n hãa :
 - Cã sù giao l­u réng lín hín : SGK
 - ChÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu xu h­íngv¨n hãa tiÕng bé cña TG 
 2. VÒ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña thêi k× VH tõ ®Çu TKXX ®Õn CM th¸ng T¸m 1945
 * §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña thêi k× nµy: 
 a. VÒ diÖn m¹o: nÒn v¨n häc ®­îc hiÖn ®¹i hãa
 - Tho¸t ra khái t­ t­ëng mÜ häc vµ hÖ thèng thi ph¸p cña VHT§ 
 - Sù thøc tØnh s©u s¾c cña ý thøc c¸ nh©n trong giíi cÇm bót lµ c¬ së t­ t­ëng cña mÜ häc vµ thi ph¸p VH hiÖn ®¹i 
 b. VÒ tèc ®é ph¸t triÓn: nÒn VH p.triÓn hÕt søc mau lÑ
 - Nguyªn nh©n: DT ta cã mét søc sèng quËt c­êng...
 Do ¶nh h­ëng cña v¨n hãa ph­¬ng T©y hiÖn ®¹i 
 c. VÒ cÊu tróc: NÒn VH cã sù phan hãa phøc t¹p thµnh nhiÒu bé phËn, xu h­íng, tr­êng ph¸i kh¸c nhau
 - VÒ t­ t­ëng: TÊt c¶ c¸c bé phËn VH, xu h­íng VH .... ®Òu ph¸t huy truyÒn thèng yªu n­íc vµ nh©n ®¹o cña VH trªn lËp tr­êng d©n chñ
 b. VÒ h×nh thøc: ph¶i ®¸p øng yªu cÇu hiÖn ®¹i hãa
B.VÒ thÓ lo¹i VH
 1. Cã hai lo¹i: V¨n h×nh t­îng vµ v¨n nghÞ luËn
 - V¨n h×nh t­îng: lµ s¶n phÈm cña t­ duy NT 
 - V¨n NL: lµ s¶n phÈm cña t­ duy l« gÝc 
 -> Thêi T§ ranh giíi gi÷a chóng ko thËt r¹ch rßi vµ lo¹i v¨n häc thuËt th­êng ®­îc coi träng h¬n 
 2. C¸c TL VHT§ thêi k× nµy ®Òu ra ®êi trong sù khñng ho¶ng cña thi ph¸p VHT§ 
 3. VÒ c¸c thÓ lo¹i VH hiÖn ®¹i 
 a. Th¬ míi: SGK
 b. Sù në ré cña c¸ tÝnh, phong c¸ch nhµ v¨n 
 c. Mét sè TL míi ra ®êi: kÞch nãi, phãng sù vµ phª b×nh VH : SGK 
*Bµi tËp n©ng cao 
 1. C¬ së t­ t­ëng cña sù h×nh thµnh ca tÝnh vµ PC NT cña c¸c nhµ v¨n lµ sù thøc tØnh cña ý thøc c¸ nh©n
 - Vµo cuèi thêi T§ t×nh tr¹ng khñng ho¶ng sau s¾c cña XH vµ ý thøc hÖ PK lµ c¬ së XH , c¬ së t­ t­ëng cña sù thøc tØnh ý thøc c¸ nh©n trong nh÷ng ng­êi cÇm bót.
 - §Õn TK XX hoµn c¶nh XH míi l¹i cµng t¹o ®iÒu kiÖn ®Çy ®ñ h¬n n÷a cho sù thøc tØnh ý thøc c¸ nh©n trong ®êi sèng VH 
 2 So s¸nh c¸c nhµ th¬ cïng thêi :
 - HXH, NK, TX ®Òu lµ nh÷ng nhµ th¬ N«m kiÖt xuÊt cuèi thêi T§ , nh­ng mçi nhµ th¬ cã PC kh¸c nhau:
 + HXH lµ tiÕng nãi t¸o b¹o, ®Êu tranh quyÕt liÖt cña lÔ gi¸o PK 
 + NK lµ nhµ th¬ tr÷ t×nh tµi hoa cña d©n t×nh lµng c¶nh VN, ®ång thêi lµ mét c©y bót trµo phóng rÊt th©m thóy 
 + TX lµ mét c¸ tÝnh ®Çy gãc c¹nh, mét tiÕng c­êi ch©m biÕm m¹nh mÏ nÐm vµo tÇng líp thÞ d©n h·nh tiÕn, lè bÞch, v« ®¹o .... ¤ng còng cã tiÕng c­êi tù trµo thÓ hiÖn ý thøc tr¸ch nhiÖm ®èi víi gi¸ ®×nh vµ víi quª h­¬ng ®Êt n­íc 
* Cñng cè; 
 - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ VHVN trong SGK trªn hai b×nh diÖn : LSVH, TLVH
E.H­íng dÉn häc ë nhµ
 - N¾m nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña bµi häc 
G.Tµi liÖu tham kh¶o
 - ThiÕt kÕ bµi so¹n NV 11
 - SGV 11 N©ng cao
H.KiÕn thøc bæ sung
Ngµy..... TiÕt 139
Tæng kÕt vÒ lµm v¨n
A.Môc tiªu bµi häc
 Gióp HS:
 - HÖ thèng hãa mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña v¨n NL vµ nh÷ng ®iÓm cÇn l­u ý vÒ c¸c néi dung LV kh¸c 
 - BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt trªn vµo viÖc ®äc- hiÓu vµ viÕt v¨n NL
B.Ph­¬ng tiÖn chuÈn bÞ: Gi¸o ¸n, SGK, SGV
C.KiÓm tra bµi cò
D.H­íng dÉn bµi míi
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung cần đạt
*H§1:
*H§2:
*H§3:
*H§4:
I.Mét sè vÊn ®Ò cÇn chó ý vÒ v¨n NL
 1. §Æc ®iÓm cña v¨n NL
 - M§ cña v¨n NL: nh»m thuyÕt phôc vÒ mét t­ t­ëng, quan ®iÓm...
 - Yªu cÇu cña v¨n NL: vÒ lÝ lÏ, lËp luËn, dÉn chøng.
 - C¸ch sö dông lÝ lÏ, lËp luËn, dÉn chøng : SGK
 - VÉn ®Ò cÇn chó ý: tÝnh hai mÆt cña vÊn ®Ò 
 2.§Ò tµi cña v¨n NL
 - §Ò tµi: vÊn ®Ò ng­êi viÕt muèn bµn luËn
 - Cc¸h x¸c ®Þnh ®Ò tµi: ®Æt c©u hái
 3. C¸c thao t¸c lËp luËn vµ sù kÕt hîp cña chóng trong bµi v¨n NL 
 - C¸c thao t¸c lËp luËn: Gi¶i thÝch, chøng ming..
 - C¸ch lËp luËn : diÔn dÞch...
 II.C¸c néi dung lµm v¨n kh¸c 
 - B¶n tin, Pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn, TSTT
 - CÇn chó ý 4 ph­¬ng diÖn: M§GT, PT biÓu ®¹t, Yªu cÇu chÊt l­îng, ND; c¸ch viÕt VB
*LuyÖn tËp 
E.H­íng dÉn häc ë nhµ
G.Tµi liÖu tham kh¶o
 - ThiÕt kÕ bµi so¹n NV 11
 - SGV 11 N©ng cao
H.KiÕn thøc bæ sung
Ngµy..... TiÕt 140
Bµi: Trả bài viết số 8
A.Môc tiªu bµi häc
 Gióp HS:
B.Ph­¬ng tiÖn chuÈn bÞ: Gi¸o ¸n, SGK, SGV
C.KiÓm tra bµi cò
D.H­íng dÉn bµi míi
E.H­íng dÉn häc ë nhµ
G.Tµi liÖu tham kh¶o
 - ThiÕt kÕ bµi so¹n NV 11
 - SGV 11 N©ng cao
H.KiÕn thøc bæ sung

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an 11 nang cao ki 2 du bo.doc