Giáo án môn Vật lý 11 - Bài 22: Lực lo-Ren-xơ

Giáo án môn Vật lý 11 - Bài 22: Lực lo-Ren-xơ

I. LỰC LO-REN-XƠ

1. ðịnh nghĩa lực Lo-ren-xơ

Mọi hạt mang ñiện tích chuyển ñộng trong một từ trường, ñều chịu tác dụng của lực từ.

Lực này ñược gọi là lực Lo-ren-xơ.

2. Xác ñịnh lực Lo-ren-xơ

Lực Lo-ren-xơ do từ trường có cảm ứng từ

B tác dụng lên một

hạt ñiện tích q

0

chuyển ñộng với vận tốc

v :

+ ðiểm ñặt : lên hạt ñiện tích ñang xétpdf 1 trang Người đăng quocviet Lượt xem 3262Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 11 - Bài 22: Lực lo-Ren-xơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ DIỆU VẬT LÝ 11 
GV LƯƠNG NGUYỄN TƯỜNG ANH Page 7 
BÀI 22 LỰC LO-REN-XƠ 
I. LỰC LO-REN-XƠ 
1. ðịnh nghĩa lực Lo-ren-xơ 
 Mọi hạt mang ñiện tích chuyển ñộng trong một từ trường, ñều chịu tác dụng của lực từ. 
Lực này ñược gọi là lực Lo-ren-xơ. 
2. Xác ñịnh lực Lo-ren-xơ 
 Lực Lo-ren-xơ do từ trường có cảm ứng từ 
→
B tác dụng lên một 
hạt ñiện tích q0 chuyển ñộng với vận tốc 
→
v : 
+ ðiểm ñặt : lên hạt ñiện tích ñang xét 
+ Có phương vuông góc với 
→
v và 
→
B ( với mp chứa →B và →v ) 
+ Có chiều theo qui tắc bàn tay trái: 
ðể bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, 
chiều từ cổ tay ñến ngón giữa là chiều của 
→
v khi q0 > 0 và ngược 
chiều 
→
v khi q0 < 0. Lúc ñó chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều ngón cái choãi ra; 
+ Có ñộ lớn: f = |q0|vBsin 	ộ
ớủ

ự    ơ	ộ
ớ	ệủ
ạ
	ệ !!ậốạ
	ệ"#$ảứừ%
 & '$()* !)+ ,
- 
I. CHUYỂN ðỘNG CỦA HẠT ðIỆN TÍCH TRONG TỪ TRƯỜNG ðỀU 
1. Chú ý quan trọng 
 Khi hạt ñiện tích q0 , khối lượng m bay vào trong từ trường với vận tốc 
→
v mà chỉ chịu 
tác dụng của lực Lo-ren-xơ 
→
f thì 
→
f luôn luôn vuông góc với 
→
v nên 
→
f không sinh 
công, ñộng năng của hạt ñược bảo toàn nghĩa là ñộ lớn vận tốc của hạt không ñổi, 
chuyển ñộng của hạt là chuyển ñộng ñều. 
2. Chuyển ñộng của hạt ñiện tích trong từ trường ñều 
 Chuyển ñộng của hạt ñiện tích là chuyển ñộng phẳng trong mặt phẳng vuông góc với từ 
trường. 
 Trong mặt phẳng ñó lực Lo-ren-xơ 
→
f luôn vuông góc với vận tốc 
→
v , nghĩa là ñóng vai 
trò lực hướng tâm: 
f = 
R
mv 2 = |q0|vB 
 Kết luận: Quỹ ñạo của một hát ñiện tích trong một từ trường ñều, với ñiều kiện vận tốc 
ban ñầu vuông góc với từ trường, là một ñường tròn nằm trong mặt phẵng vuông góc với 
từ trường, có bán kính 
R = 
Bq
mv
|| 0 
v= .R = /01 R => T = /023 T chu kỳ (s) 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfVL11C4.pdf