Giáo án môn Tin học 11 - Bài 3: Xử lí dữ liệu trong bảng tính

Giáo án môn Tin học 11 - Bài 3: Xử lí dữ liệu trong bảng tính

I- Mục tiêu.

1. Kiến thức:

- Hiểu các khái niệm di chuyển, sao chép, điền dữ liệu vào trong phạm vi lựa chọn.

- Biết cách thao tác để thực hiện các công việc như di chuyển dữ liệu, sao chép dữ liệu từ nơi này đến nơi khác trong một bảng tính với các cách khác nhau.

- Biết cách sử dụng tính năng tìm kiếm và thay thế dữ liệu.

- Biết cách xử lí các thao tác hay dùng để chỉnh sữa dữ liệu trong các ô, cột, hàng trên trang tính bằng các cách khác nhau như: Chèn, xóa, thay đổi độ rộng cột, độ cao hàng

2. Kyõ naêng:

- Thực hiện các công việc như di chuyển dữ liệu, sao chép dữ liệu từ nơi này đến nơi khác trong một bảng tính với các cách khác nhau.

- Thực hiện được tính năng tìm kiếm và thay thế dữ liệu.

- Thực hiện được các thao tác hay dùng để chỉnh sữa dữ liệu trong các ô, cột, hàng trên trang tính bằng các cách khác nhau như: Chèn, xóa, thay đổi độ rộng cột,

 

doc 5 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 1606Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 11 - Bài 3: Xử lí dữ liệu trong bảng tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát: 5, 6
Tuần 3
PHAÀN I: BAÛNG TÍNH ÑIEÄN TÖÛ
Bài 3
XỬ LÍ DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH
I- Mục tiêu.
Kiến thức:
- Hiểu các khái niệm di chuyển, sao chép, điền dữ liệu vào trong phạm vi lựa chọn.
- Biết cách thao tác để thực hiện các công việc như di chuyển dữ liệu, sao chép dữ liệu từ nơi này đến nơi khác trong một bảng tính với các cách khác nhau.
- Biết cách sử dụng tính năng tìm kiếm và thay thế dữ liệu.
- Biết cách xử lí các thao tác hay dùng để chỉnh sữa dữ liệu trong các ô, cột, hàng trên trang tính bằng các cách khác nhau như: Chèn, xóa, thay đổi độ rộng cột, độ cao hàng
2. Kyõ naêng: 
- Thực hiện các công việc như di chuyển dữ liệu, sao chép dữ liệu từ nơi này đến nơi khác trong một bảng tính với các cách khác nhau.
- Thực hiện được tính năng tìm kiếm và thay thế dữ liệu.
- Thực hiện được các thao tác hay dùng để chỉnh sữa dữ liệu trong các ô, cột, hàng trên trang tính bằng các cách khác nhau như: Chèn, xóa, thay đổi độ rộng cột, độ cao hàng
Thaùi ñoä: 
Taïo höùng thuù cho học vieân baèng caùch cho caùc em xem qua moät soá bài mẫu minh hoïa
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Giaùo aùn, maùy tính môû saün, maùy chieáu. 
Chuaån bò cuûa hoïc sinh: Vở học, bài soạn.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1./ Oån ñònh toå chöùc: 
	2./ Kieåm tra baøi cuõ: 
- Dữ liệu trong EX có mấy loại? lấy ví dụ?
 3./ Baøi môùi:
NOÄI DUNG
HÑ THAÀY VAØ TROØ
I. DI CHUYỂN DỮ LIỆU:
Thực hiện các bước :
B1 : Chọn ô hoặc nhóm ô chứa dữ liệu cần di chuyển.
B2: Vào Edit chọn Cut (CTRL + X)
B3: Chọn vị trí cần đưa dữ liệu đến
B4: Vào Edit chọn Paste (CTRL+V)
II. SAO CHÉP DỮ LIỆU:
1. Sao chép thông thường:
Thực hiện các bước :
B1 : Chọn ô hoặc nhóm ô chứa dữ liệu cần sao chép.
B2: Vào Edit chọn Copy (CTRL + C)
B3: Chọn vị trí cần đưa dữ liệu đến
B4: Vào Edit chọn Paste (CTRL+V)
2. Sao chép dữ liệu với những thông số ấn định:
Thực hiện các bước :
B1 : Chọn ô hoặc nhóm ô chứa dữ liệu cần sao chép.
B2: Vào Edit chọn Copy (CTRL + C)
B3: Chọn vị trí cần đưa dữ liệu đến
B4: Vào Edit chọn Paste Special 
Khi đó xuất hiện hộp thoại Paste special ( Xem phụ lục bên dưới)
B5: Lựa chọn thông số cần thiết trong hộp thoại.
B6: Chọn OK
III/.TÌM KIếM VÀ THAY THế
1. Tìm kiếm:
Các bước thực hiện như sau:
B1: Chọn vùng cần tìm kiếm (nếu có thể)
B2: Vào Edit chọn Find (CTRL+F)Khi đó hộp thoại xuất hiện:
B3: Nhập dữ liệu cần tìm vào mục Find What
B4: Chọn nút Find next
2. Tìm kiếm và thay thế:
Các bước thực hiện như sau:
B1: Chọn vùng cần tìm kiếm dữ liệu và thay thế (nếu có thể)
B2: Vào Edit chọn Replace (CTRL+H). Khi đó hộp thoại xuất hiện:
B3: Nhập dữ liệu cần tìm vào mục Find What
B4: Nhập nội dung cần thay thế vào mục Replace With
B5: Chọn nút:
Find next:Khi cần tìm từ ô hiện hành đến cuối bảng tính.
Replace: Thực hiện việc thay thế.
Replace All: Thực hiện cho tất cả dữ liệu được tìm thấy
Ghi chú: Giáo viên có thể hướng dẫn học viên chọn thêm một số thông số trên ô Search, Look in, Match case, Find entire cells only.
IV. CÁC THAO TÁC VỚI Ô, CỘT, HÀNG TRÊN NHIỀU BẢNG TÍNH
1. Chèn thêm các ô, cột, hàng trống
HÑ1:
GV: ÔÛ lôùp 10, caùc anh, chò cho bieát caùch choïn moät oâ trong bieåu baûng ta laøm nhö theá naøo?
HV: Duøng chuoät Drag treân oâ caàn choïn.
GV: Giaûi thích theâm treân baûng tính.
GV: Thao taùc 2 löôïc cho hoïc vieân xem. Goïi moät hoïc vieân leân maùy chieáu thao taùc laïi.
HV: Thao taùc laïi
GV: Thao taùc 2 löôïc cho hoïc vieân xem
GV: Thao taùc 2 löôïc cho hoïc vieân xem
HV: Traû lôøi.
GV: Thao taùc 2 löôïc caùc kieåu choïn cho hoïc vieân xem. Gọi 2 học viên thực hiện lại.
HV: Hai học viên lần lược thực hiện.
GV: Thao taùc 2 löôïc cho hoïc vieân xem
GV: Laáy ví duï minh hoïa treân maùy tính
GV: Laáy ví duï minh hoïa treân maùy tính
GV: Thao taùc 2 löôïc cho hoïc vieân xem. Goïi 1 em leân thöïc hieän laïi
HV: Thực hiện
GV: Thao taùc 2 löôïc cho hoïc vieân xem
GV: Thao taùc 2 löôïc cho hoïc vieân xem. Goïi 1 em leân thöïc hieän laïi
HV: Thực hiện
GV: Thao taùc 2 löôïc cho hoïc vieân xem. Goïi 1 em leân thöïc hieän laïi
HV: Thực hiện
GV: Thao taùc 2 löôïc cho hoïc vieân xem. Goïi 1 em leân thöïc hieän laïi
HV: Thực hiện
GV: thao taùc toaøn baøi giaûng một löôïc roài keát thuùc.
Gv: Click chuột vaøo đây: man hinh EX.xls
4. Cuûng coá: 
- Cách chọn và làm việc với một ô, một khối, nhiều khối ô, một hàng, một cột và cả trang tính.
- Chọn các trang trên một bảng tính đơn lẻ, kề nhau và chọn tất cả các trang của một bảng tính.
- Các loại dữ liệu trong EX, cách nhận và chỉnh sửa từng loại dữ liệu.
- Cách lưu và đọc lại tệp bảng tính và cửa sổ làm việc
5. Dặn dò: Chuẩn bị bài thực hành
	V. Nhaän xeùt vaø goùp yù:
Caùi Nöôùc, ngày  tháng  năm 2010
TOÅ TRÖÔÛNG DUYEÄT

Tài liệu đính kèm:

  • docbài 3 tiet 9 10.doc