Giáo án môn Ngữ văn lớp 11 - Ôn tập chiều tối

Giáo án môn Ngữ văn lớp 11 - Ôn tập chiều tối

A-Mục tiêu của bài dạy:

 Giúp học sinh:

 - Củng cố những kiến thức đã học về bài thơ “ Chiều tối”

 + Nắm được những nét cơ bản về nội dung và nghệ thuật của bài thơ

 + Thấy được chất thép và chất tình trong bài thơ

 - Tích hợp với thao tác phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn nghị luận

B-Chuẩn bị phương tiện:

 - Sgk,Sgv Ngữ văn 11. Tài liệu tham khảo về Hồ Chí Minh và tập “ Nhật kí trong tù”

 - Thiết kế bài giảng

C- Phương pháp sử dụng

- GV ra đề ( phát vấn, gợi mở, nêu vấn đề)

- Hs thảo luận, xây dựng dàn ý

D-Nội dung và tiến trình lên lớp

 

doc 3 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 2735Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn lớp 11 - Ôn tập chiều tối", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: /01/2010
Ngày dạy: 
Lớp dạy: 11K- 11E- 11F
Buổi dạy: Buổi 3
 Ôn tập
Chiều tối
 Hồ Chí Minh
A-Mục tiêu của bài dạy:
 Giúp học sinh:
 - Củng cố những kiến thức đã học về bài thơ “ Chiều tối” 
 + Nắm được những nét cơ bản về nội dung và nghệ thuật của bài thơ
 + Thấy được chất thép và chất tình trong bài thơ
 - Tích hợp với thao tác phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn nghị luận
B-Chuẩn bị phương tiện:
 - Sgk,Sgv Ngữ văn 11. Tài liệu tham khảo về Hồ Chí Minh và tập “ Nhật kí trong tù” 
 - Thiết kế bài giảng
C- Phương pháp sử dụng
- GV ra đề ( phát vấn, gợi mở, nêu vấn đề)
- Hs thảo luận, xây dựng dàn ý 
D-Nội dung và tiến trình lên lớp 
Caõu hoỷi:
Caõu 1: Haừy cheựp laùi baứi thụ “ Chieàu toỏi” vaứ chổ ra nhửừng choó dũch chửa saựt.
Caõu 2: Neõu khaựi quaựt noọi dung vaứ ngheọ thuaọt cuỷa baứi thụ?
Caõu 3: theo em, hỡnh aỷnh naứo trong baứi thụ theồ hieọn roừ nhaỏt veỷ ủeùp taõm hoàn cuỷa Hoà Chớ Minh?
Caõu 4: Haừy chổ ra chaỏt theựp vaứ chaỏt trửừ tỡnh ủửụùc theồ hieọn trong baỷi thụ?
Hửụựng daón:
 Caõu 1: HS cheựp laùi baứi thụ (phieõn aõm vaứ dũch thụ)
Nhửừng choó dũch chửa saựt:
“Coõ vaõn” : choứm maõy trụ troùi, leỷ loi -> dũch ra “choứm maõy”.
“Sụn thoõn tieỏu nửừ ma bao tuực”: thieỏu nửừ xoựm nuựi xay ngoõ -> dũch thửứa tửứ “toỏi”.
 Caõu 2: Khaựi quaựt noọi dung vaứ ngheọ thuaọt
 * Noọi dung: Baứi thụ veừ neõn moọt bửực tranh thieõn nhieõn ụỷ vuứng rửứng nuựi vaứo luực chieàu toỏi: cao roọng, khoaựng ủaùt, ủeùp nhửng phaỷng phaỏt buoàn. Qua ủoự ta thaỏy ủửụùc tỡnh yeõu thieõn nhieõn, yeõu cuoọc soỏng, yự chớ vửụùt leõn hoaứn caỷnh khaộc nghieọt cuỷa nhaứ thụ chieỏn sú Hoà Chớ Minh.
 * Ngheọ thuaọt: keỏt hụùp yeỏu toỏ coồ ủieồn vaứ yeỏu toỏ hieọn ủaùi:
* Veỷ ủeùp coồ ủieồn theồ hieọn ụỷ: 
Sửỷ duùng theồ thụ tửự tuyeọt ẹửụứng luaọt. Baứi thụ gụùi chửự khoõng taỷ, ngoõn ngửừ haứm xuực, coõ ủoùng, taỷ caỷnh nguù tỡnh .
Sửỷ duùng buựt phaựp chaỏm phaự vaứ hỡnh aỷnh ửựục leọ tửụùng trửng ủeồ mieõu taỷ khung caỷnh thieõn nhieõn: caựnh chim, choứm maõy
Caỷm hửựng thieõn nhieõn phong phuự, sửù hoaứ hụùp giửừa con ngửụứi vaứ thieõn nhieõn, phong thaựi ung dung cuỷa nhaõn vaọt trửừ tỡnh.
* Veỷ ủeùp hieọn ủaùi:
Sửỷ duùng buựt phaựp taỷ thửùc, giaỷn dũ, chaõn thửùc .
hỡnh aỷnh gaàn guừi ủụứi thửụứng moọc maùc.
caỷm hửựng hửụựng veà aựnh saựng, baứi thụ vaọn ủoọng theo hửụựng tửứ toỏi ủeỏn saựng, tửứ buoàn ủeỏn vui, tửứ taứn luùi ủeỏn sửù soỏng (d/c).
Theồ hieọn tinh thaàn laùc quan caựch maùng.
=> Neựt coồ ủieồn vaứ neựt hieọn ủaùi trong baứi thụ haứi hoaứ vụựi nhau taùo neõn bửực tranh chieàu muoọn nụi mieàn sụn cửụực ủaọm chaỏt ẹửụứng thi. Maởt khaực baứi thụ cuừng theồ hieọn ủửụùc caỷm quan caựch maùng cuỷa ngửụứi tuứ coọng saỷn.
Caõu 3: Hỡnh aỷnh taọp trung theồ hieọn veỷ ủeùp taõm hoàn cuỷa HCM:
 Hỡnh aỷnh coõ sụn nửừ xay ngoõ beõn beỏp lửỷa hoàng laứ hỡnh aỷnh taọp trung theồ hieọn veỷ ủeùp taõm hoàn cuỷa HCM. Bụỷi vỡ hỡnh aỷnh ủoự cho ta thaỏy ủửụùc Baực ủaừ queõn ủi caỷnh ngoọ cuỷa mỡnh: bũ ủaứy aỷi, goõng cuứm, meọt nhoùc suoỏt moọt ngaứy ủi boọ maứ Baực vaón caỷm nhaọn cuoọc soỏng cuỷa nhaõn daõn. Hỡnh aỷnh aỏy noựi leõn ủửụùc sửù quan taõm, tỡnh thửụng cuỷa Baực vụựi nhửừng con ngửụứi lao ủoọng beự nhoỷ, ngheứo khoồ. Nhử vaọy ta thaỏy ủửụùc taàm voực con ngửụứi HCM, duứ hoaứn caỷnh khaộc nghieọt ủeỏn ủaõu, taõm hoàn nhaứ thụ vaón traỷi roọng tỡnh yeõu thửụng bao la , taõm hoàn nhaứ thụ vaón hửụựng veà sửù soỏng vaứ aựnh saựng, laỏy ủoự laứm nguoàn sửực maùnh tinh thaàn to lụựn cuỷa mỡnh ủeồ bửụực tieỏp treõn ủửụứng xa.
 Caõu 4: Chaỏt theựp vaứ chaỏt trửừ tỡnh trong baứi thụ:
Caàn hieồu 
* Chaỏt theựp vaứ chaỏt trửừ tỡnh hoaứ quyeọn vaứo nhau, theồ hieọn haàu heỏt trong nhửừng baứi thụ cuỷa taọp Nhaọt kớ trong tuứ. 
 - Chaỏt theựp: laứ tinh thaàn chieỏn ủaỏu, tinh thaàn ủaỏu tranh vụựi duừng khớ kieõn cửụứng cuỷa ngửụứi chieỏn sú.
Chaỏt trửừ tỡnh: laứ tỡnh yeõu thaộm thieỏt, laứ sửù rung ủoọng cuỷa taõm hoàn trửụực thieõn nhieõn, trửụực cuoọc soỏng, trửụực con ngửụứi.
Nhử vaọy chaỏt theựp trong baứi thụ theồ hieọn ụỷ choó: ủeồ caỷm nhaọn ủửụùc veỷ ủeùp bửực tranh thieõn nhieõn vaứo luực chieàu toỏi nụi mieàn sụn cửụực, trửụực heỏt con ngửụứi aỏy phaỷi coự moọt tinh thaàn thử thaựi, hoaứn toaứn tửù do. ễÛ ủaõy ngửụứi tuứ ủaừ vửụùt qua hoaứn caỷnh tuứ ủaứy , queõn ủi nhửừng khoự khaờn gian khoồ cuỷa hieọn taùi ủeồ coự ủửụùc moọt phong thaựi ung dung tửù taùi ủeồ chieõm ngaộm thieõn nhieõn, vui vụựi nieàm vui cuỷa nhửừng con ngửoứi lao ủoọng. ẹoự haỳn laứ moọt con ngửụứi coự tinh thaàn theựp, moọt nghũ lửùc phi thửụứng.
Chaỏt trửừ tỡnh trong baứi thụ theồ hieọn ụỷ choó: Ngửoứi tuứ ủa coự sửù rung ủoọng nhaùy caỷm, tinh teỏ trửụực caỷnh vaọt thieõn nhieõn, trửụực hỡnh aỷnh ngoùn lửỷa vaứ sửù soỏng cuỷa con ngửụứi. ẹoự laứ caựi nhỡn tin tửụỷng vaứ laùc quan, thaỏm ủaóm tỡnh thửụng yeõu cuỷa ngửụứi tuứ coọng saỷn.
E- Củng Cố- rút kinh nghiệm bài dạy: 
- GV củng cố
- GV rút kinh nghiệm bài dạy
 Kí duyệt của tổ trưởng 
 Mỹ Lộc, ngày tháng năm 2010
 Trần Thị Tươi

Tài liệu đính kèm:

  • docChieu toi.doc