Giáo án môn Hóa học 11 - Chủ đề 8: Bài tập benzen và đồng đẳng. một số hiđrocacbon thơm khác

Giáo án môn Hóa học 11 - Chủ đề 8: Bài tập benzen và đồng đẳng. một số hiđrocacbon thơm khác

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

Học sinh biết hệ thống hoá kiến thức về: cấu tao chất ở bài ankin & HS vận dụng được kiến thức đó học giải bài tập.

Bài tập benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

2. Kỹ năng:

- HS biết vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập liên quan

- HS chuẩn bị tốt kiến thức làm cơ sở tốt cho việc học tập sau này.

- Bài tập benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

3. Tư tưởng –thái độ:

HS có ý thức trong giờ củng cố kién thức để rèn kỹ năng tổng hợp phận tích vấn đề, có ý thức BVMT xung quanh.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viện: Giáo án và hệ thống câu hỏi, dùng bài tập để củng cố kiến thức

2. Học sinh: SGK + SBT + vở , ôn lại bài cũ

 

doc 3 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 1163Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học 11 - Chủ đề 8: Bài tập benzen và đồng đẳng. một số hiđrocacbon thơm khác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: /03/2011
Ngày dạy
Lớp
HS vắng mặt
Ghi chú
/03/2011
11A3
/03/2011
11A4
Tiết bám sát 8
Chủ đề 8 : BÀI TẬP BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG. MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: 
Học sinh biết hệ thống hoá kiến thức về: cấu tao chất ở bài ankin & HS vận dụng được kiến thức đó học giải bài tập. 
Bài tập benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khỏc
2. Kỹ năng:
- HS biết vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập liên quan
- HS chuẩn bị tốt kiến thức làm cơ sở tốt cho việc học tập sau này.
- Bài tập benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khỏc
3. Tư tưởng –thái độ:
HS có ý thức trong giờ củng cố kién thức để rèn kỹ năng tổng hợp phận tích vấn đề, có ý thức BVMT xung quanh.
II. CHUẩN Bị:
 1. Giáo viện : Giáo án và hệ thống câu hỏi, dùng bài tập để củng cố kiến thức 
2. Học sinh: SGK + SBT + vở , ôn lại bài cũ 
III. Tiến trình bài giảng:
1. Kiểm tra bài cũ: (lồng ghép trong giờ học)
2. Giảng bài mới (42’):
Hoạt động của thầy và trũ
Nội dung
Hoạt động 1: 
GV: Chộp đề lờn bảng, yờu cầu HS chộp đề vào vở.
Bài 1: 
A là một đồng đẳng của benzen cú tỉ khối hơi so với metan bằng 5,75. A tham gia cỏc quỏ trỡnh chuyển húa theo sơ đồ sau:
	A	D
Trờn sơ đồ chỉ ghi cỏc chất sản phẩm hữu cơ ( phản ứng cũn cú thể tạo ra cỏc chất vụ cơ)
Hóy viết phương trỡnh húa học của cỏc quỏ trỡnh chuyển húa. Cỏc chất hữu cơ viết dưới dạng CTCT, kốm theo tờn gọi.
GV: Yờu cầu HS thảo luận làm bài.
HS: Thảo luận làm bài 
GV: Cho HS xung phong lờn bảng giải
HS: Lờn bảng trỡnh bày, cỏc HS cũn lại lấy nhỏp làm bài 
GV: Gọi HS nhận xột ghi điểm
Hoạt động 2:
GV: Chộp đề lờn bảng, yờu cầu HS chộp đề vào vở.
Bài 2: 
Chất A là một đồng đẳng của benzen. Khi đốt chỏy hoàn toàn 1,5 g chất A, người ta thu được 2,52 lớt khớ CO2 ( đktc).
a/ Xỏc định CTPT.
b/ Viết cỏc CTCT của A. Gọi tờn.
c/ Khi A tỏc dụng với Br2 cú chất xỳc tỏc Fe và nhiệt độ thỡ một nguyờn tử H đớnh với vồng benzen bị thay thế bởi Br, tạo ra dẫn xuất monobrom duy nhất. Xỏc định CTCT của A.
HS: Chộp đề
GV: Yờu cầu HS thảo luận làm bài.
HS: Thảo luận làm bài 
GV: Cho HS xung phong lờn bảng giải
HS: Lờn bảng trỡnh bày, cỏc HS cũn lại lấy nhỏp làm bài 
GV: Gọi HS nhận xột ghi điểm
Hoạt động 3: 
GV: Chộp đề lờn bảng, yờu cầu HS chộp đề vào vở.
Bài 3: 
Hỗn hợp M chứa bnzen và xiclohexen. Hỗn hợp M cú thể làm mất màu tối đa 75 g dung dịch brom 3,2%. Nếu đốt chỏy hoàn toàn hỗn hợp M và hấp thụ sản phẩm chỏy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thỡ thu được 21 g kết tủa. Tớnh phần % khối lượng từng chất trong hỗn hợp M.
HS: Chộp đề
GV: Gợi ý hướng dần HS cỏch giải, yờu cầu HS lờn bảng trỡnh bày
GV: Gọi HS nhận xột ghi điểm
Bài 1: 
A là một đồng đẳng của benzen cú tỉ khối hơi so với metan bằng 5,75. A tham gia cỏc quỏ trỡnh chuyển húa theo sơ đồ sau:
	A	D
Trờn sơ đồ chỉ ghi cỏc chất sản phẩm hữu cơ ( phản ứng cũn cú thể tạo ra cỏc chất vụ cơ)
Hóy viết phương trỡnh húa học của cỏc quỏ trỡnh chuyển húa. Cỏc chất hữu cơ viết dưới dạng CTCT, kốm theo tờn gọi.
Giải
MA = 5,75.16 = 92 (g/mol) 14n – 6 = 92n =7
A là C7H8 hay C6H5 – CH3 ( Toluen)
C6H5 – CH3 + Cl2 	C6H5 – CH2Cl + HCl
 B: benzyl clorua
C6H5 – CH3 + 3H2 	C6H11–CH3 
 C: Metylxiclohexan 
C6H5-CH3 + 3HNO3 C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O
 D: TNT (trinitrotoluen)
C6H5 – CH3 + KmnO4 	C6H5-COOK + KOH + 2MnO2 + H2O
 E: kali benzoat 
Bài 2: 
Chất A là một đồng đẳng của benzen. Khi đốt chỏy hoàn toàn 1,5 g chất A, người ta thu được 2,52 lớt khớ CO2 ( đktc).
a/ Xỏc định CTPT.
b/ Viết cỏc CTCT của A. Gọi tờn.
c/ Khi A tỏc dụng với Br2 cú chất xỳc tỏc Fe và nhiệt độ thỡ một nguyờn tử H đớnh với vồng benzen bị thay thế bởi Br, tạo ra dẫn xuất monobrom duy nhất. Xỏc định CTCT của A.
Giải
CnH2n – 6 + O2 nCO2 + (n-3)H2O
Cứ ( 14n -6)g A tạo ra n mol CO2
Cứ 1,5 g A tạo ra 
CTPT: C9H12
Cỏc CTCT: 
Bài 3:
Hỗn hợp M chứa bnzen và xiclohexen. Hỗn hợp M cú thể làm mất màu tối đa 75 g dung dịch brom 3,2%. Nếu đốt chỏy hoàn toàn hỗn hợp M và hấp thụ sản phẩm chỏy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thỡ thu được 21 g kết tủa. Tớnh phần % khối lượng từng chất trong hỗn hợp M.
Giải
Benzen khụng cộng hợp nước brom trong nước brom
C6H12 + Br2 C6H12Br2
Đặt số mol benzen trong hỗn hợp M là x
2C6H6 + 15O2 12CO2 + 6 H2O
x 6x	
2C6H10 + 17O2 12CO2 + 10 H2O
0,015 0,09
6x + 0,09 = 0,21 x = 0,02
Khối lượng hỗn hợp M là: 0,02.78 + 0,015.82 =2,79 g
% về khối lượng của C6H6 =
C6H10 chiếm 44,1%
3. Củng cố bài giảng: (2')
	Nhắc lại tớnh chất húa học của ankin. Cỏch giải bài toỏn tỡm CTPT của H-C thơm.
4. Hướng dẫn học sinh học và làm bài tập về nhà: (1')
Baứi taọp veà nhaứ : BT veà nhaứ.Laứm taỏt caỷ baứi taọp trong sbt , 
IV. Tự rút kinh nghiệm sau bài giảng:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet bam sat 8 - HH 11.doc