Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Dòng điện trong chất diện phân (tiết 1)

Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Dòng điện trong chất diện phân (tiết 1)

Câu 1. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của

 a. các hạt mang điện.

 b. ion dương và electron.

 c. ion âm và Ion dương.

 d. các electron tự do.

 

ppt 15 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2024Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Dòng điện trong chất diện phân (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT SỐ II QUẢNG TRẠCHTổ: Vật LýDÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT DIỆN PHÂN (Tiết 1)Giáo Viên: Tưởng Ngọc VũCâu 1. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của a. các hạt mang điện. b. ion dương và electron. c. ion âm và Ion dương. d. các electron tự do.Chất lỏng§Ìn Kim lo¹iChÊt láng§Ìn Dẫn điệnKim lo¹iQuy ước: Khi quan sát thấy hình 	thì ghi bài vào vở+Vôùi caùc dung dòch khaùc nhö dd HCl, dd NaOH thì sao ?Quan sát thí nghiệmDD CuSO4 NƯỚC TINH KHIẾT CuSO4 --I. ThuyÕt ®iÖn li: 1) Thí nghiệm: Thí nghiệm 1: nước tinh khiết  N­íc tinh khiết chøa rÊt Ýt h¹t t¶i ®iÖn, kh«ng dẫn điện . (nước là điện môi) Thí nghiệm 2: dung dịch CuSO4  MËt ®é h¹t t¶i ®iÖn trong dung dÞch CuSO4 t¨ng lªn, dÉn ®­îc ®iÖn.Qua 2 thí nghiệm, em rút ra kết luận gì?+Dßng §iÖn trong chÊt ®iÖn ph©nĐèn 2. ThuyÕt ®iÖn li:  Nội dung: Trong dung dÞch, c¸c hîp chÊt ho¸ häc nh­ Axit, Baz¬ vµ Muèi bÞ ph©n li (mét phÇn hoÆc toµn bé) nguyªn tö (hoÆc nhãm nguyªn tö ) thµnh c¸c ®iÖn tÝch gäi lµ ion. C¸c ion cã thÓ chuyÓn ®éng tù do trong dung dÞch vµ trë thµnh h¹t t¶i ®iÖn. VÝ dụ  NaClNa+ + Cl- NaOHNa+ + OH- HClH+ + Cl- (Muèi)(Baz¬)(Axit)( KL )+( gèc Axit )( KL )+(OH )( gèc Axit )( H )+Tại sao trong dung dịch muối, axit hoặc bazơ mật độ hạt tải điện lại tăng?Các ion tự do được hìnhthành như thế nào ?Lấy ví dụ về sự phân li của dung dịch muối, axít, bazơNa+Cl-NaCl Cl-Na+Na+Cl-Na+Na+Cl-Cl-Na+Cl-H+Cl-HCl Cl-H+Cl-H+H+Cl-Các ion dương và âm tồn tại sẵn trong các phân tử axit, bazơ, muối. Chúng liên kết với nhau bằng lực hút Cu-lông. Khi tan vào trong nước hoặc dung môi khác, liên kết giữa các ion trở nên lỏng lÎo. Một số phân tử bị chuyển động nhiệt tách thành các ion tự do. Các dung dịch Axít, muối, bazơ vµ c¸c chÊt trªn nóng chảy gọi là chất điện phân.Tại sao các dung dịch khi tan vào nước hoặc dung môi khác lại xuất hiện các ionOHHHOHHHOHHHOHHHOHHHOHHHOHHHOHHHOHHHOHHHH+Cl-H+Cl-H+Cl-Na+Cl-Na+Cl-Na+Cl-Na+Cl-II. B¶n chÊt dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n ThÝ nghiÖm :Nguån §iÖn §Ìn KCu2+SO42-Cu2+Cu2+Cu2+SO42-SO42-SO42-SO42-Nguån §iÖn §Ìn K+-AnètCatètECu2+F®SO42-F®Cu2+F®Cu2+F®SO42-F®SO42-F®Cu2+F®Cu2+F®Cu2+F®SO42-F®SO42-F®SO42-F®Cu2+F®SO42-F®dd CuSO4A KQuan sát kỹ các minh họa thí nghiệm sau và trả lời các câu hỏi:2) Kết luận: Tại sao khi chưa đóng khóa K đèn không sángTại sao khi đóng khóa K đèn lại sángBản chất dòng điện trong chất điện phân là gì? - Dòng điện trong lòng chất điện phân là dòng ion dương và ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.Trong kim loại và trong chất điện phân chất nào dẫn điện tốt hơn? Vì sao? chú ý: Kim loại dẫn điện tốt hơn chất điện phân. Hiện tượng điện phân thường kèm theo các phản ứng phụ.Edd muoái CuSO4CuHieän töôïng naøy goïi laø hieän töôïng döông cöïc tanIII. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực. Hiện tượng dương cực tan :Cu2++2e- Cu: baùm vaøo KAKCu Cu2++2e-Cu2+ bị SO42- kéo vào dd; cực A bị tan raTại catốt K diễn ra hiện tượng gì?Ở anốt A có hiện tượng gì diễn ra ?Tại sao cực dương anốt lại bị tan dần?ECuDd AgNO3Cöïc A khoâng tanAg baùm vaøo KAKBây giờ ta xét dd dịch điện phân AgNO3 với Anôt làm bằng CuCác em quan sát các hiện tượng diễn ra ở hai đện cực!Tại catốt K diễn ra hiện tượng gì?Tại anốt A diễn ra hiện tượng gì?Điều kiện để có hiện tượng dương cực tan là gì? Khi coù hieän töôïng döông cöïc tan thì bình ñieän phaân khoâng tieâu thuï ñieän naêng vaøo vieäc phaân tích caùc chaát maø chæ bò tieâu hao vì toûa nhieät. Bình ñieän phaân nhö moät ñieän trôû. Hieän töôïng dương cực tan xảy ra khi kim loaïi duøng laøm anoât có trong gốc muối của dd điện phân (anoât tan daàn vaøo trong dung dòch (cöïc döông tan), coøn catoât coù kim loaïi ñoù baùm vaøo).Khi xảy ra hiện tượng dương cực tan điện năng có bị tiêu hao trong quá trình phân tích các chất không? Vì sao?+DD H2SO4+H+H+SO42-H+SO42- SO42-4H+ +4e- 2H2E4(OH)- 2H2O + O2 + 4e-AKXeùt bình ñieän phaân dung dòch H2SO4 , hai ñieän cöïc laøm baèng graphit (cacbon) hoaëc inoâc (caùc ñieän cöïc naøy khoâng taïo thaønh ion coù theå tan vaøo dd ñieän phaân).Tại catốt K diễn ra hiện tượng gì?Tại anốt A diễn ra hiện tượng gì?Trong trường hợp này năng lượng có bị tiêu hao không? Vì sao? Bình điện phân dương cực không tan có tiêu thụ điện năng vào việc phân tích các chất, do đó nó có suất phản điện P và đóng vai trò là một máy thu điện. Ñieän naêng tieâu thuï W = PIt.Trong trường hợp bình điện phân dương cực tan thì suất phản điện bằng bao nhiêu? Khi xaûy ra hieän töôïng döông cöïc tan thì P = 0.42153?Trong c¸c chÊt sau, chÊt nµo kh«ng ph¶i lµ chÊt ®iÖn ph©n ? A. N­íc nguyªn chÊt B. NaCl C. HNO3 D. Ca( OH )2 ¤ng lµ ai?Mai c¬n faradayTrong c¸c dung dÞch ®iÖn ph©n, c¸c Ion mang ®iÖn tÝch ©m lµ ?A. Gèc Axit vµ ion kim lo¹iB. Ion kim lo¹i vµ anion OH-C. Gèc Axit vµ anion OH-D. ChØ cã anion OH-B. Dßng ion ©m dÞch chuyÓn ng­îc chiÒu ®iÖn tr­êngB¶n chÊt dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n lµ :A. Dßng ion d­¬ng dÞch chuyÓn theo chiÒu ®iÖn tr­êngD. Dßng ion d­¬ng vµ ion ©m chuyÓn ®éng cã h­íng theo hai chiÒu ng­îc nhauC. Dßng electron dÞch chuyÓn ng­îc chiÒu ®iÖn tr­êngChÊt ®iÖn ph©n dÉn ®iÖn kh«ng tèt b»ng kim lo¹i v×: A. MËt ®é ion trong chÊt ®iÖn ph©n nhá h¬n mËt ®é e tù do trong kim lo¹iB. Khèi l­îng vµ kÝch th­íc ion lín h¬n cña electronC. M«i tr­êng dung dÞch rÊt mÊt trËt tùD. C¶ 3 lý do trªnTrong hiÖn t­îng d­¬ng cùc tan kÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng.B. Cùc d­¬ng cña b×nh ®iÖn ph©n bÞ mµi mßn c¬ häc C. Khi x¶y ra hiÖn t­îng d­¬ng cùc tan, dßng ®iÖn cã t¸c dông vËn chuyÓn kim lo¹i tõ Anèt sang Catèt. D. Cùc d­¬ng cña b×nh ®iÖn ph©n bÞ bay h¬iA. Cùc d­¬ng cña b×nh ®iÖn ph©n bÞ t¨ng nhiÖt ®é tíi møc nãng ch¶y ¤ng lµ mét nhµ b¸c häc ng­êi Anh. sinh n¨m 1791 mÊt n¨m 1867. lµ ng­êi thùc hiÖn ®­îc ­íc m¬ “ biÕn ®iÖn thµnh tõ ”. lµ ng­êi rÊt giái thùc nghiÖm víi tæng sè thÝ nghiÖm ®· tiÕn hµnh lµ 16041. lµ ng­êi ®­îc nãi ®Õn trong c©u nãi “ chõng nµo loµi ng­êi cßn cÇn sö dông ®iÖn th× chõng ®ã mäi ng­êi cßn ghi nhí c«ng lao cña «ng” . lµ ng­êi ®· ®­a ra c¸ch biÓu diÔn ®iÖn tr­êng vµ tõ tr­êng b»ng c¸c ®­êng søc.Củng cốCâu 1: Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của? Ion dương và electron.Ion âm và electron.C. Ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường theo hai chiều ngược nhau.D. ion dương và ion âm theo chiều điện trường trong dung dịch.Củng cốCâu 2. Trường hợp nào sau đây xảy ra hiện tượng dương cực tan? a. Anốt bằng Ag - dd điện phân là CuSO4 . b. Anốt bằng Pt - dd điện phân là AgNO3 . c. Anốt bằng Cu - dd điện phân là AgNO3 . d. Anốt bằng Ag - dd điện phân là AgNO3 .Củng cốVỀ HỌC BÀI NHANH LÊN !DẠ ! Hu..hu..

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai 19 dinh luat trong chat dien phan.ppt