Đề thi thử tốt nghiệp số 63

Đề thi thử tốt nghiệp số 63

I.PHẦN CHUNG CHO BAN CƠ BẢN & BAN NÂNG CAO. ( 32 câu )

Câu 1: Đại lượng nào sau đây KHÔNG cho biết dao động đièu hòa là nhanh hay chậm?

 A. Chu kỳ. B. Tần số. C. Tốc độ góc. D. Biên độ.

Câu 2:Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo xác định, nếu biên độ dao động tăng 4 lần thì năng lượng :

 A. giảm 2 lần. B. không đổi. C. tăng 16 lần D. tăng 2 lần.

Câu 3: Khi tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và khác pha ban đầu thì thấy pha của dao động tổng hợp cùng pha với dao động thứ nhất. Kết luận nào sau đây đúng ?

 A. Hai dao động có cùng biên độ. B. Hai dao động vuông pha.

 C. Biên độ dao động thứ 1 lớn hơn dao động thứ 2 D. Hai dao động lệch pha nhau 1200.

Câu 4: Một con lắc lò xo, quả nặng có m = 100g, lò xo có độ cứng 10N/m. Thời gian để thực hiện 10 dao động :

 A. π/5 s. B. π/2 s. C. 2π s. D. 2s

Câu 5: Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(10πt)cm. Vận tốc vật tại thời điểm t = 1/5 s :

 A. - 100π cm/s. B. - 50π cm/s. C. 10cm/s. D. 0.

Câu 6: Tổng hợp 2 dao động cùng phương, cùng tần số, vuông pha có biên độ lần lượt là 3cm và 4cm ta được biên độ dao động tổng hợp là :

 A. 1cm. B. 3cm. C. 5cm. D. 7cm.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sóng cơ học ?

A. Sóng cơ là các dao động với biên độ lớn.

B. Sóng ngang là sóng có phương dao động là phương ngang.

C. Sóng dọc là sóng có phương dao động là phương thẳng đứng.

D. Sóng lan truyền trên mặt chất lỏng là sóng ngang.

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1472Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử tốt nghiệp số 63", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 63
I.PHẦN CHUNG CHO BAN CƠ BẢN & BAN NÂNG CAO. ( 32 câu )
Câu 1: Đại lượng nào sau đây KHÔNG cho biết dao động đièu hòa là nhanh hay chậm?
	A. Chu kỳ. B. Tần số. C. Tốc độ góc. D. Biên độ.
Câu 2:Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo xác định, nếu biên độ dao động tăng 4 lần thì năng lượng :
	A. giảm 2 lần. B. không đổi. C. tăng 16 lần D. tăng 2 lần.
Câu 3: Khi tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và khác pha ban đầu thì thấy pha của dao động tổng hợp cùng pha với dao động thứ nhất. Kết luận nào sau đây đúng ?
	A. Hai dao động có cùng biên độ. B. Hai dao động vuông pha.
	C. Biên độ dao động thứ 1 lớn hơn dao động thứ 2 D. Hai dao động lệch pha nhau 1200.
Câu 4: Một con lắc lò xo, quả nặng có m = 100g, lò xo có độ cứng 10N/m. Thời gian để thực hiện 10 dao động :
	A. π/5 s. B. π/2 s. C. 2π s. D. 2s
Câu 5: Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(10πt)cm. Vận tốc vật tại thời điểm t = 1/5 s :
	A. - 100π cm/s. B. - 50π cm/s. C. 10cm/s. D. 0.
Câu 6: Tổng hợp 2 dao động cùng phương, cùng tần số, vuông pha có biên độ lần lượt là 3cm và 4cm ta được biên độ dao động tổng hợp là :
	A. 1cm. B. 3cm. C. 5cm. D. 7cm.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sóng cơ học ?
Sóng cơ là các dao động với biên độ lớn.
Sóng ngang là sóng có phương dao động là phương ngang.
Sóng dọc là sóng có phương dao động là phương thẳng đứng.
Sóng lan truyền trên mặt chất lỏng là sóng ngang.
Câu 8: Nhận định nào sau đây không đúng về sóng âm?
Sóng âm là sóng dọc.
Sóng âm truyền được trong chất lỏng.
Sóng âm truyền được trong chất rắn.
Sóng âm truyền được trong chân không.
Câu 9: Có một sóng lan truyền trên mặt chất lỏng từ một nguồn với bước sóng 0,25m. Các điểm A,B,C,D lần lượt cách nguồn 12,5cm, 25cm, 50cm và 100cm. Điểm không dao động cùng pha với nguồn là :
	A. điểm A. B. điểm B C. điểm C. D. điểm D.
Câu 10: Một sóng cơ có f = 10Hz lan truyền với v = 2m/s. Trong 2 chu kỳ, sóng truyền được một quãng đường :
	A. 10cm. B. 20cm. C. 40cm. D. 80cm.
Câu 11: Trên sợi dây dài 60cm có sóng dừng với hai đầu dây cố định, người ta đếm được trên dây có 3 bụng sóng . Biết tần số của nguồn kích thích là 20Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là :
	A. 2m/s. B. 4m/s. C. 6m/s. D.8m/s.
Câu 12: Cho một mạch dao động điện từ, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm không đổi. Tụ điện có điện dung thay đổi được. Khi tăng điện dung của tụ lên 8 lần thì tần số dao động của mạch là :
	A. tăng 64 lần. B. tăng 16 lần. C. giảm 2 lần . D. giảm 64 lần.
Câu 13: Trong mạch dao động điện từ, nhận định nào sau đây là SAI ?
Năng lượng điện biến thiên cùng tần số với năng lượng từ.
Năng lượng điện từ biến thiên cùng tần số với cường độ dòng điện.
Cường độ dòng điện biến thiên cùng tần số với hiệu điện thế hai đầu tụ điện.
Hiệu điện thế hai đầu cuộn dây biến thiên cùng tần số với điện tích của tụ điện.
Câu 14: Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng về sóng điện từ?
Sóng điện từ là sóng ngang.
Sóng điện từ truyền được trong chân không.
Sóng điện từ có thể giao thoa với nhau.
Sóng điện từ không mang năng lượng.
Câu 15: Mạch chọn sóng ở đầu vào của máy thu vô tuyến gồm tụ điện C= 1nF và cuộn cảm L= 100µF (cho π2 = 10 ) . Bước sóng điện từ mà mạch chọn sóng thu được có giá trị là :
	A. 300m. B. 600m. C. 30km. D. 1000m.
Câu 16: Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động điện từ điều hòa LC là KHÔNG đúng ?
Điện tích trong mạch biến thiên điều hòa.
Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu ở tụ điện.
Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu ở cuộn cảm.
Tần số dao động của mạch phụ thuộc vào điện tích của tụ điện.
Câu 17: Tụ điện của mạch dao động có C= 1µF, ban đầu được tích điện đến hiệu điện thế 100V, sau đó mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch từ khi bắt đầu thực hiện dao đông đến khi dao động điện từ tắt hẳn có giá trị :
	A. 10mJ. B. 5mJ. C. 10kJ. D. 5kJ.
Câu 18: Đối với dòng điện xoay chiều, cách phát biểu nào sau đây đúng ?
Trong công nghiệp, có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.
Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong một chu kỳ bằng không.
Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong khoảng thời gian bất kỳ đều bằng không.
Công suất tỏa nhiệt tức thời có giá trị cực đại bằng lần công suất tỏa nhiệt trung bình.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng?
Điện áp biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là điện áp xoay chiều.
Dòng điện có cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.
Suất điện động biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều.
Cho dòng một chiều và dòng xoay chiều lần lượt qua cùng một R thì chúng tỏa nhiệt như nhau.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm ?
Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc π/2.
Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc π/4.
Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc π/2.
Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc π/4.
Câu 21: Đặt vào hai đầu tụ điện C = 10-4/ π (F) một điện áp xoay chiều u = 141cos100πt (V). Cường độ dòng điện chạy qua tụ điện có giá trị :
	A. 1,41A. B. 1,00A. C.2,00A D. 10A.
Câu 22: Cho đoạn mạch xoay chièu AB gồm : R= 100 Ôm, tụ C= 10-4/π(F) và cuộn cảm L = 2/π (H) mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp có dạng u = 200cos100πt(V). Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch :
	A. 2A. B. 1,4A. C. 1A. D.0,5A.
Câu 23: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H = 80%. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến 95% thì ta phải :
tăng điện áp lên đến 4kV. B. tăng điện áp lên đến 8kV.
C. giảm điện áp xuống còn 1kV. D. giảm điện áp xuống còn 0,5kV.
Câu 24: Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng ?
Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.
Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc là khác nhau.
Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
Khi chiếu một chùm ánh sáng mặt trời đi qua một cặp 2 môi trường trong suốt thì tia tím bị lệch về phía mặt phân cách hai môi trường nhiều hơn tia đỏ.
Câu 25: Cho các chùm sáng màu : trắng, đỏ, vàng, tím. Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng ?
Ánh sáng trắng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
Ánh sáng trắng khi qua máy quang phổ sẽ thu dược quang phổ liên tục.
Mỗi chùm ánh sáng trên đều có một buớc sóng xác định.
Ánh sáng tím bị lệch về đáy lăng kính nhiều nhất nên chiết suất của lăng kính đối với nó lớn nhất.
Câu 26: Trong một thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng thu được một kết quả λ = 0,526µm. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng màu :
	A. đỏ. B. lục. C. vàng. D. tím.
Câu 27: Thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, đo khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân trung tâm là 2,4mm, khoảng cách giữa 2 khe là 1mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là :
	A. 0,40µm. B.0,45µm. C.0,68µm. D.0,72µm.
Câu 28: Hai khe Iâng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60µm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách 2 khe là 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2mm có:
	A.vân sáng bậc 2. B. vân sáng bậc 3.
	C. vân tối thứ 2. D. vân tối thứ 3.
Câu 29: Hiện tượng quang điện là :
Hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng thích hợp.
Hiện tượng êlectron bị bứt khỏi kim loại khi bị nung nóng.
Hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi đặt tấm kim loại trong điện trường mạnh.
Hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi nhúng tấm kim loại vào trong dung dịch.
Câu 30: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là:
bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đómà gây ra được hiện tượng quang điện.
Công nhỏ nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
Công lớn nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
Câu 31: Phát biểu nào sau đây là đúng?
Hiện tượng quang điện nói chung chỉ xãy ra đối với kim loại.
Khi chiếu bứt xạ có cường độ đủ mạnh vào kim loại thì sẽ làm xãy ra hiện tượng quang điện.
Công thoát êlectron của kim loại tỉ lệ thuận với giới hạn quang điện.
Giới hạn quang điện của kim loại phụ thuộc bản chất kim loại.
Câu 32: Giới hạn quang điện của Na là 0,50µm. Bức xạ có bước sóng nào sau đây KHÔNG gây ra được hiện tượng quang điện ?
	A. 400nm. B. 4000nm. C. 60nm. D. 70nm.
II.PHÀN II: DÀNH CHO BAN CƠ BẢN ( 8 Câu ).
Câu 33: Trong dao động điều hòa của con lắc, khi vật dao động có vận tốc bằng 0 thì vật :
	A. đang ở vị trí biên. B. có gia tốc bằng 0.
	C. động năng cực đại. D. có thế năng bằng 0.
Câu 34: Một mạch điện xoay chiều RC nối tiếp, R = 100, Zc = 100. Tổng trở của mạch là:
 A.100. B. 0. C.100. D. 200.	 
Câu 35: Một mạch dao động điện từ, cuộn dây có hệ số tự cảm 0,5mH, tụ điện có điện dung 0,04µF. Tần số của mạch là:	
	A. 4,5.10-6H.	 B. 2,23.105Hz. 	C. 3,6.104Hz.	D. 0,02Hz.
Câu 36: Tia hồng ngoại không có đặc điểm nào sau đây ?
Tác dụng nhiệt.	B. Đâm xuyên mạnh.
	C. Tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại. 	D. Có tần số nhỏ hơn tần số tia tử ngoại.
Câu 37: Ứng dụng nào sau đây la của hiện tượng phóng xạ ?
	A. Phương pháp nguyên tử đánh dấu.	B. Phương pháp điện phân nóng chảy.	
 C. Phương pháp nội soi.	D. Phuơng pháp phân tích quang phổ.
Câu 38: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,20µm vào một quả cầu bằng đồng, đặt cô lập về điện. Giới hạn quang điện của đồng là 0,30µm. Điện thế cực đại mà quả cầu đạt so với đất có giá trị là:
	A. 1,34V.	B.2,07V.	C. 3,12V.	D. 4,26V.
Câu 39: Bước sóng của bức xạ phát quang so với bước sóng của bức xa kích thích thì luôn:
	A. nhỏ hơn.	B. lớn hơn.	C. bằng nhau. 	D. không lớn hơn
Câu 40: Hạt nhân nguyên tử A X được cấu tạo gồm:
 Z
	A. Z nơtron và A prôton.	B. Z prôton và A nơtron
	C. Z prôton và (A-Z) nơtron	D. Z nơtron và (A+Z) prôton
II.PHẦN III: DÀNH CHO BAN NÂNG CAO ( 8 Câu ).
Câu 41: Một vật rắn quay nhanh dần đều với tốc độ góc ban đầu bằng 0 thì khi thời gian quay tăng lên 2 lần thì góc vật rắn quay được :
	A. tăng 2 lần. B. tăng 4 lần. C. giảm 2 lần. D. giảm 4 lần.
Câu 42: Một vật rắn có dạng cầu đặc đồng chất, khối lượng m , bán kính R và có thể quay quanh trục với tốc độ góc là ω. Momen quán tính I của nó đối với trục được tính bởi biểu thức:
	A. I = mR2/ 12. B. I = mR2. C. I = mR2/ 2 D. I = 2mR2/ 5.
Câu 43: Một vật rắn đang quay quanh một trục với tốc độ góc 10rad/s thì tăng tốc nhanh dần đều với gia tốc góc 2 rad/s. Vật sẽ đạt tốc độ góc 20 rad/s sau khoảng thời gian là :
	A. 5s. B. 10s. C.2,5s. D. 4s.
Câu 44: Kim giờ của chiếc đồng hồ có chiều dài bằng 3/4 chiều dài kim phút. Coi như các kim quay đều.Tỷ số tốc độ góc của đầu kim phút và đầu kim giờ là :
	A. 12. B. 1/ 12. C. 24. D. 1/ 24.
Câu 45: Theo thuyết tương đối, công thức tính khối lượng tương đối tính của một vật có khối lượng nghỉ m0 chuyển động với tốc độ v là :
	A. m = m0 ( 1 – v2/ c2 )-1 B. m = m0 ( 1 – v2/ c2 )-1/2.
	C. m = m0 ( 1 – v2/ c2 ) 1/2 D. m = m0 ( 1 – v2/ c2 ) .
Câu 46 : Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là T. Ban đầu lượng chất phóng xạ đó có khối lượng là m0 . Sau thời gian 4T, lượng chất phóng xạ đã bị phân rã là :
	A. m0 / 3 B. m0 / 16. C. 3m0 / 4. D. 15m0 /16.
Câu 47: Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc vào :
khối lượng chất và chu kỳ bán rã.
khối lượng chất và khối lượng mol của chất ấy.
khối lượng mol và chu kỳ bán rã của chất ấy.
khối lượng và nhiệt độ của chất ấy.
Câu 48: Nhận định nào sau đây không đúng về chuyển động của trái đất quanh mặt trời ?
Trái đất quay quanh mặt trời với quỹ đạo là hình elip.
Mặt trời là một trong 2 tiêu điểm của quỹ đạo.
Càng tới gần mặt trời , trái đất chuyển động càng chậm.
Mặt phẳng quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời nghiêng góc với trục quay của nó.
 ----------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 63.doc