Đề thi môn nghe Tin 11 (mã đề 124)

Đề thi môn nghe Tin 11 (mã đề 124)

Câu 1 : Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức cỏc tệp và thư mục trờn đĩa, ta cú thể sử dụng :

A. My Computer hoăc My Network Places B. My Computer hoặc Windows Explorer

C. Windows Explorer hoặc Recycle Bin D. My Computer hoặc Recycle Bin

Câu 2 : Bạn hiểu B-Virus là gỡ ?

A. Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record)

B. Là loại virus tin học chủ yếu lõy lan vào cỏc tệp của WinWord và Excel

C. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B:

D. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện

Câu 3 : Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để :

A. Sao chép một đoạn văn bản B. Cắt và sao chép một đoạn văn bản

C. Dan một đoạn văn bản từ Clipboard D. Cắt một đoạn văn bản

Câu 4 : Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trỡnh diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện :

A. Window - View Show B. Slide Show - View Show

C. File - View Show D. Tools - View Show

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1769Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi môn nghe Tin 11 (mã đề 124)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT ĐẦM HỒNG
Đề thi .......
HỌ VÀ TấN:.............................................
LỚP:...........
Khối : ...
Ngày thi : .
Đề thi môn Nghe tin 11
(Mã đề 124)
Câu 1 : 
Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức cỏc tệp và thư mục trờn đĩa, ta cú thể sử dụng :	
A.
My Computer hoăc My Network Places
B.
My Computer hoặc Windows Explorer	
C.
Windows Explorer hoặc Recycle Bin	
D.
My Computer hoặc Recycle Bin
Câu 2 : 
Bạn hiểu B-Virus là gỡ ?
A.
Là loại viurs tin học chủ yếu lõy lan vào cỏc mẫu tin khởi động (Boot record)
B.
Là loại virus tin học chủ yếu lõy lan vào cỏc tệp của WinWord và Excel
C.
Là một loại virus tin học chủ yếu lõy lan vào ổ đĩa B:
D.
Là một loại virus tin học chủ yếu lõy lan vào cỏc bộ trữ điện
Câu 3 : 
Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phớm Ctrl + V thường được sử dụng để :
A.
Sao chộp một đoạn văn bản
B.
Cắt và sao chộp một đoạn văn bản
C.
Dan một đoạn văn bản từ Clipboard
D.
Cắt một đoạn văn bản
Câu 4 : 
Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trỡnh diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện :
A.
Window - View Show
B.
Slide Show - View Show
C.
File - View Show
D.
Tools - View Show
Câu 5 : 
Em sử dụng chương trỡnh nào của Windows để quản lớ cỏc tệp và thư mục?
A.
Control Panel
B.
Microsoft Office
C.
Windows Explorer
D.
Accessories
Câu 6 : 
Khi đang làm việc với PowerPoint, để chốn thờm một Slide mới, ta thực hiện:
A.
a. Edit - New Slide
B.
d. Insert - New Slide
C.
c. Slide Show - New Slide
D.
b. File - New Slide
Câu 7 : 
Khi đang làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện
A.
Slide Show - Slide Design...
B.
Tools - Slide Design...
C.
Format - Slide Design...
D.
Insert - Slide Design...
Câu 8 : 
Trong cỏc dạng địa chỉ sau đõy, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
A.
B$1$:D$10$ 
B.
B$1:D$10
C.
$B1:$D10
D.
$B$1:$D$10
Câu 9 : 
Trong soạn thảo Winword, cụng dụng của tổ hợp phớm Ctrl - H là :
A.
Định dạng chữ hoa
B.
Chức năng thay thế trong soạn thảo
C.
Lưu tệp văn bản vào đĩa
D.
Tạo tệp văn bản mới
Câu 10 : 
Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tỏc vừa thực hiện thỡ bấm tổ hợp phớm:
A.
Ctrl - V
B.
Ctrl – X 
C.
Ctrl - Y
D.
Ctrl – Z 
Câu 11 : 
Trong Windows, muốn tỡm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện:
A.
Windows - Search
B.
Tools - Search
C.
Start - Search
D.
File - Search
Câu 12 : 
Cỏc hệ điều hành thụng dụng hiện nay thường được lưu trữ :
A.
Trong CPU	
B.
Trờn bộ nhớ ngoài
C.
Trong RAM
D.
Trong ROM
Câu 13 : 
Hệ điều hành là :
A.
Phần mềm hệ thống
B.
Phần mềm ứng dụng
C.
Phần mềm tiện ớch
D.
Tất cả đều đỳng
Câu 14 : 
Khi làm việc với Word xong, muốn thoỏt khỏi, ta thực hiện
A.
Window - Exit
B.
File - Exit
C.
Edit - Exit
D.
View - Exit
Câu 15 : 
Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện :
A.
Tools - New, sau đú chọn Folder
B.
Windows - New, sau đú chọn Folder
C.
Edit - New, sau đú chọn Folder
D.
File - New, sau đú chọn Folder
Câu 16 : 
Trong WinWord, để soạn thảo một cụng thức toỏn học phức tạp, ta thường dựng cụng cụ 	
A.
Ogranization Art
B.
Word Art
C.
Ogranization Chart
D.
Microsoft Equation
Câu 17 : 
Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tớnh hiện thời vào đĩa, ta thực hiện
A.
File - Save
B.
Edit - Save
C.
Tools - Save
D.
Window - Save
Câu 18 : 
Trong Windows, khi xúa file hoặc folder thỡ nú được lưu trong Recycle Bin, muốn xúa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phớm ? 	 
A.
Shift_Del 
B.
Ctrl_Del
C.
Cả 3 cõu đều sai
D.
Alt_Del 
Câu 19 : 
Dưới gúc độ địa lớ, mạng mỏy tớnh được phõn biệt thành:
A.
Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu
B.
Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục
C.
Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu	
D.
Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục
Câu 20 : 
Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khụi phục lại đối tượng đó xúa trong Recycle Bin, ta thực hiện:
A.
Chọn đối tượng, rồi chọn File - Open
B.
Chọn đối tượng, rồi chọn File - Restore
C.
Chọn đối tượng, rồi chọn File - Move To Folder...
D.
Chọn đối tượng, rồi chọn File - Copy
Câu 21 : 
Để mỏy tớnh cú thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:	
A.
Ram
B.
Tất cả đều sai
C.
Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trỡnh ứng dụng
D.
Bộ nhớ ngoài
Câu 22 : 
Cõu nào sau đõy sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tớnh Excel thỡ:
A.
Dữ liệu kiểu kớ tự sẽ mặc nhiờn căn thẳng lề trỏi
B.
Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiờn căn thẳng lề phải
C.
Dữ liệu kiểu ngày thỏng sẽ mặc nhiờn căn thẳng lề phải
D.
Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiờn căn thẳng lề trỏi
Câu 23 : 
Trong soạn thảo Word, muốn trỡnh bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trờn cỏc trang bỏo và tạp chớ), ta thực hiện:
A.
Table - Column
B.
Format - Column	
C.
Insert - Column
D.
View - Column
Câu 24 : 
Trong Excel, tại ụ A2 cú giỏ trị là chuỗi TINHOC. Tại ụ B2 gừ cụng thức =RIGHT(A2,3) thỡ nhận được kết quả ?
A.
TIN
B.
HOC 
C.
Tinhoc
D.
3 
Câu 25 : 
Trờn màn hỡnh Word, tại dũng cú chứa cỏc hỡnh : tờ giấy trắng, đĩa vi tớnh, mỏy in, ..., được gọi là:
A.
Thanh cụng cụ chuẩn
B.
Thanh cụng cụ bảng và đường viền
C.
Thanh cụng cụ vẽ
D.
Thanh cụng cụ định dạng
Câu 26 : 
Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sỏch, ta thực hiện:
A.
File - Bullets and Numbering
B.
Tools - Bullets and Numbering
C.
Edit - Bullets and Numbering
D.
Format - Bullets and Numbering
Câu 27 : 
Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:
A.
Control System
B.
Control Desktop
C.
Control Panel
D.
Control Windows
Câu 28 : 
Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trỡnh bày về văn bản, hỡnh ảnh, biểu đồ,...) của Slide, ta thực hiện :
A.
File - Slide Layout...
B.
View - Slide Layout...
C.
Format - Slide Layout...
D.
Insert - Slide Layout...
Câu 29 : 
Trong kết nối mạng mỏy tớnh cục bộ. Cỏp mạng gồm mấy loại? 	 
A.
4
B.
5
C.
2 
D.
3 
Câu 30 : 
Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đỏnh dấu chọn khối văn bản (tụ đen), ta thực hiện:
A.
Bấm phớm Enter
B.
Bấm phớm Tab
C.
Bấm phớm Space
D.
Bấm phớm mũi tờn di chuyển
Câu 31 : 
Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lỳc cỏc file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sỏch ?
A.
Nhỏy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nhỏy chuột ở mục cuối
B.
Giữ phớm Alt và nhỏy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sỏch
C.
Giữ phớm Tab và nhỏy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sỏch
D.
Giữ phớm Ctrl và nhỏy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sỏch
Câu 32 : 
Trong soạn thảo Word, để chốn tiờu đề trang (đầu trang và cuối trang), ta thực hiện:
A.
View - Header and Footer
B.
Tools - Header and Footer
C.
Format - Header and Footer
D.
Insert - Header and Footer
Câu 33 : 
Trong mạng mỏy tớnh, thuật ngữ LAN cú ý nghĩa gỡ?
A.
Một ý nghĩa khỏc
B.
Mạng toàn cầu
C.
Mạng cục bộ 
D.
Mạng diện rộng
Câu 34 : 
Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, để gộp nhiều ụ thành một ụ, ta thực hiện : Chọn cỏc ụ cần gộp, rồi chọn menu lệnh :
A.
Table - Merge Cells
B.
Tools - Merge Cells
C.
Table - Split Cells
D.
Tools - Split Cells
Câu 35 : 
Để kết thỳc việc trỡnh diễn trong PowerPoint, ta bấm: 	 
A.
Phớm 10
B.
Phớm ESC 
C.
Phớm Enter
D.
Phớm Delete
Câu 36 : 
Trong soạn thảo Winword, cụng dụng của tổ hợp phớm Ctrl - O là:
A.
Lưu hồ sơ vào đĩa
B.
Mở một hồ sơ mới
C.
Đúng hồ sơ đang mở
D.
Mở một hồ sơ đó cú
Câu 37 : 
Trong soạn thảo Winword, cụng dụng của tổ hợp phớm Ctrl - S là:
A.
Tạo tệp văn bản mới
B.
Xúa tệp văn bản
C.
Lưu tệp văn bản vào đĩa
D.
Chốn kớ hiệu đặc biệt
Câu 38 : 
Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tỏch một ụ thành nhiều ụ, ta thực hiện:
A.
Table - Split Cells
B.
Table - Merge Cells
C.
Tools - Split Cells
D.
Table - Cells
Câu 39 : 
Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phớm tắt nào cho phộp chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:
A.
Alt + A 
B.
Ctrl + F
C.
Alt + F
D.
Ctrl + A 	
Câu 40 : 
Bạn hiểu Virus tin học lõy lan bằng cỏch nào?
A.
Thụng qua mụi trường khụng khớ - khi đặt những mỏy tớnh quỏ gần nhau
B.
Thụng qua người sử dụng, khi dựng tay ẩm ướt sử dụng mỏy tớnh
C.
Cỏc cõu trờn đều sai
D.
Thụng qua hệ thống điện - khi sử dụng nhiều mỏy tớnh cựng một lỳc

Tài liệu đính kèm:

  • docde 124.doc