Đề thi học kỳ I môn: Vật lý 11 cơ bản - Mã đề thi 725

Đề thi học kỳ I môn: Vật lý 11 cơ bản - Mã đề thi 725

Câu 1: Chọn câu đúng

A. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất thấp thường tăng lên khi hiệu điện thế tăng.

B. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion.

C. Dòng điện trong chất khí không phụ thuộc vào hiệu điện thế.

D. Dòng điện chạy qua không khí được khi không khí được đốt nóng.

Câu 2: Dùng bếp điện để đun 1 lít nước, sau 20 phút thì nước sôi. Nhiệt độ ban đầu của nước là 200C. Biết hiệu suất của bếp điện là 80% và nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Hãy tính công suất tiêu thụ của bếp điện.

A. 300W. B. 350W.

C. 400W. D. 500W.

Câu 3: Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các :

A. ion dương theo chiều điện trường và các electron, ion âm ngược chiều điện trường.

B. electron dưới tác dụng của điện trường.

C. ion dưới tác dụng của điện trường.

D. ion theo chiều điện trường và ion âm ngược chiều điện trường.

 

doc 4 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1389Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ I môn: Vật lý 11 cơ bản - Mã đề thi 725", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI HỌC KỲ I 
MÔN: VẬT LÝ 11 CƠ BẢN
Thời gian làm bài: 45 phút; 
(30 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 725
Họ và tên :..........................................................................
Lớp 11B/ 
§èi víi mçi c©u tr¾c nghiÖm, thÝ sinh ®ưîc chän vµ t« kÝn mét « trßn tư¬ng øng 
víi phư¬ng ¸n tr¶ lêi. C¸ch t« ®óng : ˜
01
11
21
02
12
22
03
13
23
04
14
24
05
15
25
06
16
26
07
17
27
08
18
28
09
19
29
10
20
30
Câu 1: Chọn câu đúng
A. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất thấp thường tăng lên khi hiệu điện thế tăng.
B. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion.
C. Dòng điện trong chất khí không phụ thuộc vào hiệu điện thế.
D. Dòng điện chạy qua không khí được khi không khí được đốt nóng.
Câu 2: Dùng bếp điện để đun 1 lít nước, sau 20 phút thì nước sôi. Nhiệt độ ban đầu của nước là 200C. Biết hiệu suất của bếp điện là 80% và nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Hãy tính công suất tiêu thụ của bếp điện.
A. 300W.	B. 350W.	
C. 400W.	D. 500W.
Câu 3: Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các :
A. ion dương theo chiều điện trường và các electron, ion âm ngược chiều điện trường.
B. electron dưới tác dụng của điện trường.
C. ion dưới tác dụng của điện trường.
D. ion theo chiều điện trường và ion âm ngược chiều điện trường.
R2
R1
Ξ,r
Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ:
Biết nguồn điện có suất điện động ξ = 6V, điện trở trong r= 1Ω 
R1= 3Ω, R2 = 6Ω. Cường độ dòng điện chạy trong mạch kín là
A. 2A.	B. 3A	
C. 0,6 A	D. 1
Câu 5: Đơn vị nào sau đây là đơn vị cường độ dòng điện ?
A. Ampe.	B. Culông.	
C. Vôn trên mét.	D. Niutơn.
Câu 6: Hạt mang điện tự do trong chân không là:
A. ion dương và ion âm.	B. electron và ion dương.
C. elêctron và ion âm.	D. electron được đưa vào chân không.
Câu 7: Cường độ điện trường giữa hai bản tụ phẳng được nối vói một nguồn điện với hiệu điện thế 10V bằng 200V/m. Khoảng cách giữa hai bản tụ:
A. 5m.	B. 50mm	
C. 20mm.	D. 0,05cm.
Câu 8: Hiệu điện thế 10V được đặt vào hai đầu điện trở 5 Ω trong khoảng thời gian 1phút. Lượng điện tích chuyển qua điện trở này khi đó là:
A. 2C.	B. 1,2C.	
C. 20C.	D. 120C.
Câu 9: Cơ chế của hồ quang điện là:
A. sự ion hoá chất khí do các bức xạ.
B. do hiện tượng nhân số hạt tải điện trong chất khí.
C. Sự phóng electron từ mặt catôt bị đốt nóng ở nhiệt độ cao.
D. tạo điện trường rất lớn trong chất khí.
Câu 10: Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động 6V, điện trở trong của nguồn là 1Ω, nối với một điện trở R=14 Ω. Cường độ dòng điện qua mạch là:
A. 0,5A.	B. 0,2A.	
C. 1A.	D. 0,4A.
Câu 11: Khi có hiện tượng nhân số hạt tải điện trong chất khí thì:
A. cường độ điện trường giữa hai bản cực tại các điểm khác nhau sẽ như nhau.
B. cường độ dòng điện qua chất khí giảm.
C. chất khí dẫn điện kém đi.
D. mật độ hạt tải điện trong môi trường khí sẽ tăng lên.
Câu 12: Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat AgNO3 có điện trở 2,5. Anôt của bình bằng Ag và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình là 10V. Sau 16 phút 5 giây, khối lượng m của bạc bám vào catôt bằng bao nhiêu? Bạc có khối lượng mol nguyên tử là A =108g/mol.
A. 4,32mg.	B. 2,16g.	
C. 4,32g.	D. 2,16mg.
Câu 13: Công thức xác định cường độ điện trường của một điện tích điểm trong chân không:
A. E=.	B. .	
C. .	D. .
Câu 14: Biết hiệu điện thế UMN= 4V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng ?
A. VM=4V.	B. VN- VM=4V.	
C. VN=4V.	D. VM-VN= 4V.
Câu 15: Chọn phương án đúng
Cho đoạn mạch như hình vẽ, hiệu điện thế UAB ở hai đầu đoạn mạch được xác định:
A
I
E,r
R
E’,r’
B
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 16: Một bóng đèn ghi 220V-100W. Điện trở của bóng đèn khi đèn sáng bình thường là:
A. 22000 Ω.	B. 484Ω.	
C. 220Ω.	D. 2, 2Ω.
Câu 17: Hai quả cầu nhỏ điện tích 10-7 C và 4.10-7C tác dụng vào nhau một lực 0,1N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:
A. 3cm.	B. 0,06 cm.	
C. 60cm.	D. 0,06m	.
Câu 18: Điều nào sau đây đúng khi nói về tính dẫn điện của kim loại?
A. Kim loại dẫn điện tốt nhờ mật độ các electron tự do rất cao.
B. Tất cả các kim loại đều dẫn điện tốt như nhau.
C. Kim laọi dẫn điện càng tốt khi nhiệt độ của nó càng cao.
D. Các kim loại đều dẫn điện tốt và khả năng dẫn điện không thay đổi theo nhiệt độ.
Câu 19: Một bóng đèn 220V- 40W có dây tóc làm bằng vonfram. Điện trở của dây tóc đèn ở 200 C là R0=122 Ω. Hệ số nhiệt điện trở của vonfram là 4,5.10-3K-1. Nhiệt độ của dây tóc đèn khi sáng bình thường là:
A. t=24500C.	B. t=20000C.	
C. t=16700C.	D. t=25000C.
Câu 20: Câu nào dưới đây nói về tính chất của catôt là không đúng  ?
A. Mang năng lượng lớn .
B. Là dòng các eletron tự do bay từ catôt đến anôt .
C. Là dòng các ion âm bay từ catôt đến anôt .
D. Phát ra từ catôt, truyền ngược hướng với điện trường giữa anôt và catôt .
Câu 21: Một vật kim loại được mạ Niken có diện tích 120cm2. Dòng điện chạy qua bình điện phân có cường độ 0,3A và thời gian mạ là 5giờ. Niken có khối lượng mol nguyên tử là 58,7 g/mol và hoá trị 2 khối lượng riêng là 8,8.103kg/m3. Độ dày của lớp niken phủ trên mặt của vật:
A. 7,8 μm.	B. 15,6 μm.	
C. 7,8mm.	D. 15,6 mm.
Câu 22: Mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động 12V, điện trở trong 2 Ω. Cho biết công suất mạch ngoài bằng 16W. Điện trở mạch ngoài có giá trị:
A. 1Ω và 4Ω.	B. 1Ωvà 2Ω.	
C. 2Ω và 4Ω.	D. 3Ω và 4Ω.
Câu 23: Chọn phát biểu đúng
A. Điện tích của tụ điện tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.
B. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tỉ lệ với điện dung của nó
C. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó.
D. Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.
Câu 24: Điện trở tương đương của hệ hai điện trở 60Ω và 40Ω nối song song là:
A. 100Ω.	B. 40Ω.	
C. 24 Ω.	D. 1,5Ω.
Câu 25: Chọn câu đúng: Một nguồn điện có suất điện động ξ, điện trở trong r, tạo dòng điện qua mạch ngoài có cường độ I. Hiệu điện thế giữa hai cực dương và âm của nguồn điện xác định bởi
A. U = ξ + rI.	B. U = ξ.	
C. U = rI – ξ.	D. U = ξ – rI.
Câu 26: Chọn câu đúng: Công thức nào biểu thị định nghĩa của cường độ dòng điện:
A. I =.	B. I = .	C. I = .	D. I = .
Câu 27: Mạch điện gồm điện trở thuần R=10Ω mắc giữa hai điểm có hiệu điện thế U=20V. Nhiệt lượng toả ra trên R trong thời gian 10s là:
A. 2000J.	B. 400J.	
C. 40J.	D. 20J.
Câu 28: chọn câu đúng 
Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng .
A. của các ion dương ngược chiều điện trường và ion âm cùng chiều điện trường.
B. của các electron tự do ngược chiều điện trường.
C. của các electron tự do cùng chiều điện trường .
D. của các ion dương cùng chiều điện trường và ion âm ngược chiều điện trường.
Câu 29: Biểu thức nào sau đây là biểu thức định nghĩa điện thế tại điểm M?
A. .	B. .	
C. .	D. .
Câu 30: Chọn câu đúng: Cho bộ nguồn gồm nhiều nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động ξ0, điện trở trong r0 ghép thành m hàng, mỗi hàng gồm n nguồn ghép nối tiếp. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn trên có giá trị
A. ξ = n ξ0 ; r = .	B. ξ = n ξ0 ; r = mr0.
C. ξ = n ξ0 ; r = .	D. ξ =m ξ0 ; r = .
----------- HẾT ----------
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm!

Tài liệu đính kèm:

  • docTham khao Ly 11 HK I8.doc