Đề thi học kỳ I

Đề thi học kỳ I

Câu 1 (2đ): Viết lại các biểu thức toán học sau sang dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal:

 a. b. c. d.

Câu 2(3đ): Viết chương trình nhập vào 4 số nguyên và in ra màn hình số lơn nhất:

Câu 3(5đ): Hãy viết chương trình tìm Ước số chung lớn nhất của hai số a, b được nhập từ bàn phím (dùng lệnh Repeat .Until).

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1717Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 SỞ GD & ĐT TỈNH DAK LAK
TRƯỜNG PTTH LÊ HỮU TRÁC
ĐỀ THI HỌC KỲ I
(Môn Tin học – thời gian 45 phút)
Câu 1 (2đ): Viết lại các biểu thức toán học sau sang dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal:
	 a. 	b. c. d. 
Câu 2(3đ): Viết chương trình nhập vào 4 số nguyên và in ra màn hình số lơn nhất:
Câu 3(5đ): Hãy viết chương trình tìm Ước số chung lớn nhất của hai số a, b được nhập từ bàn phím (dùng lệnh Repeat.Until).
ĐÁP ÁN
Câu 1: 
(x + y) / z;
(1/2) * (sqrt(sqr(a) + sqr(b)) );
(–b + (sqrt(sqr(b) – 4*a*c)))/(2*a);
(x + y) / (sqrt(z + 1);
Câu 2: 	program solonnhat;
var a, b, c, d, max1, max2: integer;
BEGIN
 	Writeln('Go vao 04 so nguyen ');readln(a, b, c, d);
 	If a > b Then max1:= a
 	 Else Max1:= b;
 	If c > d Then max2:= c
 	 Else Max2:= d;
 	writeln('So lon nhat trong 04 so la:');
 	 Begin
 	If max1 > max2 Then Writeln(max1)
 	 Else Writeln(max2);
 	 End;	
 	readln
END.
Câu 3: 	program solonnhat;
var a, b, ucln: integer;
BEGIN
 	Writeln('Go vao 02 so muon tim UCLN ');readln(a, b);
 	Repeat
 	If a > b Then a:= a - b
 	 Else b:= b - a;
 	Until a = b;
 	 ucln:= a;
 	 writeln('Uoc chung lon nhat la:', a);
 	readln
END.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi Tin 11 co dap an.doc