Đề cương ôn tập Vật lí 11 - Học kì I

Đề cương ôn tập Vật lí 11 - Học kì I

A. Nội dung ôn tập

1. Ban cơ bản

Ôn tập kiến thức các chương

+ Chương I: Điện tích - Điện trường

+ Chương II: Dòng điện không đổi

+ Chương III: Dòng điện trong các môi trường

Làm các bài tập

SGK: Toàn bộ bài tập của các bài trong chương I, II, III

SBT: 7.11, 7.12, 7.13, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6. 9.6,9.7, 9.8, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 14.6, 14.7, 14.8,15.5, 15.6, 15.7, 16.8, 16.9, 16.10, 17.4, 17.5, 17.6

2. Ban nâng cao

Ôn tập kiến thức các chương

+Chương I: Điện tích - Điện trường

+Chương II: Dòng điện không đổi

+Chương III: Dòng điện trong các môi trường(chỉ ôn đến bài dòng điện trong chất khí)

Làm các bài tập

SGK: Toàn bộ bài tập của các bài trong chương I, II, III

SBT:2.20,2.21, 2.22, 2.23, 2.4, 2.28, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33 2.41, 2.42, 2.43, 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 2.61, 2.62, 3.13, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.32

Đề ôn tập

 

doc 5 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1188Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập Vật lí 11 - Học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 11 KÌ I
A. Nội dung ôn tập
1. Ban cơ bản
Ôn tập kiến thức các chương
+ Chương I: Điện tích - Điện trường
+ Chương II: Dòng điện không đổi
+ Chương III: Dòng điện trong các môi trường
Làm các bài tập
SGK: Toàn bộ bài tập của các bài trong chương I, II, III
SBT: 7.11, 7.12, 7.13, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6. 9.6,9.7, 9.8, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 14.6, 14.7, 14.8,15.5, 15.6, 15.7, 16.8, 16.9, 16.10, 17.4, 17.5, 17.6 
2. Ban nâng cao 
Ôn tập kiến thức các chương
+Chương I: Điện tích - Điện trường
+Chương II: Dòng điện không đổi
+Chương III: Dòng điện trong các môi trường(chỉ ôn đến bài dòng điện trong chất khí)
Làm các bài tập
SGK: Toàn bộ bài tập của các bài trong chương I, II, III
SBT:2.20,2.21, 2.22, 2.23, 2.4, 2.28, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33 2.41, 2.42, 2.43, 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 2.61, 2.62, 3.13, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.32
Đề ôn tập
Câu 1:
Trong nguån ®iÖn lùc l¹ cã t¸c dông
A.
lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch ©m ng­îc chiÒu ®iÖn tr­êng trong nguån ®iÖn.
B.
lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d­¬ng theo chiÒu ®iÖn tr­êng trong nguån ®iÖn.
C.
lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d­¬ng tõ cùc d­¬ng cña nguån ®iÖn sang cùc ©m cña nguån ®iÖn.
D.
lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d­¬ng tõ cùc ©m cña nguån ®iÖn sang cùc d­¬ng cña nguån ®iÖn.
Câu 2:
Ph¸t biÕt nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A.
VËt c¸ch ®iÖn lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.
B.
ChÊt ®iÖn m«i lµ chÊt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.
C.
VËt dÉn ®iÖn lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.
D.
VËt dÉn ®iÖn lµ vËt cã chøa nhiÒu ®iÖn tÝch tù do.
Câu 3:
 Hai ®iÖn tÝch q1 = 5.10-16 (C), q2 = - 5.10-16 (C), ®Æt t¹i hai ®Ønh B vµ C cña mét tam gi¸c ®Òu ABC c¹nh b»ng 8 (cm) trong kh«ng khÝ. C­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i ®Ønh A cña tam gi¸c ABC cã ®é lín lµ:
A.
E = 0,6089.10-3 (V/m).
B.
E = 0,7031.10-3 (V/m).
C.
E = 1,2178.10-3 (V/m).	
D.
E = 0,3515.10-3 (V/m).
Câu 4:
Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = +3 (C) vµ q2 = -3 (C),®Æt trong dÇu (ε = 2) c¸ch nhau mét kho¶ng r = 3 (cm). Lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®ã lµ:
A.
lùc ®Èy víi ®é lín F = 90 (N).
B.
lùc ®Èy víi ®é lín F = 45 (N).
C.
lùc hót víi ®é lín F = 45 (N).
D.
lùc hót víi ®é lín F = 90 (N).
Câu 5:
Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A.
C­êng ®é dßng ®iÖn lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho t¸c dông m¹nh, yÕu cña dßng ®iÖn vµ ®­îc ®o b»ng ®iÖn l­îng chuyÓn qua tiÕt diÖn th¼ng cña vËt dÉn trong mét ®¬n vÞ thêi gian.
B.
. ChiÒu cña dßng ®iÖn ®­îc quy ­íc lµ chiÒu chuyÓn dÞch cña c¸c ®iÖn tÝch d­¬ng.
C.
Dßng ®iÖn lµ dßng c¸c ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn cã h­íng.
D.
ChiÒu cña dßng ®iÖn ®­îc quy ­íc lµ chiÒu chuyÓn dÞch cña c¸c ®iÖn tÝch ©m.
Câu 6:
Cã hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2, chóng ®Èy nhau. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng?
A.
q1.q2 > 0.
B.
q1.q2 < 0.
C.
 q1> 0 vµ q2 < 0.
D.
 q1 0.
Câu 7:
Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A.
Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m lµ vËt ®· nhËn thªm ªlectron. 
B.
Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng lµ vËt ®· nhËn thªm c¸c ion d­¬ng.
C.
Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m lµ vËt thõa ªlectron.
D.
Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng lµ vËt thiÕu ªlectron.
Câu 8:
Mét qu¶ cÇu nhá khèi l­îng 3,06.10-15 (kg), mang ®iÖn tÝch 4,8.10-18 (C), n»m l¬ löng gi÷a hai tÊm kim lo¹i song song n»m ngang nhiÔm ®iÖn tr¸i dÊu, c¸ch nhau mét kho¶ng 2 (cm). LÊy
 g = 10 (m/s2). HiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai tÊm kim lo¹i ®ã lµ:
A.
U = 734,4 (V).
B.
U = 127,5 (V).
C.
 U = 63,75 (V).
D.
U = 255,0 (V).
Câu 9:
Mét ®iÖn tÝch ®iÓm d­¬ng Q trong ch©n kh«ng g©y ra t¹i ®iÓm M c¸ch ®iÖn tÝch mét kho¶ng
 r = 30 (cm), mét ®iÖn tr­êng cã c­êng ®é E = 30000 (V/m). §é lín ®iÖn tÝch Q lµ
A.
Q = 3.10-7 (C).
B.
Q = 3.10-8 (C).
C.
Q = 3.10-5 (C).
D.
Q = 3.10-6 (C).
Câu 10:
Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A.
Trong nguån ®iÖn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ ho¸ n¨ng thµnh ®iªn n¨ng.
B.
Trong nguån ®iÖn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ néi n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng
C.
Trong nguån ®iÖn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ c¬ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng.
D.
Trong nguån ®iÖn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ quang n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng.
Câu 11:
 Cho mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 2,5 (Ω), m¹ch ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 0,5 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi mét ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A.
R = 1 (Ω).
B.
R = 4 (Ω)
C.
 R = 2 (Ω).
D.
R = 3 (Ω).	
Câu 12:
 Hai bãng ®Ìn cã c«ng suÊt ®Þnh møc b»ng nhau, hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc cña chóng lÇn l­ît lµ U1 = 110 (V) vµ U2 = 220 (V). TØ sè ®iÖn trë cña chóng lµ:
A.
B.
C.
D.
Câu 13:
Mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm hai nguån ®iÖn E1, r1 vµ E2, r2 m¾c nèi tiÕp víi nhau, m¹ch ngoµi chØ cã ®iÖn trë R. BiÓu thøc c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ:
A.
B.
C.
D.
Câu 14:
 Mét ®iÖn tÝch ®Æt t¹i ®iÓm cã c­êng ®é ®iÖn tr­êng 0,16 (V/m). Lùc t¸c dông lªn ®iÖn tÝch ®ã b»ng 2.10-6 (N). §é lín ®iÖn tÝch ®ã lµ:
A.
q = 8.10-6 (C).
B.
q = 8 (C).
C.
q = 12,5 (C).
D.
 q = 12,5.10-6 (C).
Câu 15:
Nguån ®iÖn víi suÊt ®iÖn ®éng E, ®iÖn trë trong r, m¾c víi ®iÖn trë ngoµi R = r, c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ I. NÕu thay nguång ®iÖn ®ã b»ng 3 nguån ®iÖn gièng hÖt nã m¾c song song th× c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ:
A.
. I’ = 3I.
B.
I’ = 2I.
C.
I’ = 2,5I.
D.
I’ = 1,5I.
Câu 16:
Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®èi víi vËt dÉn c©n b»ng ®iÖn lµ kh«ng ®óng?
A.
§iÖn tÝch cña vËt dÉn lu«n ph©n bè ®Òu trªn bÒ mÆt vËt dÉn
B.
 Vect¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng ë bÒ mÆt vËt dÉn lu«n vu«ng gãc víi bÒ mÆt vËt dÉn.
C.
C­êng ®é ®iÖn tr­êng trong vËt dÉn b»ng kh«ng.
D.
. §iÖn tÝch cña vËt dÉn chØ ph©n bè trªn bÒ mÆt vËt dÉn.
Câu 17:
 Hai tô ®iÖn cã ®iÖn dung C1 = 0,4 (μF), C2 = 0,6 (μF) ghÐp song song víi nhau. M¾c bé tô ®iÖn ®ã vµo nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U < 60 (V) th× mét trong hai tô ®iÖn ®ã cã ®iÖn tÝch b»ng 3.10-5 (C). HiÖu ®iÖn thÕ cña nguån ®iÖn lµ:
A.
U = 75 (V).	
B.
U = 50 (V).
C.
 U = 5.10-4 (V).
D.
 U = 7,5.10-5 (V).
Câu 18:
 Cho ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 100 (Ω), m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R2 = 200 (Ω). ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ U khi ®ã hiÖu ®iªn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R1 lµ 6 (V). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ:
A.
U = 6 (V).
B.
 U = 24 (V).
C.
U = 18 (V).	
D.
 U = 12 (V).
Câu 19:
 Mét tô ®iÖn ph¼ng, gi÷ nguyªn diÖn tÝch ®èi diÖn gi÷a hai b¶n tô, t¨ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô lªn hai lÇn th×
A.
§iÖn dung cña tô ®iÖn gi¶m ®i hai lÇn.
B.
§iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn bèn lÇn.
C.
. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn.
D.
§iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æi.
Câu 20:
. Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R1 vµ R2 ®Ó ®un n­íc. NÕu dïng d©y R1 th× n­íc trong Êm sÏ s«i sau thêi gian t1 = 10 (phót). Cßn nÕu dïng d©y R2 th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian t2 = 40 (phót). NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c song song th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian lµ:
A.
 t = 4 (phót).
B.
t = 8 (phót).
C.
t = 25 (phót)
D.
t = 30 (phót)
Câu 21:
 Cã bèn vËt A, B, C, D kÝch th­íc nhá, nhiÔm ®iÖn. BiÕt r»ng vËt A hót vËt B nh­ng l¹i ®Èy C. VËt C hót vËt D. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A.
§iÖn tÝch cña vËt B vµ D cïng dÊu.
B.
§iÖn tÝch cña vËt A vµ C cïng dÊu.
C.
. §iÖn tÝch cña vËt A vµ D tr¸i dÊu.	
D.
§iÖn tÝch cña vËt A vµ D cïng dÊu.
Câu 22:
 §Ó bãng ®Ìn lo¹i 120V – 60W s¸ng b×nh th­êng ë m¹ng ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ lµ 220V, ng­êi ta ph¶i m¾c nèi tiÕp víi bãng ®Ìn mét ®iÖn trë cã gi¸ trÞ
A.
R = 150 (Ω).
B.
R = 250 (Ω).
C.
R = 200 (Ω).
D.
R = 100 (Ω).	
Câu 23:
Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 6 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi cã ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lµ 4 (W) th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A.
R = 1 (Ω).
B.
R = 2 (Ω).
C.
R = 3 (Ω).	
D.
R = 6 (Ω).
Câu 24:
 HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm M vµ N lµ UMN = 1 (V). C«ng cña ®iÖn tr­êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q = - 1 (C) tõ M ®Õn N lµ:
A.
 A = - 1 (J).
B.
A = + 1 (J).
C.
A = + 1 (J).
D.
A = - 1 (J).	
Câu 25:
§èi víi m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn víi m¹ch ngoµi lµ ®iÖn trë th× hiÖu ®iÖn thÕ m¹ch ngoµi
A.
 gi¶m khi c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch t¨ng
B.
tØ lÖ nghÞch víi c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch
C.
tØ lÖ thuËn víi c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch.
D.
t¨ng khi c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch t¨ng.
Câu 26: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Khi hoµ tan axit, baz¬ hÆc muèi vµo trong n­íc, tÊt c¶ c¸c ph©n tö cña chóng ®Òu bÞ ph©n li thµnh c¸c i«n.
B. Sè cÆp i«n ®­îc t¹o thµnh trong dung dÞch ®iÖn ph©n kh«ng thay ®æi theo nhiÖt ®é.
C. BÊt kú b×nh ®iÖn ph©n nµo còng cã suÊt ph¶n ®iÖn.
D. Khi cã hiÖn t­îng cùc d­¬ng tan, dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n tu©n theo ®Þnh luËt «m.
Câu 27: Ph¸t biểu nào sau đây không đúng khi nói về cách mạ một huy chương bạc ?
A. Dïng muối AgNO3.	B. Đặt huy chương giữa anot và catot.
C. Dïng anot bằng bạc	D. Dïng huy chương làm catot.
Câu 28:Cho dßng ®iÖn ch¹y qua b×nh ®iÖn ph©n ®ùng dung dÞch muèi cña niken, cã an«t lµm b»ng niken, biÕt nguyªn tö khèi vµ hãa trÞ cña niken lÇn l­ît b»ng 58,71 vµ 2. Trong thêi gian 1h dßng ®iÖn 10A ®· s¶n ra mét khèi l­îng niken b»ng:
A. 8.10-3kg.	B. 10,95 (g).	C. 12,35 (g).	D. 15,27 (g).
Câu 29: Cho dßng ®iÖn ch¹y qua b×nh ®iÖn ph©n chøa dung dÞch CuSO4, cã an«t b»ng Cu. BiÕt r»ng ®­¬ng l­îng hãa cña ®ång kg/C. §Ó trªn cat«t xuÊt hiÖn 0,33 kg ®ång, th× ®iÖn tÝch chuyÓn qua b×nh ph¶i b»ng: 
A. 105 (C).	B. 106 (C).	C. 5.106 (C).	D. 107 (C).
Câu 30: §Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ U = 50 (V) vµo hai cùc b×nh ®iÖn ph©n ®Ó ®iÖn ph©n mét dung dÞch muèi ¨n trong n­íc, ng­êi ta thu ®­îc khÝ hi®r« vµo mét b×nh cã thÓ tÝch V = 1 (lÝt), ¸p suÊt cña khÝ hi®r« trong b×nh b»ng p = 1,3 (at) vµ nhiÖt ®é cña khÝ hi®r« lµ t = 270C. C«ng cña dßng ®iÖn khi ®iÖn ph©n lµ:
A. 50,9.105 J	B. 0,509 MJ	C. 10,18.105 J	D. 1018 kJ
Câu 31: Chän ®¸p sè ®óng.
 Trong m¹ch ®iÖn nh­ h×nh 2.2, ®iÖn trë cña v«n kÕ lµ 1 000. Sè chØ cña v«n kÕ lµ
 A. 1V. B. 2V.
 C. 3V. D. 6V
 1 000
	 1 000	
V
 E = 6V; r = 0 
H×nh 2.2
Câu 32: ë m¹ch ®iÖn H×nh 2.3, nguån cã suÊt ®iÖn ®éng E, ®iÖn trë trong r = 0. H·y chØ ra c«ng thøc nµo sau ®©y lµ ®óng?
 A. I1 = B. I3 = 2I2
 C. I2R = 2I3R D. I2 = I1 + I3
 I1 I3
 I2
 E	 R 2R 
 r=0	 
H×nh 2.3
Câu 33: Chän ph­¬ng ¸n ®óng.
	 Hai d©y ®ång h×nh trô cã cïng khèi l­îng vµ ë cïng nhiÖt ®é. D©y A dµi gÊp ®«i d©y B. §iÖn trë cña d©y A liªn hÖ víi ®iÖn trë cña d©y B nh­ sau:
	A. RA = 	B. RA = 	C. RA = RB	D. RA = 4 RB
Câu 34: Chän ®¸p sè ®óng.
 	 Khi hai ®iÖn trë gièng nhau m¾c nèi tiÕp vµo mét nguån ®iÖn U = const th× c«ng xuÊt tiªu thô cña chóng lµ 20 W. NÕu c¸c ®iÖn trë nµy ®­îc m¾c song song vµ nèi vµo nguån th× c«ng xuÊt tiªu thô cña chóng lµ:
	A. 5 W	B. 10W	C. 20W	D. 80W
 Câu 35: Cho mét ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c song song vµ m¾c vµo mét hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi. NÕu gi¶m trÞ sè cña ®iÖn trë R2 th×
A. ®é sôt thÕ trªn R2 gi¶m.	B. dßng ®iÖn qua R1 kh«ng thay ®æi.
C. dßng ®iÖn qua R1 t¨ng lªn.	D. c«ng suÊt tiªu thô trªn R2 gi¶m.
Câu 36: Cho mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 6 (Ω) m¾c song song víi mét ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A. R = 1 (Ω).	B. R = 2 (Ω).	C. R = 3 (Ω).	D. R = 4 (Ω).
Câu 37: Khi hai ®iÖn trë gièng nhau m¾c nèi tiÕp vµo mét hiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi th× c«ng suÊt tiªu thô cña chóng lµ 20 (W). NÕu m¾c chóng song song råi m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ nãi trªn th× c«ng suÊt tiªu thô cña chóng lµ:
A. 5 (W).	B. 10 (W).	C. 40 (W).	D. 80 (W).
Câu 38: Khi hai ®iÖn trë gièng nhau m¾c song vµo mét hiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi th× c«ng suÊt tiªu thô cña chóng lµ 20 (W). NÕu m¾c chóng nèi tiÕp råi m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ nãi trªn th× c«ng suÊt tiªu thô cña chóng lµ:
A. 5 (W).	B. 10 (W).	C. 40 (W).	D. 80 (W).
Câu 39: Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R1 vµ R2 ®Ó ®un n­íc. NÕu dïng d©y R1 th× n­íc trong Êm sÏ s«i sau thêi gian t1 = 10 (phót). Cßn nÕu dïng d©y R2 th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian t2 = 40 (phót). NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c song song th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian lµ:
A. t = 4 (phót).	B. t = 8 (phót).	C. t = 25 (phót).	D. t = 30 (phót).
Câu 40: Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R1 vµ R2 ®Ó ®un n­íc. NÕu dïng d©y R1 th× n­íc trong Êm sÏ s«i sau thêi gian t1 = 10 (phót). Cßn nÕu dïng d©y R2 th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian t2 = 40 (phót). NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c nèi tiÕp th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian lµ:
A. t = 8 (phót).	B. t = 25 (phót).	C. t = 30 (phót).	D. t = 50 (phót)

Tài liệu đính kèm:

  • docON TAP HKI.doc