Bài tập tự ôn môn Toán lớp 11

Bài tập tự ôn môn Toán lớp 11

BÀI TẬP TỰ ÔN MÔN TOÁN LỚP 11

A. PHẦN ĐẠI SỐ

GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ - GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

Câu 1: Cho dãy số (un). Biết , tính

A. 3. B. -1. C. 2. D. .

Câu 2: Cho dãy số . Biết . Tính

A. 0. B. -2. C. 2. D.

 Câu 3: bằng

A . -1. B. . C. . D. .

Câu 4: Trong các giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng 0 ?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 5: Kết quả nào sau đây là sai ?

A. . B. .

C. . D. .

 

docx 4 trang Người đăng hoan89 Ngày đăng 07/10/2021 Lượt xem 457Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập tự ôn môn Toán lớp 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP TỰ ÔN MÔN TOÁN LỚP 11
A. PHẦN ĐẠI SỐ
GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ - GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ
Câu 1: Cho dãy số (un). Biết , tính 
A. 3.	B. -1.	C. 2.	 	D.. 
Câu 2: Cho dãy số . Biết . Tính 
A. 0.	B. -2.	C. 2.	D.
 Câu 3: bằng
A . -1.	B. .	C. .	D. . 
Câu 4: Trong các giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng 0 ?
A. . 	B. .	
C. .	D. . 
Câu 5: Kết quả nào sau đây là sai ?
A. .	B. .
C. .	D. . 
 Câu 6: Chọn mệnh đề đúng ?
A. .	B. .
C. .	D. Tất cả các mệnh đề trên đều sai. 
Câu 7: Tìm tổng của cấp số nhân lùi vô hạn: -3 ; ; ; ;
A..	B. .	C. .	D. .
 Câu 8 : Tìm tổng của cấp số nhân lùi vô hạn: -5 ; ; ; ;
A..	B. .	C. .	D. .
 Câu 9 : Cho cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng đầu và số hạng thứ tư . Tìm tổng tất cả các số hạng của cấp số nhân .
A..	B. .	C. .	D. .
Câu 10 : Trong các giới hạn sau, giới hạn nào bằng 0 ?
A..	B. .	C. .	D. .
Câu 11 : bằng 
A..	B. .	C. .	D. .
Câu 12 : Chọn mệnh đề đúng ?
A..	B. .	C. .	D. .
Câu 13 : bằng
A..	B. .	C. .	D. .
Câu 14 : Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn : là:
A..	B. .	C. .	D. .
Câu 15 : Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn : là:
A..	B. .	C. .	D. .
Câu 16 : Tìm tổng 
A..	B. .	C. .	D. .
Câu 17 : Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng  ?
A..	B. .	C. .	D. .
Câu 18 :  bằng
A..	B. .	C. .	D. .
Câu 19 : Trong các giới hạn sau đây, giới hạn nào có giá trị bằng (-1) ?
A..	B. .	
C. .	D. .
Câu 20 : Biết  . Giá trị của bằng
A..	B. .	C. .	D. .
B. PHẦN HÌNH HỌC
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
Câu 1: Trong mặt phẳng cho tứ giác ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Nếu ABCD là hình bình hành thì .
B. Nếu ABCD là hình thang thì .
C. Nếu thì ABCD là hình bình hành.
D. Nếu thì ABCD là hình thang.
Câu 2: Cho hình hộp . Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: 
A. k = 4.	 B. k = 1.	 C. k = 0.	 D. k = 2.
Câu 3: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tâm O. Gọi I là tâm hình bình hành ABCD. Đặt ,, , . Chọn khẳng định đúng?
A..	 B.. 
C..	D.. 
Câu 4: Cho hình lăng trụ tam giác . Đặt trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?
A..	B..	C..	D.. 
Câu 5: Cho hình hộp . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A..	B.. 
C..	D.. 
Câu 6: Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A, B, C, D tạo thành hình bình hành là:
A..	B. .
C..	D.. 
Câu 7: Cho tứ diện ABCD. Đặt gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?
A..	B..	
C..	D.. 
Câu 8: Cho hình hộp . Gọi M là trung điểm AD. Chọn đẳng thức đúng
A..	B.. 
C..	D.. 
Câu 9: Cho tứ diện ABCD và điểm G thỏa mãn (G là trọng tâm của tứ diện). Gọi I là giao điểm của GA và mp(BCD). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A..	B..	C..	D.. 
Câu 10: Cho hình lập phương . Gọi O là tâm của hình lập phương. Chọn đẳng thức đúng?
A..	B.. 
C..	D. 
Câu 11: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?
A. Từ ta suy ra .
B. Nếu thì B là trung điểm đoạn AC.
C. Vì nên bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng.
D. Từ ta suy ra . 
Câu 12: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD và G là trung điểm của MN. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A..	B.. 
C..	D.. 
Câu 13: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có . Hãy phân tích (biểu thị) vectơ qua các vectơ .
A..	B..	C..	D.. 
Câu 14: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Nếu giá của ba vectơ cắt nhau từng đôi một thì ba vectơ đó đồng phẳng.
B. Nếu trong ba vectơ có một vectơ thì ba vectơ đó đồng phẳng.
C. Nếu giá của ba vectơ cùng song song với một mặt phẳng thì ba vectơ đó đồng phẳng.
D. Nếu trong ba vectơ có hai vectơ cùng phương thì ba vectơ đó đồng phẳng.
Câu 15: Cho tứ diện ABCD. Trên các cạnh AD và BC lần lượt lấy M, N sao cho . Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AD và BC. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Các vectơ không đồng phẳng.	B. Các vectơ đồng phẳng.
C. Các vectơ đồng phẳng.	D. Các vectơ đồng phẳng.
HẾT

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_tu_on_mon_toan_lop_11.docx