Bài tập trắc nghiệm môn Toán Lớp 11 - Chủ đề: Phương trình lượng giác

Bài tập trắc nghiệm môn Toán Lớp 11 - Chủ đề: Phương trình lượng giác

Câu 2.Số nghiệm của phương trình trong khoảng là

Câu 3.Số nghiệm của phương trình: với là

Câu 4.Phương trình có bao nhiêu nghiệm thõa .

Câu 5.Số nghiệm của phương trình với là :

Câu 6.Phương trình có số nghiệm thuộc là:

Câu 7.Tìm sô nghiệm nguyên dương của phương trình sau .

 

doc 19 trang Người đăng Thùy-Nguyễn Ngày đăng 29/05/2024 Lượt xem 20Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm môn Toán Lớp 11 - Chủ đề: Phương trình lượng giác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
ĐẠI SỐ 11-CHƯƠNG 1
CHỦ ĐỀ . PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
LOẠI Œ. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN 
Câu 1.Phương trình có nghiệm thỏa mãn là :
	A. 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 2.Số nghiệm của phương trình trong khoảng là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3.Số nghiệm của phương trình: với là
	A. 1.	B. 0.	C. 2.	D. 3.
Câu 4.Phương trình có bao nhiêu nghiệm thõa .
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5.Số nghiệm của phương trình với là :
	A. .	B. . 	C. . 	D. .
Câu 6.Phương trình có số nghiệm thuộc là:
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7.Tìm sô nghiệm nguyên dương của phương trình sau .
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 8.Số nghiệm của phương trình: với là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9.Số nghiệm của phương trình với là
	A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Câu 10.Số nghiệm của phương trình thuộc khoảng là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11:Tìm tổng các nghiệm của phương trình: trên 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12:Tìm số nghiệm nguyên dương của phương trình: .
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 13:Cho phương trình: . Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm:
	A. .	B. .
	C. .	D. .
Câu 14:Phương trình có nghiệm khi thỏa điều kiện
	A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 15:Phương trình có nghiệm khi là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16:Cho phương trình: . Với giá trị nào của thì phương trình có nghiệm
	A. .	B. .	
	C. .	D. .
Câu 17:Cho phương trình . Tìm m để phương trình có nghiệm?
	A. Không tồn tại m.	B. .	
	C. 	D. mọi giá trị của m.
Câu 18:Để phương trình có nghiệm, ta chọn
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19:Nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ của phương trình theo thứ tự là:
	A. .	B. .	
	C. .	D. .
Câu 20:Tìm tổng các nghiệm của phương trình trên 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 21:Gọi là tập nghiệm của phương trình . Khi đó
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22:Trong nửa khoảng , phương trình có tập nghiệm là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 23:Số nghiệm của phương trình trong đoạn là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24:Nghiệm của phương trình trong nửa khoảng là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 25:Nghiệm của phương trình , với là
	A. 	B. 	
	C. 	D. ,
Câu 26:Số nghiệm của phương trình trên khoảng 
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 27:Phương trình nào tương đương với phương trình .
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 28:	Phương trình tương đương với phương trình nào sau đây?
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 29:Số nghiệm của phương trình thuộc đoạn là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 30:Tìm số nghiệm nghiệm đúng phương trình : 
	A. 1	B.2	C. 3	D. 4
Câu 31:Số nghiệm thuộc của phương trình là:
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 32:Phương trình tương đương với phương trình:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33:Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 34:Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình: là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 35:Trong nửa khoảng , phương trình có số nghiệm là:
	A. 4.	B. 3.	C. 2.	D. 1.
Câu 36:Để phương trình có nghiệm, tham số m phải thỏa mãn điều kiện:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 37:Để phương trình: có nghiệm, tham số phải thỏa điều kiện:
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 38:Để phương trình có nghiệm, tham số phải thỏa mãn điều kiện:
	A. 	B. 	C. 	D. 
LOẠI . PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 CỦA MỘT HÀM SỐ LG
Câu 39: Nghiệm của phương trình thỏa điều kiện: .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 40: Nghiệm của phương trình lượng giác: thỏa điều kiện là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 41: Nghiệm của phương trình thỏa điều kiện: .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 42: Trong , phương trình có tập nghiệm là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 43: Nghiệm của phương trình thỏa điều kiện: .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 44: Nghiệm của phương trình lượng giác: thõa điều kiện là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 45: Nghiệm của phương trình trong khoảng là : 
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 46: Giải phương trình lượng giác có nghiệm là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 47: Phương trình có nghiệm là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 48: Tìm m để phương trình có nghiệm .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 49: Nghiệm của phương trình thỏa điều kiện: .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 50: Phương trình có nghiệm là:
A. .	B. .
C. .	D. Vô nghiệm.
Câu 51: Họ nghiệm của phương trình là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 52: Trong các nghiệm sau, nghiệm âm lớn nhất của phương trình là : 
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 53: Số nghiệm của phương trình trong khoảng là : 
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 54: Phương trình có nghiệm là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 55: Phương trình có nghiệm là:
A. , .	B. , .
C. , .	D. Vô nghiệm.
Câu 56: Giải phương trình .
A. , .	B. , .
C. , .	D. , .
Câu 57: Cho phương trình . Để phương trình vô nghiệm, các giá trị của tham số phải thỏa mãn điều kiện:
A. .	B. .	
C. .	D. .
Câu 58: Phương trình có nghiệm là
A. , .	B. , .	
C. , .	D. , .
Câu 59: Phương trình: có nghiệm là:	
A. .	B. .	
C. .	D. .
Câu 60: Phương trình tương đương với phương trình:
A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 61: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình trên là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 62: Số nghiệm của phương trình trong khoảng là :
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 63: Cho phương trình . Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 64:	Phương trình: có nghiệm là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 65:Cho phương trình: . Các nghiệm của phương trình thuộc khoảng là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 66:Tìm tất cả giá trị của m để phương trình có nghiệm?
A. .	B. .	C. . 	D. .
Câu 67:Để phương trình: có nghiệm, các giá trị thích hợp của tham số là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 68: Để phương trình có nghiệm, điều kiện thích hợp cho tham số là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 69:Cho phương trình: trong đó là tham số. Để phương trình là vô nghiệm, thì các giá trị thích hợp của là:
	A. .	B. .	
C. .	D. .
Câu 70: Cho phương trình: , trong đó là tham số. Để phương trình có nghiệm, các giá trị thích hợp của là
A. hay .	B. hay .
C. hay .	D. hay .
LOẠI Ž. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VỚI SIN VÀ COSIN
Câu 71: Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 72:	Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 73:	Số nghiệm của phương trình trên khoảng là
A..	B..	C..	D..
Câu 74:	Nghiệm của phương trình là:
A..	B..	C..	D..
Câu 75:	Phương trình: tương đương với phương trình nào sau đây:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 76:	Với giá trị nào của thì phương trình có nghiệm. 
A..	B..	C..	D..
Câu 77:	Điều kiện để phương trình có nghiệm là :
A..	B..	C..	D..
Câu 78:	Cho phương trình: . Để phương trình có nghiệm thì giá trị thích hợp của tham số là
A..	B..	C..	D..
Câu 79:	Tìm m để pt có nghiệm là
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 80: Điều kiện có nghiệm của pt là
A..	B..	C..	D..
Câu 81:	Điều kiện để phương trình vô nghiệm là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 82:	Điều kiện để phương trình có nghiệm là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 83:	Tìm điều kiện để phương trình vô nghiệm.
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 84:	 Tìm điều kiện để phương trình vô nghiệm.
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 85:	Tìm m để phương trình có nghiệm
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 86:	Tìm m để phương trình có nghiệm .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 87:	Tìm m để phương trình có nghiệm.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 88:	Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 89:Phương trình có nghiệm là
A. .	B. .	
C. .	D. .
Câu 90:	Phương trình có các họ nghiệm là:
A..	B..	C..	D..
Câu 91:	Phương trình: có các nghiệm là:
A..	B..	C..	D..
Câu 92:	Phương trình có nghiệm là:
A..	B..	C..	D..
Câu 93:	Phương trình có nghiệm là
A..	B. .
C. .	D. khác
Câu 94:	Phương trình: có nghiệm là:
A.	B. 
C. 	D. 
Câu 95:	Phương trình: có các nghiệm là:
A..	B..	C..	D..
Câu 96:	Phương trình có nghiệm là:
A..	B..	C..	D.Vô nghiệm.
Câu 97:	Giải phương trình 
A.. 	B..	
	C.Vô nghiệm.	D..
LOẠI . PHƯƠNG TRÌNH ĐẲNG CẤP VỚI SIN VÀ COSIN
Câu 98: Phương trình có nghiệm là:
A. , .	B. , .
C. , .	D. , .
Câu 99:	Trong khoảng phương trình có:
A. Ba nghiệm.	B. Một nghiệm. 	C. Hai nghiệm.	D. Bốn nghiệm.
Câu 100: Phương trình có họ nghiệm là
A. , .	B. , .
C. , .	D. , .
Câu 101: Giải phương trình 
	A.	B.	C.	D.
Câu 102: Giải phương trình 
	A.	B.
	C.	D.
LOẠI . PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG VÀ DẠNG ĐỐI XỨNG VỚI SIN VÀ COSIN
Câu 103: Phương trình có nghiệm là:
A. , .	B. , .
C. , .	D. , .
Câu 104:Giải phương trình 
	A.	B.
	C.	D.
Câu 105:Giải phương trình 
	A.	B.
	C.	D.
Câu 106:Giải phương trình 
	A.	B.	C.	D.
Câu 107:Giải phương trình 
	A.	B.
	C.	D.
Câu 108:Giải phương trình 
	A.	B.	C.	D.
Câu 109:Cho phương trình , trong đó là tham số thực. Để phương trình có nghiệm, các giá trị thích hợp của là 
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 110:Phương trình có nghiệm là
A. , .	B. , .
C. , .	D. , .
LOẠI ‘. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ĐƯA VỀ TÍCH
Câu 111:Phương trình tương đương với phương trình.
A..	B..
C..	D..
Câu 112:Số nghiệm thuộc của phương trình là:
A..	B.. 	C..	D..
Câu 113:Nghiệm dương nhỏ nhất của pt là:
A.	B.	C.	D.
Câu 114: Nghiệm dương nhỏ nhất của pt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 115:Tìm số nghiệm trên khoảng của phương trình : 
A.1	B.2	C.3	D.4
Câu 116:	Phương trình tương đương với phương trình
A..	B..	C..	D..
Câu 117:	Giải phương trình .
A., .	B., .
C., .	D., .
Câu 118:	Giải phương trình .
A., .	B., .
C., .	D., .
Câu 119:	Phương trình tương đương với phương trình
A..	B..
C..	D..
Câu 120:	Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là :
A..	B..	C..	D..
Câu 121:	Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là?
A..	B..	C..	D..
Câu 122:	Phương trình tương đương với phương trình:
A..	B..
C..	D..
Câu 123:	Phương trình có nghiệm là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 124:	Phương trình: có các nghiệm là:
	A..	B..	C..	D..
Câu 125:	Phương trình có các nghiệm là:
A..	B..	C..	D..
Câu 126:	Phương trình có nghiệm là:
A..	
B..	
C..	
D..
Câu 127:	Một nghiệm của phương trình có nghiệm là
A..	B..	C..	D..
LOẠI ’. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TỔNG HỢP
Số nghiệm phương trình với là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Cho phương trình: sinx + sin2x = cosx + 2cos2x nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Nghiệm âm lớn nhất của phương trình: là:
A. .	B. .	C. .	D. .
(Khối B-2010): Phương trình có nghiệm . Khi đó giá trị n là
A. .	B. .	C. .	D. .
Số nghiệm trên của phương trình: là:
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 2cos²x + cosx = sinx + sin2x là?
A. x = .	B. x = .	C. x = .	D. x = .
Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là?
A. .	B. .	C. .	D. 
(Khối A-2008): Số nghiệm phương trình với là:
A. .	B. .	C. .	D. 
.	D. .
Phương trình có các họ nghiệm có dạng :;;
	;;. Khi đó bằng:
A. .	B. .	C. .	D. .
Phương trình có hai họ nghiệm có dạng . Khi đó bằng:
A. .	B. .	C. .	D. .
Phương trình có bao nhiêu họ nghiệm dạng 
A. .	B. .	C. .	D. .
Số nghiệm phương trình với là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Phương trình có tập nghiệm được biểu diễn bởi bao nhiêu điểm trên đường tròn lượng giác:
A. .	B. .	C. .	D. .
Phương trình có hai họ nghiệm có dạng; ; . Khi đó là :
A. .	B. .	C. .	D. .
Phương trình có hai họ nghiệm là ; ; . Khi đó bằng:
A. .	B. .	C. .	D. .
Phương trình có tập nghiệm được biểu diễn bởi bao nhiêu điểm trên đường tròn lượng giác:
A. .	B. .	C. .	D. .
Phương trình có tập nghiệm được biểu diễn bởi bao nhiêu điểm trên đường tròn lượng giác:
A. .	B. .	C. .	D. .
Phương trình có 2 họ nghiệm dạng , . Khi đó bằng:
A. .	B..	C..	D. .
Số nghiệm phương trình với là:
A..	B..	C. .	D. .
Số nghiệm phương trình với là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Nghiệm phương trình là:
A. .	B. .
C. .	D. .
Số nghiệm phương trình với là:
A..	B. .	C. .	D. .
Phương trình có tập nghiệm được biểu diễn bởi bao nhiêu điểm trên đường tròn lượng giác?
A. .	B. .	C. .	D. .
Số nghiệm phương trình với là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Nghiệm phương trình có hai họ nghiệm có dạng;, . Khi đó là :
A. .	B. .	C. .	D. .
Với giá trị nào của m thì phương trình: có nghiệm:
A. .	B..	C..	D. .
Với giá trị nào của m thì phương trình: có nghiệm:
A..	B..	C..	D. .
Với giá trị nào của m thì phương trình: có nghiệm:
A..	B..	C..	D. .
Phương trình có 2 họ nghiệm có dạng và; nguyên dương, phân số tối giản. Khi đó bằng?
A..	B..	C..	D. .
Phương trình có tập nghiệm được biểu diễn bởi bao nhiêu điểm trên đường tròn lượng giác?
A..	B..	C..	D. .
Phương trình có hai họ nghiệm có dạng, . Khi đó là:
A..	B..	C..	D. .
Phương trình có tập nghiệm được biểu diễn bởi bao nhiêu điểm trên đường tròn lượng giác?
A..	B..	C..	D. .
Số nghiệm phương trình với là:
A..	B..	C..	D. .
Phương trình có tập nghiệm được biểu diễn bởi bao nhiêu điểm trên đường tròn lượng giác?
A..	B..	C..	D. .
Phương trình có hai họ nghiệm dạng; .Khi đó là:
A..	B..	C..	D. .
Số nghiệm phương trình với là
A..	B..	C..	D. .
Số nghiệm phương trình với là:
A..	B..	C..	D. .
Nghiệm phương trình có dạng: ,, . 
Giá trị của là:
A..	B..	C..	D. .
Số nghiệm phương trình với là
A..	B..	C..	D. 
Số nghiệm phương trình với là
A..	B..	C..	D. .
Phương trình có 2 họ nghiệm dạng ,. Khi đó bằng:
A..	B..	C..	D. .
Phương trình có hai họ nghiệm có dạng,.Khi đó bằng:
A..	B..	C..	D. .
Số nghiệm phương trình với là:
A..	B..	C..	D. .
Phương trình có 2 họ nghiệm dạng . Khi đó giá trị của là
A..	B..	C..	D. .
Số nghiệm phương trình với là:
A..	B..	C..	D. .
Phương trình có 2 họ nghiệm dạng , . Khi đó bằng:
A..	B..	C..	D. .
Số nghiệm phương trình với là:
A..	B.	C..	D. .
Phương trình có 2 họ nghiệm dạng , . Khi đó bằng:
A..	B..	C..	D. .
Phương trình có 3 họ nghiệm có dạng , , . Khi đó tổng bằng:
A..	B..	C..	D. .
Số nghiệm phương trình với là:
A..	B. .	C. .	D. .
Phương trình có 2 họ nghiệm dạng , . Khi đó giá trị bằng:
A..	B..	C..	D. .
Số nghiệm phương trình với là:
A..	B..	C..	D. .
Phương trình có 2 họ nghiệm có dạng: ,. Khi đó giá trị bằng:
A..	B..	C..	D. .
Phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Phương trình có bao nhiêu nghiệm trên .
A. .	B. .	C. .	D. .
Số nghiệm của phương trình trên đoạn là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Phương trình: tương đương với phương trình nào sau đây:
A. .	B. .
C. .	D. .
Phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm?
A. .	B. .	C. .	D. .
Điều kiện để phương trình có nghiệm là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Điều kiện để phương trình vô nghiệm là
A. .	B. .	C. .	D. .
Điều kiện để phương trình có nghiệm là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Điều kiện để phương trình vô nghiệm là
A. .	B. .	C. .	D. .
Điều kiện để phương trình có nghiệm là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Tìm để phương trình có nghiệm
A. .	B. .	C. .	D. .
Phương trình tương đương với phương trình
A. .	B. .
C. .	D. .
Tìm để phương trình sau có nghiệm là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Phương trình có số nghiệm thuộc là:
A. 2	B. 3	C. 4	D. Đáp án khác
Phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Điều kiện để phương trình có nghiệm là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm?
A. m 0	C. 0 m 1	D. - 1 m 0
Điều kiện để phương trình vô nghiệm là
A. 	B. 	C. 	D. 
Tìm m để phương trình: có nghiệm.
A. 	B. 	C. Không tìm được	D. 
Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình: là?
A. 	B. 	C. 	D. 

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_trac_nghiem_mon_toan_lop_11_chu_de_phuong_trinh_luon.doc