Bài tập Toán Lớp 11 - Lượng giác

Bài tập Toán Lớp 11 - Lượng giác

Câu 1. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Chu kỳ của hàm số là: A. . B. . C. . D. .

 Câu 3. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

A. . B. . C. D. .

Câu 4. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Nghiệm của phương trình là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Nghiệm của phương trình là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Tập xác định của hàm số là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Chu kỳ của hàm số là: A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số lần lượt là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Chu kỳ của hàm số là: A. . B. . C. . D. .

 

docx 9 trang Người đăng Hoài Thơm Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 242Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Toán Lớp 11 - Lượng giác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 BÀI TẬP LƯỢNG GIÁC P1
Câu 1.	Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2.	Chu kỳ của hàm số là: A. .	B. .	 C. .	D. .
 Câu 3.	Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?
A. .	B. .	C. 	D. .
Câu 4.	Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5.	Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6.	Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. . C. .	D. . 
Câu 7.	Nghiệm của phương trình là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 8.	Tập xác định của hàm số là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9.	Chu kỳ của hàm số là: A. .	B. .	 C. .	D. .
Câu 10.	Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số lần lượt là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11.	Chu kỳ của hàm số là: A. .	B. .	 C. .	D. .
Câu 12.	Chu kỳ của hàm số là: A. .	B. .	 C. .	D. .
Câu 13.	Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14.	Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15.	Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16.	Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17.	Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18.	Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19.	Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20.	Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 21.	 Nghiệm của phương trình là:
A. . 	B. .	C. .	D. .
Câu 22.	Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 23.	 Nghiệm của phương trình là:	
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24	 Phương trình có số nghiệm thỏa là: A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25.	 Tập xác định của hàm số là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 26.	 Tập xác định của hàm số là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27.	 Tập xác định của hàm số là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 28.	 Tập xác định của hàm số là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 29.	 Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số lần lượt là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 30.	 Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số lần lượt là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11.	 
Câu 12.	 Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13.	 Giá trị lớn nhất của hàm số là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16.	 Phương trình lượng giác có nghiệm là:
A. .	B. .	C. .	D. Vô nghiệm.
Câu 23.	 
Câu 24.	 [1D1-2] Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .
C. .	D. . 
Câu 25.	 [1D1-2] Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 26.	 [1D1-2] Nghiệm của phương trình thỏa điều kiện: .
A. . 	B. .	C. .	D. .
Câu 27.	 [1D1-2] Nghiệm của phương trình thỏa điều kiện: .
A. .	B. .	C. . 	D. . 
Câu 28.	 [1D1-2] Nghiệm của phương trình thỏa điều kiện: .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 29.	 [1D1-2] Nghiệm của phương trình thỏa điều kiện: .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 30.	 [1D1-2] Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .	
Câu 31.	 [1D1-2] Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 32.	 [1D1-2] Nghiệm của phương trình thỏa điều kiện: .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 33.	 [1D1-2] Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 34.	 [1D1-2] Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	
C. .	D. .	
Câu 35.	 [1D1-2] Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	
C. .	D. .	
Câu 36.	 [1D1-2] Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 37.	 [1D1-2] Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	C. . 	D. .
Câu 38.	 [1D1-2] Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 39.	 [1D1-2] Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 40.	 [1D1-2] Nghiệm của phương trình là :
A. .	B. . 	C. .	D. .
Câu 41.	 [1D1-2] Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	 D. .
Câu 42.	 [1D1-2]Nghiêm của pt là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 43.	 [1D1-2]Nghiệm của pt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 44.	 [1D1-2]Nghiệm của pt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 45.	 [1D1-2]Nghiệm của pt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 46.	 [1D1-2]Nghiêm của pt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 47.	 [1D1-2]Nghiêm của pt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 48.	 [1D1-2]Xét các phương trình lượng giác:
, , 
Trong các phương trình trên, phương trình nào vô nghiệm?
A. Chỉ (III )	B. Chỉ (I )	C. (I )và (III )	D. Chỉ (II )
Câu 49.	 [1D1-2]Nghiệm của pt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 50.	 [1D1-2]Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 51.	 [1D1-2]Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 52.	 [1D1-2]Cho phương trình: 
Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình (1)
A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 53.	 [1D1-2]Nghiệm của phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 54.	 [1D1-2]Nghiệm của pt 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 55.	 [1D1-2]Nghiệm của pt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 56.	 [1D1-2]Nghiệm của pt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 57.	 [1D1-2]Điều kiện có nghiệm của pt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 58.	 [1D1-2]Nghiệm của pt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 59.	 [1D1-3] Nghiệm của pt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 60.	 [1D1-2] Nghiệm của pt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 61.	 [1D1-3] Tìm m để pt có nghiệm là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 62.	 [1D1-3] Nghiệm dương nhỏ nhất của pt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 63.	 [1D1-2] Nghiệm của pt là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 64.	 [1D1-2] Tìm m để pt vô nghiệm:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 65.	 [1D1-3] Nghiệm dương nhỏ nhất của pt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 66.	 [1D1-3] Nghiệm âm lớn nhất của pt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 67.	 [1D1-3] Nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ của pt theo thứ tự là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 68.	 [1D1-1] Nghiệm của pt là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 69.	 [1D1-2] Nghiệm của pt là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 70.	 [1D1-3] Nghiệm dương nhỏ nhất của pt là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 71.	 [1D1-3] Nghiệm của pt là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 72.	 [1D1-1] Nghiệm của pt là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 73.	 [1D1-2] Nghiệm của pt là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 74.	 [1D1-1] Nghiệm của pt là
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 75.	 [1D1-3] Trong các phương trình sau phương trình nào vô nghiệm:
(I) (II) (III) 
A. (I)	B. (II)
C. (III)	D. (I) và (II)

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_toan_lop_11_luong_giac.docx