Bài tập Định luật Ôm

Bài tập Định luật Ôm

Bài 1:Cho mạch điện như hình vẽ,cho biết R1=10 Ω,R2=15 Ω,R3=6 Ω

R4=3 Ω,nguồn có suất điện động =20V,điện trở trong r=1 Ω,ampe kế

 có điện trở không đáng kể.

• Hãy cho biết chiều của dòng điện qua ampe kế và số chỉ của ampe kế

 là bao nhiêu

• Thay ampe kế bằng một vôn kế có điện trở vô cùng lớn,hãy xác định số chỉ của vôn kế khi đó là bao nhiêu?

(ĐS: IA=0.59 A,dòng điện chạy từ C đến D, Vôn kế chỉ 3.67 V)

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ,cho biết R1=3 Ω,R2=7 Ω,R3=6 Ω

R4=9 Ω, nguồn có suất điện động =14V,điện trở trong r=1 Ω

• Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

• Hiệu điện thế UAB và UMN

• Công suất tỏa nhiệt trên các điện trở

• Hiệu suất của nguồn điện

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 8804Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Định luật Ôm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B
A+
R1
R3
R2
R4
C
 D
A
 ,r
Bài 1:Cho mạch điện như hình vẽ,cho biết R1=10 Ω,R2=15 Ω,R3=6 Ω
R4=3 Ω,nguồn có suất điện động =20V,điện trở trong r=1 Ω,ampe kế
 có điện trở không đáng kể.
Hãy cho biết chiều của dòng điện qua ampe kế và số chỉ của ampe kế
 là bao nhiêu
B
A+
R1
R2
R3
R4
M
N
 ,r
Thay ampe kế bằng một vôn kế có điện trở vô cùng lớn,hãy xác định số chỉ của vôn kế khi đó là bao nhiêu?
(ĐS: IA=0.59 A,dòng điện chạy từ C đến D, Vôn kế chỉ 3.67 V)
Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ,cho biết R1=3 Ω,R2=7 Ω,R3=6 Ω
R4=9 Ω, nguồn có suất điện động =14V,điện trở trong r=1 Ω
Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở
Hiệu điện thế UAB và UMN
Công suất tỏa nhiệt trên các điện trở
R1
R2
R3
X
R4
Q
B
A
Hiệu suất của nguồn điện
(ĐS:I=2A,I1=I2=1.2A,I3=I4=0.8A,UAB=12V,UMN=1,2V)
Bài 3:Cho mạch điện như hình vẽ,các nguồn giống nhau mỗi nguồn có suất 
điện động =3 V,điện trở trong r=0.25 Ω,trên đèn có ghi 6V-6W, điện trở 
R1=4 Ω,R2=5 Ω,R3=5 Ω,R4=4 Ω,
Hãy cho biết đèn sẽ sáng như thế nào?
Để đèn sáng bình thường thì ta cần phải thay điên trở R1 bằng một điện trở R’ có giá trị là bao nhiêu?
(ĐS:đèn sang yếu, R’=1.5 Ω)
A
E
F
M
N
U
R1
R3
R2
R4
Bài 4: Cho mạch điện có sơ đồ như hình. Cho biết: R1 = 8W; R2 = R3 = 12W; R4 là một biến trở. Đặt vào hai đầu A, B của mạch điện một hiệu điện thế UAB = 66V.
Mắc vào hai điểm E và F của mạch một ampe kế có điện trở nhỏ không đáng kể và điều chỉnh biến trở R4 = 28W.
 Tìm số chỉ của ampe kế và chiều của dòng điện qua ampe kế.
Thay ampe kế bằng một vôn kế có điện trở rất lớn.
Tìm số chỉ của vôn kế. Cho biết cực dương của vôn kế mắc vào điểm nào?
Điều chỉnh biến trở cho đến khi vôn kế chỉ 0. Tìm hệ thức giữa các điện trở R1, R2, R3 và R4 khi đó và tính R4.
(ĐS: IA=0.5A,dòng điện chạy từ F đến E,vôn kế chỉ 6.6V,mắc cực dương vôn kế vào điểm E ,R4=18W)
R3
R1
R2
,r
Bài 5: Cho maïch ñieän coù sô ñoà nhö :Trong ñoù nguoàn
 ñieän coù suaát ñieän ñoäng = 6V vaø ñieän trôû trong r = 3W 
caùc ñieâïn trôû maïch ngoaøi laø R1 =6W,
 R2 = 12W vaø R3 = 4W
a. Tính cöôøng ñoä doøng ñieän I1 chaïy qua ñieän trôû R1.
b. Tính coâng suaát tieâu thuï ñieän naêng P 3 cuûa ñieän trôû R3.
c. Tính coâng A cuûa nguoàn ñieän saûn ra trong 5 phuùt.
(ĐS:a.I1=0.25A, b. 1W, c. A=900J)
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
Bài 6:Cho mạch điện như hình vẽ,các nguồn giống nhau mỗi nguồn có suất 
điện động =6 V,điện trở trong r=3 Ω, điện trở 
R1=6 Ω,R2=3 Ω,R3=17 Ω,R4=4 Ω,R5=6 Ω, R6=10 Ω R7=5 Ω
Xác định suất điện động và điện trở trong của bộ
 nguồn.
Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính
Nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài sau 1 phút
Công suất tỏa nhiệt trên các điện trở
Hiệu suất của nguồn điện
Công của dòng điện sản ra sau 1 phút
(ĐS:30V,5W,1500J,Ang=1800J ,H=83.3 %) 
Bài7: cho mạch điện như hình vẽ Cho biết R1=16W,R2=24W,R3=10W,R4=30W.Cường độ dòng điện qua R4là 0,5A
Tụ điện có điện dung C1=5mF,điện trở Ampe kế rất nhỏ và điện trở vôn kế rất lớn,suất điện động của nguồn =22 V.Tính 
 a)Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
A
V
R
2
D
R
1
B
A
C
º
b)Điện tích tụ điện
c)Số chỉ vôn kế, Ampe kế 
d) Điện trở trong của nguồn (ĐS:a.20V ,b.Q=15.10-6 C, c. 8 V, 1A ,d. 2W)
Bài8: Cho maïch ñieän coù :=12V,điện trở trong r=1W,R1=4W,R2=2.6W
Ñ (6V-6W)	
a. Ñoïc caùc soá chæ ampe keá vaø voân keá
b. Tính hieäu ñieän theá qua R1 vaø nhaän xeùt veà ñoä saùng cuûa ñeøn.
c. Ñeå ñeøn saùng bình thöôøng thì cöôøng ñoä doøng ñieän cuûa maïch chính phaûi 
laø laø bao nhieâu? (ĐS:a. 2A,10V, b. 4,8v, ñeøn saùng yeáu , c. 2,5A )

Tài liệu đính kèm:

  • docBT DL OM CO DAP AN.doc