Bài tập Đại số & Giải tích Lớp 11 - Chuyên đề: Đạo hàm của hàm số

Bài tập Đại số & Giải tích Lớp 11 - Chuyên đề: Đạo hàm của hàm số

Câu 10. Tính đạo hàm của hàm số .

Câu 11. Cho hàm số . Tính đạo hàm của hàm số đã cho.

 A. B. C. D.

Câu 12. Cho hàm số . Tính .

 A. B. C. D.

Câu 13. Tính đạo hàm của hàm số .

Câu 14. Tính đạo hàm của hàm số .

Câu 15. Cho hàm số . Tính đạo hàm của y.

Câu 16. Cho hàm số . Tính đạo hàm của hàm số đã cho.

Câu 17. Cho hàm số . Tính đạo hàm của hàm số đã cho.

Câu 18. Cho hàm số . Tính tổng hệ số của

 A. B. C. D.

 

doc 4 trang Người đăng Hoài Thơm Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 302Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Đại số & Giải tích Lớp 11 - Chuyên đề: Đạo hàm của hàm số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYÊN ĐỀ ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ
1/Đạo hàm của một số hàm thường gặp
 (C là hằng số)
 và 
 ( x ≠ 0)
 ( x > 0)
Với u = u(x) và v = v(x) ta có :
2/ Các quy tắc tính đạo hàm :
3/ Đạo hàm của hàm số lượng giác :
4/ Chú ý :
a/ Trong một số bài toán ta có thể thu gọn f(x) trước sau đó mới lấy đạo hàm ( nhất là các hàm số lượng giác)
b/ Để thu gọn ta cần nhớ các công thức 
.
Cho hàm số . Ta có 
Cho hàm số . Ta có 
B/ BÀI TẬP
Câu 1. Tìm đạo hàm của hàm số .
Câu 2. Tìm đạo hàm của hàm số .
 Câu 3. Tìm đạo hàm của hàm số 	
Câu 4. Cho hàm số . Tìm đạo hàm của y. (a, b là hằng số).
Câu 5. Tính đạo hàm của hàm số .
Câu 6. Tính đạo hàm của hàm số . 
Câu 7. Tính đạo hàm của hàm số .
Câu 8. Tính đạo hàm của hàm số .
Câu 9. Tính đạo hàm của hàm số .
Câu 10. Tính đạo hàm của hàm số .
Câu 11. Cho hàm số . Tính đạo hàm của hàm số đã cho.
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12. Cho hàm số . Tính .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13. Tính đạo hàm của hàm số . 
Câu 14. Tính đạo hàm của hàm số . 
Câu 15. Cho hàm số . Tính đạo hàm của y. 
Câu 16. Cho hàm số . Tính đạo hàm của hàm số đã cho.
Câu 17. Cho hàm số . Tính đạo hàm của hàm số đã cho.
Câu 18. Cho hàm số . Tính tổng hệ số của 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19. Cho hàm số . Tính đạo hàm của hàm số đã cho.
Câu 20. Tính đạo hàm của hàm số .
	A.	B. 	
	C. 	D. 
Câu 21. Tính đạo hàm của hàm số .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 22. Tính đạo hàm của hàm số .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 23. Tính đạo hàm của hàm số .
 	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24. Tính đạo hàm của hàm số .
Câu 25. Tính đạo hàm của hàm số .
Câu 26. Tính đạo hàm của hàm số .
Câu 27. Tính đạo hàm của hàm số .
Câu 28. Tính đạo hàm của hàm số .
Câu 29. Tính đạo hàm của hàm số .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30. Cho hàm số . Tính đạo hàm của hàm số đã cho.
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 31. Tính đạo hàm của hàm số .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 32. Tìm đạo hàm của hàm số .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33. Tính đạo hàm của hàm số .
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 34. Tính đạo hàm của hàm số .
	A. 	B.	C. 	D. 
Câu 35. Tính đạo hàm của hàm số .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 36. Tính đạo hàm của hàm số .
	A. 	B. 	C. 	D.
Câu 37. Tìm đạo hàm của hàm số .
	A. 	B. 
	C.	D.
Câu 38. Tính đạo hàm của hàm số .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 39. Tính đạo hàm của hàm số .
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 40. Tính đạo hàm của hàm số .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 41. Tính đạo hàm của hàm số .
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Câu 42. Tính đạo hàm của hàm số 
	A. 	B.
	C. 	D..
Câu 43. Tính đạo hàm của hàm số .
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 44. Tính đạo hàm của hàm số .
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 45. Tính đạo hàm của hàm số .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 46. Tìm đạo hàm của hàm số .
	A. 	B.
	C. 	D. 
Câu 47. Tìm đạo hàm của hàm số .

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_dai_so_giai_tich_lop_11_chuyen_de_dao_ham_cua_ham_so.doc