Bài kiểm tra môn: Vật lý - Thời gian: 15 phút - Đề 2

Bài kiểm tra môn: Vật lý - Thời gian: 15 phút - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6đ)

1. Trong các yếu tố sau đây:

I. Hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn

II. Điện trở của vật dẫn

III. Thời gian dòng điện đi qua vật dẫn

Cường độ dòng điện qua vật dẫn phụ thuộc vào các yếu tố nào?

A. I B. II và III C. II và I D. Cả ba yếu tố.

2. Điện trở của một dây dẫn hình trụ đồng tính tỉ lệ nghịch với đại lượng nào sau đây?

A. Chiều dài dây dẫn C. Điện trở suất của chất làm dây

B. Tiết diện của dây D. Thời gian dòng điện qua dây

3. Dòng điện một chiều có:

A. Chiều không thay đổi C. Cường độ và chiều không đổi

B. Cường độ biến đổi D. Cường độ không đổi

 

doc 1 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1408Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra môn: Vật lý - Thời gian: 15 phút - Đề 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐIỂM
Họ và tên: ..
Lớp:
BÀI KIỂM TRA
Môn: Vật Lý. Thời gian: 15’
ĐỀ 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6đ)
1. Trong các yếu tố sau đây:
I. Hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn
II. Điện trở của vật dẫn
III. Thời gian dòng điện đi qua vật dẫn
Cường độ dòng điện qua vật dẫn phụ thuộc vào các yếu tố nào?
A. I	B. II và III	C. II và I	D. Cả ba yếu tố.
2. Điện trở của một dây dẫn hình trụ đồng tính tỉ lệ nghịch với đại lượng nào sau đây?
A. Chiều dài dây dẫn	C. Điện trở suất của chất làm dây
B. Tiết diện của dây	D. Thời gian dòng điện qua dây
3. Dòng điện một chiều có:
A. Chiều không thay đổi	C. Cường độ và chiều không đổi
B. Cường độ biến đổi	D. Cường độ không đổi
4. Điều kiện để có dòng điện trong một vật là:
A. Có electron tự do và điện trường ngoài.
B. Có hạt mang điện tự do và điện trường ngoài
C. Có ion dương và điện trường ngoài.
D. Cả A, B và C đều sai.
5. Chọn câu SAI
A. Muốn đo cường độ dòng điện qua vật dẫn người ta dùng ampe kế mắc nối tiếp với vật dẫn.
B. Để điện trở của ame kế ít ảnh hưởng đến cường độ dòng điện cần đo thì điện trở của ampe kế phải khá nhỏ so với điện trở của vật dẫn.
C. Ampe kế gồm một điện kế G mắc nối tiếp với một điện trở phụ S gọi là mắc Sơn.
D. Điện trở RS của Sơn khá nhỏ so với điện trở Rg của điện kế.
6. Chọn câu SAI
A. Để cho vôn kế ít ảnh hưởng đến hiệu điện thế cần đo thì điện trở của vôn kế phải khá lớn so với điện trở của đoạn mạch cần đo hiệu điện thế.
B. Vôn kế được cấu tạo gồm điện kế G mắc nối tiếp với điện trở phụ Rp. Điện trở Rp lớn hơn điện trở Rg của điện kế rất nhiều.
C. Điện trở phụ Rp càng lớn hơn điện trở Rg của điện kế thì vôn kế đo được hiệu điện thế càng lớn.
D. Hiệu điện thế giữa hai đầu của điện kế bằng (1 + m) lần hiệu điện thế hai đầu của vôn kế, với m = Rp/Rg.
II. PHẦN TỰ LUẬN (4đ) 	 R1 R2
Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = R2 = 10Ω, 
R3 = 20Ω, UAB = 30V
a/ Tính điện trở tương đương của toàn mạch. A	 B
b/ Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.	R3

Tài liệu đính kèm:

  • docD2.doc