Bài kiểm tra 45 phút môn: Vật lý - Lớp 11

Bài kiểm tra 45 phút môn: Vật lý - Lớp 11

I-Phần trắc nghiệm (4,5điểm): (15 câu )

 Câu 1: Hai dây dẫn thẳng dài song song đặt trong không khí cách nhau 10cm mang dòng điện I1=2A, I2= 5A. Lực từ tác dụng lên một đoạn có chiều dài 50cm của mỗi dây là:

 A. 4.10-7N B. 10-5N C. 2.10-5N D. 10-6N

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai?

 A. Điện trở suất của chất bán dẫn tăng mạnh khi nhiệt độ tăng.

 B. Có thể làm cho chất bán dẫn trở lên dẫn điện tốt bằng cách chiếu vào nó ánh sáng có bước sóng thích hợp.

 C. Điện trở suất của chất bán dẫn chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.

 D. Điện trở suất của chất bán dẫn có giá trị trung gian giữa kim loại và chất điện môi.

 Câu 3: Cho một dòng điện cường độ I=1A chạy qua các vòng dây của một ống dây đặt trong không khí. Biết cảm ứng từ bên trong ống dây là 6,28.10-4(T), chiều dài của ống dây là 50cm. Số vòng dây của ống là:

 A. 750 B. 250 C. 500 D. 1000

 Câu 4: Một khung dây dẫn hình tròn đặt trong không khí có đường kính 40cm, chỉ có một vòng dây. Dòng điện trong khung là I, người ta đo được cảm ứng từ tại tâm của khung có độ lớn 0,314.10-4(T). Cường độ dòng điện trong khung dây bằng:

 A. 2,5A B. 5A C. 20A D. 10A

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1227Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra 45 phút môn: Vật lý - Lớp 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên :.lớp:..
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn : Vật lý - Lớp 11 
I-Phần trắc nghiệm (4,5điểm): (15 câu )
 Câu 1: Hai dây dẫn thẳng dài song song đặt trong không khí cách nhau 10cm mang dòng điện I1=2A, I2= 5A. Lực từ tác dụng lên một đoạn có chiều dài 50cm của mỗi dây là: 
	A. 4.10-7N B. 10-5N C. 2.10-5N D. 10-6N 
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai? 
	A. Điện trở suất của chất bán dẫn tăng mạnh khi nhiệt độ tăng.
 	B. Có thể làm cho chất bán dẫn trở lên dẫn điện tốt bằng cách chiếu vào nó ánh sáng có bước sóng thích hợp.
 	C. Điện trở suất của chất bán dẫn chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. 
	D. Điện trở suất của chất bán dẫn có giá trị trung gian giữa kim loại và chất điện môi. 
 Câu 3: Cho một dòng điện cường độ I=1A chạy qua các vòng dây của một ống dây đặt trong không khí. Biết cảm ứng từ bên trong ống dây là 6,28.10-4(T), chiều dài của ống dây là 50cm. Số vòng dây của ống là: 
	A. 750 B. 250 C. 500 	 D. 1000 
 Câu 4: Một khung dây dẫn hình tròn đặt trong không khí có đường kính 40cm, chỉ có một vòng dây. Dòng điện trong khung là I, người ta đo được cảm ứng từ tại tâm của khung có độ lớn 0,314.10-4(T). Cường độ dòng điện trong khung dây bằng: 
	A. 2,5A B. 5A C. 20A 	 D. 10A 
Câu 5:Cảm ứng từ tại tâm một khung dây dẫn hình tròn mang dòng điện đặt trong không khí sẽ giảm đi khi: 
	A. cường độ dòng điện trong khung dây tăng lên
 	B. đổi chiều dòng điện trong khung 
	C. cường độ dòng điện trong khung dây giảm đi 
	D. đường kính của khung dây giảm đi. 
 Câu 6: Trên hình vẽ mô tả dòng điện I trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Hai điểm M, N trên đường thẳng vuông góc với dây dẫn cách dây dẫn lần lượt là a và a/2. 
Gọi ; là hai vectơ cảm ứng từ tại M,N. Phát biểu nào sau đây là sai? 
 I
 M 
 N
	A .Khi I đổi chiều thì cả và cũng đổi chiều. 
	B. và ngược chiều 
	C. hướng từ trong ra ngoài mặt phẳng hình vẽ. 
	D. BN= 2BM. 
 Câu 7: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt giữa hai nhánh của một nam châm hình chữ U ( hình vẽ). Chiều dòng điện hướng từ sau ra phía trước mặt phẳng hình vẽ. 
Dây dẫn sẽ: 
	A. Bị hút về phía bên trái 
	B. Bị hút về phía cực S của nam châm. 
	C. Bị hút lên phía cực N của nam châm. 
	D. Bị hút về phía bên phải 
 Câu 8: Khi mô tả từ trường bởi đường sức từ, ở những chỗ từ trường mạnh được diễn tả bởi: 
	A. Các đường sức từ nằm dày đặc hơn. 	
 B. Các đường sức từ song song nhau 
	C. Các đường sức từ nằm xa nhau hơn 	
 D. Các đường sức từ dày đặc và có thể cắt nhau 
 Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng về bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn? 
	A. Dòng dịch chuyển của các lỗ trống và các êlectrôn 
	B. Dòng dịch chuyển có hướng của các lỗ trống và các êlectrôn. 
	C. Dòng dịch chuyển của các ion dương và các êlectrôn
 	D. Dòng dịch chuyển của các lỗ trống và các ion âm 
 Câu 10:Phát biểu nào sau đây là sai về lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều? 
	A. Chiều không đổi khi thay đổi cả chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ. 
	B. Chiều thay đổi khi thay đổi chiều của dòng điện. 
	C. Lớn nhất khi dây dẫn đặt vuông góc với đường sức từ. 
	D. Độ lớn tỉ lệ thuận với góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ 
 Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai ? 
	A. Mật độ hạt tải điện ở lớp chuyển tiếp p-n rất nhỏ. 
	B. Lớp chuyển tiếp p-n dẫn điện tốt theo một chiều từ n sang p 
	C. Có thể dòng lớp chuyển tiếp p-n để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều 	
 D. Để có dòng điện thuận qua lớp chuyển tiếp p-n thì cần mắc đầu p vào cực dương , đầu n vào cực âm của nguồn. 
Câu 12: Một đoạn dây dẫn thẳng đặt trong từ trường đều. Khi trong dây dẫn có dòng điện I1=0,5A và đặt vuông góc với vectơ cảm ứng từ thì lực từ tác dụng lên dây dẫn là F1. Khi trong dây dẫn có dòng điện I2 và đặt sao cho dây dẫn tạo với vectơ cảm ứng từ góc 300 thì lực từ tác dụng lên dây đẫn là F2=2F1. Kết luận nào sau đây là đúng về I2? 
	A. I2= 4A 	B. Không xác định được I2 vì không biết B và l 	
 C. I2= 1,5A 	D. I2= 2A 
 Câu 13: Độ lớn vectơ cảm ứng từ tại điểm M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí sẽ giảm khi: 
	A. M dịch chuyển theo đường vuông góc với dây dẫn và ra xa dây dẫn. 
	B. M dịch chuyển trên một đường sức từ. 
	C. M dịch chuyển trên đường thẳng song song với dây dẫn. 
	D. M dịch chuyển theo đường vuông góc với dây dẫn và lại gần dây dẫn. 
II- Phần tự luận: (5,5 điểm)
Bài 1: Hai dây dẫn thẳng, song song dài vô hạn đặt trong không khí cách nhau khoảng 
a = 10cm mang hai dòng điện I1 và I2.
Với I1=I2 = 5A , ngược chiều nhau. Xác định cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn I1 15cm, cách dây dẫn I2 5cm?
Với I1= 5A, I2= 10 A và cùng chiều hau. Xác định những điểm tại đó vectơ cảm ứng từ tổng hợp bằng 0?
Bài 2: Một thanh nhôm AB dài 20cm có khối lượng 15gam được đặt trên hai thanh ray dẫn điện nằm ngang ( như hình vẽ) trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ
 hướng từ sau ra phía trước mặt phẳng hình vẽ, độ lớn 0,2T.
 Thanh trượt đều và luôn tiếp xúc với hai thanh ray. Biết hệ 
số ma sát trượt giữa thanh nhôm và hai thanh ray là m=0,2; 
điện trở của mạch không đổi, lấy g=10m/s2. 
Thanh chuyển động về phía nào? Tính cường độ dòng điện trong thanh nhôm?
- - - - - - - - - - - - Hết- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Khởi tạo đáp án đề số : 001
01. - / - - 05. - - = - 09. - / - - 13. ; - - - 
02. - - = - 06. - - = - 10. - - - ~
03. - / - - 07. ; - - - 11. - / - - 
04. - - - ~ 08. ; - - - 12. - - - ~ 
 Họ và tên :Lớp:
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:
Mã đề:
 01. ; / = ~ 6. ; / = ~ 11. ; / = ~ 16. ; / = ~
 02. ; / = ~ 7. ; / = ~ 12. ; / = ~ 17. ; / = ~
 03. ; / = ~ 8. ; / = ~ 13. ; / = ~ 18. ; / = ~
 04. ; / = ~ 9. ; / = ~ 14. ; / = ~ 19. ; / = ~
 05. ; / = ~ 10. ; / = ~ 15. ; / = ~ 20. ; / = ~
Kết quả :..điểm:...........

Tài liệu đính kèm:

  • docLy11 BaiKiemTraSo3D.doc