Bài giảng môn Vật lý 11 - Tụ điện

Bài giảng môn Vật lý 11 - Tụ điện

Khi tụ điện được tích điện , điện tích của 2

bản trái dấu và bằng nhau về độ lớn .

 Ta gọi độ lớn của điện tích trên bản tích điện

 dương là điện tích của tụ điện .

 

ppt 15 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1655Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Vật lý 11 - Tụ điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THE INTERNATIONAL HIGH SCHOOLVAÄT LYÙ 11Caâu 1:Trong caùc tính chaát sau ñaây :I . Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moïi ñieåm beân trong vaät daãn baèng khoâng.II . Ñieän theá taïi moïi ñieåm beân trong vaät daãn baèng khoâng.III. Ñieän tích cuûa vaät daãn chæ phaân boá treân maët ngoaøi cuûa vaät.Caùc tính chaát naøo ñuùng cho vaät daãn caân baèng ñieän :Caâu hoûi kieåm tra baøi cuõ :a/ I, IIIb/ I, IIc/ II,IIId/ I, II, IIIÑaùp aùn ñuùng : caâu aCaâu 2 : Coù hai phaùt bieåu sau :I . “ Trong ñieän moâi haàu nhö khoâng coù ñieän tích töï do “.II. “ Khi ñaët hai ñieän tích ñieåmtrong ñieän moâi thì giöõa hai ñieän tích ñieåm khoâng coù löïc töông taùc”. a/ Phaùt bieåu I ñuùng , phaùt bieåu II ñuùng .b/ Phaùt bieåu I ñuùng , phaùt bieåu II sai .c/ Phaùt bieåu I sai, phaùt bieåu II ñuùng . d/ Caû hai phaùt bieåu ñeàu sai.Ñaùp aùn ñuùng : caâu bTUÏ ÑIEÄNI / Tuï ñieân :Tuï ñieän phaúng : Coù hai baûn laø hai taám kim loaïi phaúng , ñaët song song ñoái dieän nhau , caùch ñieän vôùi nhau. 1 - Ñònh nghóa :Tuï ñieän laø moät heä thoáng goàm hai vaät daãn ñaët gaàn nhau vaø caùch ñieän vôùi nhau.Hai vaät daãn laø 2 baûn cuûa tuï ñieän .2. Kyù hieäu : trong caùc sô ñoà ñieän , tuï ñieän ñöôïc kyù hieäu nhö sau :CKhi tuï ñieän ñöôïc tích ñieän , ñieän tích cuûa 2 baûn traùi daáu vaø baèng nhau veà ñoä lôùn . Ta goïi ñoä lôùn cuûa ñieän tích treân baûn tích ñieän döông laø ñieän tích cuûa tuï ñieän . 3 – Ñieän tích cuûa tuï ñieän : + - +++++++-------	 Q Q : Ñieän tích cuûa tuï ñieän (C). Bieåu thöùc : C = — U : Hieäu ñieän theá giöõa 2 baûn(V) U C : Ñieän dung cuûa tuï ñieän (F)1 – Ñònh nghóa : Ñieän dung cuûa tuï ñieän laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng tích ñieän cuûa tuï ñieän vaø ñöôïc ño baèng thöông soá cuûa ñieän tích cuûa tuï ñieän vaø hieäu ñieän theá giöõa 2 baûn cuûa tuï ñieän.II / Ñieän dung cuûa tuï ñieän .2 – Ñôn vò cuûa ñieän dung : F ( ñoïc laø fara )Fara laø ñieän dung cuûa moät tuï ñieän coù ñieän tích laø 1 Culong khi hieäu ñieän theá giöõa 2 baûn laø 1 voân .IV / Caùc loaïi tuï ñieân : 1 - Chai Laây ñen :Laø tuï ñieän coå nhaát , goàm chai thuyû tinh laøm ñieän moâi ,maët trong vaø maët ngoaøi daùn 2 laù nhoâm laøm 2 baûn.2 – Tuï ñieän giaáy : Hai baûn laø caùc laù nhoâm hoaëc thieác ñieän moâi lôùp giaáy caùch ñieän .3 – Tuï ñieän mica : Ñieän moâi laø lôùp mica ( loaïi naøy coù ñieän theá giôùi haïn cao )4 – Tuï ñieän söù: Ñieän moâi laø söù ñaëc bieät .5 – Tuï ñieän hoaù hoïc : ñieän moâi laø lôùp oxit nhoâm.Ñaëc ñieåm cuûa tuï hoaù hoïc laø coù ñieän dung khaù lôùn vaø coù phaân cöïc ( döông & aâm ) neân phaûi chuù yù maéc ñuùng cöïc.6- Tuï ñieän coù ñieän dung thay ñoåi - tuï xoay ( dieän tích cuûa 2 heä thoáng laù kim loaïi thay ñoåi laøm cho ñieän dung thay ñoåi ) . Loaïi tuï naøy ñöôïc öùng dung nhieàu trong voâ tuyeán ñieän. * Cuûng coá : crocodile * Daën doø, baùo baøi : Traû lôøi caâu hoûi 1 , 2 trang 64 SGK vaø laøm baøi taäp 3, 4 SGK trang 65.

Tài liệu đính kèm:

  • pptTu Dien.ppt