Bài giảng môn Tin học khối 11 - Bài 26: Sử dụng các hàm lôgic

Bài giảng môn Tin học khối 11 - Bài 26: Sử dụng các hàm lôgic

Chức năng: Hàm kiểm tra biểu thức điều kiện để chọn một trong hai giá trị: hàm nhận giá trị 1 nếu biểu thức điều kiện trả về là đúng ngược lại hàm nhận giá trị 2 nếu biểu thức điều kiện trả về là sai.

 

ppt 15 trang Người đăng quocviet Lượt xem 3338Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tin học khối 11 - Bài 26: Sử dụng các hàm lôgic", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ? Hãy nêu mục đích và ý nghĩa của việc phân tích yêu cầu xây dựng trang tính. Mục đích lập trang tính: Không chỉ để lưu dữ liệu mà còn tính toán các dữ liệu đó Sử dụng các công thức để tính toán; Trình bày trang tính.Bài 26 SỬ DỤNG CÁC HÀM LÔGICVd 1:1. VÍ DỤ VỀ TÍNH TOÁN CÓ ĐIỀU KIỆN=IF(điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)Cú pháp2. SỬ DỤNG HÀM IF Điều kiện: Là các bt lôgic được phát biểu dưới dạng 1 phép so sánh Trong ®ã:Nếu điều kiện đúng thì lấy giá trị 1, Nếu điều kiện sai thì lấy giá trị 2.Chức năng: Hàm kiểm tra biểu thức điều kiện để chọn một trong hai giá trị: hàm nhận giá trị 1 nếu biểu thức điều kiện trả về là đúng ngược lại hàm nhận giá trị 2 nếu biểu thức điều kiện trả về là sai.2. SỬ DỤNG HÀM IF Lưu ý: Ta đã nói thứ tự liệt kê các biến trong 1 hàm là quan trọng. Trong trường hợp hàm IF, biến đầu tiên phải là 1 phép so sánh; việc hoán đổi thứ tự liệt kê của biến thứ 2, và thứ 3 cũng thường cho kết quả không mong muốn. Nếu điều kiện dò tìm là một dãy kí tự thì phải đặt trong cặp dấu nháy kép “ ”. Giá trị khi đúng và giá trị khi sai có thể là dữ liệu số, dãy kí tự, địa chỉ 1 ô, công thức3. SỬ DỤNG HÀM IF LỒNG NHAUVd:4. SỬ DỤNG HÀM SUMIFCú pháp= SUMIF(Cột lấy điều kiện,Điều kiện,Cột tính tổng)Trong đó:- Điều kiện : Điều kiện dò tìm.- Cột tính toán (tính tổng).- Cột lấy điều kiện : Phạm vi dò tìm.Chức năng:Cho kết quả là tổng của các số trên cột tính toán nhưng chỉ tính tổng của những ô thoả mãn điều kiện đã cho.Dạng 1:Tính giá trị cho cột TỔNG TIỀN:CD1LOẠITIỀN2A1003B504A205B35EF2LOẠITỔNG TIỀN3A?4B?= SUMIF(Chú ý:Nếu nội dung cột LOẠI giống nhau thì ta dùng ô địa chỉ, (ở ví dụ là ô E3).12085VÍ DỤ MINH HỌA,,$C$2:$C$5E3$D$2:$D$5)Dạng 2:= SUMIF(Chú ý:Nếu nội dung cột LOẠI không giống nhau thì ta dùng ký tự đại diện là “ * , ? ”, (ở ví dụ là ??A, *A).Hoặc:= SUMIF(Tính giá trị cho cột TỔNG TIỀN:CD1LOẠITIỀN210A100320B50421A20511B35EF2LOẠITỔNG TIỀN3A?4B?12085VÍ DỤ MINH HỌA$C$2:$C$5,“??A”,$D$2:$D$5)$C$2:$C$5,“*A”,$D$2:$D$5)4. SỬ DỤNG HÀM SUMIFChú ý: Nếu điều kiện dò tìm là một chuỗi thì phải đặt trong cặp dấu nháy kép “ ”.(Ví dụ: “A”, “Giỏi”, “>=32”,32 ) Cột lấy điều kiện, cột tính tổng phải có cùng dạng cột, có thể thay cả 2 bằng cùng dạng hàng.THỬ TÀI CỦA BẠNHµm IF nµo sau ®©y ®­îc nhËp ®óng có ph¸p?b. = IF((C4>=D4, C4, ‘ ’Sai”))a. =IF(C4>=D4,C4,“Sai”)d. C¶ ba ®¸p ¸n trªn ®Òu ®óngc. = IF(C4>=D4,C4,’’Sai’ ’))Hoan HôĐúng rồiRất tiếc bạn đã sai rồiHãy nhớHàm IF=IF(điều kiện,giá trị 1,giá trị 2)Hàm SUMIF= SUMIF(Cột lấy điều kiện, Điều kiện,Cột tính tổng) Lưu ý: Trừ giá trị số, điều kiện khác phải đặt trong cặp dấu nháy kép “.”Bài tập về nhà

Tài liệu đính kèm:

  • pptBAI 26 SU DUNG HAM LOGIC.ppt