Bài giảng môn Tin học 11 - Lọc dữ liệu từ danh sách dữ liệu

Bài giảng môn Tin học 11 - Lọc dữ liệu từ danh sách dữ liệu

Quá trình chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó từ 1 danh sách dữ liệu được gọi là quá trình lọc hay kết xuất dữ liệu.

Kết quả lọc dữ liệu không xoá dữ liệu, các hàng không thoả mãn các tiêu chuẩn lọc chỉ bị ẩn đi. Kết quả lọc dữ liệu cũng không sắp xếp lại dữ liệu, chúng được hiển thị theo thứ tự ban đầu.

 

ppt 7 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 1635Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tin học 11 - Lọc dữ liệu từ danh sách dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 29.LỌC DỮ LIỆU TỪ DANH SÁCH DỮ LIỆUI. LỌC DỮ LIỆU TỪ DANH SÁCH DỮ LIỆUQuá trình chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó từ 1 danh sách dữ liệu được gọi là quá trình lọc hay kết xuất dữ liệu.Kết quả lọc dữ liệu không xoá dữ liệu, các hàng không thoả mãn các tiêu chuẩn lọc chỉ bị ẩn đi. Kết quả lọc dữ liệu cũng không sắp xếp lại dữ liệu, chúng được hiển thị theo thứ tự ban đầu.1. Sử dụng AutoFilter (lọc tự động) để kết xuất dữ liệu. Bước chuẩn bị: Nháy chuột chọn 1 ô trong danh sách dữ liệu Data / Filter / AutoFilter Sau bước này trên hàng tiêu đề xuất hiện các nút Chọn tiêu chuẩn để lọc - Nháy mũi tên trên tiêu đề cột - Chọn giá trị làm tiêu chuẩn để lọc.Sau khi có kết quả lọc ta có thể: Thực hiện Data / Filter / Show All(Hiển thị tất cả) Data / Filter và bỏ đánh dấu AutoFilter để thoát khỏi chế độ kết xuất dữ liệu.2. Sử dụng các tuỳ chọn (Top 10...) và (Custom...) (Top 10...): Dùng để lọc 1 số hàng có giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất (ngầm định là 10) (Custom...): Được sử dụng để đặt 1 số loại tiêu chuẩn phức hợp.a. (Top 10...)Khi chọn lựa chọn này, xuất hiện hộp thoại, và các bước thực hiện: 2. Chọn số giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) cần lọc.ChọnTop: Lớn nhấtBoottom: Nhỏ nhất3. OKb. (Custom...)Sử dụng hộp thoại Custom AutoFilter để tạo ra các tiêu chuẩn phức hợp1. Chọn quan hệ cho tiêu chuẩn thứ nhất2. Chọn hoặc nhập giá trị cho quan hệ thứ nhất4. Chọn quan hệ cho tiêu chuẩn thứ hai5. Chọn hoặc nhập giá trị cho quan hệ thứ hai3. And hoặc Or6. OKQuan hÖý nghÜaequalsB»ngDoes not equalKh«ng b»ngIs greater thanLín h¬nIs greater or equal toLín h¬n hay b»ngIs less thanNhá h¬nIs less than or equal toNhá h¬n hay b»ngBegin withB¾t bÇu b»ngEnd withKÕt thóc b»ngII. THỰC HÀNH

Tài liệu đính kèm:

  • pptBai 29.ppt