Thiết kế bài dạy môn Tiếng Anh khối lớp 11 - Unit 9: The post office

Thiết kế bài dạy môn Tiếng Anh khối lớp 11 - Unit 9: The post office

GLOSSARY

1. architect ['ɑ:kitekt] kiến trúc sư

2. arrogant ['ærəgənt] kiêu ngạo, kiêu căng

3. bother ['bɔðə] điều bực mình, điều khó chịu, what a bother! chà, phiền quá

làm buồn bực, làm phiền, quấy rầy

4. brave [breiv] gan dạ, can đảm, dũng cảm

5. burglar ['bə:glə] kẻ trộm

6. capacity kə'pæsiti] sức chứa

7. communal ['kɔmjunl] công, chung, công cộng

8. courteous 'kə:tjəs] lịch sự, nhã nhặn

9. coward ['kauəd] người nhát gan, người nhút nhát; người hèn nhát

(tính từ) nhát gan, nhút nhát; hèn nhát

10. cramped [kræmpt] chật hẹp, tù túng

11. customer ['kʌstəmə] khách hàng

12. facsimile [fæk'simili] bản sao, bản chép

13. fax [fæks] bản sao của một tài liệu; bản fax

14. graphics ['græfiks] hình vẽ; đồ hoạ

15. in operation: hoạt động, có tác dụng

16. make: mác, hiệu

17. network ['netwə:k] mạng lưới, hệ thống

18. notify ['noutifai] ( to notify somebody of something; to notify something to somebody) báo tin ; thông báo; cho hay; cho biết

 notification

19. pacifist ['pæsifist] = pacificist [pə'sifisist] người theo chủ nghĩa hòa bình

20. pickpocket ['pik,pɔkit] kẻ móc túi

21. punctual ['pʌηkt∫uəl] đúng giờ (không chậm trễ)

22. recipient [ri'sipiənt] người nhận

23. reduction [ri'dʌk∫n] sự thu nhỏ, sự giảm bớt

24. release [ri'li:s] sự thả, sự phóng thích

25. secure [si'kjuə] ( secure about something) không có cảm giác lo âu, nghi ngờ; an tâm; yên tâm; bảo đảm

26. shoplifter ['∫ɔp'liftə] kẻ cắp giả làm khách mua hàng

27. spacious ['spei∫əs] rộng rãi

28. speedy ['spi:di]nhanh chóng

29. subscribe [səb'skraib]( to subscribe to something) đặt mua dài hạn

30. surface mail: thư gửi bằng đường bộ hay đường biển

31. telecommunications [,telikə,mju:ni'kei∫nz] viễn thông

32. telegram ['teligræm] bức điện tín

33. tenant 'tenənt] người thuê, người mướn

34. thoughtful ['θɔ:tfl] có suy nghĩ, chín chắn, thận trọng, thâm trầm, chu đáo; quan tâm; ân ần

35. transaction [træn'zæk∫n] sự giao dịch

36. transfer ['trænsfə:] sự di chuyển, sự dời chỗ;

37. transmission [trænz'mi∫n] sự phát, sự truyền

 

doc 5 trang Người đăng ngohau89 Ngày đăng 27/08/2019 Lượt xem 172Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy môn Tiếng Anh khối lớp 11 - Unit 9: The post office", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UNIT 9 THE POST OFFICE
GLOSSARY
architect ['ɑ:kitekt] kiến trúc sư
arrogant ['ærəgənt] kiêu ngạo, kiêu căng
bother ['bɔðə] điều bực mình, điều khó chịu, what a bother! chà, phiền quá
làm buồn bực, làm phiền, quấy rầy
brave [breiv] gan dạ, can đảm, dũng cảm
burglar ['bə:glə] kẻ trộm 
capacity kə'pæsiti] sức chứa
communal ['kɔmjunl] công, chung, công cộng
courteous 'kə:tjəs] lịch sự, nhã nhặn
coward ['kauəd] người nhát gan, người nhút nhát; người hèn nhát
(tính từ) nhát gan, nhút nhát; hèn nhát
cramped [kræmpt] chật hẹp, tù túng
customer ['kʌstəmə] khách hàng
facsimile [fæk'simili] bản sao, bản chép
fax [fæks] bản sao của một tài liệu; bản fax
graphics ['græfiks] hình vẽ; đồ hoạ
in operation: hoạt động, có tác dụng
make: mác, hiệu
network ['netwə:k] mạng lưới, hệ thống
notify ['noutifai] ( to notify somebody of something; to notify something to somebody) báo tin ; thông báo; cho hay; cho biết
à notification
pacifist ['pæsifist] = pacificist [pə'sifisist] người theo chủ nghĩa hòa bình
pickpocket ['pik,pɔkit] kẻ móc túi
punctual ['pʌηkt∫uəl] đúng giờ (không chậm trễ)
recipient [ri'sipiənt] người nhận 
reduction [ri'dʌk∫n] sự thu nhỏ, sự giảm bớt
release [ri'li:s] sự thả, sự phóng thích
secure [si'kjuə] ( secure about something) không có cảm giác lo âu, nghi ngờ; an tâm; yên tâm; bảo đảm
shoplifter ['∫ɔp'liftə] kẻ cắp giả làm khách mua hàng
spacious ['spei∫əs] rộng rãi
speedy ['spi:di]nhanh chóng
subscribe [səb'skraib]( to subscribe to something) đặt mua dài hạn
surface mail: thư gửi bằng đường bộ hay đường biển
telecommunications [,telikə,mju:ni'kei∫nz] viễn thông
telegram ['teligræm] bức điện tín
tenant 'tenənt] người thuê, người mướn
thoughtful ['θɔ:tfl] có suy nghĩ, chín chắn, thận trọng, thâm trầm, chu đáo; quan tâm; ân ần
transaction [træn'zæk∫n] sự giao dịch
transfer ['trænsfə:] sự di chuyển, sự dời chỗ; 
transmission [trænz'mi∫n] sự phát, sự truyền
Reading comprehension
What is Thanh Ba Post Office equipped with?
..
What services are offered at Thanh Ba Post Office?
..
What are the three different ways of sending a letter?
..
What is the Messenger Call Service used for? 
..
What will you have to do if you want to get your newspapers and magazines delivered to your house?
..
PRACTICE TEST 1
Choose the word which is stressed differently from the rest. 
 a. relative 	b. telephone 	c. spacious 	d. deliver 
 a. equip 	b. surface 	c. away 	d. advance 
 a. convenient 	b. recipient 	c. transmission 	d. possible 
 a. secure 	b. service 	c. parcel 	d. early 
 a. letter 	b. pleasant 	c. express 	d. office 
Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence; substitutes the underlined part; or has a close meaning to the original one. 
 Mrs. Pike has just bought some kitchen 	for her new house. 
	a. equip 	b. equipped 	c. equipment 	d. equipping 
 Thank you for phoning when I was ill. It was very 	of you. 
	a. think 	b. thought 	c. thoughtful 	d. thoughtfully 
 Thanks to the progress of science and 	, human life has become better and better. 
a. technology 	b. technological 	c. technologically 	d. technician 
 I would like to send these letters 	air mail. 
	a. in 	b. with 	c. by 	d. over 
Could you please provide us 	some more modern equipment? 
	a. for 	b. by 	c. in 	d. with 
 How far is your house away 	the city center? 
	a. in 	b. for 	c. at 	d. from 
	12. 	 ____fax transmission is commonly used in most offices. 
	a. A 	b. An 	c. The 	d. Ø
 That post office provides us with 	best services with ___ well-trained staff. 
	a. the / a 	c. Ø/ the 	c. a / the 	d. the / Ø
 He was a kind and courteous mailman. 
	a. polite 	b. strict 	c. unpleasant 	d. rude 
Without more training or advanced technical skills, they'll lose their jobs. 
	a. out of date 	b. backward 	c. up to date 	d. old 
There was a __ parking area to cater for the tourist trade. 
	a. thoughtful 	b. courteous 	c. possible 	d. spacious 
Newspapers and magazines are often delivered early in the morning. 
	a. offered 	b. given 	 	c. provided 	d. distributed 
Because the doctors and nurses acted properly and quickly, the baby was operated successfully. 
a. cheaply 	b. promptly 	c. conveniently 	d. usefully 
If you want to send a document and do not want to lose its original shape, our facsimile service will help you. 
	a. post 	b. express 	c. parcel 	d. fax 
She had been assisted by a stranger __ her motor and drove her to safety. 
	a. who started 	b. whom starting c. starting d. that will start 
 With our senses, we perceive everything ______
	a. is around us 	b. that is around us 	 c. whom is around us 	d. whose is around us 
 The volunteers, _______ 	enthusiasm was obvious, finished the work quickly. 
	a. who 	b. whom 	c. whose 	 d. that 
 The musicians 	yesterday have played together for many years. 
	a. to who we listened 	b. who we listened to 	c. to that we listened 	d. to whom we listened 
 Many scientists have claimed that 	like music are often good at mathematics. 
	a. children 	b. children who 	c. children whom 	d. whose children 
 The student 	had an impressive record. 
a. the prize was awarded 	b. that the prize was awarded 
c. to whom the prize was awarded 	d. who the prize was awarded 
 Those 	have used our services for more than one year can enter the competition. 
	a. who 	b. whom 	c. which 	d. whose 
 I think it was your Dad 	 
	a. phoned 	b. phoning 	c. that phoned 	d. which phoned 
That man is a newcomer in our company. Do you know him? 
That man is a newcomer in our company. Do you know whom? 
That man who is a newcomer in our company. Do you know him? 
 Do you know him that man is a newcomer in our company? 
 Do you know that man, who is a newcomer in our company? 
 Yesterday I went to 	I had never been to before. 
	a. Thanh Ba Post Office, that 	b. Thanh Ba Post Office where 
	c. Thanh Ba Post Office which 	d. Thanh Ba Post Office, which 
 She has two grown children, both of 	live abroad. 
	a. who 	b. whom 	c. that 	d. whose 
Choose the best sentence that can be made from the cues given. 
yesterday / I / go / Thanh Ba Post Office/ send some money / my brother / the city 
Yesterday I went to Thanh Ba Post Office where to send some money to my brother who was in the city. 
Yesterday I went to Thanh Ba Post Office to send some money to my brother in the city. 
c. Yesterday when I went to Thanh Ba Post Office sending some money to my brother in the city. 
d. Yesterday I went to Thanh Ba Post Office and sending some money to my brother in the city. 
I / arrive / 7 am / the post office / open 
When I arrived at 7 a.m., the post office which had just been opened. 
When I arrived at 7 a.m., the post office had just been opened. 
I arrived at 7 a.m. when the post office had just been opened. 
I arrived at 7 a.m. at the time the post office had just opened. 
the staff / help / me / send the money / very helpful and courteous 
The staff helped me to send the money were very helpful and courteous. 
The staff that helped me to send the money which were very helpful and courteous. 
The staff whom helped me to send the money they were very helpful and courteous. 
d. The staff that helped me to send the money were very helpful and courteous. 
the service / good / only two hours later / my brother / phone / he had received the money 
The service was so good that only two hours later my brother phoned me to say that he had received the money. 
The service which was such a good that only two hours later my brother phoned me to tell that he had received the money. 
The service was such good that only two hours later my brother phoned to tell he had received the money. 
d. The service was so good that only two hours later when my brother phoned to tell that he had received the money. 
I / satisfied / the service / Thanh Ba Post Office 
a. I was satisfied with the service of Thanh Ba Post Office. 
b. So that, I was satisfied with the service of Thanh Ba Post ·Office. 
Nevertheless, I was satisfied with the service of Thanh Ba Post Office. 
I was satisfied with the service of which Thanh Ba Post Office. 
Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase. 
	A post office is (36) 	authorized by a postal system for the posting, receipt, sortation, handling, transmission or (37) ___ of mail. Post offices offer mail-related services (38) ___post office boxes, postage and packaging supplies. (39) __ addition, some post offices offer (40) ___ postal services such as passport applications and other government forms, money orders, and banking services. 
	Post offices also (41) ____ post-office boxes to people and businesses (42)____ prefer not to have mail delivered to their home or office, or who live or stay at addresses to (43) ___ mail delivery is not (44) __ . 
	The back rooms of a post office are a place (45) .	 mail is processed for delivery. Mail may also be processed in other post offices that are not open to the general public. 
a. services 	b. equipment 	c. sending	d. mailing
a. pass 	b. giving 	c. handle	d. delivery
a. so 	b. such 	c. such as	d. so as to
a. For 	b. In 	c. Of	d. On	
a. non 	b. nor 	c. not	d. no
a. lend 	b. borrow 	c. rent	d. employ
a. who 	b. whom 	c. which	d. that
a. who 	b. which 	c. that	d. where
a. present 	b. free 	c. ready	d. available
a. where 	b. that 	c. which 	d. what 
PRACTICE TEST 2
Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. 
 a. post 	b. busy 	c. swim 	d. spacious 
 a. equipped 	b. delivered 	c. transferred 	d. received 
 a. helps 	b. provides 	c. documents 	d. texts 
 a. noisy 	b. subscribe 	c. service 	d. graphics 
 a. transfer 	b. newspaper 	c. thousand 	d. relatives 
Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence; substitutes the underlined part; or has a close meaning to the original one. 
- What is your ___ in life? - Going out with friends and enjoying delicious foods. 
	a. please 	b. pleasant 	c. pleasure	d. pleasing
You can pay for the goods on ____ 
	a. deliver 	b. delivery 	c. deliverable 	d. delivering
Those telephone companies have launched major 	crease their number of ____ 
	a. subscribe. 	b. subscription 	c. subscribers 	d. subscribing 
 Most schools and universities are now equipped ___ surveillance cameras and other security measures . 
	 a. on 	b. for 	c. in 	d. with 
 I had asked everyone to submit questions _____ advance of the meeting. 
	a. in 	b. at 	c. on 	d. for 
 It would be more convenient __ you if you used the Express Mail Service. 
	a. for 	b. with 	c. on 	d. among 
Those letters were sent by 	surface mail. 
	a. a 	b. an 	c. the 	d. Ø
_____ is used to describe special services in which things are sent or done faster than usual for a higher price. 
	a. Express 	b. Message 	b. Distribution 	d. Press 
 I wish you a speedy recovery from your illness to return to work soon. 
	a. thoughtful 	b. gradual 	c. courteous 	d. quick 
 John often uses Express Money 	___ to send money to his parents in the countryside. 
	a. Change 	b. Exchange 	c. Transfer 	d. Send 
The Messenger Call Service helps you to notify the recipient of the time and place to receive the call. 
	a. receiver 	b. fax 	 c. call 	d. telephone 
 Fax ___ has become more and more popular because it is cheap and convenient. 
a. exchange 	b. distance	c. sending	d. transmission
Someone sent you a parcel this morning and I put it on your table. 
	a. package 	b. letter 	c. stamp 	d. fax 
 The class treasurer, 	, announced the balance of the account. 
	a. to whom we gave the money 	b. to that we gave the money 
	c. whose we gave the money to 	d. whom we gave the money 
 The engineers 	designed the building received an award. 
	a. which 	b. whom 	c. who 	d. whose 
	21. 	is one of the most important capitals in the world. 
a. London, that the place I was born 	b. London, which I was born 
c. London, I was born, 	d. London, where I was born, 
 Express Money Transfer is one of the quickest ways 	_____ helps us to send money. 
	a. who 	b. whose 	c. when 	d. that 
 Do you remember the time 	we first visited London? 
	a. which 	b. when 	c. that	d. on that 
 Sunday is the day 	few people go to work. 
	a. that 	b. which 	c. when 	d. why
 Do you know the reason 	she quit her job? 
	a. that 	b. which 	c. when 	d. why
The government sent money and food to the people ____ were destroyed by the storm last week. 
	a. which 	b. that 	c. whom 	d. whose
 I will never forget ____ he said he loved me. 
a. the moment 	b. the moment which c. the moment when 	 d. the moment in that 
 It is very difficult to integrate yourself into a community ____ is quite different from yours. 
a. whose culture 	b. the culture that 	c. which culture 	d. that culture 
 He often finds fault with _____ he describes as having no talent. 
	a. John Smith, whom 	b. John Smith, that 	c. John Smith, whose d. John Smith who 
The scheme is designed to help children __ have fallen on hard times. 
a. that parents 	b. which parents 	c. parents of which 	d. whose parents
Error Identification 
31. The Post Office, that is a retail company in the United Kingdom; formerly part of the postal service Royal Mail, became a separate entity in 1981. 
In 1823, the Post Office used steamboats to carry mails and parcels between post towns which no roads existed. 
33. On February 22, 1921, when mail was flown both day and night for the first time over the entire distance from San Francisco to New York. 
In 1930, more than 10,000 trains which were used for moving the mail into every city, town, and village in the United States. 
35. When railroad mail service began, mostly letters were sorted on the trains, which were not equipping to distribute other kinds of mail. 
Read the passage carefully and choose the correct answer. 
In early colonial times, correspondents depended on friends, merchants, and Native Americans to carry messages between the colonies. However, most correspondence ran between the colonists and England, their mother country. It was a very hard work to handle so many letters like that. In 1639, the first official notice of a postal service in the colonies appeared. The General Court of Massachusetts designated Richard Fairbanks' tavern in Boston as the official place of mail brought from or sent overseas, in line with the practice in England and other nations to use coffee houses and taverns as mail drops. Local authorities operated post routes within the colonies. Then, in 1673, a monthly post was set up between New York and Boston. The service was of short duration, but the post rider's trail became known as the Old Boston Post Road, part of today's U.S. Route 1. William Penn established the first post office in 1683. In the South, private messengers, usually slaves, connected the huge plantations. 
After the Boston revolution in September 1774, the colonies began to separate from the mother country. A Continental Congress was organized at Philadelphia in May 1775 to establish an independent government. One of the first questions before the delegates was how to convey and deliver the mail. 
 In early colonial times, 	. 
the English did not know how to write a mail 
merchants were not allowed to send letters 
the US was the mother country of many colonies 
England had many colonies 
 The first place which was used as a post office was ____ 
	a. a tavern 	b. a big house 	c. an official place. d. a coffee house 
In 1673, letters were sent from New York and Boston, and vice versa ___ a month. 
 a. once	b. twice	c. three times	d. four times
The first post office was set up in 	_ 
 a. 1639 	b. 1673 	c. 1683 	d 1774 
According to the passage, ___ had to work as a mailman between the huge plantations. 
 a. delegates 	b. governors 	c. messengers 	d. slaves 
Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase. 
In many countries, (41) ___ in Africa and the Middle East, there is no 'door to door' (42) of mail. For example, (43)___one post a letter to a street address in Namibia, it will be (44) ___ to sender as undeliverable. Consequently renting a post office box has traditionally been (45) ___ only way to receive mail in (46) countries, although some, like Jordan, are now introducing home delivery. 
Generally, post office boxes are rented from the post office either by individuals (47) ___ by businesses on a basis ranging from monthly to annual, and the cost of rent varies depending (48) ___ the box size. In the US, the rental rate used (49)___ the same across the country. Now, however, a postal facility can be in any of seven fee groups by location; in (50)___ , certain customers qualify for free box rental. 
a. hardly 	b . particularly 	c. gradually 	 d. certainly 
a. delivery 	b. receiving 	c. sending 	d. service 
a. because 	b. so 	c. if 	d. though 
a. exchanged 	b. mailed 	c. called 	d. returned 
a. a 	b. an 	c. the 	d. Ø
a. so 	b. such 	c. such as 	d. as 
a. or 	b. nor 	 c. but 	d. along 
a. in 	b. of 	c. on 	d. from 
a. be 	b. being 	c. been 	d. to be 
a. instance 	b. addition 	c. example 	d. recent 

Tài liệu đính kèm:

  • docUNIT 9TEST.doc