Thiết kế bài dạy môn Tiếng Anh 11 - Period: 1 đến period: 54

Thiết kế bài dạy môn Tiếng Anh 11 - Period: 1 đến period: 54

INTRODUCTION

Chương trỡnh, phương pháp và yêu cầu đối với sỏch tiếng Anh 11

 I. AIMS:

 Thụng qua tiết học này học sinh hiểu khỏi quỏt về cấu trỳc chương trỡnh tiếng Anh 11 , nắm được phương pháp học và những yêu cầu phải đạt được sau khi học xong chương trỡnh này.

 II. PROCEDURES:

 Content:

A. Giới thiệu chương trình Tiếng anh 11:

- Gồm 16 đơn vị bài học (Unit) và 4 bài ôn tập (Consolidation).

- Mỗi bài học được biên soạn theo 1 chủ đề nhất định được chia làm 5 phần , mỗi phần là 1 kỹ năng ( đọc, nghe, nói, viết và language focus).

- Mỗi bài ôn tập gồm:

Pronunciation; Listening comprehension; Vocabulary; Grammar and structure;

 Reading and writing.

B. Yêu cầu môn học:

Mỗi h/s phải có đủ SGK (English 11) sách mới do NXB Giáo dục phát hành.

Mỗi h/s phải có 02 quyển vở ( ghi chép và chuẩn bị bài ở nhà )

Trước khi đến lớp h/s phải chuẩn bị bài ở nhà theo yêu cầu từng phần (Tasks) và làm bài tập theo y/c của giáo viên

Trong lớp h/s phải tích cực tham gia các hoạt động theo cặp, theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Nêu câu hỏi thắc mắc yêu cầu giáo viên giải đáp (nếu có).

 Tóm lại : Để học tập có kết quả mỗi h/s sinh cần phát huy tính tích cực, tính chủ động, tự giác trong hoạt động học tập , không trông chờ ỷ nại. Giáo viên chỉ đóng vai trò là người tổ chức hoạt động, hướng dẫn, giảI đáp thắc mắc, giúp đỡ khi h/s gặp khó khăn.

 

docx 143 trang Người đăng ngohau89 Ngày đăng 28/08/2019 Lượt xem 277Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy môn Tiếng Anh 11 - Period: 1 đến period: 54", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Period: 1
Introduction
Chương trỡnh, phương phỏp và yờu cầu đối với sỏch tiếng Anh 11
 I. AIMS:
 Thụng qua tiết học này học sinh hiểu khỏi quỏt về cấu trỳc chương trỡnh tiếng Anh 11 , nắm được phương phỏp học và những yờu cầu phải đạt được sau khi học xong chương trỡnh này. 
 II. PROCEDURES:
	 Content:
A. Giới thiệu chương trình Tiếng anh 11:
- Gồm 16 đơn vị bài học (Unit) và 4 bài ôn tập (Consolidation).
- Mỗi bài học được biên soạn theo 1 chủ đề nhất định được chia làm 5 phần , mỗi phần là 1 kỹ năng ( đọc, nghe, nói, viết và language focus).
- Mỗi bài ôn tập gồm: 
Pronunciation; Listening comprehension; Vocabulary; Grammar and structure;
 Reading and writing.
B. Yêu cầu môn học:
Mỗi h/s phải có đủ SGK (English 11) sách mới do NXB Giáo dục phát hành. 
Mỗi h/s phải có 02 quyển vở ( ghi chép và chuẩn bị bài ở nhà )
Trước khi đến lớp h/s phải chuẩn bị bài ở nhà theo yêu cầu từng phần (Tasks) và làm bài tập theo y/c của giáo viên
Trong lớp h/s phải tích cực tham gia các hoạt động theo cặp, theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Nêu câu hỏi thắc mắc yêu cầu giáo viên giải đáp (nếu có).
 Tóm lại : Để học tập có kết quả mỗi h/s sinh cần phát huy tính tích cực, tính chủ động, tự giác trong hoạt động học tập , không trông chờ ỷ nại. Giáo viên chỉ đóng vai trò là người tổ chức hoạt động, hướng dẫn, giảI đáp thắc mắc, giúp đỡ khi h/s gặp khó khăn. 
3. Remind:
 + Prepare for Unit 1: Reading part.
.
The end
 Period 2
 Unit1: Friendship
Part A: Reading
I. Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to:
- Develop such reading skill as scanning for details, specific ideas, skimming for general information, and guessing meaning in context.
- Use the information they have learnt to discuss the topic.
II. Teaching aids:
- Textbook, handouts, pictures concerning to the topic,...
III. Anticipated problems:
- Ss may need help with discussion task so T should be ready to help them
- Ss may have difficulty in reading some difficult words such as: Sympathy, loyalty, suspicion, enthusiasm ,..
- T may not have enough time to teach
IV. Procedure:
Teacher’s activities
Students’ activities
1. Check the attendance 
2. Warm up 
Network
T repairs a hand out with network of the word “friendship”.
Friendship
T divides the class into 8 groups and gives each group a hand out. T asks Ss to complete the net work. The winner will be the group completing the network in the shortest period of time.
A. Before you read 
- Discussing the picture and poem.
- T asks the whole class to look at the picture on page 12 and asks them some questions:
1. What are girls and boys doing in the picture?
2. How do they feel?
3. What does the picture tell you?
- T ask Ss to work in pairs to read the short poem on the page13 and answer the question:
à What do you think of the friend in the poem?
- T calls on some Ss to answer the questions. T may give some comments and the suggestions:
The friend in the poem is very dedicated and thoughtful. He/She is willing to help his/her friend in any circumstances.
Pre- teaching vocabulary
- Lasting (a) = lifelong
- Be concerned with sb/st
- Constancy (n) constant (a)
- Rumour (n) ['ru:mə]
- Gossip (n): information talk or stories about other people’s private lives that may be unkind or not true. 
- Incapable of / in'keipəbl/
- Suspicion (n) / sə'spi∫n/ suspicious (a)
- Pursuit (n)
- Sympathy (n) ['simpəθi], sympathetic (a) [,simpə'θetik/
- Sorrow (n) / 'sɔrou/= sadness
- T asks Ss to make some Ss to make sentences with above words to check their understanding.
- Have Ss practice reading the vocabulary
B. While you read
Setting the scence.
You are going to read a passage about the qualities of a long lasting friendship. While you reading, do the task in the textbook. 
Task1 
- T asks the Ss to read the words in the box then fill each blank with one of them.
- Ask Ss to read the passage quickly and stop the lines that contain these words to guess their meaning. 
- T asks Ss to work individually to do the task.
- T goes around to help them when necessary.
- T asks Ss to exchange their answers with the other Ss. 
- T asks Ss for their answers and tell then to explain their choices.
Task 2 
- T asks Ss to read the passage again and decide which of the choices A, B, C, or D most adequately sum up the ideas of the whole passage.
- T gets Ss do the task individually. 
- T might also want to give Ss some strategies to find the main idea of the passage.
- T calls on some Ss to give the answer and asks other Ss to say whether they agree or disagree.
Task 3 
- Ask Ss to answers the questions in task3.
- T asks Ss to do the task individually to do the task, then discuss their answers with their partne.r
- T calls some Ss to write their answers on the board and ask them to explain their choices.
Correct answers:
1. The first quality for true friendship is unselfishness. It tells us that a person who is concerned only with his/her own interest and feelings can’t be a true friend.
2. Because they take up and interest with enthusiasm, but they are soon tired of it and they feel the attraction of some new object.
3. The third quality for true friendship is loyalty. It tells us that the two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicions between them.
4. Because if not people can’t feel safe when telling the other their secret
5. Because they cannot keep a secret, either of their own or of others’ .
6. The last quality is sympathy. It tells us that to be a true friend one must sympathise with his/her friend. Where there is no mutual sympathy between friends, there is no true friendship.
C. After you read 
- Ask Ss to work in pairs to discuss the question in the text book.
- T goes around to help the Ss when necessary
- When all pairs have finished, T asks every two pairs to share ideas.
- T calls on some Ss to report their ideas to the class
4. Homework 
- Learn by heart all of new words and structures and give examples.
- Summarise the main points of the text.
- Group work.
- Discuss about the qualities which friendship must have to complete the network.
- Suggested answers:
Honest, unselfish, constant, loyal, mutual trust, sympathetic, patient,...
- Pair work
- Suggested answers
1. One boy is playing guitar, and the other girls and boys are singing
2. They seem very happy because we can see their smile
3. The picture tells us that friends can happily do many things together or friendship is a beautiful thing that brings happiness to us.
Dedicated (a) tận tâm, tận lực
Thoughtful (a) chu đáo, quan tâm
Circumstance (n) hoàn cảnh, tình huống
lâu dài, bền vững
quan tâm tới ai, cái gì
tính kiên định
tin đồn chuyện ngồi lê đôi mách, chuyện tầm phào
không đủ khả năng
sự nghi ngờ
sự nghiệp, sự theo đuổi, đam mê
sự thông cảm
thông cảm, đồng cảm
nỗi buồn
- Do as T‘s requests
- Whole class
- Individual work & pair work.
- Ss guess the meaning of the word base on the context in the sentences.
1. mutual
2. incapable of
3. unselfish
4. acquaintance / friend
5. give -and - take
6. loyal to
7. suspicious
- Whole class read the text carefully
- Individual work
Answer: B
- Individual work and pair work
- Pay attention then give remark
- Correct themselves their mistakes
- Pair work 
The friendship is very important to our life. A true friend can helps us when we are sorrow and when we have difficulty. We can share ideas, feeling, likes, joys, pleasures, aims to each other. Sometimes only true friends can understand, sympathise us so we feel safe to tell him/her our secrets. Friendship brings us happiness. We happily do many things together. So we can’t live without friendship.
- Whole class.
 Period 3
Unit1: Friendship
Part B: Speaking
I. Objectives: By the end of the lesson Ss will be able to
- Describe the physical characteristics and personalities of their friends, using appropriate adjectives
II. Teaching aids:
Textbook, handouts, pictures about some famous people,...
III. Anticipated problems:
Ss may not have enough vocabulary to talk about the topic, so T should be ready to provide help.
IV. Procedure:
Teacher’s activities
Students’ activities
1. Check the attendance 
2. Warm up 
- Ask Ss to describe one of their friend or their relatives.
3. New lesson
A. Presentation 
Task 1
- Ask 1 S to read aloud the title and explain.
Instruction: You are going to look at the picture of 4 people on page 15 and describe them in pairs.
- Before letting Ss do the task, T asks them to read useful language on page 16.
- T may explains some word if Ss don’t know the meaning of the adjectives provided.
Forehead (n) / 'fɔ:hed/: T points at his/her forehead
Crooked (a) / 'krukid/
- T may ask Ss to provide some adjective/expressions used to describe people’Ss appearance. She may also give Ss handout of these adjectives and expressions:
Height : tall, short, medium
Build : slim (mảnh khảnh), plump (bụ bẫm, đầy đặn), overweight, thin. Muscular / 'mʌskjulə/ (vạm vỡ), stocky (thấp và chắc), well-built (lực lưỡng).
Hair: 
- length: long, short, shoulder- length
- style: straight , wavy, curly, crew-cut (đầu cua)
- color: black, grey, red, brown
Others: a fringe (mái), a bun (búi tóc), plait(s) / plổt/ đuôi sam.
Face: oval, round, large, square, skinny/ ['skini](gầy nhom, gầy trơ xương), chubby (phúng phính), long, with high cheekbones (gò má cao)
Eyes: small, big, black, brown, blue
Nose: straight, crooked, turned-up, big, small, flat (tẹt)
Chin: pointed chin (cằm nhọn), double chin
Lips: thin, full, narrow, heart-shaped
Forehead: broad, high
Skin: white, pale /peil/ (tái, xanh xám), suntanned (rám nắng), dark, brown, black.
General appearance: beautiful, handsome, pretty, good looking, plain (bình thường).
T asks to work in pairs to describe the people in the picture, and then calls on some Ss to present their answer
T gives feedback
B. Practice 
Task 2
- Ask Ss to discuss and number the personalities in order of importance in friendship and then report the results.
- Before Ss do the task, T asks them to look at the list of adjectives provided in book. T asks if Ss understand these adjectives or not.
- T can elicit [i'lisit] (luận ra, gợi ra) or explain some adjectives quickly.
Caring
Hospitable
Modest
Sincere, understanding
- T divides the class into group of 6 with a group leader. They discuss and the leader will take notes of the ideas, and then one representative will report the result to the whole class. T reminds Ss that they have to explain their choice as well.
- T goes round to offer help when Ss discuss
- T call on some Ss to report the result of their discussion. 
- T elicits feedback from the class and gives final comments
C. Production 
Task 3
Instruction: Imagine that you have a friend who has just won the first prize in Mathematics. A journalist is going to interview you about you ... nnouncement, so I went over to the information desk. The ground hostess (36) _______ me that the plane would be leaving only a few minutes later than scheduled, and I sat down again. 
Suddenly there was an announcement: 'Flight (37) _______ until 17.45'. There was a collective groan from the waiting passengers, but the airline then announced that it was offering us a free lunch, which (38) _______ us all a little.
We eventually took off at 17.45. Shortly after we were airborne, the captain explained the (39) _______ of our delay. Apparently, just before we were original due to board, a mouse had been discovered on the plane. As a result, the plane had had to be (40) _______ from service.
a. somehow 	b. somewhat 	c. somewhere 	d. something
a. destined 	b. planned 	c. likely 	d. due
a. hand 	b. heavy 	c. excess 	d. loaded
a. admit 	b. expect 	c. confess 	d. confide
a. so 	b. only 	c. just 	d. still
a. warned 	b. assured 	c. insured 	d. assumed
a. diverted 	b. canceled 	c. delayed 	d. confirmed
a. pacified 	b. persuaded 	c. encouraged 	d. consoled
a. reason 	b. cause 	c. origin 	d. root
a. withdrawn 	b. deleted 	c. removed 	d. pulled
Read the passage carefully and choose the correct answer.
Your mind's ability to bring back experiences you have had is your memory. There are two kinds of remembering, recall and recognition. For instance, you may not be able to recall the poem you read yesterday in class, but if you see it again, you will know it instantly because you recognize it.
Some few people have 'total recall,' often spoken of as photographic memory. A person with total recall can recite a whole page of a book he has read only once, or playa musical composition after hearing it once. This is very unusual, however, and most people have difficulty in remembering even names they heard the day before. This is not because most people lack the ability to remember, but because they had not paid much attention to what they heard. They felt no personal reasons to remember. Having a personal reason for remembering is one of the most important factors in a good memory. 
When you have a strong reason for remembering, concentrate as you read or listen, and try to connect the new information to things you I already know. A detail is easy to remember when it fits into a whole that makes sense. If you understand the entire history lesson before you try to remember any particular dates, your memory may surprise you.
While not directly stated, it may be inferred from the article that ________.
a. details are more easily remembered by fitting them into a whole
b. recall and recognition are the same thing
c. wanting to do a thing is very important to being able to do it
d. if he will try hard enough, one man can remember as well as Mother
This article as a whole tells us about ________.
a. people who can remember whole pages 	c. our memory and how to improve it
b. recognition and recall 	d. people who can't remember names
A person with photographic memory is ________.
a. can only remember things if he looks at a photograph 	
c. can be found in mental hospitals
b. brings his camera everywhere he goes	
d. can remember every detail of what he sees or hears
One way to improve our memory is ________
a. to ask other people to repeat something you want to remember.
b. to have a camera with you all the time
c. to concentrate on what you hear or read
d. to learn everything by heart
Which sentence is not true?
a. If you can't remember things, you have no memory.
b. Recognition and recall are the two kinds of memory.
c. Total recall is remembering something in its entirely. 
d. A person can remember anything better if he has a strong reason for doing it.
Choose the answer (a, b, c or d) that is nearest in meaning to the printed before it. 
It's no use trying to make friends with him. 
a. You should try to make friends with him. 	
b There's no point in trying to make a friendship with him.
c. Making a friendship with him is worthless.	
d. I find it difficult to make friends with him.
As soon as he arrived at the airport, he called home.
a. No sooner had he arrived at the airport, he called home.
b. He arrived at the airport sooner than he had expected.
c. Calling home, he said that he had arrived the airport.
d. Immediately after he called home, he arrived the airport.
We had our house decorated to celebrate our wedding anniversary.
a. We had to decorate our house. 	c. Our house needs to be decorated. 
d. We helped my father decorate our house.	b. We had someone decorate our house.
Choose the best sentence (a, b, c, or d) made from the given cues.
Thank/ invitation/ silver anniversary/ beginning/ September//
a. Thank you for your invitation to your silver anniversary at the beginning of September.
b. Thanks for your invitation of the silver anniversary at the beginning of September.
c. Thank you for your invitation to your silver anniversary in the beginning of September.
d. Thank you for your invitation to your silver anniversary at the beginning in September.
When! II arrive/ lecture/ already start/ professor/ write/ overhead projector//
a. When I arrived the lecture already started and the professor wrote the overhead projector. 
b. When I arrived lecture had already started 'and professor wrote the overhead projector.
c. When I arrived the lecture had already started and the professor was writing on the overhead projector.
d. When I arrived the lecture had already started and the professor had writing on the overhead projector.
PERIOD 54
THE FIRST TERM TEST
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
A. knowledge 	B. comfort 	C. popular 	D. college
A. orchestra 	B. scholarship 	C. chemistry 	D. charity
A. announced 	B. struggled 	C. observed 	D. repaired
Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others.
A. competition 	B. illiteracy 	C. representative 	D. university
A. difficult 	B. relevant 	C. volunteer 	D. interesting
Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits the blank space in each sentence.
She was able to ...... all the tasks assigned to her.
A. keep on 	B. set up 	C. put off 	D. carry out
We managed to ...... over $4,000 through donations and other events.
A. deposit 	B. donate 	C. raise	D. exchange
Laura reminded her roommate ...... her alarm clock for 6:00.
A. to set 	B. setting 	C. to be set 	D. of setting
The boy found a wallet in the street, and then he ...... to return it to the loser.
A. tried 	B. had tried 	C. was trying 	D. had been trying
The two children blamed each other ...... the window.
A. to break 	B. breaking 	C. for breaking 	D. having broken
She swam strongly and ...... cross the river easily, even though it was swollen by the heavy rain.
A. used to 	B. was able to 	C. could 	D. was supposed to
The government has spent Ê1 million on an advertising ...... to encourage energy conservation.
A. campaign 	B. promotion 	C. operation 	D. competition
No one could ever accuse this government ...... about the poor.
A. not caring 	B. of not caring 	 C. for not caring 	 D. not to care
I heard the tyre ...... and then the lorry skidded across the road.
A. burst 	B. bursting 	C. be burst 	D. being burst
I was ...... to find that the film was quite 
A. surprised - frightening 	B. surprised - frightened
C. surprising - frightening 	D. surprising - frightened
Police are reported ...... illegal drugs in a secret hiding place in the star’s home. [thuốc tõy lậu]
A. they have 	B. having 	C. to have 	D. have had
Our education will help with the ...... of knowledge for the young.
A. rich 	B. riches 	C. richness 	D. enrichment
I don't remember ...... of the decision to change the company policy on vacations. When was it decided?
A. telling 	B. being told 	C. to tell 	D. to be told
Ms. Jackson was assigned the fifth-grade science class ...... she has the best qualification among the available faculty. [giao bài tập / khoa đại học]
A. although 	B. whereas 	C. since 	D. if 
...... six months for the washing machine to be delivered, I decided to cancel the order.
A. Waiting 	B. Having waited C. Being waited 	D. Waited
Many firms are now struggling to survive in a highly ...... marketplace.
A. competing 	B. competition 	 C. competitive 	D. uncompetitive
The ...... will observe and score your performance in the contest. 
A. judges 	B. contestants 	 	C. sponsors 	D. winners
...... she went home early. 
A. Feel not well 	B. Having felt not well
C. Feeling not well 	D. Not feeling well
He congratulated the team ...... all their games.
A. to win 	B. winning 	C. for their winning D. on having won
I often ...... of being famous when I was younger.
A. accused 	B. dreamed 	C. pretended 	D. assured
Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting.
Having suffered from depression him as a teenager, Keven could understand how his A B C
son was feeling.
 D
Peter acknowledged that his chances in winning the race to be slim.
 A B C D
Walking briskly for 30 minutes or to run for 15 minutes will burn an
 A B C
approximately equal number of calories.
 D
I asked the boys to move their bicycles off the football pitch but they flat refused
 A B C D
Health officials warn that anyone who look directly at the sun during an
 A B C 
eclipse may put their sight at risk.
 D
Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage.
 In the summer of 2000 the Vietnam Society of Learning Promotion (31) ...... a campaign for illiteracy eradication. In the campaign, six hundred (32) ...... minority students from the northern highlands were asked to provide reading and writing skills to 1,200 illiterate people living in their (33) ...... villages. In 2001, eight hundred volunteer. students took (34) ...... in the campaign. The number of people receiving reading and writing lessons (35) ...... 4,623. This was an effective way to help people in remote and mountainous areas to read and write.
 The fight (36) ...... illiteracy continued in the summer of 2002. This time the Vietnam Society of Learning Promotion decided to (37) ...... its activities to the central mountainous provinces. At present, the number of illiterate people in the remote and mountainous areas is (38) ...... decreasing. It is hoped that illiteracy will soon be (39) ...... in our country as more and more people are taking part in the (40) ...... against it.
A. began 	B. had 	C. started 	D. managed
A. national 	B. ethnic 	C. racial 	D. religious
A. home	B. own 	C. remote 	D. house 
A. control	B. care 	C. part 	D. interest
A. ranged 	B. grew 	C. rose 	D. reached
A. in 	B. against 	C. towards 	D. of
A. enlarge 	B. widen.	C. expand 	D. expend
A. gradually 	B. constantly 	C. actually 	D. mainly
A. limited 	B. eradicated 	C. completed 	D. prevented
A. battle 	B. strike 	C. challenge 	D. struggle

Tài liệu đính kèm:

  • docxUnit_1_Friendship.docx