Giáo án Hình học 11 - Tiết 1 đến tiết 20

Giáo án Hình học 11 - Tiết 1 đến tiết 20

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

- Nắm được các dạng của PTLG

 2. Kỹ năng: :

- Học sinh diễn tả được tính tuần hoàn, chu kì và sự biến thiên của các hàm số lượng giác. Vẽ được đồ thị của các hàm số lượng giác, mối quan hệ giữa các hàm số lượng giác.

- HS xác định được TXĐ, TGT của các hàm số lượng giác, áp dụng các t/c tìm giá trị lụựn nhất nhỏ nhất của hàm số lượng giác.

 - Biết giải các phương trình lượng giác đơn giản.

 3. Thái độ: - 4. Nội dung trọng tâm của bài dạy: Giải được phương trình lượng giác đơn giản.

II. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SỬ DỤNG, PHƯƠNG PHÁP:

 1. Phương tiện, thiết bị:

- GV: Giáo án, SGK

 - HS: SGK, đọc trước bài học.

 2. Phương pháp: Hỏi đáp thông qua các hoạt động tương tác giữa trò – trò, thầy – trò để lĩnh hội kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu bài học.

 

doc 32 trang Người đăng hong.qn Ngày đăng 02/11/2017 Lượt xem 658Lượt tải 7 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hình học 11 - Tiết 1 đến tiết 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/8/2016	Ngày dạy: 22-27/8/2016	Tiết: 1-2-3
Chương I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Chủ đề: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: 
- N¾m ®­îc ®Þnh nghÜa, sù biÕn thiªn, tÝnh tuÇn hoµn vµ c¸c tÝnh chÊt cña hµm sè: y=sinx; y=cosx; y=tanx; y=cotx.
- Nắm được các dạng của PTLG
 2. Kỹ năng: :
- Häc sinh diÔn t¶ ®­îc tÝnh tuÇn hoµn, chu k× vµ sù biÕn thiªn cña c¸c hµm sè l­îng gi¸c. VÏ ®­îc ®å thÞ cña c¸c hµm sè l­îng gi¸c, mèi quan hÖ gi÷a c¸c hµm sè l­îng gi¸c.
- HS x¸c ®Þnh ®­îc TX§, TGT cña c¸c hµm sè l­îng gi¸c, ¸p dông c¸c t/c t×m gi¸ trÞ lôùn nhÊt nhá nhÊt cña hµm sè l­îng gi¸c.
 - Biết giải các phương trình lượng giác đơn giản.
 3. Thái độ: - TD logic, nhôù vµ biÕt vËn dông linh ho¹t trong gi¶i to¸n.
 - TÝch cùc trong häc tËp, chñ ®éng s¸ng t¹o, biÕt quy l¹ thµnh quen.
 4. Nội dung trọng tâm của bài dạy: Giải được phương trình lượng giác đơn giản..
II. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SỬ DỤNG, PHƯƠNG PHÁP:
 1. Phương tiện, thiết bị:
- GV: Giáo án, SGK
	- HS: SGK, đọc trước bài học.
 2. Phương pháp: Hỏi đáp thông qua các hoạt động tương tác giữa trò – trò, thầy – trò để lĩnh hội kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu bài học. 
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC:
1. Năng lực chung: - Tự học nắm bắt nội dung kiến thức 
 - Biết đặt câu hỏi, tư duy giải quyết vấn đề.
 - Học sinh làm việc nhóm, hợp tác, giao tiếp, tự quản lí.
 2. Năng lực chuyên biệt: Hiểu được kiến thức về hàm số lượng giác và giải được PTLG đơn giản.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
 Ôn định lớp, kiểm tra sĩ số: (2 phút)
Các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: I. Định nghĩa các hàm số lượng giác (32 phút)
a) Chuẩn bị của GV và HS cho HĐ 1:- Kiến thức cũ về các giá trị lượng giác của góc a.
b) Nội dung kiến thức của HĐ 1: -Định nghĩa các hàm số lượng giác 
c) Hoạt động của GV-HS: (tiết 1)
Hoạt động của GV:
Hoạt động của HS:
-Tính caùc giaù trò cuûa sinx vôùi x laø caùc soá sau: ; 3; -2 ?
KL: Vôùi moãi soá thöïc x ta luoân tính ñöôïc sinx (duy nhaát) .
- GV đưa ra định nghĩa hàm số sin
-Höôùng daãn HS giaûi ví dụ
-Tính caùc giaù trò cuûa haøm soá y = cosx taïi x = ; x = ; x = 12 ?
-Tìm taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá y = tanx?
-Tìm taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá y = cotx?
- Nhaéc laïi ñònh nghóa, tính chaát cuûa haøm soá chaün, haøm soá leû?
- HS thực hiện theo yêu cầu
I. ÑÒNH NGHÓA:
Haøm soá sin vaø haøm soá coâsin:
Haøm soá sin:
Quy taéc ñaët töông öùng moãi soá thöïc x vôùi soá thöïcsinx
 sin : ® 
 x y = sinx 
ñöôïc goïi laø haøm soá sin, kí hieäu laø y = sinx .
Ví duï: Tính caùc giaù trò cuûa haøm soá y = sinx taïi x = ; x = ; x = 4 ?
Haøm soá coâsin :
Quy taéc ñaët töông öùng moãi soá thöïc x vôùi soá thöïc cosx cos : ® 
 x y = cosx 
ñöôïc goïi laø haøm soá coâsin. 
 kí hieäu laø y = cosx .
Haøm soá tang vaø coâtang:
a) Haøm soá tang:laø haøm soá ñöôïc xaùc ñònh bôûi coâng thöùc: y = (cosx 0), kí hieäu laø y = tanx. TXÑ: .
b) Haøm soá coâtang: laø haøm soá ñöôïc xaùc ñònh bôûi coâng thöùc:y = (sinx 0), kí hieäu laø y = cotx. TXÑ: .
* Nhaän xeùt: - Haøm soá y = cosx laø haøm soá chaün.
- Haøm soá y = sinx, y = tanx, y = cotx laø haøm soá leû.
d) Năng lực hình thành cho HS sau khi kết thúc HĐ 1: Hiểu được định nghĩa các hàm số lượng giác 
Hoạt động 2: II. TÍNH TUAÀN HOAØN CUÛA HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC (10 phút)
a) Chuẩn bị của GV và HS cho HĐ 2: SGK
b) Nội dung kiến thức của HĐ 2: Nắm được tính tuần hoàn của hàm số lượng giác.
c) Hoạt động của GV-HS:
Hoạt động của GV:
Hoạt động của HS:
-Tính sin, sin(), sin() ?
 Khaùi nieäm tuaàn hoaøn vaø chu kyø
-Học sinh thực hiện
II. TÍNH TUAÀN HOAØN CUÛA HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC:
Haøm soá y = sinx, y = cosx tuaàn hoaøn vôùi chu kì 2.
Haøm soá y = tanx, y = cotx tuaàn hoaøn vôùi chu kì .
Ví duï: Tính: a) sin()
 b) tan()
d) Năng lực hình thành cho HS sau khi kết thúc HĐ 2: Biết được tính tuần hoàn của hàm số lượng giác.
Hoạt động 3: III. SÖÏ BIEÁN THIEÂN VAØ ÑOÀ THÒ CUÛA HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC (2 tiết)
a) Chuẩn bị của GV và HS cho HĐ 3: SGK
b) Nội dung kiến thức của HĐ 3: vẽ đồ thị của hàm số lượng giác.
c) Hoạt động của GV-HS:
Hoạt động của GV:
Hoạt động của HS:
-Döïa vaøo ñöôøng troøn löôïng giaùc, haõy cho bieát:
 treân [0;] haøm soá sin ñoàng bieán hay nghòch bieán?
treân [;] haøm soá sin ñoàng bieán hay nghòch bieán?
- Döïa vaøo t/c haøm soá sin laø haøm soá leû vaø tuaàn hoaøn vôùi chu kyø 2 ta suy ra ñoà thò cuûa haøm soá treân toaøn TXÑ.
III. SÖÏ BIEÁN THIEÂN VAØ ÑOÀ THÒ CUÛA HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC:
Tiết 2:
Haøm soá sin: y = sinx
- TXÑ: D = 
- TGT: [-1;1]
- Laø haøm soá leû
- Laø haøm soá tuaàn hoaøn vôùi chu kyø 2
a) Söï bieán thieân vaø ñoà thò cuûa haøm soá treân ñoaïn [0;]:
- Baûng bieán thieân: 
x
0 
y=sinx
 1
0 0
- Ñoà thò:
b) Ñoà thò haøm soá y = sinx treân 
-Vì sin(x+) =cosx, neân töø ñoà thò cuûa haøm soá y = sinx ta tònh tieáân theo vectô = (-;0), ta ñöôïc ñoà thò cuûa haøm soá y = cosx.
- Laäp baûng bieán thieân cuûa haøm soá y = cosx treân ñoaïn [-;]?
 2. Haøm soá coâsin: y = cosx
- TXÑ: D = 
- TGT: [-1;1]
- Laø haøm soá chaün
- Laø haøm soá tuaàn hoaøn vôùi chu kyø 2
-Ñoà thò:
-Baûng bieán thieân:
x
- 0 
y = cosx
 1
-1 -1
Tính giaù trò cuûa haøm soá y = tanx taïi 
x = 0; x = ; x = ; x = ?
-Döïa vaøo tính chaát tuaàn hoaøn cuûa haøm soá y = tanx ta suy ra ñoà thò cuûa haøm soá treân toaøn TXÑ.
-Döïa vaøo ñoà thò cuûa haøm soá y = tanx, xaùc ñònh taäp giaù trò cuûa chuùng?
Tieát 3:
 3. Haøm soá tang: y = tanx
-TXÑ: .
-Laø haøm soá leû, tuaàn hoaøn vôùi chu kyø .
a) Söï bieán thieân vaø ñoà thò cuûa haøm soá y= tanx treân khoaûng (-;)
- Baûng bieán thieân
x
- 
y=tanx
 +
-
- Ñoà thò 
b) Ñoà thò haøm soá y = tanx treân TXÑ
-Tính giaù trò cuûa haøm soá y = cotx taïi x = ; x = ; x = ?
- Döïa vaøo ñoà thò cuûa haøm soá y = cotx, xaùc ñònh taäp giaù trò cuûa chuùng?
4.Haøm soá coâtang: y = cotx
-TXÑ: .
-Laø haøm soá leû, tuaàn hoaøn vôùi chu kyø . 
a) Söï bieán thieân vaø ñoà thò cuûa haøm soá y= cotx treân khoaûng (0;)
- Baûng bieán thieân
x
0 
y = cotx
+
 -
- Ñoà thò 
b) Ñoà thò cuûa haøm soá y = cotx treân TXÑ
d) Năng lực hình thành cho HS sau khi kết thúc HĐ 3: Biết được tính chất và hình dáng đồ thị của hàm số lượng giác.
V. BẢNG MA TRẬN KIỂM TRA CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC:
Nội dung
Nhận biết (MĐ1)
Thônghiểu (MĐ2)
Vận dụng (MĐ 3)
Vận dụng cao (MĐ4)
1. Định nghĩa
x
2. Tính tuần hoàn
x
3. Sự biến thiên và đồ thị
x
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ , DẶN DÒ:
- Qua bài học học sinh cần nắm được các vấn đề sau:
+ Tính chất của hàm số lượng giác
- Bài tập về nhà:
Bài 1 SGK trang 17 (MĐ 3)
Bài 2 SGK trang 17 (MĐ 3)
Ngày soạn: 28/8/2016	Ngày dạy: 29/8-3/9/2016	Tiết: 4-5-6
Chủ đề: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (tt)
Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: 
- N¾m ®­îc ®Þnh nghÜa, sù biÕn thiªn, tÝnh tuÇn hoµn vµ c¸c tÝnh chÊt cña hµm sè: y=sinx; y=cosx; y=tanx; y=cotx.
- Nắm được các dạng của PTLG
 2. Kỹ năng: :
- Häc sinh diÔn t¶ ®­îc tÝnh tuÇn hoµn, chu k× vµ sù biÕn thiªn cña c¸c hµm sè l­îng gi¸c. VÏ ®­îc ®å thÞ cña c¸c hµm sè l­îng gi¸c, mèi quan hÖ gi÷a c¸c hµm sè l­îng gi¸c.
- HS x¸c ®Þnh ®­îc TX§, TGT cña c¸c hµm sè l­îng gi¸c, ¸p dông c¸c t/c t×m gi¸ trÞ lôùn nhÊt nhá nhÊt cña hµm sè l­îng gi¸c.
 - Biết giải các phương trình lượng giác đơn giản.
 3. Thái độ: - TD logic, nhôù vµ biÕt vËn dông linh ho¹t trong gi¶i to¸n.
 - TÝch cùc trong häc tËp, chñ ®éng s¸ng t¹o, biÕt quy l¹ thµnh quen.
 4. Nội dung trọng tâm của bài dạy: Giải được phương trình lượng giác đơn giản..
II. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SỬ DỤNG, PHƯƠNG PHÁP:
 1. Phương tiện, thiết bị:
- GV: Giáo án, SGK
	- HS: SGK, đọc trước bài học.
 2. Phương pháp: Hỏi đáp thông qua các hoạt động tương tác giữa trò – trò, thầy – trò để lĩnh hội kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu bài học. 
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC:
1. Năng lực chung: - Tự học nắm bắt nội dung kiến thức 
 - Biết đặt câu hỏi, tư duy giải quyết vấn đề.
 - Học sinh làm việc nhóm, hợp tác, giao tiếp, tự quản lí.
 2. Năng lực chuyên biệt: Hiểu được kiến thức về hàm số lượng giác và giải được PTLG đơn giản.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 Ôn định lớp, kiểm tra sĩ số: (2 phút)
Các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’): 
Dựa vào đồ thị hãy tìm x để hàm số y = sinx bằng ½?
a) Chuẩn bị của GV và HS cho HĐ 1:Giáo án, SGK, vở học.
b) Nội dung kiến thức của HĐ 1: Giải bài toán tìm số đo của 1 cung 
c) Hoạt động của GV-HS:
Hoạt động của GV:
Hoạt động của HS:
- Gọi 1 HS lên bảng giải bài tập
- Yêu cầu các HS còn lại giải bài tập vào vở
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn
GV nhận xét đánh giá và cho điểm.
-HS nhận nhiệm vụ và thực hiện 
d) Năng lực hình thành cho HS sau khi kết thúc HĐ 1: Ghi nhớ, củng cố lại phần kiến thức cũ đã học.
 Hoạt động 2: (37 phút)
a) Chuẩn bị của GV và HS cho HĐ 2: Giáo án, SGK, vở học, bảng phụ.
b) Nội dung kiến thức của HĐ 2: PT sinx = a 
c) Hoạt động của GV-HS:
Hoạt động của GV:
Hoạt động của HS:
- GV giới thiệu: * Phöông trình löôïng giaùc cô baûn coù daïng:
 sinx = a; cosx = a; tanx = a; cotx = a, a.
Tieát 4: I. Phöông trình sin:
Từ phần kiểm tra bài cũ:
-Tìm tất cả những giá trị của x ñeå sinx = ?
- Treân ñöôøng troøn löôïng giaùc, ta thaáy caùc giaù trò x thoûa maõn yeâu caàu laø:
 vaø , .
 Phöông trình sinx = 
Coù 2 hoï nghieäm.
Phöông trình daïng: sinx = sin, 
 Toång quaùt: sin f(x) = sin g(x)
-Ví duï 1: Giaûi phöông trình:
 a) sinx = sin 
 b) sin( 2x-3 ) = sin
-GV hướng dẫn học sinh cách viết công thức nghiệm
2. Phöông trình daïng: sinx = a
 - TH1: > 1 thì phöông trình voâ nghieäm
 - TH2: 1 thì phöông trình coù nghieäm
-Ví duï 2: Giaûi phöông trình:
a) sinx = - b) sin2x = 
-HD: a) Döïa vaøo baûng giaù trò löôïng giaùc cuûa caùc cung ñaëc bieät haõy cho bieát sin? = - ?
-Ví duï 3: Giaûi phöông trình:
a) sinx = b) sin3x = 
-HD: Giaù trò coù trong baûng giaù trò ñaëc bieät khoâng ? 
 arcsin
3. Caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät:
* sinx = 0 , 
* sinx = 1 , 
* sinx = -1 , 
-HS ghi nhận kiến thức
-HS suy nghĩ
-HS thực hiện
Giaûi: a) sinx = sin
b) sin( 2x-3 ) = sin
-HS thực hiện
Giaûi: a) sinx = - sinx = sin(-) 
sin2x = sin2x = sin 
Giaûi:
a) sinx = 
b) sin3x = 
d) Năng lực hình thành cho HS sau khi kết thúc HĐ 2: Nắm được cách giải phương trình sin
 Hoạt động 3: (45 phút)
a) Chuẩn bị của GV và HS cho HĐ 3: Giáo án, SGK, vở học, bảng phụ.
b) Nội dung kiến thức của HĐ 3: PT cosx = a 
c) Hoạt động của GV-HS:
Hoạt động của GV:
Hoạt động của HS:
Tieát 5:- Tìm treân ñöôøng troøn löôïng giaùc nhöõng giaù trò x ñeå cosx = ? 
II. Phöông trình coâsin: 
1. Phöông trình daïng: cosx = cos, 
 , 
Toång quaùt: cos f(x) = cos g(x)
 , 
Ví duï 1: Giaûi phöông trình: 
a) cosx = cos b) cos3x = cos600
-Goïi HS leân baûng giaûi.
2. Phöông trình daïng: cosx = a
 - TH1: > 1 thì phöông trình voâ nghieäm
 - TH2: 1 thì phöông trình coù nghieäm.
-Ví duï 2: Giaûi phöông trình:
a) cosx = b) cos2x = 
-HD: Nhìn trong baûng caùc gi ... ắm vững các công thức lượng giác
--Caùch giaûi phöông trình thuaàn nhaát baäc hai ñoái vôùi sinx vaø cosx
- Bài tập về nhà: 
Baøi 6 trang 37 SGK (MĐ 4)
 	 Baøi taäp: Giaûi phöông trình sau: (MĐ 4)
	a) cosx cos 5x = cos 2x cos 4x	b) cos 5x sin4x = cos3x sin2x
	c) sin2x + sin4x = sin 6x	d) sinx + sin2x = cosx + cos 2x
Ngày soạn: 25/9/2016	Ngày dạy: 26/9-1/10/2016	Tiết:16
Chủ đề: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (tt)
Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP(tt)
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: 
- N¾m ®­îc ®Þnh nghÜa, sù biÕn thiªn, tÝnh tuÇn hoµn vµ c¸c tÝnh chÊt cña hµm sè: y=sinx; y=cosx; y=tanx; y=cotx.
- Nắm được các dạng của PTLG
 2. Kỹ năng: :
- Häc sinh diÔn t¶ ®­îc tÝnh tuÇn hoµn, chu k× vµ sù biÕn thiªn cña c¸c hµm sè l­îng gi¸c. VÏ ®­îc ®å thÞ cña c¸c hµm sè l­îng gi¸c, mèi quan hÖ gi÷a c¸c hµm sè l­îng gi¸c.
- HS x¸c ®Þnh ®­îc TX§, TGT cña c¸c hµm sè l­îng gi¸c, ¸p dông c¸c t/c t×m gi¸ trÞ lôùn nhÊt nhá nhÊt cña hµm sè l­îng gi¸c.
 - Biết giải các phương trình lượng giác đơn giản.
 3. Thái độ: - TD logic, nhôù vµ biÕt vËn dông linh ho¹t trong gi¶i to¸n.
 - TÝch cùc trong häc tËp, chñ ®éng s¸ng t¹o, biÕt quy l¹ thµnh quen.
 4. Nội dung trọng tâm của bài dạy: Giải được phương trình lượng giác đơn giản..
II. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SỬ DỤNG, PHƯƠNG PHÁP:
 1. Phương tiện, thiết bị:
- GV: Giáo án, SGK
	- HS: SGK, đọc trước bài học.
 2. Phương pháp: Hỏi đáp thông qua các hoạt động tương tác giữa trò – trò, thầy – trò để lĩnh hội kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu bài học. 
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC:
1. Năng lực chung: - Tự học nắm bắt nội dung kiến thức 
 - Biết đặt câu hỏi, tư duy giải quyết vấn đề.
 - Học sinh làm việc nhóm, hợp tác, giao tiếp, tự quản lí.
 2. Năng lực chuyên biệt: Hiểu được kiến thức về hàm số lượng giác và giải được PTLG đơn giản.
 IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ôn định lớp, kiểm tra sĩ số: (2 phút)
2. Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (7 phút) 
a) Chuẩn bị của GV và HS cho HĐ 1: Giáo án, SGK
b) Nội dung kiến thức của HĐ 1: - Nêu dạng và phương pháp giải PT bậc nhất đối với một hàm số lượng giác; Giải PT sau: 2sin3x- = 0
c) Hoạt động của GV-HS:
Hoạt động của GV:
Hoạt động của HS:
- Gọi 1 HS lên bảng trả lời
- Nhận xét, đánh giá .
- HS thực hiện
d) Năng lực hình thành cho HS sau khi kết thúc HĐ 1: Củng cố phương pháp giải PT bậc nhất đối với một hàm số lượng giác
Hoạt động 2: (34 phút)
a) Chuẩn bị của GV và HS cho HĐ 2:Giáo án, SGK
b) Nội dung kiến thức của HĐ 2: PT bậc nhất đối với sinx và cosx
c) Hoạt động của GV-HS:
Hoạt động của GV:
Hoạt động của HS:
 GV: Chöùng minh: sinx + cosx = sin( x + ) 
GV: Giaûi phöông trình: sinx + cosx = 1
III. PT bậc nhất đối với sinx và cosx
Daïng: asinx + bcosx = c 
Trong ñoù a,b,c , a2 + b2 0
Caùch giaûi: 
 - Chia hai veá cuûa pt cho , ta ñöôïc: 
 sinx + cosx = 
Ñaët cos = , sin =
PT vieát laïi: sinxcos + cosxsin = 
 sin( x+ ) = 
 ( ñaây laø pt daïng cô baûn ñaõ bieát caùch giaûi)
Ñieàu kieän coù nghieäm cuûa phöông trình naøy laø: c2 a2 + b2 .
-Ví duï: Giaûi phöông trình: sinx – cosx = 1
GV: Tính =?
 ?
Gọi HS lên bảng giải tiếp
- HS thực hiện yêu cầu
-Hs trình bày bài giải
 sinx – cosx = 1 cossinx - sincosx = sin( x - ) = 
d) Năng lực hình thành cho HS sau khi kết thúc HĐ 2: Nắm được cách giải PT bậc nhất đối với sinx và cosx
V. BẢNG MA TRẬN KIỂM TRA CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC:
Nội dung
Nhận biết 
(MĐ1)
Thông hiểu 
(MĐ 2)
Vận dụng 
(MĐ 3)
Vận dụng cao (MĐ 4)
PT bậc nhất đối với sinx và cosx
x
 VI. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ , DẶN DÒ:
-Nắm vững cách giải PT bậc nhất đối với sinx và cosx
- Bài tập về nhà: Bài tập 5 sgk trang 37 (MĐ3)
Ngày soạn: 25/9/2016	Ngày dạy: 26/9-1/10/2016	Tiết:17-18
Chủ đề: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (tt)
Bài tập: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP(tt)
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: 
- N¾m ®­îc ®Þnh nghÜa, sù biÕn thiªn, tÝnh tuÇn hoµn vµ c¸c tÝnh chÊt cña hµm sè: y=sinx; y=cosx; y=tanx; y=cotx.
- Nắm được các dạng của PTLG
 2. Kỹ năng: :
- Häc sinh diÔn t¶ ®­îc tÝnh tuÇn hoµn, chu k× vµ sù biÕn thiªn cña c¸c hµm sè l­îng gi¸c. VÏ ®­îc ®å thÞ cña c¸c hµm sè l­îng gi¸c, mèi quan hÖ gi÷a c¸c hµm sè l­îng gi¸c.
- HS x¸c ®Þnh ®­îc TX§, TGT cña c¸c hµm sè l­îng gi¸c, ¸p dông c¸c t/c t×m gi¸ trÞ lôùn nhÊt nhá nhÊt cña hµm sè l­îng gi¸c.
 - Biết giải các phương trình lượng giác đơn giản.
 3. Thái độ: - TD logic, nhôù vµ biÕt vËn dông linh ho¹t trong gi¶i to¸n.
 - TÝch cùc trong häc tËp, chñ ®éng s¸ng t¹o, biÕt quy l¹ thµnh quen.
 4. Nội dung trọng tâm của bài dạy: Giải được phương trình lượng giác đơn giản..
II. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SỬ DỤNG, PHƯƠNG PHÁP:
 1. Phương tiện, thiết bị:
- GV: Giáo án, SGK
	- HS: SGK, đọc trước bài học.
 2. Phương pháp: Hỏi đáp thông qua các hoạt động tương tác giữa trò – trò, thầy – trò để lĩnh hội kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu bài học. 
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC:
1. Năng lực chung: - Tự học nắm bắt nội dung kiến thức 
 - Biết đặt câu hỏi, tư duy giải quyết vấn đề.
 - Học sinh làm việc nhóm, hợp tác, giao tiếp, tự quản lí.
 2. Năng lực chuyên biệt: Hiểu được kiến thức về hàm số lượng giác và giải được PTLG đơn giản.
 IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ôn định lớp, kiểm tra sĩ số: (2 phút)
2. Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (7 phút) 
a) Chuẩn bị của GV và HS cho HĐ 1: Giáo án, SGK
b) Nội dung kiến thức của HĐ 1: Hãy nêu dạng và cách giải PT bậc nhất đối với sinx và cosx
c) Hoạt động của GV-HS:
Hoạt động của GV:
Hoạt động của HS:
GV đặt câu hỏi: Hãy nêu dạng và cách giải PT bậc nhất đối với sinx và cosx
- Gọi 1 HS lên bảng 
- Nhận xét, đánh giá .
- Học sinh lắng nghe, nhận xét đánh giá
d) Năng lực hình thành cho HS sau khi kết thúc HĐ 1: Củng cố cách giải PT bậc nhất đối với sinx và cosx
Hoạt động 2: (34 phút)
a) Chuẩn bị của GV và HS cho HĐ 2:Giáo án, SGK
b) Nội dung kiến thức của HĐ 2: PT bậc nhất đối với sinx và cosx (Tiết 17)
c) Hoạt động của GV-HS:
Hoạt động của GV:
Hoạt động của HS:
-GV ghi bài tập 5 sgk trang 37 lên bảng:
Bµi 5.Giải các phương trình sau:
a. 
b. 
c.
d. 
GV gọi học sinh lên bảng giải
Bµi 5.
*HS1: gi¶i bµi 5a
5a)
Chia hai vÕ cña ph­¬ng tr×nh cho 2, ta ®­îc:
§¸p sè: 
*HS2: gi¶i bµi 5d
Chia hai vÕ cña ph­¬ng tr×nh cho 13, ta ®­îc:
 (*)
§Æt: 
§¸p sè: 
d) Năng lực hình thành cho HS sau khi kết thúc HĐ 2: Củng cố cách giải PT bậc nhất đối với sinx và cosx
.Hoạt động 3: (44 phút)
a) Chuẩn bị của GV và HS cho HĐ 3:Giáo án, SGK
b) Nội dung kiến thức của HĐ 3:Một số PT dạng PT bậc nhất đối với sinx và cosx (Tiết 18)
c) Hoạt động của GV-HS:
Hoạt động của GV:
Hoạt động của HS:
-GV ghi bài tập 6 lên bảng:
Bµi 6: Giải các phương trình sau:
a. 
b. 
c.
GV: Vế trái của PT có dạng quen thuộc nào?
 Cách giải PT ntn?
GV gọi học sinh lên bảng giải
Bµi 6 
*HS1: gi¶i bµi 
a)
Chia hai vÕ cña ph­¬ng tr×nh cho 2, ta ®­îc:
Câu b, c giải tương tự
d) Năng lực hình thành cho HS sau khi kết thúc HĐ 3: Củng cố cách giải PT dạng PT bậc nhất đối với sinx và cosx
V. BẢNG MA TRẬN KIỂM TRA CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC:
Nội dung
Nhận biết 
(MĐ1)
Thông hiểu 
(MĐ 2)
Vận dụng 
(MĐ 3)
Vận dụng cao (MĐ 4)
 PT bậc nhất đối với sinx và cosx
x
PT dạng PT bậc nhất đối với sinx và cosx
x
 VI. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ , DẶN DÒ:
-Xem lại cách giải các PT lượng giác đã học
-Học thuộc các công thức lượng giác
- Bài tập về nhà: Bài tập 4, 5 SGK trang 41 (MĐ3)
Ngày soạn: 2/10/2016	Ngày dạy: 3-8/10/2016	Tiết:19-20
 ÔN TẬP CHƯƠNG I
 I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 	Củng cố:
Tính đơn điệu của hàm số.
Cực trị của hàm số, GTLN, GTNN của hàm số.
Đường tiệm cận.
Khảo sát hàm số.
2. Kỹ năng: Xác định thành thạo các khoảng đơn điệu của hàm số.
Tính được cực đại, cực tiểu của hàm số (nếu có).
Xác định được các đường tiệm cận của đồ thị hàm số (nếu có).
Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số một cách thành thạo.
Tính được GTLN, GTNN của hàm số.
Giải được một số bài toán liên quan đến khảo sát hàm số.
3. Thái độ: Tích cực, chủ động nắm kiến thức, tham gia xây dựng bài.
4. Nội dung trọng tâm của bài dạy: Khảo sát hàm số và các bài toán bài toán liên quan
 II. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SỬ DỤNG, PHƯƠNG PHÁP:
 1. Phương tiện, thiết bị:
- GV: Giáo án, SGK
	- HS: SGK, đọc trước bài học.
 2. Phương pháp: Hỏi đáp thông qua các hoạt động tương tác giữa trò – trò, thầy – trò để lĩnh hội kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu bài học. 
 III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC:
 1. Năng lực chung: - Tự học nắm bắt nội dung kiến thức 
 - Biết đặt câu hỏi, tư duy giải quyết vấn đề.
 - Học sinh làm việc nhóm, hợp tác, giao tiếp, tự quản lí.
 2. Năng lực chuyên biệt: Hiểu được cách khảo sát hàm số và các bài toán bài toán liên quan
 IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ôn định lớp, kiểm tra sĩ số: (2 phút)
2. Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (7 phút) 
a) Chuẩn bị của GV và HS cho HĐ 1: Giáo án, SGK
b) Nội dung kiến thức của HĐ 1: Sơ đồ khảo sát hàm số chung 
c) Hoạt động của GV-HS:
Hoạt động của GV:
Hoạt động của HS:
GV đặt câu hỏi: nêu sơ đồ khảo sát hàm số chung 
- Gọi 1 HS lên bảng 
- Nhận xét, đánh giá .
- Học sinh lắng nghe, nhận xét đánh giá
d) Năng lực hình thành cho HS sau khi kết thúc HĐ 1: Củng cố Sơ đồ khảo sát hàm số chung Hoạt động 2: ( phút)
a) Chuẩn bị của GV và HS cho HĐ 2:Giáo án, SGK
b) Nội dung kiến thức của HĐ 2: sự tương giao của hai đồ thị
c) Hoạt động của GV-HS:
Hoạt động của GV:
Hoạt động của HS:
Bài 1. Cho hàm số:
a) Xác định m để hàm số đồng biến trên tập xác định.
b) Với giá trị nào của m, hàm số có một CĐ và một CT.
c) Xác định m để f¢¢(x) > 6x.
H1. Nêu đk để hàm số đồng biến trên D ?
H2. Nêu đk để hàm số có 1 CĐ và 1 CT ?
Bài 2: Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số: 
* y = -x3 + 2x2 – x - 7
Bài 3: Tìm tiệm cận của hàm của hàm số: 
Bài 4: a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số 
b) Chứng minh rằng với mọi m, đường thẳng luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt M, N. Xác định m sao cho độ dài MN là nhỏ nhất.
Bài 5: . Cho hàm số
a) Giải pt: .
b) Viết pttt của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình .
Bài 1:
* Hs: Thảo luận theo nhóm và lên bảng làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên.
Đ1. f¢(x) ³ 0, "x Î D
Û ,"x
Û 
Û m = 1
Đ2. f¢(x) = 0 có 2 nghiệm phân biệt.
Û 
Û m ¹ 1
Đ3. Giải bất phương trình:
	f¢¢(x) > 6x
Û 6x – 6m > 6x Û m < 0
Bài 2:
Hàm số đồng biến trong khoảng (; 1), nghịch biến trong các khoảng .
* Hàm số làm tương tự.
* Hs: Thảo luận theo nhóm và lên bảng làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên.
nên y =-2 là tiệm cận ngang.
Nên x = 2 là tiệm cận đứng
Bài 4:
b. Pt hoành độ giao điểm luôn có 2 nghiệm phân biệt.
Û 
Û 
là các nghiệm của pt:
Þ 
	= 
	³ 
Þ minMN = khi m = 3
Bài 5:
f¢(x) = 
Û Ï [–1; 1]
Þ Pt: f¢(sinx) = 0 vô nghiệm.
Þ Pttt tại :
d) Năng lực hình thành cho HS sau khi kết thúc HĐ 2: 
V. BẢNG MA TRẬN KIỂM TRA CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC:
Nội dung
Nhận biết 
(MĐ1)
Thông hiểu 
(MĐ 2)
Vận dụng 
(MĐ 3)
Vận dụng cao (MĐ 4)
 VI. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ , DẶN DÒ:

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_I_2_Phuong_trinh_luong_giac_co_ban.doc