Bài tập thực hành - Unit 9: The post office

Bài tập thực hành - Unit 9: The post office

GLOSSARY

1. architect ['ɑ:kitekt] kiến trúc sư

2. arrogant ['ærəgənt] kiêu ngạo, kiêu căng

3. bother ['bɔðə] điều bực mình, điều khó chịu, what a bother! chà, phiền quá

làm buồn bực, làm phiền, quấy rầy

4. brave [breiv] gan dạ, can đảm, dũng cảm

5. burglar ['bə:glə] kẻ trộm

6. capacity kə'pæsiti] sức chứa

7. communal ['kɔmjunl] công, chung, công cộng

8. courteous 'kə:tjəs] lịch sự, nhã nhặn

9. coward ['kauəd] người nhát gan, người nhút nhát; người hèn nhát

(tính từ) nhát gan, nhút nhát; hèn nhát

10. cramped [kræmpt] chật hẹp, tù túng

11. customer ['kʌstəmə] khách hàng

12. facsimile [fæk'simili] bản sao, bản chép

13. fax [fæks] bản sao của một tài liệu; bản fax

14. graphics ['græfiks] hình vẽ; đồ hoạ

15. in operation: hoạt động, có tác dụng

16. make: mác, hiệu

17. network ['netwə:k] mạng lưới, hệ thống

18. notify ['noutifai] ( to notify somebody of something; to notify something to somebody) báo tin ; thông báo; cho hay; cho biết

 

doc 15 trang Người đăng ngohau89 Ngày đăng 19/08/2019 Lượt xem 241Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập thực hành - Unit 9: The post office", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UNIT 9 THE POST OFFICE
GLOSSARY
architect ['ɑ:kitekt] kiến trúc sư
arrogant ['ærəgənt] kiêu ngạo, kiêu căng
bother ['bɔðə] điều bực mình, điều khó chịu, what a bother! chà, phiền quá
làm buồn bực, làm phiền, quấy rầy
brave [breiv] gan dạ, can đảm, dũng cảm
burglar ['bə:glə] kẻ trộm 
capacity kə'pæsiti] sức chứa
communal ['kɔmjunl] công, chung, công cộng
courteous 'kə:tjəs] lịch sự, nhã nhặn
coward ['kauəd] người nhát gan, người nhút nhát; người hèn nhát
(tính từ) nhát gan, nhút nhát; hèn nhát
cramped [kræmpt] chật hẹp, tù túng
customer ['kʌstəmə] khách hàng
facsimile [fæk'simili] bản sao, bản chép
fax [fæks] bản sao của một tài liệu; bản fax
graphics ['græfiks] hình vẽ; đồ hoạ
in operation: hoạt động, có tác dụng
make: mác, hiệu
network ['netwə:k] mạng lưới, hệ thống
notify ['noutifai] ( to notify somebody of something; to notify something to somebody) báo tin ; thông báo; cho hay; cho biết
à notification
pacifist ['pæsifist] = pacificist [pə'sifisist] người theo chủ nghĩa hòa bình
pickpocket ['pik,pɔkit] kẻ móc túi
punctual ['pʌηkt∫uəl] đúng giờ (không chậm trễ)
recipient [ri'sipiənt] người nhận 
reduction [ri'dʌk∫n] sự thu nhỏ, sự giảm bớt
release [ri'li:s] sự thả, sự phóng thích
secure [si'kjuə] ( secure about something) không có cảm giác lo âu, nghi ngờ; an tâm; yên tâm; bảo đảm
shoplifter ['∫ɔp'liftə] kẻ cắp giả làm khách mua hàng
spacious ['spei∫əs] rộng rãi
speedy ['spi:di]nhanh chóng
subscribe [səb'skraib]( to subscribe to something) đặt mua dài hạn
surface mail: thư gửi bằng đường bộ hay đường biển
telecommunications [,telikə,mju:ni'kei∫nz] viễn thông
telegram ['teligræm] bức điện tín
tenant 'tenənt] người thuê, người mướn
thoughtful ['θɔ:tfl] có suy nghĩ, chín chắn, thận trọng, thâm trầm, chu đáo; quan tâm; ân ần
transaction [træn'zæk∫n] sự giao dịch
transfer ['trænsfə:] sự di chuyển, sự dời chỗ; 
transmission [trænz'mi∫n] sự phát, sự truyền
(Open daily from 7 a.m. to 9 p.m.) 
Thanh Ba Post Office is equipped with advanced technology and a spacious and pleasant front office. We offer the best services with a well-trained staff, who are always thoughtful and courteous to customers. 
Mail and Parcel Service 
You can choose to send your letters by air or surface mail. We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time. 
The maximum weight limit of a parcel is 31.5 kg. We offer a very competitive rate for parcels of under 15 kg. 
Express Money Transfer 
Just imagine your relatives are living over one thousand kilometres away from you and you want to send them some money quickly. This speedy and secure service of transferring money can be useful. The money will be sent to your relatives in less than 24 hours. 
Phone Calls and Faxes 
Besides the ordinary telephone call service, our Post Office provides the Messenger Call Service. This service helps you to notify the recipient of the time and place to receive the call. 
If you want to send a document and do not want to lose its original shape, our facsimile service will help you. Fax transmission has now become a cheap and convenient way to transmit texts and graphics over distances. 
Press Distribution 
Don't bother to go out early to buy your daily newspapers. Just subscribe to your favourite newspapers and magazines and we will deliver them to your house early in the morning. 
Task 1 . Circle the word that has the opposite meaning to the italicised word. 
Thanh Ba Post Office has a spacious and pleasant front office. 
	A. large 	B. beautiful 	C. cramped 	D. open 
Our well-trained staff are always courteous to customers. 
	A. helpful 	B. rude 	C. friendly 	D. open 
This speedy and secure service of transferring money can be useful. 
	A. rapid 	B. hurried 	C. careful 	D.' slow 
If you want to send a document and do not want to lose its original shape, send it by a fax machine. 
	A. unique 	B. outdated 	C. changed 	D. imaginative 
Task 2. Read the text again and then answer the following questions. 
What is Thanh Ba Post Office equipped with?
..
What services are offered at Thanh Ba Post Office?
..
What are the three different ways of sending a letter?
..
What is the Messenger Call Service used for? 
..
What will you have to do if you want to get your newspapers and magazines delivered to your house?
..
GRAMMAR FOCUS
 RELATIVE CLAUSES
* Relative pronouns: who, whom, which, whose, that.
- The man gave me the money. He met me at the airport.
à The man who met me at the airport gave me the money.
- This is the man. We saw him at the party yesterday.
à This is the man whom we saw at the party yesterday.
- The pencil belongs to me. It is in your pocket.
à The pencil which is in your pocket belongs to me.
- The car is very expensive. He bought it.
à The car which he bought is very expensive.
- That is the man. His wallet was stolen.	 
à That is the man whose wallet was stolen.
- The tree should be cut down. The branches of the tree are dead.
à The tree whose branches are dead should be cut down.
Subject
Object
Possessive
For people
Who / that
whom / who / that
whose
For things, animals
Which / that
which / that
whose
Thoâng thöôøng ta coù theå duøng that ñeå thay theá cho who, whom hoaëc which.
- The man that met me at the airport gave me the money.
- This is the man that we saw at the party yesterday.
- The pencil that is in your pocket belongs to me.
- The car that he bought is very expensive.
* Ta caàn phaân bieät meänh ñeà quan heä laøm hai loaïi : meänh ñeà xaùc ñònh (defining relative clause) vaø meänh ñeà khoâng xaùc ñònh (non-defining relative clause) :
(*) Defining clause : (hoaëc Restrictive clause) 
- The man who met me at the airport gave me the money.
Meänh ñeà who met me at the airport laø meänh ñeà quan heä xaùc ñònh vì noù raát caàn thieát ñeå ñònh nghóa hoaëc giaûi thích cho tieàn vò töø the man. Neáu khoâng coù noù, töø the man seõ raát mô hoà vaø ta khoâng bieát ngöôøi ñaøn oâng ñoù laø ai.
- The book (which / that) you lent me is very interesting.
- The man (whom / that) you met yesterday is coming to my house for dinner.
 (*) Non-defining clause : (hoaëc Non-restrictive clause)
- Shakespeare, who wrote “Romeo and Juliet”, died in 1616.
Meänh ñeà who wrote “Romeo and Juliet” laø meänh ñeà quan heä khoâng xaùc ñònh vì noù chæ boå tuùc theâm nghóa cho tieàn vò töø Shakespeare neân duø coù boû ñi meänh ñeà naøy thì nghóa cuûa caâu vaên vaãn roõ raøng. Meänh ñeà quan heä khoâng xaùc ñònh thöôøng ñöôïc ngaên caùch bôûi daáu phaåy (tröôùc vaø sau meänh ñeà) vaø khoâng ñöôïc duøng that ñeå thay theá cho who, whom hay which.
- My brother Jack, who came here last night, is an engineer.
- That house, which was built a few months ago, doesn’t look modern.
- Vietnam, which lies in Southeast Asia, is rich in coal.
Meänh ñeà quan heä khoâng xaùc ñònh ñöôïc duøng khi tieàn vò töø laø tieáng ñöôïc xaùc ñònh : thöôøng laø danh töø rieâng chæ ngöôøi hay ñòa danh (Mr. Brown, Vietnam), hoaëc danh töø ñi vôùi caùc tính töø chæ ñònh (this, that) hay tính töø sôû höõu (my, his, her, their) hoaëc do ta töï qui ñònh laáy.
-A man, who said he knew my father, asked me for money.
(Coù moät ngöôøi maø ngöôøi ñoù noùi raèng bieát ba toâi hoûi xin tieàn toâi.)
where, when , why 
- That is the village in which I used to live.
à That is the village where I used to live.
- Sunday is the day on which most people rest.
à Sunday is the day when most people rest.
- There must be a reason for which you said that.
à There must be a reason why you said that.
In (on / at) which --- (place)-- à where
On (in / at) which ---(time )-- à when
For which --(reason)-- à why
Where vaø when coù theå ñöôïc duøng ñeå giôùi thieäu meänh ñeà xaùc ñònh vaø meänh ñeà khoâng xaùc ñònh.
- We visited the town where I was born. (defining)
- I bought them at the supermarket, where I met Mrs.Brown. (non-defining)
- I saw the film last year, when I was in Paris. (non-defining)
- I think that was the time when I lost all my money. (defining)
Why thöôøng ñöôïc duøng trong meänh ñeà xaùc ñònh vaø thöôøng theo sau a reason hay the reason.
- That is the reason why I didn’t come to the party yesterday.
Where, when vaø why ñöôïc goïi laø traïng töø quan heä (relative adverbs)
EXERCISE I: Join each pair of sentences using relative pronouns :
	1/ This is the man. I met him in Paris.
- ________________________________________________
	2/ I wanted the painting. You bought it.
- ________________________________________________
	3/ This is the chair. My parents gave it to me.
- ________________________________________________
	4/ She’s the woman. She telephoned the police.
- ________________________________________________
	5/ He’s the person. He wanted to buy your house.
- ________________________________________________
	6/ We threw out the computer. It never worked properly.
- ________________________________________________
	7/ This is the lion. It’s been ill recently.
- ________________________________________________
	8/ The man was badly injured. He was driving the car.
- ________________________________________________
	9/ The children broke the window. They live in the next street.
- ________________________________________________
	10/ That’s the woman. I was telling you about her.
- ________________________________________________
EXERCISE II : Combine these pairs of sentences using relative pronouns:
	1/ There’s the lady. Her dog was killed.
- ________________________________________________
	2/ That’s the man. He’s going to buy the company.
- ________________________________________________
	3/ He’s the person. His car was stolen.
- ________________________________________________
	4/ She’s the new doctor. The doctor’s coming to the hospital next week.
- ________________________________________________
	5/ She’s the journalist. Her article was on the front page of The Times.
- ________________________________________________
	6/ They’re the people. Their shop burned down last week.
- ________________________________________________
	7/ That’s the sales director. He’s leaving in March.
- ________________________________________________
	8/ I’m the person. You stayed in my flat.
- ________________________________________________
	9/ That’s the boy. He’s just got a place at university.
- ________________________________________________
	10/ I’m the one. My flat was broken into.
- ________________________________________________
EXERCISE III: Join each pair of sentences using relative pronouns :
	1/ The man didn’t come back again. I shouted at him.
- ________________________________________________
	2/ The television never worked again. I dropped it.
- ________________________________________________
	3/ The machine was br ... etter and better. 
	a. technology 	b. technological 	c. technologically 	d. technician 
He was a kind and courteous mailman. 
	a. polite 	b. strict 	c. unpleasant 	d. rude 
Without more training or advanced technical skills, they'll lose their jobs. 
	a. out of date 	b. backward 	c. up to date 	d. old 
There was a ______ parking area to cater for the tourist trade. 
	a. thoughtful 	b. courteous 	c. possible 	d. spacious 
Newspapers and magazines are often delivered early in the morning. 
	a. offered 	b. given 	 c. provided 	d. distributed 
 Because the doctors and nurses acted properly and quickly, the baby was operated successfully. 
	a. cheaply 	b. promptly 	c. conveniently 	d. usefully 
 If you want to send a document and do not want to lose its original shape, our facsimile service will help you. 
	a. post 	b. express 	c. parcel 	d. fax 
 - What is your ___ in life? - Going out with friends and enjoying delicious foods. 
	a. please 	b. pleasant 	c. pleasure	d. pleasing
You can pay for the goods on ____ 
	a. deliver 	b. delivery 	c. deliverable 	d. delivering
Those telephone companies have launched major campaigns to increase their number of ____ 
	a. subscribe. 	b. subscription 	c. subscribers 	d. subscribing 
_____ is used to describe special services in which things are sent or done faster than usual for a higher price. 
	a. Express 	b. Message 	b. Distribution 	d. Press 
 I wish you a speedy recovery from your illness to return to work soon. 
	a. thoughtful 	b. gradual 	c. courteous 	d. quick 
 John often uses Express Money 	___ to send money to his parents in the countryside. 
	a. Change 	b. Exchange 	c. Transfer 	d. Send 
The Messenger Call Service helps you to notify the recipient of the time and place to receive the call. 
	a. receiver 	b. fax 	 c. call 	d. telephone 
 Fax ___ has become more and more popular because it is cheap and convenient. 
	a. exchange 	b. distance	c. sending	d. transmission
Someone sent you a parcel this morning and I put it on your table. 
	a. package 	b. letter 	c. stamp 	d. fax 
II. Prepositions and Phrasal verbs 
Choose the best answers. 
I saw them after they got 	a bus. 
	A. into 	B. out of 	C. up 	D. off 
When he arrived, the big hall was crowded 	people. 
	A. by 	B. with 	C. in 	D. for 
Her children are afraid 	being punished. 
	A. about 	B. with 	C. of 	D. for 
If you want to get good results, you should concentrate 	one thing at a time. 
	A. in 	B. on 	C. to 	D. at 
The number of children suffering _____ malnutrition has decreased. 
	A. on 	B. under 	C. with 	D. from 
 I would like to send these letters ______ air mail. 
	a. in 	b. with 	c. by 	d. over 
 Could you please provide us _____ some more modern equipment? 
	a. for 	b. by 	c. in 	d. with 
 How far is your house away _____ the city center? 
	a. in 	b. for 	c. at 	d. from 
 Most schools and universities are now equipped ___ surveillance cameras and other security measures. 
	 a. on 	b. for 	c. in 	d. with 
 I had asked everyone to submit questions _____ advance of the meeting. 
	a. in 	b. at 	c. on 	d. for 
 It would be more convenient ______ you if you used the Express Mail Service. 
	a. for 	b. with 	c. on 	d. among 
III. Structures 
Choose the best answers. 
Peter failed again. He should have worked harder _____ the exam. 
	A. before 	B. during 	C. after 	D. on 
The reason _____ he looked for her was to say sorry for what he had done. 
	A. for which 	B. which 	C. why 	D. whose 
I had to leave, _____ the conversation was getting interesting. 
	A. right when 	B. at the moment 	C. since 	D. just as 
None of the people _____ to the party can come. 
	A. inviting 	B. invited 	C. who invited 	D. that invited 
A number of products were rejected _____ the council discovered that they did not meet the business' description on labels and packages. 
	A. when 	B. while 	C. because of 	D. what 
Never in my life _____ that this would happen. 
	A. I will believe 	B. will I believe 	C. did I believe 	D. I believed 
I didn't go to school yesterday. If I _____ to school, I _____ the mid-term test. 
	A. went; couldn't miss 	B. had gone; wouldn't have missed 
	C. would have gone; hadn't missed 	D. go; won't miss 
Give me a hand, _____ ? 
	A. don't you 	B. won't you 	C. can you 	D. will you 
His father gave him _____ money that he didn't know what to do with it. 
	A. so many 	B. such a lot of 	C. a lot of 	D. such many 
The woman was a complete stranger to me. I ______ her before. 
	A. had never seen 	B. haven't seen 	C. never see 	D. don't see 
She had been assisted by a stranger _____ her motor and drove her to safety. 
	a. who started 	b. whom starting 	c. starting 	d. that will start 
 With our senses, we perceive everything ______
	a. is around us 	b. that is around us 	 c. whom is around us 	d. whose is around us 
 The volunteers, _______ enthusiasm was obvious, finished the work quickly. 
	a. who 	b. whom 	c. whose 	 d. that 
 The musicians ______ yesterday have played together for many years. 
	a. to who we listened 	b. who we listened to 	
	c. to that we listened 	d. to whom we listened 
 Many scientists have claimed that ______ like music are often good at mathematics. 
	a. children 	b. children who 	c. children whom 	d. whose children 
 The student _______ had an impressive record. 
a. the prize was awarded 	b. that the prize was awarded 
c. to whom the prize was awarded 	d. who the prize was awarded 
 Those ______ have used our services for more than one year can enter the competition. 
	a. who 	b. whom 	c. which 	d. whose 
 I think it was your Dad ___ 	 
	a. phoned 	b. phoning 	c. that phoned 	d. which phoned 
That man is a newcomer in our company. Do you know him? 
That man is a newcomer in our company. Do you know whom? 
That man who is a newcomer in our company. Do you know him? 
 Do you know him that man is a newcomer in our company? 
 Do you know that man, who is a newcomer in our company? 
 Yesterday I went to _____ I had never been to before. 
	a. Thanh Ba Post Office, that 	b. Thanh Ba Post Office where 
	c. Thanh Ba Post Office which 	d. Thanh Ba Post Office, which 
 She has two grown children, both of ______ live abroad. 
	a. who 	b. whom 	c. that 	d. whose 
The class treasurer, _______, announced the balance of the account. 
	a. to whom we gave the money 	b. to that we gave the money 
	c. whose we gave the money to 	d. whom we gave the money 
 The engineers _______ designed the building received an award. 
	a. which 	b. whom 	c. who 	d. whose 
 ____ is one of the most important capitals in the world. 
	a. London, that the place I was born 	b. London, which I was born 
	c. London, I was born, 	d. London, where I was born, 
 Express Money Transfer is one of the quickest ways _____ helps us to send money. 
	a. who 	b. whose 	c. when 	d. that 
 Do you remember the time _____ we first visited London? 
	a. which 	b. when 	c. that	d. on that 
 Sunday is the day ______ few people go to work. 
	a. that 	b. which 	c. when 	d. why
 Do you know the reason _____ she quit her job? 
	a. that 	b. which 	c. when 	d. why
The government sent money and food to the people ____ were destroyed by the storm last week. 
	a. which 	b. that 	c. whom 	d. whose
 I will never forget ____ he said he loved me. 
a. the moment 	b. the moment which c. the moment when d. the moment in that 
 It is very difficult to integrate yourself into a community ____ is quite different from yours. 
a. whose culture 	b. the culture that 	c. which culture 	d. that culture 
 He often finds fault with _____ he describes as having no talent. 
	a. John Smith, whom 	b. John Smith, that 	
	c. John Smith, whose 	d. John Smith who 
The scheme is designed to help children __ have fallen on hard times. 
a. that parents 	b. which parents 	c. parents of which 	d. whose parents
D. WORD FORM 
Some magazines contain nothing but 	and gossip. (scandalize) 
There's been a _____ decline in the standard of living over the past few years. (progress) 
There's a 	of food and shelter in the area. (short)
She has become the	of the new information centre. (direct)	
You never 	in any of our discussions. (participation)
SENTENCE TRANSFORMATION 
Hung prefers typing to writing by hand. 
Hung would ... 
Mr. Williams repaired the stereo for me. 
I had the stereo .. 
No one has explained why our flight is delayed. 
We . 
My brother and I both went to that university. 
My brother went .. 
Mary is sorry that she didn't learn the lesson. 
Mary wishes 
Choose the correct sentence which has the same meaning as the above one :
I couldn’t keep my eyes open because I was very tired.
a. I was very tired so as to keep my eyes open. 
b. I was too tired to keep my eyes open.
c. I wasn’t tired enough to keep my eyes open. 
d. I was so tired that I kept my eyes open.
The book was so good that he couldn’t put it down.
a. It was such a book so good that he couldn’t put it down.
b. It was so a good book that he couldn’t put it down.
c. It was such a good book that he couldn’t put it down.
d. It was such good book that he couldn’t put it down.
She owns all this land now.
a. All this land belongs to hers. b. All this land belongs to her land.
c. All this land belongs to her own d. All this land belongs to her.
 I’ll finish this job and then I’ll phone you back.
a. I’ll phone you back as soon I’ll finish this job.
b. I’ll phone you back as soon I finished this job.
c. I’ll phone you back as soon I finish this job.
d. I’ll phone you back as soon I’m finished this job.
 Children tend to play the problems down.
a. Children have to play the problems down.
b. Children have no tendency to play the problems down.
c. Children have an intention of playing the problems down.
d. Children have a tendency to play the problems down.
 They think little about their future work.
a. They give little thought to their future work.
b. They give a great deal of thought to their future work.
c. They give little thought about their future work.
d. They give little thinking to their future work.
I won’t eat any more cakes because I’m full.
a. If I were hungry, I would eat any more cakes. 
b. If I am full, I will eat some more cakes.
c. If I was full, I would eat some more cakes. 
d. If I was hungry I would eat some more cakes.
F. Identify one underlined word or phrase that is incorrect:
1. Will you help me moving this desk ?
 A B C D
2. Would you like to paint your bike or should I have a painter to do it for you ?
 A B C D
3. He warned me don’t come late.
 A B C D
4. There’s no telling what might be happened.
 A B C D
5. We had to ask the students to stop doing so much noise.
 A B C D
6. I can’t understand him wanting to buy such an expensive car.
 A B C D
7. You must to remember to lock the door before leaving the house.
 A B C D
8. After get to know her at school, he finished by asking her address.
 A B C D

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI TAP THUC HANH UNIT 9.doc