Kế hoạch làm đồ dùng dạy học năm học: 2009 - 2010

Kế hoạch làm đồ dùng dạy học năm học: 2009 - 2010

Hóa

Công nghệ

Sự cân bằng của vật rắn

Chuyển động trên mặt phẳng nghiêng

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Mô hình cấu tạo mạng tinh thể kim loại

Hình vẽ về mạch chỉnh lưu và nguồn một chiều

 

doc 23 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1279Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch làm đồ dùng dạy học năm học: 2009 - 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
 	Năm học : 2009-2010.
Tổ : LÝ- HÓA
STT
Môn
Tên đồ dùng
Ghi chú
1
2
3
Lý
Hóa
Công nghệ
Sự cân bằng của vật rắn
Chuyển động trên mặt phẳng nghiêng
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Mô hình cấu tạo mạng tinh thể kim loại
Hình vẽ về mạch chỉnh lưu và nguồn một chiều
	ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.
Năm học:2009-2010.
STT
Họ và tên
Tên đề tài
Ghi chú
1
2
Nguyễn Thị ThanhTâm
Vương Thị Quân
Áp dụng giải hóa nhanh bằng phương pháp bảo toàn khối lượng
Phương pháp giải bài tập định luật Ôm
KẾ HOẠCH THANH TRA THÁNG 10.
Năm học:2009-2010.
Tổ :LÝ-HÓA.
STT
Họ và tên
Nội dung thanh tra
Môn
Thời gian
Ghi chú
1
2
Nguyễn Thị ThanhTâm
Vũ Thị Thu Hằng
Toàn diện
Công tác lớp chủ nhiệm 
Hóa
Lớp 10A6
Tuần 3
Tuần 4
	KẾ HOẠCH THANH TRA THÁNG 11.
Năm học:2009-2010.
Tổ :LÝ-HÓA.
STT
Họ và tên
Nội dung thanh tra
Môn
Thời gian
Ghi chú
1
2
Triệu Thị Tuyết Minh
Lê Thị Trường
Toàn diện
Nội quy,quy chế chuyên môn. 
Hóa
Lý,Công nghệ.
Tuần 3
Tuần 4
KẾ HOẠCH THANH TRA THÁNG 12.
Năm học:2009-2010.
Tổ :LÝ-HÓA.
STT
Họ và tên
Nội dung thanh tra
Môn
Thời gian
Ghi chú
1
2
Trương Thị Thanh Hương
Vũ Thị Hòa
Nội quy,quy chế chuyên môn.
Tay nghề
Lý,Công nghệ .
Lý
Tuần 1
Tuần 2
 KẾ HOẠCH THANH TRA THÁNG 3.
Năm học:2009-2010.
Tổ :LÝ-HÓA.
STT
Họ và tên
Nội dung thanh tra
Môn
Thời gian
Ghi chú
1
2
Vương Thị Quân
Đinh Thị Nhiệm
Toàn diện
 Tay nghề 
Lý
Hóa
Tuần 2
Tuần 2
 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 Độc lập-Tự do -Hạnh phúc. 
GIẤY ỦY QUYỀN
Tên tôi là: Lê Thị Trường giáo viên trường THPT Xuân Huy.
Trú quán : Xóm 16 xã Kim Phú,huyện Yên Sơn,tỉnh Tuyên Quang.
Tạm trú :Xóm 16 Trung Môn ,huyện Yên Sơn,tỉnh Tuyên Quang.
Vợ chồng tôi có mảnh đất thuộc lô số: thửa số: 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số : ngày tháng:
Thuộc thôn ao sen xã Đức ninh,huyện Hàm yên,tỉnh Tuyên Quang.
Nay tôi viết giấy ủy quyền cho chồng tôi là Vũ Văn Toản trú quán tại thôn ao sen xã Đức ninh,huyện Hàm yên,tỉnh Tuyên Quang dùng mảnh đất này cho công ty TNHH Phú Đức Địa chỉ: Thôn ao sen xã Đức ninh,huyện Hàm yên,tỉnh Tuyên Quang thế chấp vay ngân hàng.Nếu Công ty TNHH Phú Đức không thanh toán cho ngân hàng đúng kỳ, hạn vợ chồng tôi đồng ý cho ngân hàng phát mại để lấy tiền thanh toán cho ngân hàng .
 Tôi xin chân thành cám ơn.
Ngày 26 tháng 3 năm 2010 
Chồng :
 Vợ :
Vũ Văn Toản Lê Thị Trường 
BÁO CÁO THỰC HÀNH 
 KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
Họ và tên:.............................. Lớp 12BT
Ngày làm thực hành: ..... 
I.Tóm tắt lý thuyết:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngµy d¹y : 
TiÕt 17: ®Þnh luËt «m ®èi víi toµn m¹ch 
Môc tiªu:
1- KiÕn thøc:
 - Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt «m ®èi víi toµn m¹ch vµ qua ®ã viÕt ®­îc hÖ thøc biÓu thÞ cho ®Þnh ¤m cho toµn m¹ch.
 - BiÕt ®­îc ®é gi¶m thÕ lµ g× vµ nªu ®­îc mèi quan hÖ gi÷a suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn vµ ®é gi¶m thÕ ë m¹ch ngoµi vµ ë m¹ch trong.
 - HiÓu ®­îc hiÖn t­îng ®o¶n m¹ch vµ gi¶i thÝch ®­îc ¶nh h­ëng cña ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn ®èi víi c­êng ®é dßng ®iÖn khi ®o¶n m¹ch.
2- Kü n¨ng:
 - VËn dông hiÓu râ ®­îc sù phï hîp gi÷a ®Þnh luËt ¤m ®èi víi toµn m¹ch vµ ®Þnh luËt b¶o toµn vµ chuyÓn hãa n¨ng l­îng.
 - VËn dông ®­îc ®Þnh luËt ¤m ®èi víi toµn m¹ch vµ tÝnh ®­îc hiÖu suÊt cña nguån ®iÖn , ¸p dông c¸c c«ng thøc gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp trong ch­¬ng tr×nh. 
3- Th¸i ®é: 
 - Yªu thÝch m«n häc , nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh häc tËp 
ChuÈn bÞ:
1- Gi¸o viªn: §äc l¹i phÇn ®· häc ë THCS vµ chuÈn bÞ mét sè vÝ dô. 
2- Häc sinh : ¤n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc vÒ phÇn nµy trong sgk thc¬ së. 
TiÕn tr×nh giê häc:
2- KiÓm tra bµi c ...  U® = 3 V. 
VËy c¸c ®Ìn s¸ng yÕu h¬n b×nh th­êng.
b)HiÖu suÊt cña bé nguån lµ:
c)HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña mçi pin lµ:
 U1 = U2 = ξ - I1r = 1,5 - 0,1875.1 = 1,3125V
d)NÕu th¸o bít mét ®Ìn th× ®iÖn trë m¹ch ngoµi lµ: R = R® = 12 Ω . Dßng ®iÖn ch¹t qua ®Ìn b©y giê lµ: 
HiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu bãng ®Ìn lµ:
 U2 = I2R® = 0,214.12 ≈ 2,57 V > U1
VËy ®Ìn cßn l¹i s¸ng m¹nh h¬n tr­íc ®ã.
Bµi sè: 1(62)
Tãm t¾t
Cho m¹ch ®iÖn (h×nh 11.3 sgkh)
ξ = 6 V ; r ≈ 0
R1 = R2 = 30 Ω ; R3 = 7,5 Ω
a)TÝnh ®iÖn trë T§ RN ?
b)TÝnh I qua mçi ®iÖn trë ?
*Gi¸o viªn ph©n tÝch kü bµi to¸n vµ h­íng dÉn cho häc sinh c¸ch gi¶i bµy tËp nµy ?
 Sau ®ã gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp vµ cho nhËn xÐt ?
*Cã thÓ chia nhãm vµ cho häc sinh lµm theo nhãm nhá. Sau ®ã cho c¸c nhãm nhËn xÐt lÉn nhau ?
Bµi sè: 2(62) 
Tãm t¾t
Cho m¹ch ®iÖn (h×nh 14.1 sgkh)
ξ1 = 12 V ; ξ2 = 6 V ; r ≈ 0
R1 = 4Ω ; R2 = 8 Ω
a)TÝnh I ?
b)TÝnh P cña c¸c R ?
c)TÝnh P c¸c acquy ; A? (t=5')
*Gi¸o viªn ph©n tÝch kü bµi to¸n vµ h­íng dÉn cho häc sinh c¸ch gi¶i bµy tËp nµy ?
 Sau ®ã gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp vµ cho nhËn xÐt ?
*Cã thÓ chia nhãm vµ cho häc sinh lµm theo nhãm nhá. Sau ®ã cho c¸c nhãm nhËn xÐt lÉn nhau ?
Bµi sè: 3(62)
Tãm t¾t
Cho m¹ch ®iÖn (h×nh 11.5 sgkh)
ξ = 12 V; r = 1,1 Ω ; R = 0,1 Ω
a)TÝnh Rx ? (Pmax)
b)TÝnh Rx ? (Pxmax ? ) 
*Gi¸o viªn ph©n tÝch kü bµi to¸n vµ h­íng dÉn cho häc sinh c¸ch gi¶i bµy tËp nµy ?
 Sau ®ã gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp vµ cho nhËn xÐt ?
*Cã thÓ chia nhãm vµ cho häc sinh lµm theo nhãm nhá. Sau ®ã cho c¸c nhãm nhËn xÐt lÉn nhau ?
 H­íng dÉn gi¶i
a)TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch ngoµi:
Theo s¬ ®å m¹ch ®iÖn ta chuyÓn l¹i m¹ch ®iÖn (kÐo chËp 3 ®Çu d©y nèi c¸c trë l¹i víi nhau)
Khi ®ã : R1 // R2 // R3 Nªn:
b)TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua mçi ®iÖn trë m¹ch ngoµi:
-C­êng ®é dßng ®iÖn ë m¹ch chÝnh lµ:
-Tõ ®ã tÝnh ®­îc : I1 = I2 = 0,2 A ; I3 = 0,8 A
 H­íng dÉn gi¶i
a)TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch:
-Bé nguån m¾c nèi tiÕp: ξb = ξ1 + ξ2 = 18 V
-§iÖn trë t­¬ng ®­¬ng : RN = R1 + R2 = 12 Ω
-Theo ®Þnh luËt ¤m toµn m¹ch ta cã: I = 1,5 A
b)C«ng suÊt tiªu thô ®iÖn:
-Cña R1: P1 = I2R1 = 1,52.4 = 9 W
-Cña R2: P2 = I2R2 = 1,52.8 = 18 W
c)TÝnh c«ng suÊt vµ n¨ng l­îng mµ acquy cung cÊp: 
 Png1 = ξ1.I = 12.1,5 = 18 W
 Wng1 = Png1.t = 18.300 = 5400 J
 Png2 = ξ2.I = 6.1,5 = 9 W 
 Wng2 = Png2.t = 9.300 = 2700 J
 H­íng dÉn gi¶i
a)TÝnh ®iÖn trë x ®Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lín nhÊt:
-M¹ch ngoµi gåm ®iÖn trë R m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë x cã: RN = R + x = 0,1 + x
-C®d® trong m¹ch: 
-C«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi:
-§Ó c«ng suÊt P trªn ®©y lín nhÊt th× mÉu sè ë vÕ ph¶i ph¶i lµ nhá nhÊt. Tõ bÊt ®¼ng thøc c«-si khi ®ã ta cã: R + x = r
Tõ ®ã suy ra: x = r - R = 1,1 - 0,1 = 1 Ω 
b)C«ng suÊt tiªu thô trªn ®iÖn trë x:
-TÝnh x ®Ó c«ng suÊt trªn ®iÖn trë nµy lµ lín nhÊt: Theo c¸ch tÝnh ë trªn ta cã:
-C«ng suÊt tiªu thô trªn ®iÖn trë x lµ:
-T­¬ng tù nh­ c¸ch lµm trªn: C«ng suÊt Px lín nhÊt khi: x = R + r = 0,1 + 1,1 = 1,2 Ω
-§é lín cña c«ng suÊt lín nhÊt nµy lµ:
 Pxmax= I2x = 52.1,2 = 30 W
( Víi: )
4- VËn dông kiÕn thøc cñng cè bµi ; h­íng dÉn häc sinh häc bµi.
-HÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n.
-Rót ra ph­¬ng ph¸p chung gi¶i lo¹i bµi tËp kiÓu nµy.
-H­íng dÉn häc sinh c¸ch vËn dông ®Ó lµm c¸c bµi tËp t­¬ng tù.
-H­íng dÉn häc sinh c¸ch lµm bµi tËp , bµi kiÓm tra d¹ng tr¾c nghiÖm .
-Nh¾c häc sinh giê sau häc thùc hµnh.
-Tr¶ lêi c©u hái vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c 
 yªu cÇu cña gi¸o viªn.
-§äc tr­íc bµi míi ®Ó giê sau häc.
n: 
Ngµy d¹y : 
 TiÕt 22 +23 : Thùc hµnh : X¸c ®Þnh suÊt ®iÖn ®éng 
 vµ ®iÖn trë trong cña mét pin ®iÖn hãa
Môc tiªu:
1- KiÕn thøc:
a- BiÕt c¸ch kh¶o s¸t sù phô thuéc cña hiÖu ®iÖn thÕ U gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch chøa nguån ®iÖn vµo c­êng ®é dßng ®iÖn I ch¹y trong m¹ch ®ã b»ng c¸ch ®o c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña U , I vµ vÏ ®­îc ®å thÞ U = f(I) d­íi d¹ng mét ®­êng th¼ng ®Ó nghiÖm l¹i ®Þnh luËt ¤m ®èi víi ®o¹n m¹ch chøa nguån ®iÖn: U=ξ-Ir
b- BiÕt c¸ch kh¶o s¸t sù phô thuéc cña c­êng ®é dßng ®iÖn I ch¹y trong m¹ch kÝn vµo ®iÖn trë R cña m¹ch ngoµi b»ng c¸ch ®o c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña I , R vµ vÏ ®­îc ®å thÞ y = 1/I = f(R) d­íi d¹ng mét ®­êng th¼ng ®Ó nghiÖm l¹i ®Þnh luËt ¤m ®èi víi toµn m¹ch: 
c- BiÕt c¸ch lùa chän ph­¬ng ¸n thÝ nghiÖm ®Ó tiÕn hµnh kh¶o s¸t c¸c quan hÖ phô thuéc gi÷a c¸c ®¹i l­îng U , I hoÆc R trong c¸c ®Þnh luËt ¤m nªu trªn. Tõ ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ trÞ s®® ξ vµ ®iÖn trë trong r cña mét pin ®iÖn hãa theo ph­¬ng ph¸p v«n-ampe.
2- Kü n¨ng:
a- BiÕt c¸ch lùa chän vµ sö dông mét sè dông cô ®iÖn thÝch hîp vµ m¾c chóng thµnh mét m¹ch ®iÖn ®Ó tiÕn hµnh kh¶o s¸t c¸c quan hÖ phô thuéc (12.1);(12.2)
 - BiÕt c¸ch lùa chän vµ sö dông nguån ®iÖn thÝch hîp ®Ó cung cÊp ®iÖn cho m¹ch ®iÖn.
 - BiÕt c¸ch lùa chän vµ sö dông ®ång hå ®o ®iÖn ®a n¨ng hiÖn sè víi thang ®o thÝch hîp lµm chøc n¨ng ampe kÕ , v«n kÕ , hoÆc «m kÕ.
 - BiÕt c¸ch lùa chän vµ sö dông biÕn trë thÝch hîp ®Ó lµm thay ®æi c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch (hoÆc lµm thay ®æi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu m¹ch ®iÖn)
 - BiÕt c¸ch m¾c c¸c dông cô ®iÖn ®· lùa chän thµnh mét m¹ch ®iÖn thÝch hîp ®Ó tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm.
b- BiÕt c¸ch biÓu diÔn c¸c sè liÖu ®o ®­îc cña c®d® I ch¹y trong m¹ch vµ h®t U gi÷a hai ®Çu m¹ch ®iÖn d­íi d¹ng mét b¶ng sè liÖu hoÆc mét ®å thÞ ®Ó cã thÓ tÝnh ®­îc kÕt qu¶ cña phÐp ®o...
 - BiÕt c¸ch thu thËp sè liÖu, tÝnh vµ viÕt ®óng kÕt qu¶ ®o, víi c¸c ch÷ sè cã nghÜa cÇn thiÕt, viÕt b¸o c¸o mét bµi thÝ nghiÖm.
3- Th¸i ®é:
 - Cã høng thó häc vËt lÝ, yªu thÝch t×m tßi khoa häc,tr©n träng nh÷ng ®ãng gãp cña vËt lÝ häc víi x· héi.
 - Cã th¸i ®é kh¸ch quan trung thùc,t¸c phong tØ mØ,cÈn thËn chÝnh x¸c,cã tinh thÇn hîp t¸c trong viÖc häc m«n vËt lÝ.
 - Cã ý thøc vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt vËt lÝ vµo ®êi sèng nh»m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng,häc tËp còng nh­ ®Ó b¶o vÖ vµ gi÷ g×n m«i trêng sèng tù nhiªn.
ChuÈn bÞ:
 Gi¸o viªn:
+ Dông cô thÝ nghiÖm: (ChuÈn bÞ s½n dông cô thÝ nghiÖm nh­ trong sgkhoa).
+ Phæ biÕn cho häc sinh nh÷ng néi dung cÇn chuÈn bÞ tr­íc buæi thùc hµnh.
+ KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh, «n tËp lÝ thuyÕt (MÉu b¸o cãa thÝ nghiÖm).
 Häc sinh:
+ §äc kü néi dung bµi thùc hµnh: c¬ së lÝ thuyÕt , c¸ch sö dông c¸c thiÕt bÞ , c¸c b­íc tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ...
+ ChuÈn bÞ s½n b¸o c¸o thÝ nghiÖm theo mÉu ®· cho s½n (sgkhoa).
æn ®Þnh tæ chøc:
2- KiÓm tra bµi cò : KÕt hîp trong tiÕn tr×nh bµi häc.
Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
 Ho¹t ®éng 1: (10 phót).Gi¸o viªn kiÓm tra sù chuÈn bÞ ë nhµ cña häc sinh.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung cÇn ®¹t
GV : Yªu cÇu hs tr¶ lêi c¸c c©u hái :
- Môc ®Ých cña bµi thùc hµnh lµm g× ?
- C¬ s¬ lÝ thuyÕt cña bµi thùc hµnh ?
- C¸c dông cô cÇn thiÕt trong bµi ?
- C¸c b­íc tiÕn hµnh nh­ thÕ nµo ... ?
HS :Theo dâi lêi gi¶ng vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña gi¸o viªn.
	Ho¹t ®éng 2 : (10 phót). Gi¸o viªn giíi thiÖu, h­íng dÉn sö dông c¸c dông cô
 Trong bµi thùc hµnh.	 
- Giíi thiÖu ®ång hå ®o ®iÖn ®a n¨ng hiÖn sè.
- Nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý thùc hiÖn.
 ( giíi thiÖu víi häc sinh nh­ tr×nh bµy trong sgk).
- Theo dâi h­íng dÉn cña gv.
	Ho¹t ®éng 3: (50 phót) Häc sinh lµm thÝ nghiÖm theo nhãm.
GV :
- KiÓm tra phÇn chuÈn bÞ ë nhµ cña häc sinh .
- KiÓm tra dông cô mµ häc sinh lÊy ®Ó thÝ nghiÖm.
- KiÓm tra sù l¾p r¸p dông cô thÝ nghiÖm cña häc sinh (theo h­íng dÉn trong sgk),
- H­íng dÉn häc sinh lµm thÝ nghiÖm theo nhãm.
 LÆp l¹i thÝ nghiÖm 5 lÇn, ghi c¸c kÕt qu¶ vµo b¶ng. 
- Theo dâi c¸c nhãm hs lµm thÝ nghiÖm, kÞp thêi gi¶i ®¸p, gióp ®ì khi hs gÆp khã kh¨n. 
- H­íng dÉn häc sinh sö lÝ sè liÖu , tÝnh to¸n vµ viÕt b¸o c¸o thùc hµnh theo mÉu chung.
 HS :
- Tù t×m hiÓu tr×nh tù lµm thÝ nghiÖm tõ ë nhµ.
- ChuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o theo nhãm.
- Theo dâi h­íng dÉn, tr¶ lêi c©u hái cña gv.
- TÝch cùc, tù gi¸c, gi÷ trËt tù trong qu¸ tr×nh lµm thÝ nghiÖm.
- Th¶o luËn víi c¸c b¹n trong nhãm, thèng nhÊt kÕt qu¶, viÕt b¸o c¸o thùc hµnh. 
Ho¹t ®éng 4 : (20 phót) Gi¸o viªn kiÓm tra, ghi nhËn kÕt qu¶ thùc hµnh.
- KiÓm tra kÕt qu¶ thÝ nghiÖm.
- Gi¶i ®¸p th¾c m¾c kÞp thêi cho häc sinh.
- Nh¾c häc sinh giê sau häc bµi míi.
(NÕu häc sinh ch­a kÞp tÝnh to¸n, cã thÓ cho vÒ nhµ lµm b¸o c¸o, giê sau nép).
-B¸o c¸o s¬ bé kÕt qu¶ thÝ nghiÖm.
-Nªu th¾c m¾c, khã kh¨n gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh viÕt b¸o c¸o.
CHUYÊN ĐỀ
 DẠY HỌC THỰC HÀNH MÔN CÔNG NGHỆ KHỐI 12.
 I.Đặt vấn đề:
 Đối với việc dạy học đổi mới phương pháp dạy học về sử dụng đồ dùng ,thiết bị dạy học hay là đối với phương pháp giải bài tập thì phương pháp dạy học thực hành cũng cần đổi mới để sao cho học sinh thấy thích thú hăng say hơn trong giờ thực hành .Để tiến hành tốt giờ thực hành không phải là đơn giản ,để có kết quả tốt thì giữa giáo viên và học sinh phải có sự chuẩn bị.Với việc thực hiện chuyên đề này tôi đưa ra một số biên pháp thực hiện để mọi người cùng tham khảo và góp ý để sao cho giờ thực hành có hiệu quả.
 II.Nội dung chuyên đề: 
 Trong quá trình giảng dạy bộ môn công nghệ ,đối với chúng tôi là những giáo viên có chuyên môn Lý thì việc giảng dạy được ,giảng dạy tốt quả là vấn đề khó.Với giờ thực hành càng khó hơn.Nhưng không vì thế mà chúng tôi không học hỏi tìm tòi để đổi mới: 
 Đổi mới về phương pháp dạy của thầy và đổi mới phương pháp học của trò.
 Với giờ thực hành thao tác thì cần chú ý về các dụng cụ,thiết bị xem các thiết bị ,đồ dùng đó thế nào? Sử dụng ra sao?
Đối với giờ thực hành quan sát thì bản thân giáo viên phải biết được cấu tạo của động cơ cần quan sát ,tên của các bộ phận đó ,ngoài ra còn biết thêm cách lắp ráp như thế nào?
III.Đối tượng phạm vi áp dụng chuyên đề:
Với chuyên đề này tôi áp dụng ở khối 12 ,cụ thể lớp 12 C6 bài 27tiết 30 theo phân phối chương trình .Thời gian áp dụng tháng 4/2010.
Lý do để khắc sâu kiến thức cho các em và để các em liên hệ được với thực tế.qua bài này các em đọc và giải thích được các số liệu trên nhãn động cơ,phân biệt các bộ phận của động cơ.Ví dụ: Bước 1: Cho học sinh quan sát hình dáng bên ngoài của động cơ.
-Hình dạng vỏ động cơ.
-Hộp đấu dây.
-Số lượng đầu daay trong hộp đấu dây.
Từ quan sát mô tả được đặc điểm chính của động cơ .
GV:Hỏi thêm tại sao quan sát hộp đấu dây phân biệt được động cơ không đồng bộ ba pha.
GV:Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các số liệu trên nhãn của động cơ:Loại động cơ,Công suất ,Mức điện áp,Dòng điện,Tốc độ của động cơ,Hiệu suất ,Tần số.
HS: Đọc các số liệu trên nhãn và giải thích ý nghĩa của các số liệu đó.
Bước 2: Quan sát đếm các bộ phận của động cơ.
 IV.Kết quả đạt được:
Qua việc đổi mới trong công tác giảng dạy : Dạy học thực hành Công nghệ 12 thời gian qua tôi thấy rất có hiệu quả vì các em thấy gắn liền với thực tế hơn ,yêu thích bộ môn này hơn ,kết quả cao hơn.
V.Kết luận: Trên đây là một chuyên đề về dạy học ,học thực hành cụ thể là dạy học thực hành ở môn Công nghệ .Vì Chuyên môn còn hạn hẹp ,thời gian gấp nên chúng tôi nghĩ là chưa được sâu sắc .Chúng tôi mạnh dạn đưa ra để mọi người cùng tham khảo và góp ý.Để sắp tới trong năm học này chúng tôi áp dụng triệt để ,thành công hơn.
 Người biên soạn : 
 Lê Thị Trường.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an 11 chuong 2.doc