Giáo án Tin học 11 - Trường THPT Van Coc

Giáo án Tin học 11 - Trường THPT Van Coc

I. Mục đích, yêu cầu.

 Hiểu được khả năng của ng2 lập trình bậc cao, phân biệt được với ng2 máy và hợp ngữ.

 Hiểu ý nghĩa và nhiệm vụ của chtrình dịch. Phân biệt được thông dịch và biên dịch.

 Biết các thành phần cơ bản của ng2 lập trình: bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa.

Hiểu và phân biệt được các thành phần này

II. Lên lớp

1. Ổn định tình hình lớp.

 Giới thiệu làm quen với HS của lớp.

 Tạo tâm lý và quan hệ tốt với HS trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên

2. Bài mới

 

doc 90 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1391Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học 11 - Trường THPT Van Coc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn
Ngày dạy
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH 
VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 1: 	KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
	CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
I. Mục đích, yêu cầu.
	Hiểu được khả năng của ng2 lập trình bậc cao, phân biệt được với ng2 máy và hợp ngữ.
	Hiểu ý nghĩa và nhiệm vụ của chtrình dịch. Phân biệt được thông dịch và biên dịch.
	Biết các thành phần cơ bản của ng2 lập trình: bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa. 
Hiểu và phân biệt được các thành phần này
II. Lên lớp
1. Ổn định tình hình lớp.
	Giới thiệu làm quen với HS của lớp.
	Tạo tâm lý và quan hệ tốt với HS trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên
2. Bài mới
Hđ của GV
Hđ của HS
Nd ghi bảng
ĐVĐ: Về lập trình các em chỉ mới được tìm hiểu qua bài các bước để giải bài toán trên máy tính chta chưa có khái niệm cụ thể. Còn ngôn ngữ lập trình chta cũng đã tìm hiểu tất cả ở lớp 10.
H: Vậy có những loại ngôn ngữ lập trình nào?
H: Hãy phân biệt ng2 bậc cao với các loại ng2 khác?
Phân biệt ng2 bậc cao: chtrình viết bằng ng2 bậc cao ko phụ thuộc vào loại máy và phải dùng chtrình dịch để chuyển về ng2 máy.
H: Tóm lại ng2 lập trình dùng để làm gì?
Dẫn dắt: Vậy lập trình là gì? Chta tìm hiểu k/n này.
Ghi bảng
Giải thích thêm về câu lệnh:
- Cl để diễn tả các thao tác trong các bước của t/toán.
- Cl đơn thực hiện bước có 1 thao tác
- Cl ghép thực hiện bước gồm dãy các thao tác.
Dẫn dắt: Chtrình viết bằng ng2 máy sẽ thực hiện được ngay, còn chtrình viết bằng ng2 bậc cao thì phải chuyển đổi thành chtrình trên ng2 máy mới có thể thực hiện được. Công cụ thực hiện chuyển đổi đó gọi là chtrình dịch.
H: Input, Output của chtrình dịch là gì? ( Có thể cho điểm miệng Hs trả lời đúng )
H: nhiệm vụ quan trọng nhất của chtrình dịch là gì?
* Phân biệt Thông dịch và Biên dịch
Phân tích Ví dụ Sgk
ĐVĐ sang bài mới: Để có thể sử dụng một ng2 lập trình nào đó thì trước hết chta phải biết các thành phần cơ bản có trong nó là gì? 
Có ba thành phần cơ bản của ng2 lập trình: bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa.
Trước hết chta tìm hiểu bảng chữ cái. Treo bảng chữ cái
* So sánh bảng chữ cái của ng2 lập trình với bảng chữ cái của ng2 tự nhiên
Về cú pháp: 
Về ngữ nghĩa:
Trong từng ngữ cảnh khác nhau, ngữ nghĩa của 1 tổ hợp kí tự là khác nhau
Ví dụ: Sgk
* Tóm lại
+ Phân biệt giữa cú pháp và ngữ nghĩa
+ Lỗi cú pháp
+ Lỗi ngữ nghĩa 
Ví dụ: 
Xem thử 3 cách mô tả cách nào đúng.
H: Lỗi ngữ nghĩa thường được phát hiện khi nào?
Tl:Ng2 máy, hợp ngữ, ng2 bậc cao.
Tl: (1-2 hs) 
Tl: Lập trình
Ghi bài
Nghe giảng và tự ghi chép
Tl: In: chtrình viết bằng ng2 bậc cao
Out: chtrình trên ng2 máy.
Tl: (2-3Hs) phát hiện lỗi cú pháp của chtrình nguồn
Tìm hiểu ví dụ Sgk 
Cách1:
If a2+b2>1 then
 if a>b then s=a+b Else s =1;
(* a2+b2<1 thì s =? *)
Cách2:
If a2+b2>1 then
 begin
 if a>b then s=a+b 
 end
Else s =1;
(* a<b thì s =? *)
Cách 3:
If a2+b2>1 and a>b then s=a+b 
 Else s=1 
Tl: Khi thực hiện kiểm thử chtrình.
KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
1. K/n lập trình
(Sgk)
Ý nghĩa: tạo ra các chtrình giải được bài toán trên MT.
2. Chtrình dịch
a. K/niệm: Sgk
b. Phân loại:
Có 2 loại
- Thông dịch: lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh.
- Biên dịch: dịch toàn bộ chtrình rồi mới thực hiện và được lưu trữ để sử dụng lại lần sau.
CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
1. Các thành phần cơ bản
- Bảng chữ cái
- Cú pháp: bộ qui tắc để viết chtrình
- Ngữ nghĩa
3. Củng cố:
Ba lớp của ng2 lập trình và các mức của nó.
Vai trò của chtrình dịch
Khái niệm biên dịch và thông dịch
Lỗi cú pháp, lỗi ngữ nghĩa
4. Về nhà: 
	Đọc Bài đọc thêm 1 để tìm hiểu sơ về 1 số ng2 lập trình
	Soạn trước phần còn lại của bài 2. Trong đó chú ý các khái niệm mới: tên, hằng, biến. Cách sử dụng nó trong lập trình 
-----------------------------------------------------------
Ngày soạn:	 
Ngày dạy: 
Tiết 2: 	CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
	Biết được một số khái niệm như: tên, tên chuẩn, tên dành riêng, tên do người dùng đặt, hằng biến chú thích
2. Kĩ năng
	Phân biệt được tên chuẩn với tên dành riêng và tên tự đặt
	Nhớ các qui định về tên hằng biến
	Biết đặt tên đúng, nhận biết được tên sai qui định
	Sử dụng đúng chú thích
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
Bảng chứa các tên đúng –sai để Hs chọn, bảng con, bút dạ.
2. Học sinh
	Sách giáo khoa
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
Hđ của GV
Hđ của HS
H1: Hãy phân biệt chtrình thông dịch và biên dịch?
H2: NNLT có những thành phần nào? Lỗi cú pháp và lỗi ngữ nghĩa được phát hiện bằng gì?
Nhận xét, đánh giá cho điểm 3 Hs
Hs1: trình bày trên bảng. 
Hs2: trả lời trước lớp
Hs3: nhận xét câu trả lời của Hs1
2. Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm tên trong thành phần của ngôn ngữ lập trình.
a. Mục tiêu:
Hs biết và phân biệt được 1 số loại tên: tên dành riêng, tên chuẩn, tên tự đặt.
b. Nội dung:
	Mọi đối tượng trong chtrình đếu phải được đặt tên theo một qui tắc của NNLT và từng chtrình dịch cụ thể.
	Tên dành riêng (từ khóa): là những tên được NNLT qui định dùng với ý nghĩa xác định, người lập trình ko được dùng với ý nghĩa khác
	Tên chuẩn: là những tên được NNLT qui định dùng với ý nghĩa nào đó, người lập trình có thể định nghĩa lại để dùng với ý nghĩa khác.
	Tên do người dùng đặt: là tên được dùng theo ý nghĩa riêng của người lập trình, phải được khai báo trước khi sử dụng và không được trùng với từ khóa.
c. Các bước tiến hành:
Hđ của GV
Hđ của HS
Nd ghi bảng
ĐVĐ: Mọi đối tượng trong chtrình đếu phải được đặt tên 
1. N/cứu Sgk nêu qui tắc đặt tên trong Turbo Pascal?
2. Chọn các tên đúng trong bảng sau:
A _24 
A_BC A BC 
5ad A5d
C#BC
Khẳng định lại các tên đúng
3. Y/cầu Hs n/cứu Sgk để biết các khái niệm về tên dành riêng, tên chuẩn, tên tự đặt.
Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu và trình bày về một loại tên và cho ví dụ.
Treo tranh chứa 1 số tên trong NNLT Pascal đã được chuẩn bị sẵn:
Type Const Integer Dem
Function Byte Inc
 Mang string
HS xác định tên theo từng loại tên?
Treo bảng con của 3 nhóm cho nhóm khác nhận xét, bổ sung
Tổng kết vấn đề này
1. N/cứu sgk và trả lời:
+ Gồm chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới
+ Không quá 127 kí tự, không bắt đầu bằng kí tự số.
2. Quan sát và trả lời
A
A_BC
_24
A5d
3. N/cứu sgk và trả lời
Thảo luận theo nhóm và cử người trình bày.
+ Tên dành riêng
+ Tên chuẩn
+ Tên do người dùng đặt
Quan sát và ghi lên bảng con.
+ Từ khóa: Type, Const, function
+ Tên chuẩn: Integer, byte, string, inc
+ Tên tự đặt: dem, mang
Quan sát kết quả cnhóm khác, nhận xét và bổ sung
1. Khái niệm Tên
(Sgk)
Ví dụ:
+ Tên dành riêng
+ Tên chuẩn
+ Tên do người dùng đặt
Ví dụ:
3. Hoạt động 3:Tìm hiểu hằng, biến, chú thích
a. Mục tiêu: Hs biết được khái niệm về hằng, biến và chú thích. Phân biệt được hằng và biến. Thấy được ý nghĩa của chú thích.
b. Nội dung: 
	* Hằng là đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chtrình. Có 3 loại hằng
	+ Hằng số học: số nguyên, só thực, có dấu và không dấu
	+ Hằng xâu: chuổi kí tự bất kì, được đặt trong dấu nháy đơn
	+ Hằng logic: có 2 giá trị True hoặc False
	* Biến: là đại lượng đặt tên để lưu giá trị và giá trị này có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chtrình, biến dùng trong chtrình đều phải được khai báo.
	* Chú thích : giải thích cho chtrình rõ ràng, dể hiểu. Được đặt trong cặp dấu { } 
hoặc (* *)
c. Các bước tiến hành:
Hđ của GV
Hđ của HS
Nd ghi bảng
1. Y/cầu Hs cho 1 số ví dụ về hằng số, hằng xâu, hằng logic
Trình bày k/niệm về các loại hằng.
2. Ghi bảng: Xác định hằng số và hằng xâu:
56 -3785 ‘485’
‘THPT’ 1.5E+2 45,7
H: hằng kí tự nháy đơn và hằng kí tự nháy kép được biểu diễn như thế nào?
3. Y/cầu Hs n/cứu Sgk và cho biết k/niệm Biến
Cho ví dụ một số biến
4. Y/cầu Hs n/cứu Sgk và cho biết chức năng của chú thích trong chtrình.
Cho 1 số ví dụ khác về chú thích
H: Tên biến và tên hằng thuộc loại tên nào?
H: Các lệnh được viết trong cặp { } có được TP thực hiện ko? Vì sao?
1. Suy nghĩ và trả lời
+ Hằng số: 55 73.05
+ Hằng xâu: ‘211’ ‘AB’
+ Hằng logic: False True
Xem k/niệm hằng ở Sgk
2. Quan sát và trả lời
+ Hằng số: 56; -3785; 1.5E+2
+ Hằng xâu: ‘485’ ‘THPT’
Tl: nháy đơn: ’’’’
Nháy kép: ‘””’
3. N/cứu Sgk và trả lời
4. Cá nhân n/cứu Sgk vá trả lời
Chú thích được đặt giữa cặp dấu { } và (* *) dùng để giải thích chtrình rõ ràng dễ hiểu.
Tl: Tên do người lập trình đặt.
Tl: Không, vì đó là dòng chú thích.
2. Hằng và biến
a. Hằng 
+ Hằng số
+ Hằng xâu
+ Hằng logic
b. Biến
K/niệm: (Sgk)
Ví dụ: Tong, dtoan, 
c. Chú thích
Ví dụ: 
{thu tuc nhap du lieu}
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI
1. Nội dung đã học.
	Thành phần của NNLT: bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa
	Khái niệm: tên, từ khóa, tên chuẩn, tên tự đặt, biến, hằng, 
2. Câu hỏi, bài tập về nhà.
Làm bài tập 3, 4, 5 trang 13 Sgk
Xem bài đc thêm: Ngôn ngữ Pascal
Xem trước bài: Cấu trúc chtrình Sgk
Xem nội dung phụ lục B, trang 128 Sgk: Một số tên dành riêng
-------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:	
Ngày dạy: 
Tiết 3: 	BÀI TẬP	
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết có 3 lớp ngôn ngữ lập trình và các mức của ngôn ngữ lập trình: ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao.
- Biết vai trò của chương trình dịch.
- Biết khái niệm biên dịch và thông dịch.
- Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.
- Biết các thành phần cơ sở của Pascal: bảng chữ cái, tên, tên chuẩn, tên riêng (từ khóa), hằng và biến.
2. Kĩ năng: Biết viết hằng và tên đúng trong một ngôn ngữ lập trình cụ thể.
3. Về tư duy và thái độ:
Nhận thức được quá trình phát triển của ngôn ngữ lập trình gắn liền với quá trình phát triển của tin học nhằm giải các bài toán thực tiễn ngày càng phức tạp.
Ham muốn học một ngôn ngữ lập trình cụ thể để có khả năng giải các bài toán bằng máy tính điện tử.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: chuẩn bị nội dung để giải bài tập cuối chương và một số câu hỏi trắc nghiệm của chương.
2. Học sinh: Ôn lại kiến thức của chương, chuẩn bị bài tập cuối chương.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
Hđ của GV
Hđ của HS
1. Phân biệt giữa Hằng và Biến? Cho một số biến đúng?
2. Đâu là từ khóa trong các tên sau đây?
Integer Begin Do int chan tong
- Nhận xét, đánh giá cho điểm
HS1: trả lời
Hs2: trả lời (Begin và Do)
2. Hoạt động 2:
Hđ của GV
Hđ của HS
Nd ghi bảng
ĐVĐ: Trước khi giải bài tập trong SGK, các em tự ôn lại một số kiến thức mà chúng ta đã học ở các bài trước dựa trên yêu cầu của câu hỏi trang 13 SGK.
Đặt câu hỏi số 1: Tại sao người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao?
- Nhận xét, đánh giá và bổ sung hướng dẫn cho học sinh trả lời câu hỏi số 1:
Đặt câu hỏi 2: Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào?
Phân tích câu trả lời của học sinh.
- Đọc yêu cầu của câu hỏi và bài tập cuối chương trang 13 SGK.
- Suy nghĩ để đưa ra phương án trả lời.
- Suy nghĩ, trả lời câu hỏi.
- Suy nghĩ, trả lời câu hỏi.
Câu 1:Ngôn ngữ bậc cao 
+ gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn, 
+ k ... , boå sung phaàn traû lôøi cuûa baïn -> ghi nhôù kieán thöùc cô baûn
Cho bieát caáu truùc, caùch thöïc hieän cuûa caáu truùc reõ nhaùnh, caáu truùc laëp, kieåu döõ lieäu coù caáu truùc.
Giaùo vieân chæ ñònh hoïc sinh traû lôøi
Giaùo vieân toång keát ngaén
þ Hoaït ñoäng2. Reøn luyeän kyõ naêng phaân tích, tìm loãi trong laäp trình
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoïc sinh quan saùt chöông trình, tìm hieåu töøng doøng leänh vaø tìm ra caùc loãi cuù phaùp
Hoïc sinh ñeà nghò phöông aùn söûa loãi
Hoïc sinh nhaän xeùt caùc loãi vaø phöông aùn söûa loãi cuûa baïn
Hoïc sinh quan saùt, kieåm chöùng keát quaû
Chuù yù laéng nghe caùc yeâu caàu
Phaân tích yeâu caàu
Tìm höôùng giaûi quyeát
Söûa chöông trình treân maùy tính
Kieåm chöùng keát quaû
Thoâng baùo caâu leänh ñaõ ñöôïc söûa ñoåi
Giaùo vieân trình chieáu chöông trình, yeâu caàu hoïc sinh tìm caùc loãi cuù phaùp, söûa loãi vaø cho bieát yù nghóa cuûa chöông trình.
Giaùo vieân minh hoïa CT treân maùy tính ñeå hoïc sinh kieåm chöùng caùc loãi tìm ñöôïc vaø kieåm tra yù nghóa cuûa CT
Giaùo vieân neâu yeâu caàu söûa ñoåi chöông trình: 
Söûa laïi doøng 8 ñeå:
- Xuaát ra caùc kí töï soá coù trong xaâu
- Xuaát ra caùc nguyeân aâm coù trong xaâu 
Giaùo vieân ñeà nghò hoïc sinh söûa chöông trình vaø kieåm chöùng treân maùy tính.
þ Hoaït ñoäng 3. Reøn luyeän kyõ naêng laäp trình
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Theo doõi ñeà baøi toaùn
Hoaït ñoäng theo nhoùm, phaân coâng vieäc cho caùc thaønh vieân
Toång hôïp keát quaû, trình baøy theo chæ ñònh
Boå sung keát quaû cuûa caùc nhoùm khaùc
Caøi ñaët chöông trình, dòch, kieåm chöùng keát quaû
Chieáu, giôùi thieäu veà chöông trình ñaõ ñöôïc caøi ñaët
Nhaän xeùt, boå sung keát quaû cuûa nhoùm khaùc.
Theo doõi, kieåm chöùng
Giaùo vieân chieáu ñeà baøi toaùn:
Vieát chöông trình nhaäp vaøo töø baøn phím soá nguyeân döông n vaø n soá nguyeân A1, A2, , An. Haõy ñöa ra maøn hình caùc soá aâm vaø soá löôïng caùc soá döông coù trong daõy.
Yeâu caàu hoïc sinh hoaït ñoäng theo nhoùm vaø thöïc hieän caùc coâng vieäc sau:
Nhoùm 1, 2: Phaân tích ñeà, xaùc ñònh döõ lieäu vaøo, ra, xaùc ñònh caùc nhieäm vuï chính caàn thöïc hieän
Nhoùm 3, 4: Xaùc ñònh höôùng giaûi quyeát baøi toaùn
Goïi caùc nhoùm neâu, boå sung keát quaû thaûo luaän
Giaùo vieân goùp yù, boå sung cho caùc nhoùm
Yeâu caàu caùc nhoùm caøi ñaët chöông trình treân maùy
Chæ ñònh hoïc sinh baùo caùo keát quaû
Chieáu CT, yeâu caàu caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung
Giaùo vieân toång keát ngaén baèng CT hoaøn chænh.
 Cuûng coá: Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi caùc kieán thöùc chính ñaõ ñöôïc oân taäp trong 2 tieát.
 Höôùng daãn veà nhaø: 
Hoïc sinh xem laïi caùc kieán thöùc ñaõ ñöôïc oân taäp
Chuaån bò kieåm tra hoïc kyø I
---------------------------------------------------------
Ngày soạn:	 
Ngày dạy: 
Tiết 36
CHÖÔNG V. TEÄP VAØ THAO TAÙC VÔÙI TEÄP
§14. KIEÅU DÖÕ LIEÄU TEÄP - §15. THAO TAÙC VÔÙI TEÄP
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC
1. Kieán thöùc: Hoïc sinh bieát khaùi nieäm vaø vai troø cuûa kieåu teäp. Bieát 2 caùch phaân loaïi teäp theo caùch toå chöùc döõ lieäu vaø theo caùch truy caäp. Hoïc sinh hieåu baûn chaát cuûa teäp vaên baûn, bieát caùc böôùc laøm vieäc vôùi teäp: gaén teân cho bieán teäp, môû teäp, ñoïc/ghi teäp, ñoùng teäp.
2. Kyõ naêng: Hoïc sinh khai baùo ñuùng teäp vaên baûn, söû duïng ñöôïc moät soá haøm, thuû tuïc chuaån laøm vieäc vôùi teäp vaên baûn.
3. Thaùi ñoä: Thaáy ñöôïc söï caàn thieát cuûa kieåu teäp, coù yù thöùc löu tröõ döõ lieäu moät caùch khoa hoïc, giaùo duïc theâm veà yù thöùc toân troïng baûn quyeàn.
II. CHUAÅN BÒ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC
Ÿ Giaùo vieân:	Giaùo aùn, baûng phuï chöông trình ghi/ñoïc teäp vaên baûn 
Ÿ Hoïc sinh: 	Ñoïc tröôùc baøi ôû nhaø
III. TIEÁN TRÌNH GIÔØ HOÏC
Œ Toå chöùc lôùp: OÅn ñònh, kieåm dieän
 Kieåm tra baøi cuõ: Khoâng 
Ž Baøi môùi:
þ Hoaït ñoäng1. Tìm hieåu veà kieåu döõ lieäu teäp
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Nghe ví duï, nhaän xeùt veà döõ lieäu ñöôïc söû duïng trong ví duï
Tìm hieåu, suy luaän veà vai troø cuûa kieåu teäp trong laäp trình.
Ruùt ra nhöõng vai troø quan troïng cuûa kieåu teäp
Nghe – ghi cheùp
Tìm hieåu SGK vaø traû lôøi caâu hoûi
Boå sung yù kieán cuûa baïn
Ghi nhôù veà caùc loaïi teäp
Giaùo vieân cho ví duï veà baøi toaùn söû duïng nhieàu döõ lieäu caàn löu tröõ ñeå xöû lí nhieàu laàn -> ñaët ra yeâu caàu caàn söû duïng kieåu döõ lieäu teäp.
Hoûi: Kieåu döõ lieäu teäp coù vai troø gì?
Giaùo vieân giôùi thieäu caùc caùch phaân loaïi teäp vaø caùc loaïi teäp.
Hoûi: Teäp vaên baûn vaø teäp coù caáu truùc coù ñaëc ñieåm gì?
Teäp truy caäp tuaàn töï vaø teäp truy caäp tröïc tieáp khaùc nhau nhö theá naøo?
Goïi hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi
Giaùo vieân toång keát ngaén veà phaân loaïi teäp
þ Hoaït ñoäng 2. Tìm hieåu caùch khai baùo vaø caùc thao taùc laøm vieäc vôùi teäp vaên baûn
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Quan saùt
Tìm hieåu yù nghóa cuûa töøng caâu leänh trong chöông trình
Thaûo luaän theo baøn, keát hôïp saùch giaùo khoa ñeå bieát yù nghóa cuûa caùc caâu leänh môùi.
Ruùt ra cuù phaùp cuûa caùc thao taùc
Ghi cuù phaùp caùc thao taùc gaén teân cho bieán teäp, môû teäp ñeå ghi, ghi döõ lieäu vaøo teäp, ñoùng teäp leân baûng theo chæ ñònh cuûa giaùo vieân 
Ghi nhôù cuù phaùp caùc thao taùc ghi döõ lieäu vaøo teäp
Quan saùt chöông trình 2
Tìm hieåu yù nghóa cuûa töøng caâu leänh trong chöông trình
Thaûo luaän theo baøn, keát hôïp saùch giaùo khoa ñeå bieát yù nghóa cuûa caùc caâu leänh môùi.
Ruùt ra cuù phaùp cuûa caùc thao taùc
Ghi cuù phaùp caùc thao taùc gaén teân cho bieán teäp, môû teäp ñeå ñoïc, ñoïc döõ lieäu töø teäp, ñoùng teäp leân baûng theo chæ ñònh cuûa giaùo vieân 
Ghi nhôù cuù phaùp caùc thao taùc ghi döõ lieäu vaøo teäp
So saùnh caùc thao taùc, ruùt ra caùc thao taùc gioáng nhau
Quan saùt sô ñoà, ghi nhôù thao taùc.
Giaùo vieân treo baûng phuï chöùa chöông trình 1: Ghi vaøo teäp songuyen.dat hai soá nguyeân a vaø b.
Yeâu caàu hoïc sinh tìm hieåu yù nghóa cuûa töøng caâu leänh trong chöông trình.
Töø chöông trình maãu giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ruùt ra cuù phaùp ñeå thöïc hieän thao taùc ghi döõ lieäu vaøo teäp: gaén teân cho bieán teäp, môû teäp ñeå ghi, ghi döõ lieäu vaøo teäp, ñoùng teäp
Giaùo vieân ghi toång keát thao taùc leân baûng
Giaùo vieân treo baûng phuï chöùa chöông trình 2: Ñoïc teäp songuyen.dat hai soá nguyeân a vaø b vaø xuaát ra maøn hình toång cuûa 2 soá ñoù.
Yeâu caàu hoïc sinh tìm hieåu yù nghóa cuûa töøng caâu leänh trong chöông trình.
Töø chöông trình maãu giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ruùt ra cuù phaùp ñeå thöïc hieän thao taùc ñoïc döõ lieäu töø teäp: gaén teân cho bieán teäp, môû teäp ñeå ñoïc, ñoïc döõ lieäu töø teäp, ñoùng teäp
Giaùo vieân toång keát caùc thao taùc ñoïc döõ lieäu töø teäp.
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh so saùnh caùc thao taùc ñeå ñoïc/ghi teäp vaên baûn.
Minh hoïa sô ñoà hình 16/86
 Cuûng coá: Giaùo vieân ñaët caùc caâu hoûi, hoïc sinh traû lôøi, GV toùm taét laïi noäi dung
Kieåu döõ lieäu teäp coù vai troø gì?
Keå teân, neâu 1 vaøi ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi teäp
Khai baùo teäp vaên baûn theo cuù phaùp naøo?
Neâu caùc thao taùc caàn thöïc hieän ñeå ñoïc/ghi teäp vaên baûn.
 Höôùng daãn veà nhaø: 
Hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi 1, 2, 3, 4/89 SGK
Xem tröôùc baøi 16: Ví duï laøm vieäc vôùi teäp
--------------------------------------------------------------
Ngày soạn:	 
Ngày dạy: 
Tiết 37
§16. VÍ DUÏ LAØM VIEÄC VÔÙI TEÄP
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC
1. Kieán thöùc: Cuûng coá caùc thao taùc ñeå ñoïc/ghi teäp vaên baûn ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc. 
2. Kyõ naêng: Hoïc sinh hieåu caùc thao taùc cô baûn laøm vieäc vôùi teäp goàm gaén teân teäp, môû vaø ñoùng teäp, ñoïc ghi döõ lieäu töø teäp thoâng qua caùc ví duï 
3. Thaùi ñoä: Tuaân thuû caùc quy ñònh veà laäp trình
II. CHUAÅN BÒ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC
Ÿ Giaùo vieân:	Giaùo aùn, maùy chieáu 
Ÿ Hoïc sinh: 	Ñoïc tröôùc baøi ôû nhaø
III. TIEÁN TRÌNH GIÔØ HOÏC
Œ Toå chöùc lôùp: OÅn ñònh, kieåm dieän
 Kieåm tra baøi cuõ: 
Kieåu döõ lieäu teäp coù vai troø gì?
Keå teân, neâu 1 vaøi ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi teäp
Khai baùo teäp vaên baûn theo cuù phaùp naøo? Cho ví duï khai baùo 1 bieán teäp vaên baûn.
Vieát cuù phaùp caùc thao taùc caàn thöïc hieän ñeå ñoïc/ghi teäp vaên baûn.
Cho bieát chöùc naêng cuûa haøm EOF, EOLN 
Ž Baøi môùi:
þ Hoaït ñoäng 1. Tìm hieåu ví duï 1/87
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Ñoïc baøi toaùn cuûa ví duï 1
Hoïc sinh xaùc ñònh döõ lieäu ñaõ coù cuûa baøi toaùn, xaùc ñònh yeâu caàu baøi toaùn vaø neâu höôùng giaûi quyeát.
Quan saùt chöông trình
Tìm hieåu chöông trình
Ñoäc laäp suy nghó vaø traû lôøi caùc caâu hoûi
Traû lôøi theo chæ ñònh
Nhaän xeùt, boå sung phaàn traû lôøi cuûa baïn
Ghi nhôù
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi toaùn cuûa ví duï 1
Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh döõ lieäu ñaõ coù cuûa baøi toaùn, xaùc ñònh yeâu caàu baøi toaùn vaø neâu höôùng giaûi quyeát.
Giaùo vieân chieáu chöông trình ví duï 1 (ñaùnh soá cho caùc doøng)
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh tìm hieåu chöông trình vaø traû lôøi caùc caâu hoûi:
Caâu leänh ôû doøng 3, 6, 7, 8, 11, 12 coù yù nghóa gì?
Caâu leänh ôû doøng maáy duøng ñeå ñoïc döõ lieäu töø teäp?
Chæ ñònh hoïc sinh traû lôøi, goïi hoïc sinh khaùc nhaän xeùt
Cuûng coá caùc thao taùc ñoïc döõ lieäu töø teäp.
þ Hoaït ñoäng 2. Tìm hieåu ví duï 2/88 SGK
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Ñoïc baøi toaùn cuûa ví duï 1
Hoïc sinh xaùc ñònh döõ lieäu ñaõ coù cuûa baøi toaùn, xaùc ñònh yeâu caàu baøi toaùn vaø neâu höôùng giaûi quyeát.
Nhôù laïi caùc coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông
Quan saùt chöông trình
Tìm hieåu chöông trình
Ñoäc laäp suy nghó vaø traû lôøi caùc caâu hoûi
Traû lôøi theo chæ ñònh
Nhaän xeùt, boå sung phaàn traû lôøi cuûa baïn
Ghi nhôù
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi toaùn cuûa ví duï 2
Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh döõ lieäu ñaõ coù cuûa baøi toaùn, xaùc ñònh yeâu caàu baøi toaùn vaø neâu höôùng giaûi quyeát.
Giaùo vieân nhaéc laïi moät soá coâng thöùc tính toaùn ñieän trôû töông ñöông cho 5 ñoaïn maïch trong hình 17
Giaùo vieân chieáu chöông trình ví duï 2 (ñaùnh soá cho caùc doøng)
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh tìm hieåu chöông trình vaø traû lôøi caùc caâu hoûi:
Caâu leänh ôû doøng 5, 9, 10, 13, 14 ñeán 18 coù yù nghóa gì?
Caâu leänh ôû doøng maáy duøng ñeå ghi döõ lieäu vaøo teäp?
Chæ ñònh hoïc sinh traû lôøi, goïi hoïc sinh khaùc nhaän xeùt
Cuûng coá caùc thao taùc ñoïc/ghi döõ lieäu vaøo teäp.
 Cuûng coá: 
Giaùo vieân trình chieáu sô ñoà caùc thao taùc ñoïc/ ghi teäp.
Giaùo vieân trình chieáu, nhaéc laïi phaàn toùm taét trang 89
Giaùo vieân ñaët ra yeâu caàu giaûi quyeát ví duï 1: ghi keát quaû (khoaûng caùch) vaøo 1 teäp khaùc (khoangcach.out)
 Höôùng daãn veà nhaø: 
Hoaøn thaønh baøi taäp 1, 2, 3, 4/89
Naém caùc thao taùc ñoïc/ghi döõ lieäu vaøo teäp

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an 11 chuan.doc