Giáo án hình học lớp 11 - Tiết 1 đến tiết 22

Giáo án hình học lớp 11 - Tiết 1 đến tiết 22

A. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: Biết định nghĩa phép biến hình

2. Về kỹ năng: Dựng được ảnh của một điểm qua phép biến hình đã cho

3. Về tư duy thái độ: có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic

B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY & TRÒ

1. Chuẩn bị của Giáo viên: Các phiếu học tập, bảng phụ, computer, projector

2. Chuẩn bị của học sinh: kiến thức liên quan đến bài chẳng hạn: tìm hình chiếu của một điểm lên đường thẳng

C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Về cơ bản sử dụng phương pháp dạy học gợi mở vấn đáp đan xen hoạt động nhóm.

 

doc 43 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 1208Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án hình học lớp 11 - Tiết 1 đến tiết 22", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 11
CHƯƠNG I – PHÉP DỜI HÌNH & PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
BÀI 1 – MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH
TIẾT 01
Trường: THPT Thường Tân (GV: Đoàn Thị Ngọc Điệp)
A. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: Biết định nghĩa phép biến hình
2. Về kỹ năng: Dựng được ảnh của một điểm qua phép biến hình đã cho
3. Về tư duy thái độ: có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic
B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY & TRÒ
1. Chuẩn bị của Giáo viên: Các phiếu học tập, bảng phụ, computer, projector
2. Chuẩn bị của học sinh: kiến thức liên quan đến bài chẳng hạn: tìm hình chiếu của một điểm lên đường thẳng
C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Về cơ bản sử dụng phương pháp dạy học gợi mở vấn đáp đan xen hoạt động nhóm.
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HĐ của HS
HĐ của GV
Ghi bảng – Trình chiếu
HĐ1: Ôn tập lại kiến thức cũ
- Nghe và hiểu nhiệm vụ.
- Cho biết khái niệm hàm số
1. Phép biến hình
- Nhớ lại kiến thức cũ và trả lời câu hỏi .
- Nhận xét câu trả lời của bạn.
Nhận xét & chính xác hoá lại câu trả lời của học sinh
Định nghĩa: SGK trang 4
HĐ2:
Nghe & hiểu nhiệm vụ
Ví dụ: Trong mặt phẳng, xét phép chiếu vuông góc lên đường thẳng d
- Dựng ảnh của điểm M qua phép chiếu đó.
- Phép chiếu đó có là phép biến hình không?
- Yêu cầu học sinh chia làm 4 nhóm để thảo luận lấy ý kiến trả lời chung cho từng nhóm
- Gọi đại diện nhóm trình bày
- Cho học sinh nhó khác nhận xét
- Nhận xét các câu trả lời của học sinh chính xác hoá nội dung
2. Các ví dụ
Ví dụ 1 (SGK NC trang 4&5)
Ví dụ 2 (SGK NC trang 4&5)
Ví dụ 3 (SGK NC trang 4&5)
Chia nhóm thảo luận, trả lời câu hỏi
Học SGK NC trang 4&5
HĐ3:
Nghe & hiểu
- GV giới thiệu các kí hiệu & các thuật ngữ, đọc các kí hiệu đó
HĐ 4: Hướng dẫn trả lời HĐ 1 & 2 trang 5 SGK
Thảo luận nhóm để trả lời HĐ 1, 2
- Cho học sinh thảo luận nhóm để trả lời
- Gọi đại diện nhóm trình bày
- Cho học sinh nhóm khác nhận xét
- Nhận xét các trả lời của học sinh, chính xác hóa nội dung
3. Kí hiệu & thuật ngữ: SGK/5
HĐ 5: Củng cố toàn bài
Câu hỏi:
1. Em hãy cho biết bài học vừa rồi có những nội dung chính là gì?
2. Theo em qua baì học này ta cần đạt được điều gì?
Dặn dò:
Học bài & xem trước bài: "Phép tịnh tiến & phép dời hình".
CHÖÔNG I: PHEÙP DÔØI HÌNH VAØ PHEÙP ÑOÀNG DAÏNG TRONG MAËT PHAÚNG
 BAØI 2: PHEÙP TÒNH TIEÁN VAØ PHEÙP DÔØI HÌNH
GV Nguyeãn Thò Haûo – Traàn Vaên Ôn
A; MUÏC TIEÂU
 1;Kieán Thöùc:
Giuùp hs naém ñöôïc ñònh nghóa vaø caùc tính chaát, bieåu thöùc toïa ñoä cuûa pheùp tònh tieán.Bieát caùch xaùc ñònh vaø döïng ñöôïc aûnh cuûa moät hình ñôn giaûn qua pheùp tònh tieán.
Hoïc sinh naém ñöôïc ñònh nghóa toång quaùt cuûa pheùp dôøi hình vaø caùc tính chaát cô baûn cuûa pheùp dôøi hình.
2;Kyõ Naêng:
Döïng ñöôïc aûnh cuûa moät ñieåm,moät ñoaïn thaúng,moät tam giaùc,moät ñöôøng troøn qua moät pheùp tònh tieán.
Xaùc ñònh ñöôïc veùc tô tònh tieán khi cho tröôùc taïo aûnh vaø aûnh qua pheùp tònh tieán ñoù.
Xaùc ñinh ñöôïc toïa ñoä cuûa yeáu toá coøn laïi khi cho tröôùc 2 trong 3 yeáu toá:Veùc tô,toïa ñoä ñieåm,vaø aûnh cuûa toïa ñoä ñieåm qua pheùp tònh tieán veùc tô treân.
Bieát vaän duïng pheùp tònh tieán ñeå tìm lôøi giaûi cho moät soá baøi toaùn.
 3;Tö Duy – Thaùi Ñoä: Coù yù thöùc hoïc taäp,tích cöïc khaùm phaù,tìm toøi vaø coù ví duï öùng duïng trong thöïc teá.
B: CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ
 Giaùo Vieân: Chaån bò baûng phuï,ví duï tröïc quan vaø phieáu hoïc taäp.
 Hoïc Sinh: OÂn laïi baøi cuõ pheùp bieán hình.Chuaån bò ví duï veà pheùp bieán hình theo veùc tô cho tröôùc.
C: PHÖÔNG PHAÙP DAÏY VAØ HOÏC
 Söû duïng phöông phaùp vaán ñaùp – gôïi môû keát hôïp hoaït ñoäng nhoùm.
D ; TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
GHI BAÛNG,TRÌNH CHIEÁU
-Nghe caâu hoûi vaø suy nghó ,chuaån bò traû lôøi.
-Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn vaø cho bieát yù cuûa em.
HÑ 1;OÂn laïi kieán thöùc cuõ
Em haõy cho bieát ñònh nghóa pheáp bieán hình.Cho moät ví duï veà pheùp bieán hình?
Pheùp bieán hình bieán ñieåm M thaønh chính noù coøn ñöôïc goïi laø pheùp gì?
Neâu ñònh nghóa pheùp bieán hình trong maët phaúng.
Daãn daét vaøo baøi môùi
HS nghe vaø traû lôøi caâu hoûi
HÑ2: -Neâu ñònh nghóa vaø nhaán maïnh kyù hieäu cho hoïc sinh.
 - pheùp ñoàng nhaát coù phaûi laø pheùp tònh tieán?Vì sao?
1; Ñònh nghóa:Pheùp tònh tieán 
theo vec tô laø moät pheùp bieán hình bieán ñieåm M thaønh M sao cho = 
Kyù hieäu T hoaëc T
Döïng aûnh 3 ñieåm A,B,C baát kyø qua pheùp tònh tieán
 - Hs ñöùng leân phaùt bieåu
-Yeâu caàu hs choïn tröôùc moätveùc tô vaø laáy 3 ñieåm A,B,C baát kyø.Döïng aûnh cuûa moãi ñieåm ñoù qua pheùp tònh tieán theo veùc tô ñaõ choïn
-Yeâu caàu hoïc sinh phaùt bieåu caùch döïng aûnh cuûa moät ñieåm qua moät pheùp tònh tieán theo veùc tô cho tröôùc.
-minh hoïa baèng hình veõ(Trình chieáu qua computer vaø Projector).
Cuõng coá laïi pheùp tònh tieán cho HS.
-Döïng aûnh cuûa 3 ñieåm A,B,C baát kyø qua pheùp tònh tieán veùc tô cho tröôùc.
 A
 B
 A
 B
 C
 C 
HÑ 3:Daãn daét giuùp hoïc sinh chieám lónh tri thöùc veà tính chaát pheùp tònh tieán
2:Caùc tính chaát
Hoïc sinh quan saùt suy nghó vaø traû lôøi.
-Döïng aûnh cuûa ñoaïn thaúng AB,tam giaùc ABC qua pheùp tònh tieán.
-Quan saùt vaø nhaän bieát caùch döïng aûnh cuûa ñoaïn thaúng,tam giaùc qua pheùp tònh tieán.
-Quan saùt vaø phaùt bieåu nhaän xeùt.
Ñoïc ñònh lyù 2 SGK trang 6.
Trình baøy veà ñieàu nhaän bieát ñuôïc trong ñònh lyù 2.
HÑTP 1;Giuùp hoïc sinh naém ñònh lyù 1.
Döïa vaøo vieäc döïng aûnh cuûa moät ñieåm qua moät pheùp tòhh tieán theo veùc tô cho tröôùc.Em coù nhaän xeùt gì veà veùc tô ,,.
Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc tính chaát 1(SGK trang 6).
Cho hoïc sinh döïng aûnh cuûa ñoaïn thaúng .AB,tam giaùc ABC qua pheùp tònh tieán.
- Minh hoïa baèng hình veõ(Trình chieáu qua Computer vaø Projector)
HÑTP 2:Phaùt hieän vaø chieám lónh ñònh lyù 2.
 -Cho 3 ñieåm A,B,C thaúng haøng qua pheùp tònh tieán veùc tô ta ñöôïc aûnh 3 ñieåm A,B.C nhö theá naøo?
-Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñònh lyù2(SGK trang 6) vaø phaùt bieåu tröôùc lôùp nhöõng ñieàu nhaän bieát ñöôïc töø ñònh lyù 2.
- Giaùo vieân nhaän xeùt daãn daét khaùi quaùt heä quaû 3.
a,Ñònh lyù 1;Neáu pheùp tònh tieán bieán hai ñieåm M vaø N laàn löôït thaønh hai ñieåm M vaø N thì MN =MN.
Ghi nhôù:Pheùp tònh tieán baûo toaøn khoaûng caùch giöõa hai ñieåm baát kyø.
 A
 A 
 B 
 B C
 C
b,Ñònh lyù 2;Pheùp tònh tieán bieán 3 ñieåm thaúng haøng thaønh 3 ñieåm thaúng haøng vaø khoâng laøm thay ñoåi thöù töï 3 ñieåm ñoù.
c,Heä quaû 3 (SGK trang 6)
Quan saùt,suy nghó traû lôøi caâu hoûi
-Ñoïc SGK trang 6(Bieåu thöùc toïa ñoä cuaû pheùp tònh tieán).
-Giaûi thích vì sao coù coâng thöùc toïa ñoä treân.
Suy nghó ñeà baøi vaø tính xem toïa ñoä M laø bao nhieâu.
Hoïc sinh ñöùng leân traû trình baøy.
HÑ 4:Giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc bieåu thöùc toïa ñoä cuûa pheùp tònh tieán.
HÑTP 1:Nhaéc laïi bieåu thöùc toïa ñoä cuûa caùc pheùp toaùn veùc tô trong maët phaúng.
-Cho M(x,y,);M(x,y) thì veùc tô coù toïa ñoä nhö theá naøo?
-Cho veùc tô (x-x:y-y);(a,b) khi naøo thì = 
HÑTP 2:Chieám lónh tri thöùc môùi veà bieåu thöùc toïa ñoä cuûa pheùp tònh tieán.
- Cho hoïc sinh laøm ví duï sau:
VD: Trong maët phaúng oxy cho veùc tô (1;2).Tìm toïa ñoä ñieåm M laø aûnh cuûa ñieåm M(3;-1) qua pheùp tònh tieán T.
3 ;Bieåu thöùc toïa ñoä cuaû pheùp tònh tieán.
M(x,y); M (x,y) (x-x;y-y) .
(x-x;y-y) (a,b) = khi vaø chæ khi 
Cho u(a,b) ; M(x,y) vaø M(x,y)laø aûnh cuûa M(x,y) qua veùc tô .Khi ñoù 
-1
 y 3
0
2
1
4
 Goïi M(x,y) khi ñoù
HÑ 5:ÖÙng duïng cuûa pheùp tònh tieán .
-Giaùo vieân trình baøy baøi toaùn 1,baøi toaùn 2 SGK trang 7
-Giaûi thích roõ HÑ 3,HÑ 4(SGK trang 8) cho hoïc sinh
4; ÖÙng duïng cuûa pheùp tònh tieán.
Hoïc sinh ñoïc ñònh nghóa pheùp dôøi hình SGK Trnag 6.
Hoïc sinh ñoïc ñònh lyù SGK trang 8.
HÑ 6:Töø ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa pheùp tònh tieán .Giaùo vieân khaùi quaùt leân pheùp dôøi hình.
-Ñònh nghóa pheùp dôøi hình cho hoïc sinh.
Giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc caùc tính chaát cuûa pheùp dôøi hình.
5;Pheùp dôøi hình
Ñònh nghóa (SGK trang 8)
Ñònh lyù(SGK trang 8)
HÑ 6: Cuõng coá toaøn baøi.
 -Caâu hoûi 1;Em haõy neâu caùch döïng aûnh cuûa moät ñieåm,ñoaïn thaúêng,tam giaùc qua moät pheùp tònh tieán.
 -Caâu hoûi 2;Nhaéc laïi noäi dung caàn naém trong baøi hoïc naøy.
BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:
1;Naém vöõng lyù thuyeát.
2;Vaän duïng caùc kieán thöùc veà pheùp tònh tieán laøm baøi taäp 1,2,3,4,5,6.SGK trang 9.
HD Baøi 3/9.
= + 
 Maø =
 = 
Vaäy = + Pheùp tònh tieán bieán MM laø T + 
Baøi 5:
a; M(x,y) vôùi x = xcos-ysin+a
 y= xsin+ ycos+b
 N(x,y) vôùi x = xcos-ysin+ a
 y=xsin+ycos+b
b, Tính d = MN = 
 d== 
Sau ñoù thay vaøo tính.
PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC
Tiết:
Giáo viên soạn: Võ Văn Thân
Trường: THPT Trần Văn Ơn
MỤC TIÊU:
Về kiến thức: Học sinh nắm được 
định nghĩa phép đối xứng trục và biết phép đối xứng trục là phép dời hình, do đó nó có các tính chất của phép dời hình
Nhận biết những hình đơn giản có trục đối xứng và xác định được trục đối xứng của hình đó.
Về kỹ năng:
 - Biết cách dựng ảnh của hình đơn giản qua phép đối xứng trục.
Biết áp dụng phép đối xứng để tìm lời giải của một số bài toán.
Về tư duy thái độ: Có tinh thần hợp tác , tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic.
CHUẨN BỊ
Của thầy: Thước, phấn màu, com pa.
Bảng phụ: hình vẽ số 7 SGK trang 11, Bảng các chữ cái, giấy trắng và mực
Bài toán:Hai làng A và B ở về cùng phía của một con sông (mà bớ của nó được coi là thẳng) Hỏi phải đạt trạm bơm nước ở vị trí nào trên bờ sông để con đường cấp nước tới hai làng đó là ngắn nhất)
Phiếu học tập: Các chữ cái có trục đối xứng và có bao nhiêu trục vẽ các trục đó A, O, P, Q
Các hình
Của học sinh: Dụng cụ học tập - Ôn lại bài cũ Bài tập số 6 SGK trang 9
Phiếu trắt nghiệm sau bài học:
Câu 1: Trong các hình sau đây hình nào có bốn trục đối xứng?
A/ Hình bình hành	B/ Hình chữ nhật
C/ Hình thoi	D/ Hình vuông
Câu 2: Cho 2 hình tròn không bằng nhau cắt nhau tại 2 điểm thì có mấy trục đối xứng
	A/ 1	B/ 2	C/ 4	D/ Vô số
Câu 3: Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d/. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến d thành d/
	A/ Không có phép đối xứng trục nào?
	B/ Có duy nhất một phép đối xứng trục.
	C/ Chỉ có hai phép đối xứng trục.
	D/ Có rất nhiều phép đối xứng trục.
C .PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Giáo viên sử dụng PPDH gợi mở vấn đáp đan xen hoạt động nhóm.
D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
HĐ của HS
HĐ của GV
Ghi bảng – Trình chiếu
HĐ 1: Ôn tập lại kiến thức cũ
- Nghe và hiểu nhiệm vụ.
- Cho biết đn của phép tịnh tiến, phép dời hình.
- Nhớ lại kiến thức cũ và trả lời
- Phát biểu định lý về phép đời hình
- Nhận xét câu trả lời của bạn.
- Vận dụng bài tập 6 SGK 
- Lên bảng làm bài
- Lấy hai điểm bất kì M=(x1;y1) và N=(x2;y2) khi đó 
MN=
-Ảnh của M, N qua F1lần lược là M/=(y1; -x1) và N=(y2; -x2). Như vậy 
M/N/=
Suy ra MN = M/N/ , vậy F1 là phép dời hình
- HS hoạt động nhóm 
- Phát bài tóan cho học sinh
Giúp HS ôn lại về đường trung trục của đoạn thẳng.
 A .
 B.
Trạm bơm?
___--------____________----__________________--------
 ... -Nhận xét phát biểu của bạn.
-Đọc ĐL1 
Chứng minh ĐL1
Nhận xét cách cm của bạn.
-Cho HS đọc bài toán 1 (sgk)
-Gợi ý cách giải
-Chia nhóm HS để giải quyết (1)
- Nhận xét, chính xác hoá cách giải.
Nhận xét => hình thành định nghĩa.
-Cho HS phát biểu đn đường thẳng vuông góc mp.
- Chính xác hoá định nghĩa
Gợi ý kết hợp bài toán 1 và đn 
=> Định lí 1.
-Cho HS đọc định lí 1 (sgk).
Gợi ý cách cm định lí 1.
-Chính xác hoá cách cm định lí 1.
-Nêu hệ quả, gợi ý cách cm.
-Đn1 (sgk)
Hình vẽ.
ĐL1 (sgk)
Hình vẽ
Hoạt động 3:
Nghe, hiểu
Phát biểu tính chất 3
Ghi lại bằng kí hiệu
Nhận xét cách ghi của bạn
Thảo luận nhóm => tìm cách cm tính chất 3
-Nhận xét cách cm của bạn
-Đọc tính chất 4
-Thảo luận nhóm => cách cm tính chất 4.
-Nhận xét cách cm của bạn
-Đọc tính chất 5
Thảo luận nhóm => cách cm tính chất 5.
Nhận xét cách cm của bạn.
-Cho HS đọc tính chất 1 (sgk)
-Giải thích rõ (dạng kí hiệu)
-Cho HS đọc tính chất 2 (sgk)
-Giải thích rõ (dạng kí hiệu)
-Nêu khái niệm mp trung trực của đoạn thẳng.
-Cho HS phát biểu lại tính chất 1, tính chất 2.
Cho HS đọc tính chất 3 (sgk).
Gọi HS phát biểu lại, ghi lại bằng kí hiệu.
-Nhận xét chính xác hoá cách ghi.
-Gợi ý cách cm tính chất 3
-Nhận xét, chính xác hoá cách cm
-Cho HS đọc tính chất 4 (sgk)
-Gợi ý cách cm.
-Nhận xét, chính xác hoá cách cm
-Cho HS đọc tính chất 5 (sgk)
-Gợi ý cách cm
-Nhận xét, chính xác hoá cách cm.
-Tính chất 1 (sgk)
Hình vẽ
-Tính chất 2 (sgk)
Hình vẽ
-Tính chất 3 (sgk)
Hình vẽ
-Tính chất 4
Hình vẽ
-Tính chất 5
Hình vẽ
Hoạt động 4:
-Nghe, hiểu
-Đọc ĐL 3 đường vuông góc
-Xem cm (sgk)
-Thảo luận nhóm =>cách giải.
-Nhận xét cách giải của bạn 
-Nêu định nghĩa phép chiếu vuông góc
Nhấn mạnh qui ước: phép chiếu vuông góc lên (P) được gọi là phép chiếu lên mp (P).
-Cho HS đọc ĐL 2 (định lí 3 đường vuông góc).
-Giải thích rõ “3 đường” trong ĐL.
-Gợi ý cách cm định lí .
? Cho tứ diện SABC có SA vuông góc (ABC). Tam giác ABC vuông tại B. Chứng minh SB vuông góc với BC 
-Gơi ý 2 cách giải
(Vận dụng đường thẳng vuông góc mặt phẳng, vận dụng định lí 3 đường vuông góc)
-Cho HS giải
-Nhận xét chính xác hoá cách giải.
Đn 2 (sgk)
Hình vẽ hình học
ĐL2 (sgk)
Hình vẽ
Hình vẽ 
Lời giải
Hoạt động 5:
Nghe, hiểu
-Đọc đn 3 (sgk)
-Thảo luận => trả lời
Nhận xét câu trả lời của bạn.
-Thảo luận nhóm => cách giải
-Trình bày lời giải
-Nhận xét lời giải của bạn
-Cho HS đọc định nghĩa 3
-Giải thích rõ nội dung 
Lưu ý: góc giữa đường thẳng và mp không vượt quá 900 .
? Để tìm góc giữa đường thẳng a va mp (P) cần thực hiện các bước nào?
-Nhận xét và chính xác hoá phương pháp:
+Xác định góc
+Tìm số đo (thông qua một giá trị lượng giác)
? Tìm góc giữa SA và mp (ABC) biết: SA = a, AC = 2a, BC = a.
(Lấy lại BT củng cố trong HĐ4)
-Nhận xét và chính xác hoá lời giải. 
Định nghĩa 3 (sgk)
Hình vẽ
Trình bày phương pháp
Lời giải.
Hoạt dộng 6: Củng cố 
-HS giải
-Nhận xét cách giải của bạn
-HS phát biểu lại.
-Cho HS làm ví dụ (sgk)
-Nhận xét, chính xác hoá cách giải.
-Các câu hỏi củng cố về:
+ Cách chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng.
+ Nội dung định lí 3 đường vg
+ Góc giữa đường thẳng và mp. 
Lời giải
Nội dung củng cố
Bài tập về nhà: sgk trang 102, 103.
Teân baøi soaïn: HAI MAËT PHAÚNG VUOÂNG GOÙC
 Giaùo vieân soaïn: Nguyeãn Thò Thuyû Tieân. Voõ Minh Ñöùc
A. Muïc tieâu:
Veà kieán thöùc: 
 Giuùp hoïc sinh:
 - Naém ñöôïc ñònh nghóa goùc giöõa 2 maët phaúng , ñieàu kieän ñeå 2 maët phaúng vuoâng goùc vaø caùc 
 tính chaát coù lieân quan .
 - Naém ñöôïc ñònh nghóa caùc hình laêng truï ñaëc bieät , hình choùp ñeàu vaø hình choùp cuït ñeàu .
Veà kyõ naêng:
 Giuùp hoïc sinh
 - Bieát caùch tính goùc giöõa 2 maët phaúng .
 - Vaän duïng ñieàu kieän vaø caùc tính chaát lieân quan ñeán 2 maët phaúng vuoâng goùc ñeå giaûi baøi taäp .
Veà tö duy:
- Phaùt huy trí töôûng töôïng khoâng gian . Reøn luyeän tö duy logich .
- Bieát ñöôïc toaùn hoïc coù öùng duïng trong thöïc tieãn .
Chuaån bò cuûa thaày vaø troø:
Giaùo vieân: Duïng cuï daïy hoïc .
Hoïc sinh: duïng cuï hoïc taäp , oân baøi cuõ .
C. Gôïi yù veà phöông phaùp daïy hoïc:
Veà cô baûn söû duïng phöông phaùp gôïi môû , vaán ñaùp , ñan xen hoaït ñoäng nhoùm .
 D. Tieán trình baøi hoïc:
 Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ .
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng cuûa GV
Ghi baûng
 + Hs hieåu vaø thöïc hieän treân
 baûng .
 + Nhaän xeùt hình veõ vaø boå sung (neáu caàn)
+ Veõ 2 mp (P) vaø (Q) .
+ Goïi hs veõ a ^ (P) vaø b ^ (Q) 
+ Yeâu caàu hs khaùc nhaän xeùt vaø boå sung (neáu coù) .
+ Ñaùnh giaù , cho ñieåm .
Veõ hình 108 (SGK , trang 104)
 Hoaït ñoäng 2: giuùp hoïc sinh hieåu vaø xaùc ñònh ñöôïc goùc giöõa hai maët phaúng .
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng cuûa GV
Ghi baûng 
+ Ñoïc ñònh nghóa 1 (SGK , trang 104)
· HÑTP 1: giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc ñònh nghóa goùc giöõa hai maët phaúng .
 + Cho hs ñoïc ñònh nghóa 1 (SGK, trang 104).
Ñònh nghóa 1 (SGK , trang 104)
 + Vaän duïng ñ.nghóa 1 ñeå laøm?1 .
 + Quan saùt vaø nhaän bieát caùch xaùc ñònh goùc giöõa 2 mp . 
+ Hs ñoïc ñeà baøi (SGK, trang 105) .
+ Veõ hình .
+ Thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân , suy ra ñpcm .
+ Quan saùt vaø nhaän bieát . 
+ Hs ñoïc ñlyù 1 (SGK trang 105) .
· HÑTP 2: giuùp hoïc sinh caùch xaùc ñònh goùc giöõa hai maët phaúng .
 + Cho hs laøm?1 (SGK trang 104) .
 + Giaû söû (P) caét (Q) theo giao tuyeán . Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh xaùc ñònh goùc giöõa (P) vaø (Q) nhö SGK trang 104 .
· HÑTP 3: Caùch khaùc ñeå tìm goùc giöõa 2 maët phaúng . 
 + Ví duï (SGK trang 105) .
 + Höôùng daãn hs chöùng minh: 
 S = S. cos .
 - Veõ ñöôøng cao AH cuûa ABC .
 - CM: SB ^ BC . 
 - Töø ñoù suy ra goùc SHA = .
 - Tính S, tính AH , suy ra ñpcm .
 + Höôùng daãn hoïc sinh nhaän xeùt ABC
 laø hình chieáu cuûa SBC treân mp 
 (ABC) .
 + Môû roäng keát quaû treân ñeå ñöôïc ñònh lyù 1 .
Caùch xaùc ñònh goùc giöõa hai maët phaúng .
 + Khi (P) vaø (Q) song song hay truøng nhau thì goùc giöõa 2 maët phaúng ñoù baèng 0 .
 + Khi (P) vaø (Q) caét nhau theo giao tuyeán , ñeå tính goùc giöõa chuùng , ta chæ vieäc xeùt mp (R) vuoâng goùc vôùi , laàn löôït caét (P) vaø (Q) theo caùc giao tuyeánp , q . Luùc ñoù , goùc giöõa (P) vaø (Q) baèng goùc giöõa p vaø q .
Veõ hình (SGK trang 104)
+ Ví duï (SGK trang 105) .
+ Veõ hình , caùch giaûi ((SGK.
trang 105)
+ Ñlyù 1 (SGK trang 105) .
 Hoaït ñoäng 3: Giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc theá naøo laø 2 maët phaúng vuoâng goùc .
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng cuûa GV
Ghi baûng 
+ Hs ñoïc ñònh nghóa 2 
 (SGK, trang 105) .
· HÑTP 1:giuùp hoïc sinh naém ñöôïc ñònh nghóa 2 mp vuoâng goùc . 
 + Neâu ñònh nghóa 2 , kyù hieäu nhö 
 SGK, trang 105 . 
+ Ñònh nghóa 2 (SGK, trang 105) .
 + Kyù hieäu: (P) ^ (Q) 
 hay (Q) ^ (P)
+ Ñoïc ñeà baøi , traû lôøi caâu hoûi .
+ Ñoïc vaø toùm taét (ñlyù 2 , SGK , trang 105).
+ Ñoïc vaø toùm taét (ñlyù 3 , SGK , trang 106).
+ Phaùt hieän heä quaû 1 .
+ Veõ hình 113 (SGK, trang 106) .
+ Toùm taét heä quaû 1 (nhö SGK) .
+ Phaùt hieän heä quaû 1 .
+ Veõ hình 114 (SGK, trang 107) .
+ Toùm taét heä quaû 1 (nhö SGK) .
+ Nhaän xeùt coù duy nhaát mp (Q) ^ (P) .
+ Chöùng minh heä quaû 3 qua HÑ2 (SGK, trang 107)
 + Höôùng daãn hs thöïc hieän hoaït ñoäng 
 1 (SGK, trang 105)
 + Goïi hs khaùc nhaän xeùt hoaøn chænh baøi giaûi .
 · HÑTP 2: giuùp hoïc sinh naém ñöôïc ñieàu kieän ñeå 2 maët phaúng vuoâng goùc .
 + Neâu ñkieän ñeå 2 maët phaúng vuoâng 
 goùc (ñlyù 2 , SGK , trang 105).
 + Höôùng daãn hoïc sinh chöùng minh .
· HÑTP 3: giuùp hoïc sinh naém ñöôïc tính chaát cuûa 2 maët phaúng vuoâng goùc .
 + Neâu tính chaát cuûa 2 maët phaúng vuoâng goùc (ñlyù 3 , SGK , trang 106).
 + Höôùng daãn hoïc sinh chöùng minh .
· HÑTP 4: giuùp hoïc sinh naém ñöôïc caùc heä quaû .
 - Goïi hs neâu heä quaû 1 .
 - Yeâu caàu hs khaùc ghi noäi dung theo 
 kyù hieäu toaùn hoïc .
 - Goïi hs neâu heä quaû 2 .
 - Yeâu caàu hs khaùc ghi noäi dung theo 
 kyù hieäu toaùn hoïc .
 - Khi a khoâng vuoâng goùc (P) thì coù 
 bao nhieâu mp chöùa a , vaø vuoâng 
 goùc vôùi (P)?
 - Neâu heä quaû 3 vaø höôùng daãn hoïc 
 sinh chöùng minh .
+ Hình 111 (SGK, trang 105) 
+ Ñlyù 2 , SGK , trang 105 .
+ Chöùng minh ñlyù 2 , SGK , trang 106 .
+ Ñlyù 3 (SGK , trang 105) .
+ Chöùng minh ñlyù 3 (SGK , trang 106) .
+ Caùc heä quaû:
 - Heä quaû 1 (SGK , trang 106) .
 - Veõ hình 113 (SGK, trang 106) .
- Heä quaû 2 (SGK ,trang 107) 
- Veõ hình 114 (SGK, trang 107) .
- Heä quaû 3 (SGK ,trang 107)
 Hoaït ñoäng 4: Hình laêng truï ñöùng – Hình hoäp chöû nhaät – Hình laäp phöông .
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng cuûa GV
Ghi baûng
+ Hoïc sinh traû lôøi caùc caâu hoûi phaàn?2 (SGK , trang 108 , 109) theo töøng nhoùm .
+ Caùc nhoùm coøn laïi nhaän xeùt keát quaû .
· HÑTP 1: Hình laêng truï ñöùng - Hình laêng truï ñeàu - Hình hoäp ñöùng -Hình hoäp chöû nhaät - Hình laäp phöông .
 + Phaân coâng 5 nhoùm 5 yù .
 + Höôùng daãn nhö (SGK , trang 108, 109)
· HÑTP 2: Baøi toaùn (SGK , trang 
 109)
 + Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp .
 + Höôùng daãn hoïc sinh?3 (SGK , trang 109) .
 + Keû baûng toùm taét (SGK , 
 trang 108 , 109) 
+ Baøi toaùn (SGK , trang 109)
+ Giaûi (SGK , trang 109)
+ Chuù yù: Ñoä daøi ñöôøng cheùo hình laäp phöông baèng a.
 Hoaït ñoäng 5: Hình choùp ñeàu vaø hình choùp cuït ñeàu .
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng cuûa GV
Ghi baûng 
+ Quan saùt hình veõ .
+ Ñoïc ñònh nghóa 4 (SGK trang 109) .
+ Traû lôøi vaø giaûi thích caùc caâu hoûi?4 (SGK , trang 110) .
+ Quan saùt hình veõ .
+ Ñoïc ñònh nghóa 5 (SGK trang 110) .
+ Traû lôøi vaø giaûi thích caùc caâu hoûi?5 (SGK , trang 110) .
· HÑTP 1: Hình choùp ñeàu .
 + Veõ hình 123 (SGK , trang 109) .
 + Neâu ñònh nghóa 4 (hình choùp ñeàu) 
 nhö SGK , trang 109 .
 + Höôùng daãn hs laøm?4 (SGK , trang 
 110) .
· HÑTP 2: Hình choùp cuït ñeàu .
 + Veõ hình 124 (SGK , trang 110) .
 + Neâu ñònh nghóa 5 (hình choùp cuït 
 ñeàu) nhö SGK , trang 110 . 
 Ñöôøng cao cuûa hình .
 + Höôùng daãn hs laøm?5 (SGK , trang 
 110) .
+ Ñònh nghóa 4 (SGK , trang 109) .
+ Nhaän xeùt (SGK , trang 110) 
+ Ñònh nghóa 5 (SGK , trang 110) .
+ Nhaän xeùt (SGK , trang 110) 
 Hoaït ñoäng 6: Cuûng coá – Luyeän taäp:
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng cuûa GV
+ Traû lôøi caâu hoûi .
+ Nhaän xeùt vaø ñoïc keát 
 quaû .
 + Nhöõng noäi dung chính ñaõ hoïc trong baøi naøy?
 + Xem kyõ lyù thuyeát , laøm baøi taäp 21 (SGK , trang 111) .
 Baøi taäp veà nhaø: Baøi 22 , 23 , 24 (SGK , trang 111). Chuaån bò baøi khoaûng caùch .
Thiếu 1 GA: §5 Khoảng cách.
Nguồn: diendantoanhoc.net/upload, 27/08/2009
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- website đang xây dựng, cập nhật phần mềm, tài liệu cá nhân có trong quá trình làm việc, sử dụng máy tính và hỗ trợ cộng đồng:
+ Quản lý giáo dục, các hoạt động giáo dục;
+ Tin học, công nghệ thông tin;
+ Giáo trình, giáo án; đề thi, kiểm tra;
Và các nội dung khác.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tài liệu đính kèm:

  • docHi11NC.Giao-an-Hinh-hoc-11-nang-cao.diendantoanhoc.net!upload.NLS.doc