Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Chương III: Dòng điện trong các môi trường - Bài 22: Dòng điện trong chất khí

Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Chương III: Dòng điện trong các môi trường - Bài 22: Dòng điện trong chất khí

Bản chất dòng điện trong chất khí

Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện trong chất khí vào hiệu điện thế

Các dạng phóng điện trong không khí ở áp

suất bình thường

Sự phóng điện trong không khí ở áp suất thấp

 

ppt 31 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1947Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Chương III: Dòng điện trong các môi trường - Bài 22: Dòng điện trong chất khí", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS HOÀI TÂNGiáo Viên: VÕ KHẮC NGUYÊNDòng điện trong chất khíKIỂM TRA BÀI CŨ1. Nêu điều kiện để có dòng điện trong một môi trường?2. Nêu bản chất dòng điện trong chất điện phân và bản chất dòng điện trong chân không?DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT KHÍBaøi 22(Tieát 33-34) :  Các nội dung chính :Sự phóng điện trong chất khíBản chất dòng điện trong chất khíSự phụ thuộc của cường độ dòng điện trong chất khí vào hiệu điện thếCác dạng phóng điện trong không khí ở áp suất bình thườngSự phóng điện trong không khí ở áp suất thấpDòng điện trong chất khíBài 226/23/20164Sự phóng điện trong chất khí :+-Điện kếa/. Thí nghiệm: b/. Kết quả thí nghiệm: Không khí bình thường không dẫn điện. Không khí khi bị đốt nóng trở nên dẫn điện. Dòng điện chạy trong chất khí gọi là sự phóng điện trong chất khí.6/23/201652. Bản chất dòng điện trong chất khí- Không khí ở điều kiện thường.Sự ion hóa và tác nhân ion hóa+ElectronIon dươngPhân tử trung hòa-ElectronIon âmPhân tử trung hòa+ElectronIon dươngPhân tử trung hòaSöï taùi hôïp++-+Ion dươngPt trung hòaSöï taùi hôïp++-Electron-Ion âmPt trung hòaPt trung hòaIon dươngIon âm-+- Không khí khi bị kích thích.Như vậy trong chất khí lúc này có các hạt mang điện là Electron, ion âm, ion dươngIon dươngPt trung hòaElectronIon âmKhi chưa có điện trường ngoài-Chuyển động hỗn loạn+-+-+--+-++++++++++++------------+++---Khi có điện trường ngoài+++++++Söï ion hoùa chaát khí+++++++Söï ion hoùa chaát khí----+++++++Söï taùi hôïp----+--++-+-+-+-+--++-+-+-E+-+-Vậy: Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường, các ion âm và electron ngược chiều điện trường.AKMạch điện khảo sát cường độ dòng điện trong chất khí.V+-A3.Söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän trong chaát khí vaøo hieäu ñieän theá.E rR6/23/201620U(V)I(A)UbUcIbh0Ñaëc tuyeán Voân-Ampe cuûa chaát khí Töø U=0 ñeán U= Uc : coù söï phoùng ñieän khoâng töï löïc Ub≤U ≤Uc : I = Ibh U > Uc : I taêng voït,coù söï phoùng ñieän töï löïc Doøng ñieän trong chaát khí khoâng tuaân theo ñònh luaät OÂâm.C1 Khaûo saùt chi tieát cho thaáy Ñaëc tuyeán Voân –Ampe cuûa chaát khí coù daïng ñoaïn thaúng naèm ôû gần goác toaï ñoä (öùng vôùi trò soá U raát nhoû). Töø ñoù ruùt ra keát luaän gì?U(V)I(A)UbUcIbh0U(V)I(A)UbUcIbh0C2:Taïi sao khi Ub≤U ≤Uc : Cöôøng ñoä doøng ñieän giöõ nguyeân giaù trò Ibh?Söï ion hoaù do va chaïme-e-e-Caâu 1Choïn caâu ñuùng:A. Doøng ñieän trong chaát khí laø doøng caùc ion.B. Doøng ñieän trong chaát khí tuaân theo ñònh luaät OÂm.C. Doøng ñieän trong chaát khí laø doøng dòch chuyeån coùhöôùng cuûa caùc ion döông theo chieàu ñieän tröôøng vaø caùc ion aâm, electron ngöôïc chieàu ñieän tröôøng.D. Doøng ñieän trong chaát khí ôû aùp suaát bình thöôøng taêng leân khi hieäu ñieän theá taêng.Cuûng coáCaâu 2Em haõy phaân bieät söï phoùng ñieän töï löïc vaø söï phoùng ñieän khoâng töï löïc?Phoùng ñieän khoâng töï löïc: Chæ xaûy ra khi ta phaûi duøng taùc nhaân ion hoaù töø beân ngoaøi ñeå taïo ra haït taûi ñieän trong chaát khí.Phoùng ñieän töï löïc: Quaù trình phoùng ñieän vaãn tieáp tuïc xaûy ra ñöôïc khi khoâng coøn taùc nhaân ion hoaù töø beân ngoaøi.Caâu 3Laáy moät ví duï thöïc teá veà söï phoùng ñieän trong khoâng khí maø em bieát?Caâu 4: Moät khoái khí ñaõ bò ion hoùa thì:a) Chaéc chaén coù doøng ñieän trong Khoái khí ñoùb) Trong khoái khí coù chöùa caùc phaân töû trung hoøa, ion aâm, ion döông vaø caùc electron.c) Trong khoái khí chæ coù chöùa caùc electron töï dod) Trong khoái khí chæ coù chöùa caùc ion aâm, ion döôngCaâu 5: Choïn hình ñuùng moâ taû ñaëc tuyeán Voân – ampe moâ taû doøng ñieän trong chaát khíIOU(a)IOU(c)IOU(d)IOU(b)Cảm ơn thầy, cô và các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các thầy cô và các em một giáng sinh vui vẻ!

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 15-dong dien trong chat khi.ppt