Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008 - Môn: Vật lý - Khối A - Mã đề thi 230

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008 - Môn: Vật lý - Khối A - Mã đề thi 230

Câu 1:Một sóng cơlan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O một đoạn d. Biết

tần sốf, bước sóng λvà biên độa của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền. Nếu phương trình

dao động của phần tửvật chất tại điểm M có dạng

M

u(t) = asin2πft thì phương trình dao động của

phần tửvật chất tại O là

A. O

d

u(t) = asinπ(ft + )

λ

. B. O

d

u(t) = asinπ(ft - )

λ

.

C. O

d

u(t) = asin2π(ft + )

λ

. D. O

d

u(t) = asin2π(ft - )

λ

.

Câu 2:Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói vềdòng điện xoay chiều ba pha?

A. Dòng điện xoay chiều ba pha là hệthống gồm ba dòng điện xoay chiều một pha, lệch pha nhau

góc

π

3

.

B. Chỉcó dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo được từtrường quay.

C. Khi cường độdòng điện trong một pha cực đại thì cường độdòng điện trong hai pha còn lại cực

tiểu.

D. Khi cường độdòng điện trong một pha bằng không thì cường độdòng điện trong hai pha còn

lại khác không.

pdf 8 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1382Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008 - Môn: Vật lý - Khối A - Mã đề thi 230", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trang 1/8 - Mã đề thi 230 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 08 trang) 
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 
Môn thi: VẬT LÍ, khối A 
Thời gian làm bài: 90 phút. 
 Mã đề thi 230 
Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:............................................................................ 
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40): 
Câu 1: Một sóng cơ lan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O một đoạn d. Biết 
tần số f, bước sóng λ và biên độ a của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền. Nếu phương trình 
dao động của phần tử vật chất tại điểm M có dạng Mu (t) = asin2πft thì phương trình dao động của 
phần tử vật chất tại O là 
A. O
du (t) = asinπ(ft + )
λ
. B. O
du (t) = asinπ(ft - )
λ
. 
C. O
du (t) = asin2π(ft + )
λ
. D. O
du (t) = asin2π(ft - )
λ
. 
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ba pha? 
A. Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều một pha, lệch pha nhau 
góc π
3
. 
B. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo được từ trường quay. 
C. Khi cường độ dòng điện trong một pha cực đại thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại cực 
tiểu. 
D. Khi cường độ dòng điện trong một pha bằng không thì cường độ dòng điện trong hai pha còn 
lại khác không. 
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)? 
A. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất đó. 
B. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng 
xạ. 
C. Đơn vị đo độ phóng xạ là becơren. 
D. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất đó. 
Câu 4: Khi có hiện tượng quang điện xảy ra trong tế bào quang điện, phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Giữ nguyên chùm sáng kích thích, thay đổi kim loại làm catốt thì động năng ban đầu cực đại 
của êlectrôn (êlectron) quang điện thay đổi. 
B. Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích và kim loại dùng làm catốt, giảm bước sóng của 
ánh sáng kích thích thì động năng ban đầu cực đại của êlectrôn (êlectron) quang điện tăng. 
C. Giữ nguyên tần số của ánh sáng kích thích và kim loại làm catốt, tăng cường độ chùm sáng kích 
thích thì động năng ban đầu cực đại của êlectrôn (êlectron) quang điện tăng. 
D. Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích và kim loại dùng làm catốt, giảm tần số của ánh 
sáng kích thích thì động năng ban đầu cực đại của êlectrôn (êlectron) quang điện giảm. 
Câu 5: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay 
chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là 
A. ( )22R - ωC . B. 
2
2 1R - 
ωC
⎛ ⎞⎜ ⎟⎝ ⎠ . C. 
2
2 1R + 
ωC
⎛ ⎞⎜ ⎟⎝ ⎠ . D. ( )
22R + ωC . 
Câu 6: Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không 
đổi và bằng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là 
A. âm mà tai người nghe được. B. nhạc âm. 
C. siêu âm. D. hạ âm. 
 Trang 2/8 - Mã đề thi 230 
Câu 7: Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số là f1, f2 (với f1 < f2) vào một quả cầu kim loại đặt cô 
lập thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là V1, V2. Nếu 
chiếu đồng thời hai bức xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là 
A. V2. B. |V1 -V2|. C. V1. D. (V1 + V2). 
Câu 8: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha của hiệu 
điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là π
3
. Hiệu điện thế hiệu dụng 
giữa hai đầu tụ điện bằng 3 lần hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của hiệu 
điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch trên là 
A. 2π
3
. B. π-
3
. C. π
2
. D. 0. 
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng dao động điện từ tự do (dao động riêng) 
trong mạch dao động điện từ LC không có điện trở thuần? 
A. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng tổng năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện 
và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm. 
B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số bằng một nửa 
tần số của cường độ dòng điện trong mạch. 
C. Năng lượng từ trường cực đại bằng năng lượng điện từ của mạch dao động. 
D. Khi năng lượng điện trường giảm thì năng lượng từ trường tăng. 
Câu 10: Hạt nhân 22688 Ra biến đổi thành hạt nhân 
222
86 Rn do phóng xạ 
A. -β . B. +β . C. α . D. α và -β . 
Câu 11: Nếu trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện trễ pha 
so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, thì đoạn mạch này gồm 
A. tụ điện và biến trở. 
B. điện trở thuần và cuộn cảm. 
C. điện trở thuần và tụ điện. 
D. cuộn dây thuần cảm và tụ điện với cảm kháng nhỏ hơn dung kháng. 
Câu 12: Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động 
riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là 0U 
và 0I . Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 0
I
2
 thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai 
bản tụ điện là 
A. 0
1 U
2
. B. 0
3 U
4
. C. 0
3 U
2
. D. 0
3 U
4
. 
Câu 13: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là ro = 5,3.10-11 m. Bán kính quỹ đạo dừng N là 
A. 132,5.10-11 m. B. 21,2.10-11 m. C. 84,8.10-11 m. D. 47,7.10-11 m. 
Câu 14: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần 
R và tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện có tần số góc 1
LC
 chạy qua đoạn mạch thì hệ số công 
suất của đoạn mạch này 
A. bằng 0. B. phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch. 
C. bằng 1. D. phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch. 
Câu 15: Hạt nhân 104 Be có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối 
lượng của prôtôn (prôton) mp = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
10
4 Be là 
A. 6,3215 MeV. B. 632,1531 MeV. C. 63,2152 MeV. D. 0,6321 MeV. 
 Trang 3/8 - Mã đề thi 230 
Câu 16: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. 
Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha π
2
 so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. 
Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng LZ của cuộn dây và dung kháng CZ của tụ điện là 
A. 2 L L CR = Z (Z - Z ) . B. 
2
L C LR = Z (Z - Z ) . C. 
2
C L CR = Z (Z - Z ) . D. 
2
C C LR = Z (Z - Z ) . 
Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình πx = 3sin 5πt + 
6
⎛ ⎞⎜ ⎟⎝ ⎠ (x tính bằng cm và 
t tính bằng giây). Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = + 1 
cm 
A. 7 lần. B. 6 lần. C. 4 lần. D. 5 lần. 
Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ? 
A. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy. 
B. Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ 
của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục. 
C. Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ 
vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó. 
D. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung 
nóng. 
Câu 19: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu là 
π
3
 và π
6
− . Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằng 
A. π
12
. B. π
6
. C. π
4
. D. π-
2
. 
Câu 20: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu 
của chùm êlectrôn (êlectron) phát ra từ catốt bằng không. Biết hằng số Plăng -34h = 6,625.10 J.s , điện 
tích nguyên tố bằng 1,6.10-19 C. Tần số lớn nhất của tia Rơnghen do ống này có thể phát ra là 
A. 60,380.1018 Hz. B. 60,380.1015 Hz. C. 6,038.1015 Hz. D. 6,038.1018 Hz. 
Câu 21: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ 
(hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của 
lượng chất phóng xạ ban đầu? 
A. 87,5%. B. 25%. C. 75%. D. 12,5%. 
Câu 22: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi 
trường)? 
A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây. 
B. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần. 
C. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa. 
D. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó. 
Câu 23: Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của 
A. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó. 
B. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn (êlectron). 
C. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau. 
D. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó. 
Câu 24: Hạt nhân A đang đứng yên thì phân rã thành hạt nhân B có khối lượng Bm và hạt α có khối 
lượng mα . Tỉ số giữa động năng của hạt nhân B và động năng của hạt α ngay sau phân rã bằng 
A. Bm
mα
. B. 
B
mα
m
. C. 
2
Bm
mα
⎛ ⎞⎜ ⎟⎝ ⎠
. D. 
2
B
mα
m
⎛ ⎞⎜ ⎟⎝ ⎠
. 
 Trang 4/8 - Mã đề thi 230 
Câu 25: Tia Rơnghen có 
A. điện tích âm. 
B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại. 
C. cùng bản chất với sóng âm. 
D. cùng bản chất với sóng vô tuyến. 
Câu 26: Hạt nhân 1
1
A
Z X phóng xạ và biến thành một hạt nhân 22
A
Z Y bền. Coi khối lượng của hạt nhân 
X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ 1
1
A
Z X có chu kì bán rã là T. Ban 
đầu có một khối lượng chất 1
1
A
Z X , sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối 
lượng của chất X là 
A. 3 1
2
A
A
. B. 4 1
2
A
A
. C. 3 2
1
A
A
. D. 4 2
1
A
A
. 
Câu 27: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? 
A. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết suất của môi trường 
đó đối với ánh sáng tím. 
B. Trong cùng một môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn vận tốc ánh sáng đỏ. 
C. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc. 
D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 
Câu 28: Một vật dao động điều hòa có chu kì là T. Nếu chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân 
bằng, thì trong nửa chu kì đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở thời điểm 
A. t = T
8
. B. t = T
2
. C. t = T
4
. D. t = T
6
. 
Câu 29: Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động 
cùng phương với phương trình lần lượt là Au = asinωt và ( )Bu = asin ωt + π . Biết vận tốc và biên độ 
sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. Trong khoảng giữa A và B có giao 
thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ 
bằng 
A. 0. B. a
2
. C. 2a. D. a. 
Câu 30:  ... độ điện trường E
G
 và vectơ cảm ứng từ B
G
 luôn cùng phương với phương truyền 
sóng. 
Câu 34: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 
rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10-9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10-6 A thì 
điện tích trên tụ điện là 
A. 6.10-10 C. B. 8.10-10 C. C. 2.10-10 C. D. 4.10-10 C. 
Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng (Y-âng), khoảng cách giữa hai khe là 2 
mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh 
sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao 
thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa (trung tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách 
từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là 
A. 4,9 mm. B. 29,7 mm. C. 19,8 mm. D. 9,9 mm. 
Câu 36: Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, 
người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết 
khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây là 
A. 12 m/s. B. 8 m/s. C. 16 m/s. D. 4 m/s. 
Câu 37: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm2, quay đều quanh 
trục đối xứng của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 
0,2 T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của 
mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong 
khung là 
A. e = 4,8πsin(4πt + π) (V) . B. πe = 4,8πsin(40πt - ) (V)
2
. 
C. πe = 48πsin(40πt - ) (V)
2
. D. e = 48πsin(4πt + π) (V) . 
Câu 38: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khối lượng 0,2 kg dao động 
điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và 2 3 m/s2. Biên độ dao 
động của viên bi là 
A. 4 3 cm. B. 16 cm. C. 10 3 cm. D. 4 cm. 
Câu 39: Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, nếu biết bước sóng dài nhất của vạch quang phổ 
trong dãy Laiman là 1λ và bước sóng của vạch kề với nó trong dãy này là 2λ thì bước sóng λα của 
vạch quang phổ Hα trong dãy Banme là 
A. 21(λ - λ ) . B. 2
2
1
1
λ λ
λ - λ
. C. 2
2
1
1
λ λ
λ + λ
. D. 21(λ + λ ) . 
Câu 40: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện 
có điện dung C mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U, cảm kháng LZ , 
dung kháng CZ (với C LZ Z≠ ) và tần số dòng điện trong mạch không đổi. Thay đổi R đến giá trị 0R 
thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại mP , khi đó 
A. 
2
m
0
UP = 
R
. B. 
2
L
0
C
ZR = 
Z
. C. 0 L CR = Z + Z . D. L C0R = Z - Z . 
 Trang 6/8 - Mã đề thi 230 
PHẦN RIÊNG __________ Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần: phần I hoặc phần II __________ 
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50): 
Câu 41: Một kính thiên văn quang học gồm vật kính và thị kính là các thấu kính hội tụ có tiêu cự lần 
lượt là 1,2 m và 6 cm. Một người mắt không có tật, quan sát một thiên thể ở rất xa bằng kính thiên 
văn này trong trạng thái mắt không điều tiết có góc trông ảnh là 5’. Góc trông thiên thể khi không 
dùng kính là 
A. 0,5’. B. 0,25’. C. 0,35’. D. 0,2’. 
Câu 42: Một kính hiển vi quang học gồm vật kính và thị kính có tiêu cự lần lượt là 0,5 cm và 4 cm. 
Khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng 20 cm. Một người mắt không có tật, có điểm cực cận 
cách mắt 25 cm, sử dụng kính hiển vi này để quan sát một vật nhỏ. Độ bội giác của kính khi ngắm 
chừng ở vô cực là 
A. 25,25. B. 193,75. C. 19,75. D. 250,25. 
Câu 43: Một thấu kính mỏng bằng thủy tinh hai mặt cầu lồi, có chiết suất tuyệt đối n. Thấu kính này 
có độ tụ 
A. âm khi đặt trong môi trường có chiết suất tuyệt đối n’ > n. 
B. luôn dương, không phụ thuộc vào môi trường chứa thấu kính. 
C. dương khi đặt trong môi trường có chiết suất tuyệt đối n’ = n. 
D. âm khi đặt trong môi trường có chiết suất tuyệt đối n’ < n. 
Câu 44: Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 10 cm, điểm cực viễn cách mắt 50 cm, đeo kính 
có độ tụ 2− điốp sát mắt thì nhìn rõ vật 
A. ở gần nhất cách mắt một đoạn 10 cm. B. ở xa vô cực mà mắt không cần điều tiết. 
C. ở xa vô cực nhưng mắt vẫn cần điều tiết. D. cách mắt 50 cm mà mắt không cần điều tiết. 
Câu 45: Một tia sáng đơn sắc truyền từ môi trường (1) có chiết suất tuyệt đối n1 sang môi trường (2) 
có chiết suất tuyệt đối n2 thì tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới. Hiện tượng phản xạ toàn phần 
có thể xảy ra không nếu chiếu tia sáng theo chiều từ môi trường (2) sang môi trường (1)? 
A. Có thể, vì môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1). 
B. Không thể, vì môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1). 
C. Có thể, vì môi trường (2) chiết quang kém môi trường (1). 
D. Không thể, vì môi trường (2) chiết quang kém môi trường (1). 
Câu 46: Cho một hệ hai thấu kính mỏng L1 và L2 đồng trục chính. L1 là thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 
cm. Trên trục chính, trước L1 đặt một điểm sáng S cách L1 là 8 cm. Thấu kính L2 đặt tại tiêu diện ảnh 
của L1. Để chùm sáng phát ra từ S, sau khi qua hệ là chùm song song với trục chính thì độ tụ của thấu 
kính L2 phải có giá trị 
A. 25
9
 điốp. B. 5
2
 điốp. C. 16
3
 điốp. D. 8
3
 điốp. 
Câu 47: Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm với độ 
tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m, 
người ta phải mắc song song với tụ điện của mạch dao động trên một tụ điện có điện dung C’ bằng 
A. 3C. B. 2C. C. 4C. D. C. 
Câu 48: Nếu chùm tia sáng ló khỏi thấu kính phân kỳ mà hội tụ tại một điểm thì chùm tia tới thấu 
kính đó có đường kéo dài 
A. giao nhau ở sau thấu kính và giao điểm cách thấu kính một khoảng lớn hơn độ lớn tiêu cự của 
thấu kính. 
B. giao nhau ở sau thấu kính và giao điểm trùng với tiêu điểm vật của thấu kính. 
C. giao nhau ở sau thấu kính và giao điểm cách thấu kính một khoảng nhỏ hơn độ lớn tiêu cự của 
thấu kính. 
D. song song với trục chính của thấu kính. 
Câu 49: Khi tịnh tiến chậm một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ dọc theo và luôn vuông góc với trục 
chính (A nằm trên trục chính) của một mắt không có tật từ xa đến điểm cực cận của nó, thì có ảnh 
luôn hiện rõ trên võng mạc. Trong khi vật dịch chuyển, tiêu cự của thủy tinh thể và góc trông vật của 
mắt này thay đổi như thế nào? 
A. Tiêu cự tăng, góc trông vật giảm. B. Tiêu cự giảm, góc trông vật tăng. 
 Trang 7/8 - Mã đề thi 230 
C. Tiêu cự giảm, góc trông vật giảm. D. Tiêu cự tăng, góc trông vật tăng. 
Câu 50: Vật sáng AB có dạng một đoạn thẳng, đặt vuông góc với trục chính (A nằm trên trục chính) 
của một thấu kính, tạo ra ảnh A1B1 = 4 cm rõ nét trên màn. Giữ vật và màn cố định, di chuyển thấu 
kính dọc theo trục chính đến một vị trí khác thì lại thu được ảnh A2B2 = 6,25 cm rõ nét trên màn. Độ 
cao vật AB bằng 
A. 5,12 cm. B. 25 cm. C. 1,56 cm. D. 5 cm. 
Phần II. Theo chương trình phân ban (10 câu, từ câu 51 đến câu 60): 
Câu 51: Một vật rắn quay quanh một trục cố định đi qua vật có phương trình chuyển động 210 tϕ= + 
(ϕ tính bằng rad, t tính bằng giây). Tốc độ góc và góc mà vật quay được sau thời gian 5 s kể từ thời 
điểm t = 0 lần lượt là 
A. 10 rad/s và 35 rad. B. 5 rad/s và 25 rad. C. 5 rad/s và 35 rad. D. 10 rad/s và 25 rad. 
Câu 52: Momen lực tác dụng lên vật rắn có trục quay cố định có giá trị 
A. không đổi và khác không thì luôn làm vật quay đều. 
B. bằng không thì vật đứng yên hoặc quay đều. 
C. dương thì luôn làm vật quay nhanh dần. 
D. âm thì luôn làm vật quay chậm dần. 
Câu 53: Một đĩa phẳng đang quay quanh trục cố định đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa với 
tốc độ góc không đổi. Một điểm bất kỳ nằm ở mép đĩa 
A. có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến. 
B. chỉ có gia tốc hướng tâm mà không có gia tốc tiếp tuyến. 
C. không có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến. 
D. chỉ có gia tốc tiếp tuyến mà không có gia tốc hướng tâm. 
Câu 54: Một bàn tròn phẳng nằm ngang bán kính 0,5 m có trục quay cố định thẳng đứng đi qua tâm 
bàn. Momen quán tính của bàn đối với trục quay này là 2 kg.m2. Bàn đang quay đều với tốc độ góc 
2,05 rad/s thì người ta đặt nhẹ một vật nhỏ khối lượng 0,2 kg vào mép bàn và vật dính chặt vào đó. 
Bỏ qua ma sát ở trục quay và sức cản của môi trường. Tốc độ góc của hệ (bàn và vật) bằng 
A. 1 rad/s. B. 0,25 rad/s. C. 2 rad/s. D. 2,05 rad/s. 
Câu 55: Một ròng rọc có trục quay nằm ngang cố định, bán kính R, khối lượng m. Một sợi dây không 
dãn có khối lượng không đáng kể, một đầu quấn quanh ròng rọc, đầu còn lại treo một vật khối lượng 
cũng bằng m. Biết dây không trượt trên ròng rọc. Bỏ qua ma sát của ròng rọc với trục quay và sức cản 
của môi trường. Cho momen quán tính của ròng rọc đối với trục quay là 
2mR
2
 và gia tốc rơi tự do g. 
Gia tốc của vật khi được thả rơi là 
A. 2g
3
. B. g. C. g
2
. D. g
3
. 
Câu 56: Một thanh mảnh đồng chất tiết diện đều, khối lượng m, chiều dài A , có thể quay xung quanh 
trục nằm ngang đi qua một đầu thanh và vuông góc với thanh. Bỏ qua ma sát ở trục quay và sức cản 
của môi trường. Mômen quán tính của thanh đối với trục quay là 21I = m
3
A và gia tốc rơi tự do là g. 
Nếu thanh được thả không vận tốc đầu từ vị trí nằm ngang thì khi tới vị trí thẳng đứng thanh có tốc độ 
góc ω bằng 
A. 2g
3A . B. 
g
3A . C. 
3g
2A . D. 
3g
A . 
Câu 57: Người ta xác định tốc độ của một nguồn âm bằng cách sử dụng thiết bị đo tần số âm. Khi 
nguồn âm chuyển động thẳng đều lại gần thiết bị đang đứng yên thì thiết bị đo được tần số âm là 724 
Hz, còn khi nguồn âm chuyển động thẳng đều với cùng tốc độ đó ra xa thiết bị thì thiết bị đo được tần 
số âm là 606 Hz. Biết nguồn âm và thiết bị luôn cùng nằm trên một đường thẳng, tần số của nguồn 
âm phát ra là không đổi và tốc độ truyền âm trong môi trường bằng 338 m/s. Tốc độ của nguồn âm 
này là 
A. v ≈ 30 m/s. B. v ≈ 35 m/s. C. v ≈ 25 m/s. D. v ≈ 40 m/s. 
 Trang 8/8 - Mã đề thi 230 
Câu 58: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ngẫu lực? 
A. Đối với vật rắn không có trục quay cố định, ngẫu lực không làm quay vật. 
B. Momen của ngẫu lực không có tác dụng làm biến đổi vận tốc góc của vật. 
C. Hợp lực của một ngẫu lực có giá (đường tác dụng) đi qua khối tâm của vật. 
D. Hai lực của một ngẫu lực không cân bằng nhau. 
Câu 59: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch (tầng) 
A. tách sóng. B. phát dao động cao tần. 
C. biến điệu. D. khuếch đại. 
Câu 60: Một thanh mảnh AB đồng chất tiết diện đều, chiều dài A , khối lượng m. Tại đầu B của thanh 
người ta gắn một chất điểm có khối lượng m
2
. Khối tâm của hệ (thanh và chất điểm) cách đầu A một 
đoạn 
A. 
6
A . B. 
3
A . C. 
2
A . D. 2
3
A . 
----------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- HẾT ---------- 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDeVatliACt_M230.pdf